Explore the Tibetan Canon
Home

Kanjur
Vinaya
Prajñāpāramitā
Avataṃsaka
Ratnakūṭa
Sūtra
Tantra

Tanjur
bstod tshogs
mdo 'grel
rgyud 'grel

Old Tantra
rnying rgyud

Go Back

rgyud

Tibetan SanskritAuthor English
dpal don dam pa'i bsnyen pa śrī-paramārthasevā Kulika Puṇḍarīka The Ultimate Approach Practice
dpal ldan dri ma dang bral ba'i 'od kyi rgyud la 'jug pa'i bshad sbyar mi g.yo ba'i snying po snang ba śrīmanvimalaprabhātantrāvatāraṇīvādā-calahṛdayāloka Anon Explanations Connected with Entering into the Kālacakra Tantra of the Glorious Stainless Light “Illuminating the Unwavering Essence”
pad+ma can zhes bya ba'i dka' 'grel padmin-nāma-pañjika Kālacakrapāda A Commentary on the Difficult Points called “The Lotus Pond”
dbang mdor bstan pa'i 'grel bshad don dam pa bsdus pa paramārthasaṃgraha-nāma-sekoddeśa-ṭīkā Nāropa An Explanatory Commentary on the “Summary of Empowerment” called “The Ultimate Summary”
dbang mdor bstan pa'i mdor bshad sekoddeśaṭippaṇī Sādhuputra Śrīdharananda Annotations to the “Summary of Empowerment”
dbang mdor bstan pa'i rgya cher 'grel pa sekoddeśaṭīkā Kālacakrapāda An Extensive Commentary on the “Summary of Empowerment”
dbang mdor bstan pa'i dka' 'grel sekoddeśapañjikā Anon A Comentary on the Difficult Points of the “Summary of Empowerment”
rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo'i dbang gi rab tu byed pa'i 'grel pa śrī-kālacakratantrarājasekaprakriyāvṛtti Dārika A Running Commentary on the Empowerment Chapter of the Glorious Kālacakra, King of Tantras, called “Exposing the Vajra Words”
dpal dus kyi 'khor lo'i sgrub pa'i thabs yan lag bzhi pa śrī-kālacakracaturaṅgasādhana Kālapāda A Sādhana in Four Branches for the Glorious Kālacakra
dpal ldan rgyu skar gyi dkyil 'khor gyi sgrub thabs yan lag bcu gcig pa śrī-nakṣatramaṇḍalasādhanaikādaśāṅga Kālacakrapāda A Sādhana in Eleven Branches for the Stellar Constellation Maṇḍala of the Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i sgrub pa'i thabs śrī-kālacakrasādhana Sādhuputra Śrīdharananda A Sādhana of the Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga śrī-kālacakramaṇḍalavidhi Sādhuputra Śrīdharananda A Maṇḍala Ritual of the Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga śrī-kālacakramaṇḍalavidhi Kālacakrapāda A Maṇḍala Ritual of the Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo lhan cig skyes pa sgrub pa'i thabs śrī-kālacakrasahajasādhana Kālapāda A Sādhana of the Simultaneously Arisen Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo skad cig gis bskyed pa'i lhan cig skyes pa'i sgrub thabs śrī-kālacakrakṣaṇasahajasādhana Lalitavajra A Sādhana of the Simultaneously Arisen and Instantaneously Produced Glorious Kālacakra
sbyor ba yan lag drug pa ṣaḍaṅgayoga Vajrapāṇi Six-Branched Yoga
dpal dus kyi 'khor lo'i snying po'i rgyan zhes bya ba'i sgrub thabs śrī-kālacakragarbhālaṃkārasādhana Paiṇḍapātika A Sādhana called “The Ornament of the Essence of the Glorious Kālacakra”
dus kyi 'khor lo'i man ngag kālacakropadeśa Kālacakrapāda Personal Instructions on Kālacakra
sbyor ba yan lag drug pa ṣaḍaṅgayoga Anupamarakṣita Six-Branched Yoga
sbyor ba yan lag drug pa'i 'grel pa ṣaḍaṅgayogaṭīkā Raviśrījñāna A Commentary on [Anupamarakṣita’s] “Six-Branched Yoga”
dpal dus kyi 'khor lo'i gdams ngag nyi ma zla ba bsgrub pa śrī-kālacakropadeśasūryacandrasādhana Paṇḍita Bhikuni Advice on Kālacakra called “A Sādhana of the Sun and Moon”
ye shes spyan sgrub pa jñānacakṣusādhana Kālacakrapāda Sādhana of the Wisdom-Eye
rnal 'byor gsum gyi snying po gsal ba triyogahṛdayaprakāśa Mañjuśrīrājakīrti Clarifying the Essence of the Three Yogas
sbyor ba yan lag drug gi man ngag rje dus 'khor zhabs kyi sa mdzad pa'i snyan rgyud zhal gyi gdams ārya-kālacakrapādasampradāya-nāma-ṣaḍaṅgayogopadeśa Kālacakrapāda Personal Instructions on Six-Branched Yoga
dpal dus kyi 'khor lo'i man ngag sbyor ba yan lag drug gi rgyud kyi dka' 'grel śrī-kālacakropadeśayogaṣaḍaṅgatantra-pañjikā Avadhūtipa Personal Instructions on the Glorious Kālacakra, A Commentary on the Difficult Points of the Tantra and Six-Branched Yoga
yan lag drug gi sbyor ba'i man ngag ṣaḍaṅgayogopadeśa Cilupa Personal Instructions on Six-Branched Yoga
rnal 'byor yan lag drug pa yogaṣaḍaṅga Śābaripāda The Six Branches of Yoga
sbyor ba'i phreng ba yogamālā Buddhakīrti Garland of Yoga
nang gi snye ma antarmañjarī Vibhūticandra The Inner Bouquet
rdo rje theg pa dus kyi 'khor lo'i rtsa ba'i ltung ba kālacakravajrayānamūlāpatti Bodhisattva The Root Downfalls in the Kālacakra Vajra Vehicle
dpal dus kyi 'khor lo'i sdom tshig śrī-kālacakroddāna Abhayākara The Vows and Commitments of the Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i bstod pa rgyun chags pa śrī-kālacakradaṇḍakastuti Sādhukīrti A Praise of the Glorious Kālacakra in Daṇḍaka Metre
brgyad brgyad drug cu rtsa bzhi'i rnal 'byor ma rnams kyi gtor ma'i cho ga aṣṭāṣṭakena-catuḥṣaṣṭhiyoginībalividhi Anon A Torma Cake Ritual for the Sixty-four Yoginīs in Eight Sets Each
dus kyi 'khor lo la 'jug pa kālacakrāvatāra Abhayākaragupta Entering into the Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i rtsis kyi man ngag śrī-kālacakragaṇanopadeśa Śākyaśrībhadra Personal Instructions on the Calculations in the Glorious Kālacakra
nyi zla 'dzin pa'i rtsis Śākyaśrībhadra Personal Instructions on the Calculations for Lunar and Solar Eclipses
gza' lnga so so'i rtsis kyi man ngag pañcagrahapṛthaggaṇanopadeśa Śākyaśrībhadra Personal Instructions on the Calculations of Each of the Five Planets
sbyor ba yan lag drug pa ṣaḍaṅgayoga Anupamarakṣita Six-Branched Yoga
rnal 'byor yan lag drug gi brjed byang yon tan gyis 'gengs pa guṇapūrṇi-nāma-ṣaḍaṅgayogaṭippaṇī Raviśrījñāna Annotations on Six-Branched Yoga called “Filled With Good Qualities”
dbang mdor bstan pa'i brjed byang sekoddeśaṭippaṇī Vijayendra Annotations to the “Summary of Empowerment”
rje btsun 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs ārya-tārābhaṭṭārikāsādhana
rdo rje'i tshig gi snying po bsdus pa vajrapadagarbhasaṃgraha Śākyaśrībhadra A Summary of the Essence of Vajra Words
rdo rje'i tshig gi snying po bsdus pa zhes bya ba'i dka' 'grel vajrapadagarbhasaṃgraha-nāma-pañjikā Śākyaśrībhadra A Commentary on the Difficult Points of the “Summary of the Essence of Vajra Words”
dpal dus kyi 'khor lo'i rab tu gnas pa'i cho ga śrī-kālacakrasupratiṣṭhāvidhi Kālacakrapāda A Ritual for Consecrating Images of the Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i tshogs 'khor gyi cho ga śrī-kālacakragaṇacakravidhi Kālacakrapāda A Ritual for Food Offerings in the Glorious Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i sbyin sreg gi cho ga śrī-kālacakrahomavidhi Kālacakrapāda A Ritual for Fire Offerings in the Glorious Kālacakra
'phags pa mtshan yang dag par brjod pa mdor bshad bdud rtsi'i thig pa amṛtakaṇika-nāma-āryanāmasaṃgīti-ṭippaṇī Raviśrījñāna Annotations to “Reciting the Names of Mañjuśrī” called “Drops of Elixir”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa bdud rtsi'i thigs pa sgron ma gsal ba ārya-mañjuśrīnāmasaṃgīti-amṛtabindu-pradīpālokavṛtti Anupamarakṣita A Running Commentary on “Reciting the Names of Mañjuśrī” called “The Clear Lamp of Drops of Elixir”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i rnam par bshad pa ārya-mañjuśrīnāmasaṃgītivyākhyāna Narendrakīrti An Explanation of “Reciting the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa dri ma med pa'i 'od ārya-mañjuśrīnāmasaṃgītitīkā-vimala-prabhā Rāja Puṇḍarīka A Commentary on “Reciting the Names of Mañjuśrī” called “The Stainless Light”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i phan yon gyi 'grel pa ārya-mañjuśrīnāmasaṃgīti-anuśaṃsāvṛtti Kālacakrapāda A Commentary on the Benefits of “Reciting the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i mngon par rtogs pa ārya-mañjuśrīnāmasaṃgītyabhisamaya Avalokiteśvara The Clear Realization of “Reciting the Names of Mañjuśrī”
mngon par brjod pa 'bum pa las phyung ba nyung ngu'i rgyud kyi bsdus pa'i don rnam par bshad pa lakṣābhidhānāduddhṛtalaghutantrapiṇḍārthavivaraṇa Vajrapāṇi A Explanation of the Concise Meaning of the Abridged Tantra Taken From the Hundred Thousand Line Presentation
dpal 'khor lo sdom pa'i dka' 'grel sgrub pa'i thabs kyi gleng gzhi sādhananidāna-śrīcakrasaṃvara-nāma-pañjikā Kambalapāda A Commentary on the Difficult Points of the Cakrasaṃvara Tantra called “An Introduction to the Sādhana”
dpal 'khor lo sdom pa'i dka' 'grel śrīcakrasaṃvarapañjikā Bhavabhaṭṭa A Commentary on the Difficult Points of the Cakrasaṃvara Tantra
rin po che'i tshogs zhes bya ba'i dka' 'grel ratnagaṇa-nāma-pañjikā Durjayacandra A Commentary on the Difficult Points called “A Multitude of Jewels”
dpal 'khor lo sdom pa'i dka' 'grel dpa' bo'i yid du 'ong ba śrīcakrasaṃvarapañjikā-śūramanojñā Bhavyakīrti A Commentary on the Difficult Points of the Cakrasaṃvara Tantra called “Bringing to Mind the Great Hero”
dpal 'khor lo sdom pa'i rtsa ba'i rgyud kyi dka' 'grel śrīcakrasaṃvaramūlatantrapañjikā Laṅkā Jayabhadra A Commentary on the Difficult Points of the Root Tantra of Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs gnas thams cad rgya cher 'grel pa śrīcakrasaṃvarasādhanasarvaśālā-nāma-ṭīkā Devagupta A Cakrasaṃvara Sādhana called “An Extensive Commentary on All the Abodes”
yon tan ma lus pa'i gnas zhes bya ba'i 'grel pa samantaguṇaśālīna-nāma-ṭīkā Vīryavajra A Commentary called “The Abode of All Good Qualities Without Exception”
gnyis ka'i bshad sbyar ubhayanibandha Tathāgatarakṣita Explanations Connected to Pairs of Two
dpal sdom pa'i 'grel pa dpal de kho na nyid mkhas pa śrītattvaviśada-nāma-śrīsaṃvaravṛtti Śāśvatavajra A Commentary on the Glorious Saṃvara called “Mastery of the Glorious Suchness”
sdom pa'i rgyud chung ngu'i mtshams sbyor laghusaṃvaratantrapaṭalābhisandhi Sumatikīrti The Import of the Chapters of the Abridged Samvara Tantra
dpal bde mchog gi rgya cher bshad pa tshig don rab tu gsal ba padārthaprakāśikā-nāma-śrīsśmbaramūlatantraṭīkā Vīryavajra An Extensive Explanation of the Glorious Saṃvara called “Clarifying the Meaning of the Words”
dpal 'khor lo sdom pa'i rgyud kyi rgyal po bde mchog bsdus pa zhes bya ba'i rnam par bshad pa śrī-cakrasaṃvaratantrarājasamvarasamuccaya-nāma-vṛtti Indrabhūti An Explanation the Glorious Cakrasaṃvara, King of Tantras, called “The Concise Saṃvara”
rtsa ba'i rgyud kyi snying po 'dus pa nges par brjod pa'i rgyud bla ma rtsa ba rtsa ba'i 'grel pa mūlatantrahṛdayasaṃgrahābhidhānottaratantramūlamūlavṛtti Śūraṅgavajra A Foundational Commentary on the Root [Cakrasaṃvara] and Continuation Tantras, the Condensed Essence of the Root Tantra
rgyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha' 'gro zhes bya ba'i rnam par bshad pa śrīvajraḍāka-nāma-mahātantrarājavivṛti Bhavabhaṭṭa An Explanation of the Great King of Tantras called “The Glorious Vajraḍāka”
dpal rdo rje mkha' 'gro rgyud kyi de kho na nyid rab tu brtan par byed pa zhes bya ba'i dka' 'grel śrī-vajraḍākatantratattvasusthira-nāma-pañjikā Maṇibhadra A Commentary on the Difficult Points of the Vajraḍāka Tantra called “Stabilizing Suchness”
gsang ba rdo rje'i rgyud kyi rgyal po'i 'grel pa guhyavajratantrarājavṛtti Ḍombi Heruka A Running Commentary on the King of Tantras, the Guhyavajra
dpal gsang chen pad+ma zhes bya ba'i rgya cher 'grel pa śrī-rahasyanalinī-nāma-mahāṭīkā Sambhogavajra An Extensive Commentary on the Glorious Great Secret Lotus
rdo rje mkha' 'gro'i rnam par 'grel pa'i bshad sbyar vajraḍākavivṛttinibandha
dpal mkha' 'gro rgya mtsho rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po'i 'grel pa gru gzings śrī-dākārṇavamahāyoginītantrarājavāhi-kaṭīkā Padmavajra A Commentary on the Great King of Yogiṇī Tantras, The Ocean of Ḍākas, called “The Ship”
dpal sdom pa 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i dka' 'grel pad+ma can śrīsaṃvarodayamahātantrarājapadminī-nāma-pañjikā Ratnarakṣitapāda A Commentary on the Difficult Points of the Arising of Śaṃvara, Great King of Tantras, called “Lotus Pond”
dpal he ru ka mngon par 'byung ba rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po'i dka' 'grel yi ge nyung ngu śrī-herukābhyudayamahāyoginītantra-rājakatipayākṣarapañjikā Candrakumāra A Commentary in a Few Words on the Difficult Points of the Arising of Heruka, Great King of Yogiṇī Tantras
rnal 'byor ma kun tu spyod pa'i bshad sbyar yoginīsaṃcāryanibandha Tathāgatarakṣita Explanations Connected to the Manifesting of Yogiṇīs Tantra
rnal 'byor ma kun tu spyod ma'i bshad sbyar tshig don rab tu gsal ba yoginīsaṃcāryanibandha-padārthaprakāśa Vīryavajra An Explanation of the Manifesting of Yogiṇīs Tantra called “Clarifying the Meaning of the Words”
nam mkha' dang mnyam pa zhes bya ba'i rgya cher 'grel pa khasamāna-nāma-ṭīkā Ratnākaraśānti An Extensive Explanation of the [Extant] Khasama Tantra
dpal 'khor lo sdom pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i bstod pa śrīcakrasaṃvaranāmaśatāṣṭakastotra Anon Praise of the Hundred and Eight Names of Glorious Cakrasaṃvara
de kho na nyid kyi snying po sgrub pa tattvagarbhasādhana Vajrapāṇi Essence of Suchness Sādhana
dpal bcom ldan 'das mngon par rtogs pa śrī-bhagavadabhisamaya Lūhipāda The Clear Realization of the Glorious Bhagavan
dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs de kho na nyid kyis bsdus pa śrīcakrasaṃvarasādhanatattvasaṃgraha Dārika A Sādhana of the Glorious Cakrasamvara called “A Summary of Suchness”
dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi cho ga de kho na nyid la 'jug pa śrīcakrasaṃvaramaṇḍalavidhitattvāvatāra Dārika A Maṇḍala Ritual of the Glorious Cakrasamvara called “Entering into Suchness”
dpal 'khor lo sdom pa'i bstod pa don thams cad grub pa rnam dag gtsug gi nor bu śrīcakrasaṃvarastotra-sarvārthasiddhiviśuddhacūḍāmaṇi Dārika A Praise of the Glorious Cakrasaṃvara, The Utterly Pure Crown Jewel Accomplishing All Aims
dpal 'khor lo sdom pa'i dbang gi bya ba mdor bsdus pa śrīcakrasaṃvaraṣekaprakriyopadeśa Vajraghaṇṭa Concise Personal Instructions on the Cakrasaṃvara Empowerment
dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub pa'i thabs śrīcakrasaṃvarasādhana Vajraghaṇṭa A Sādhana of the Glorious Cakrasamvara
dpal 'khor lo sdom pa'i rim pa lnga pa śrīcakrasaṃvarapañcakrama Vajraghaṇṭa The Five Stages of Glorious Cakrasaṃvara
'khor lo sdom pa'i lus dkyil gyi mngon rtogs upadeśa-kāyamaṇḍalābhisamaya Vajraghaṇṭa Clear Realization of the Body Maṇḍala of Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i rim pa lnga pa'i 'grel pa śrīcakrasaṃvarapañcakramavṛtti Vajraghaṇṭa A Running Commentary on “The Five Stages of Glorious Cakrasaṃvara”
bde mchog lhan cig skyes pa'i sgrub thabs sahajasambarasādhana Vajraghaṇṭa A Sādhana of the Spontaneously Arisen Saṃvara
bcom ldan 'das 'khor lo bde mchog sgrub pa'i thabs rin po che yid bzhin gyi nor bu śrī-bhagavaccakrasamvarasādhanaratna-cintāmaṇi Vajraghaṇṭa A Sādhana of the Bhagavan Cakrasaṃvara called “The Precious Wish-fulfilling Jewel”
dpal bde mchog phyag gnyis pa'i lhan cig skyes pa'i sgrub thabs śrī-dvibhujasambarasādhana Ratnākaragupta - Vajraghaṇṭa A Sādhana of the Spontaneously Arisen Two-Armed Form of Saṃvara
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga gaṇacakravidhi Vajraghaṇṭa A Ritual for Food Offerings
dpal 'khor lo'i sdom pa'i bstod pa śrīcakrasaṃvarastotra Indrabhūti A Praise of the Glorious Cakrasaṃvara
dkyil 'khor gyi lha la bstod pa rin po che sgyu 'phrul sbyin pa maṇḍaladevastotraratnamāyādāna Vajraghaṇṭa A Praise of the Deities of the Maṇḍala called “The Bestower of Precious Magical Emanations”
dpal rdo rje mkha' 'gro'i bstod pa rgyun chags śrī-vajradākastotradaṇḍaka Dharmakīrti A Praise of the Glorious Vajaraḍaka in Daṇḍaka Metre
bcom ldan 'das dpal 'khor lo bde mchog gi sgrub thabs rin po che gtsug gi nor bu bhagavacchrīcakrasambarasādhanaratna-cūḍāmani Kambalapāda A Sādhana of the Bhagavan, the Glorious Cakrasaṃvara called “The Precious Crown Jewel”
dpal 'khor lo bde mchog gi dkyil 'khor gyi cho ga rin po che rab tu gsal ba'i sgron ma śrīcakrasambaramaṇḍalavidhiratnapradīpoddyota Kambalapāda A Maṇḍala Ritual of the Glorious Cakrasamvara called “Brightening the Jewelled Lamp”
dpal 'khor lo sdom pa zhes bya ba'i sgrub thabs śrīcakrasaṃvarasādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Sādhana of the Glorious Cakrasamvara
bcom ldan 'das dpal bde mchog 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga bhagavacchrīcakrasambaramaṇḍalavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Maṇḍala Ritual of the Bhagavan, the Glorious Cakrasaṃvara
bcom ldan 'das dpal bde mchog 'khor lo'i dkyil 'khor gyi cho ga bhagavac-chrī-cakraśambara-maṇḍala-vidhi
dpal bde mchog 'khor lo'i sbyin sreg gi cho ga śrīcakrasambarahomavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for Fire Offerings in the Glorious Cakrasaṃvara
dpyid kyi thig le vasantatilaka Kāṇhapa The Drop of Springtime
gsang ba'i de kho na nyid rab tu gsal ba guhyatattvaprakāśa Kāṇhapa Revealing the Secret Suchness
rim pa bzhi pa āli-catuṣṭaya Kāṇhapa The “Olapati” or “Four Stages”
rim pa bzhi'i rnam par 'byed pa kramacatuṣṭayavibhaṅga Kāṇhapa Distinguishing the Four Stages
yi ge bdun pa'i sgrub thabs saptākṣarasādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Sādhana of the Seven Syllables
dpal rdo rje sems dpa'i sgrub thabs śrīvajrasattva-nāma-sādhana Lūhipāda A Sādhana of the Glorious Vajrasattva
'khor lo bde mchog gi rgyun bshags śrī-cakraśambarānubandha-saṃgraha Indrabhūti A Confession Ritual for Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i snying po'i de kho na nyid grub pa śrīcakrasaṃvaragarbhatattvasiddhi Jālandharipāda Attaining the Essential Suchness of Glorious Cakrasaṃvara
dpal lhan cig skyes pa'i man ngag śrī-sahajopadeśa-svādhiṣṭhāna Mahāśabara Personal Instructions on the Glorious Spontaneously Arisen [Saṃvara]
dpal lhan cig skyes pa bde ba'i mchog bdag byin gyis brlab pa śrī-sahajasambarasvādhiṣṭhāna Mahāśabara Self-Empowerment in the Glorious Spontaneously Arisen Saṃvara
dpal lhan cig skyes pa bde ba'i mchog bdag byin gyis brlab pa śrī-sahajasambarasvādhiṣṭhāna Indrabhūti (II) Self-Empowerment in the Glorious Spontaneously Arisen Saṃvara
sdom pa bshad pa saṃvaravyākhyā Kāṇhapa An Explanation of Saṃvara
yi ge bdun pa'i sgrub thabs saptākṣarasādhana Durjayacandra A Sādhana of the Seven Syllables
dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs bdud rtsi 'dzags pa śrīcakrasaṃvarasādhanāmṛtakṣara Durjayacandra A Sādhana of the Glorious Cakrasamvara called “Melting Drops of Elixir”
bde mchog shes par byed pa sambarakalita Bodhivajra Bestowing Knowledge of Saṃvara
dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs ekavīrasādhana Ḍombi Heruka Solitary Hero Sādhana
dpal mngon par rtogs pa zhes bya ba'i dka' 'grel śrī-abhisamaya-nāma-pañjikā Prajñārakṣita A Commentary on the Difficult Points of [Lūhipāda’s] “Clear Realization of the Glorious Bhagavan”
dpal 'khor lo sdom pa'i phyi rol gyi mchod pa'i cho ga śrīcakrasaṃvarabahiḥpūjāvidhi Prajñārakṣita A Ritual for Making External Offerings to the Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i gtor ma'i cho ga śrīcakrasaṃvarabalividhi Prajñārakṣita A Ritual for Making Torma Cakes for the Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i lag mchod kyi cho ga śrīcakrasaṃvarahastapūjāvidhi Prajñārakṣita A Ritual for Making Offerings to the Glorious Cakrasaṃvara With One’s Hands
dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi cho ga mdor bsdus pa śrīcakrasaṃvaramaṇḍalavidhi Prajñārakṣita A Concise Maṇḍala Ritual of the Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i dbang gi bya ba'i rim pa śrīcakrasaṃvaraṣekakriyākrama Śāśvatavajra The Stages of Empowerment Activities for Glorious Cakrasaṃvara
bde mchog gi sbyin sreg spyi'i gsal byed śrī-śambara-sāmānya-homa-dīpana Padmaghoṣa Clarification of the Generic Fire Offering of the Glorious Saṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga bsdus pa śrī-cakrasaṃvara-śānti-vidhi Anon A Concise Ritual of Pacification Fire Offerings of the Glorious Saṃvara
dpal bde mchog gi sAts+cha brjod par bya ste śrī-śambara-sāccha-vidhi
'khor lo sdom pa'i sgrub thabs cakrasaṃvarasādhana Laṅkā Jayabhadra A Cakrasamvara Sādhana
dpal bde mchog gi dkyil 'khor bya ba'i thabs śrīcakrasambaramaṇḍalavidhi Laṅkā Jayabhadra The Way of Making a Maṇḍala of the Glorious Cakrasamvara
dpal lhan cig skyes pa'i bde ba'i mchog bdag byin gyis brlab pa śrī-sahajasambarasvādhiṣṭhāna Tilopa Self-Empowerment into the Glorious Spontaneously Arisen Supreme Bliss
dpa' bo gcig pa he ru ka'i sgrub thabs ekavīraherukasādhana Nāropa A Sādhana of the Solitary Hero Form of Heruka
dpal he ru ka'i sgrub thabs śrī-herukasādhana Kaśmīri Ratnavajra A Sādhana of the Glorious Heruka
dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi bkra shis tshigs su bcad pa śrīcakrasaṃvaramaṇḍalamaṅgalagāthā Kaśmīri Ratnavajra Auspicious Verses for the Maṇḍala of the Glorious Cakrasaṃvara
de kho na'i snying po zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs tattvagarbha-nāma-sādhana Śraddhākaravarman A Sādhana called “The Essence of Suchness”
he ru ka'i rnam par dag pa heruka-viśuddhi Śraddhākaravarman The Purity of Heruka
rje btsun dpal he ru ka sgrub pa'i thabs mdor bsdus pa śrī-herukabhaṭṭārakasādhanavidhipiṇḍika Bhṛṅgārapāda A Concise Sādhana of the Great and Glorious Heruka
yi ge bdun pa'i sgrub thabs saptākṣarasādhana Avadhūtipa Advayavajra A Sādhana of the Seven Syllables
dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs rin po che'i sgron ma śrīcakrasaṃvarasādhanaratnadīpa Maitrīpa A Sādhana of the Glorious Cakrasamvara “The Jewelled Lamp”
dpal 'khor lo sdom pa'i man ngag śrīcakrasaṃvaropadeśa Avadhūtipa Advayavajra Personal Instructions on the Glorious Cakrasamvara
dpal 'khor lo sdom pa'i rab gnas śrīcakrasaṃvarasupratiṣṭhā Avadhūtipa Advayavajra Consecration of the Glorious Cakrasamvara
bcu gsum gyi bdag nyid dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi cho ga trayodaśātmakaśrīcakrasaṃvaramaṇḍalavidhi Vanaratnapāda A Maṇḍala Ritual for the Thirteen-Deity Form of the Glorious Cakrasamvara
mngon par rtogs pa rnam par 'byed pa abhisamayavibhaṅga Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna Distinguishing Clear Realizations
dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs śrīcakrasaṃvarasādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Glorious Cakrasamvara
dpal bcom ldan 'das kyi mngon par rtogs pa śrī-bhagavadabhisamaya Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna The Clear Realization of the Glorious Bhagavan
dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs ekavīrasādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Solitary Hero Sādhana
rdo rje gdan gyi rdo rje'i glu vajrāsanavajragīti Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Vajra Song of Vajrāsana
rdo rje gdan gyi rdo rje'i glu'i 'grel pa vajrāsanavajragītivṛtti Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Running Commentary on the “Vajra Song of Vajrāsana”
spyod pa'i glu caryāgīti Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna The Song of Deeds
spyod pa'i glu'i 'grel pa caryāgītivṛtti Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Running Commentary on the “Song of Deeds”
dpal 'khor lo sdom pa'i mngon par rtogs pa śrīcakrasaṃvarābhisamaya
dbang gi rab tu byed pa abhiṣekaprakaraṇa Abhayākaragupta An Exposition of Empowerment
rang byin gyis brlab pa'i rim pa'i man ngag svādhiṣṭhānakramopadeśa Abhayākaragupta Personal Instructions on the Stages of Self-Empowerment
bcom ldan 'das 'jam pa'i rdo rje'i sgrub thabs mañjuśrī-vajra-sādhana Divākara A Sādhana of the Bhagavan Mañjuvajra
spyin sreg gi cho ga homavidhi Divākaravajra A Fire Offering Ritual
          dpal rdo rje mkha' 'gro zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po las btus pa'i sgrub pa'i thabs byang chub gyi sems kun tu gzigs pa'i phreng ba śrīvajraḍāka-nāma-mahātantrarājñoddhṛtabodhicittāvalokamālāsādhana Kalākapa A Sādhana Extracted from the King of Tantras, the Glorious Vajraḍāka, called “The Garland of Seeing Bodhicitta”
dpal 'khor lo sdom pa'i lhan cig skyes pa'i de kho na nyid snang ba śrīcakrasaṃvarasahajatattvāloka Amitavajra Illuminating the Suchness of the Spontaneously Arisen Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i snying po'i de kho na nyid bsdus pa śrīcakrasaṃvaratattvagarbhasaṃgraha Kuśalipa A Summary of Suchness, the Essence of the Glorious Cakrasaṃvara
lhan cig skyes pa'i de kho na nyid snang ba sahajatattvāloka Kuśalipa Illuminating the Suchness of the Spontaneously Arisen
dpal 'khor lo sdom pa'i de kho na nyid kyi man ngag śrīcakrasaṃvaratattvopadeśa Kuśalipa Personal Instructions on the Suchness of the Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i gnyis su med pa'i bsam gtan gyi man ngag rnal 'byor gyi gtum mo śrīcakrasaṃvarādvaitadhyānopadeśayogacaṇḍālī Śubhanātha The Inner Heat Yoga, Personal Instructions on the Non-dual Meditation on Glorious Cakrasaṃvara
lU yi pa'i mngon par rtogs pa'i 'grel pa sdom pa 'byung ba lūyipābhisamayavṛttisaṃvarodaya Tathāgatavajra A Running Commentary on Lūipāda’s “Clear Realization” called “The Arising of Saṃvara”
lU yi pa'i mngon par rtogs pa'i 'grel pa'i TI kA khyad par gsal byed lūyipābhisamayavṛttiṭīkāviśeṣadyota Tathāgatavajra A Commentary on the “Running Commentary on Lūipāda’s Clear Realization” called “Particularly Clear”
dpal bde mchog gi dkyil 'khor gyi cho ga śrī-sambaramaṇḍalavidhi Tathāgatavajra A Maṇḍala Ritual of the Glorious Saṃvara
dpal bde mchog 'khor lo'i cho ga yid 'ong phreng ba śrī-cakraśambara-vidhi-manojña-mālā Vīravajra A Ritual of the Glorious Cakrasaṃvara, “The Captivating Garland”
mnyes pa'i snying po tṛpta-garbha Vīravajra The Pleasing Essence
ye shes 'byung ba'i man ngag jñānodayopadeśa Gayādhara Personal Instructions on the Arising of Gnosis
dpal sdom pa 'byung ba'i sgrub thabs śrīsaṃvarodayasādhana Anon A Sādhana of the Glorious “Arising of Saṃvara”
dpal mkha' 'gro rgya mtsho'i rgyud kyi dkyil 'khor gyi 'khor lo'i sgrub thabs pad+ma rA ga'i gter śrī-ḍākārṇavatantramaṇḍalacakrasādhanaratnapadmarāganidhi Jayasena A Sādhana on the Circle of Deities of the Maṇḍala in the Glorious Ocean of Ḍakas Tantra, “The Treasury of Red Lotuses”
rkang pa bzhi bcu rtsa brgyad pa bsgyur ba'i bstod pa aṣṭācatvāriṃśatpādastotra Anon A Praise in Forty-Eight Lines
gtor ma'i cho ga rin chen as+ma gar+b+ha śrī-ḍākārṇava-tantra-bali-vidhi-ratnāśmagarbha Jayasena A Torma Cake Ritual, “The Essence of the Jewelled Stone”
bla ma'i maN+Dala maṇḍala-vidhi-ratnamarakata Jayasena Guru Maṇḍala
          dpal mkha' 'gro rgya mtsho mngon par dbang bskur ba'i cho ga śrī-ḍākārṇava-tantrābhiṣeka-vidhi Jayasena An Empowerment Ritual from the Glorious Ocean of Ḍakas Tantra
          dpal mkha' 'gro rgya mtsho'i sbyin sreg gi cho ga śrīḍākārṇavatantrahomavidhi-ratnasūryakānta Jayasena An Fire Offering Ritual from the Glorious Ocean of Ḍakas Tantra
rang byin gyis brlab pa'i man ngag gi sgrub thabs svādhiṣṭhānakramopadeśakasādhana Yogeśvara Kumāraśrī A Sādhana in the form of Personal Instructions on Self-Empowerment
dpal sdom pa'i man ngag zhal nas snyan du brgyud pa yid bzhin nor bu śrīsaṃvaropadeśamukhakarṇaparamparacintāmaṇi Tilopa The Oral Transmission of Personal Instructions on the Glorious Saṃvara called “The Wishfulfilling Jewel”
dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi bstod pa śrīcakrasaṃvaramaṇḍalastotra Śūrakalaśa A Praise of the Glorious Cakrasaṃvara Maṇḍala
dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la bstod pa śrīcakrasaṃvaramaṇḍaladevagaṇastotra Kaśmīri Ratnavajra A Praise of the Assembled Deities of the Glorious Cakrasaṃvara Maṇḍala
dpal 'khor lo sdom pa la bstod pa śrīcakrasaṃvarastotra Kaśmīri Ratnavajra A Praise of the Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i bstod pa śrīcakrasaṃvarastotra Maitrīpa A Praise of the Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo sdom pa'i bstod pa śrī-cakrasaṃvara-stotra
dpal 'khor lo bde mchog gi rgyun bshags rgyas pa śrī-cakraśambara-vistara-prabandha Bhūripa An Extensive Confession Ritual of the Glorious Cakrasaṃvara
lam gyi rab tu bya ba mārgābhiṣeka-prakaraṇa Bhairavadeva An Exposition of the Path
dbang gi cho ga'i rim pa abhiṣekavidhikrama Sukharāja The Stages of the Empowerment Ritual
dpal 'khor lo sdom pa dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs śrīcakrasaṃvaraikavīrasādhana Maṇikaśrī A Sādhana of the Solitary Hero Form of the Glorious Cakrasaṃvara
dpal bde mchog 'khor lo'i sbyin sreg gi cho ga śrīcakrasambarahomavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual of Fire Offerings of the Glorious Cakrasaṃvara
dpal 'khor lo bde mchog 'byung ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga śrīcakrasambarodaya-nāma-maṇḍalavidhi Ariṣṭadhīmat A Maṇḍala Ritual called “The Arising of the Glorious Cakrasaṃvara”
lhan cig skyes pa'i dkyil 'khor gsum gsal bar byed pa sahajamaṇḍalatryāloka Jñānaśrī A Clarification of the Three Spontaneously Arisen Maṇḍalas
sgron ma bzhi'i TI kA ālokacatuṣṭayaṭīkā Kṛṣṇa Paṇḍita A Commentary on the Four Lamps
dpal rdo rje phag mo sgrub pa'i thabs śrī-vajravarāhīsādhana Prajñābhadra A Sādhana of the Glorious Vajravārāhī
grub pa'i rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub pa'i thabs siddhivajrayoginīsādhana Indrabhūti A Sādhana of Vajrayoginī for the Attainment of Siddhis
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i sngags kyi de kho na nyid kyis byin gyis brlabs pa'i rim pa śrī-vajrayoginīmantratattvārthanirdeśasvādhiṣṭhāna Indrabhūti The Stages of Self-Empowerment by Means of the Suchness Mantra of Glorious Vajrayoginī
rnal 'byor ma'i sgrub pa'i thabs vajrayoginīsādhana Lakṣmīṃkara (I) A Vajrayoginī Sādhana
rdo rje rnal 'byor ma dmar mo'i sgrub thabs raktavajrayoginīsādhana Śābarīśvara A Sādhana of Red Vajrayoginī
rdo rje rnal 'byor ma dkar mo'i sgrub thabs śuklavajrayoginīsādhana Indrabhūti A Sādhana of White Vajrayogin
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs śrī-vajrayoginīsādhana Śābarīśvara A Sādhana of the Glorious Vajrayoginī
dpal de kho na nyid ye shes grub pa śrī-tattvajñānasiddhi Śūnyatāsamādhivajra Attaing the Glorious Gnosis of Suchness
don thams cad grub pa zhes bya ba'i sgrub thabs sarvārthasiddhisādhana Avadhūtipa A Sādhana called “The Attainment of All Goals”
ye shes 'pho ba jñānāveśa Śūnyatāsamādhivajra Entering into Gnosis
rdo rje phag mo dbu bcad ma'i sgrub thabs chinnamuṇḍavajravarāhīsādhana Śrīmatīdevī A Sādhana of Chinnamuṇḍa Vajravārāhī
dbu bcad ma'i sgrub thabs chinnamuṇḍasādhana Virūpa A Chinnamuṇḍa Sādhana
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i sbyin sreg gi cho ga śrī-vajrayoginīhomavidhi Buddhadatta A Ritual for Fire Offerings for the Glorious Vajrayoginī
rigs ldan ma'i de kho na nyid nges pa kulikātatattvaniścaya Uḍḍiyāna Siddha Completely Ascertaining the Kulika Goddesses
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajrayoginī-sādhana Anon A Sādhana of the Venerable Vajrayoginī
rus sbal zhabs kyi sgrub pa'i thabs kūrmapādasādhana Vāguri A Sādhana [for the Attainment of Siddhis] with a Tortoise Shell Under Foot
phag mo thugs kyi sgrub thabs kūrmapādopadeśa-nāma-vārāhī-manaḥ-sādhana Anon A Sādhana of the Mind of Vārāhī
rdo rje rnal 'byor ma mkha' spyod ma dmar mo'i sgrub thabs khecararaktavajrayoginīsādhana Vāguri A Sādhana of Vajrayoginī in the Form of Red Khecari
slob ma rjes su gzung ba'i cho ga śiṣyānugrahavidhi Śābaripāda A Ritual for Caring for Disciples
rdo rje rnal 'byor ma'i dbang mdor bsdus pa vajrayoginyabhiṣekasaṃkṣepa Śābaripāda An Abridged Empowerment Ritual for Vajrayoginī
rdo rje rnal 'byor ma'i tshogs kyi 'khor lo'i cho ga vajrayoginī-gaṇacakra-vidhi Śābaripāda A Ritual for Food Offerings for Vajrayoginī
rnal 'byor gyi rjes su 'brang ba zhes bya ba rdo rje rnal 'byor ma'i 'grel pa yogānusāriṇī-nāma-vajrayoginīṭīkā Dārika A Commentary on Vajrayoginī called “The Follower of Yoga”
snying po'i don bsdus pa bstan pa sārārtha-saṃgrahopadeśa Nāgadatta A Teaching on the Concise Meaning of the Essential Practices [of the Śābaripāda System]
rdo rje rnal 'byor ma'i mchod pa'i cho ga vajrayoginīpūjāvidhi Dārika Ritual for a Vajrayoginī Puja
keng rus tA ra na'i sgrub thabs kaṃkālatāraṇasādhana Dārika A Sādhana of the Protective Maṇḍala of Skeletons
keng rus tA ra na'i sgrub thabs kyi 'grel pa gzhan la phan pa kaṃkālatāraṇasādhanaṭīkā-parahita Kumārabodhi A Commentary on the “Sādhana of the Protective Maṇḍala of Skeletons” called “For the Benefit of Others”
rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajrayoginisādhana Jālandhara A Vajrayoginī Sādhana
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravarāhīsādhana Vajraghaṇṭa A Vajravārāhī Sādhana
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravarāhīsādhana Anon A Vajravārāhī Sādhana
rdo rje phag mo dkar mo'i sgrub thabs śuklavajravarāhīsādhana Koṅkadatta A Sādhana of White Vajravārāhī
dpal rdo rje phag mo shes rab gsal byed ma'i bstod pa śrī-vajravarāhīprajñālokakṛtyastotra Koṅkadatta A Praise of Vajravārāhī, She Who Illuminates Wisdom
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i bzhed kyi sbas pa'i sbyin sreg gi cho ga śrī-vajrayoginīmahitaguptahomavidhi Koṅkadatta A Ritual of Secret Fire Offerings, The Wishes of Glorious Vajrayoginī
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i dgongs pa'i sbyin sreg gi cho ga śrī-vajrayoginy-abhipreta-homa-vidhi Koṅkadatta A Ritual of Fire Offerings, The Intention of Glorious Vajrayoginī
dpal rnal 'byor ma'i zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga śrī-yoginī-śānti-homa-vidhi Anon A Ritual of Fire Offerings for Pacification to the Glorious Vajrayoginī
dpal rdo rje phag mo'i sgrub thabs śrī-vajravarāhīsādhana Vanaratnapāda Vajravārāhī Sādhana
rdo rje phag mo sgrub thabs vajravārāhī-sādhana
rdo rje rnal byor ma'i mchod pa la sogs pa mdor bsdus pa vajrayoginī-pūjādi-saṃkṣepa
dpal rdo rje phag mo'i sgrub thabs kyi cho ga don thams cad grub pa śrī-vajravarāhikalpasarvārthasādhana Avadhūtipa Advayavajra A Ritual Sādhana for the Glorious Vajravārāhī called “Accomplishing All Goals”
rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajrayoginisādhana Nāropa A Vajrayoginī Sādhana
gzhan don slob ma rjes su gzung ba'i cho ga śiṣyānugrahavidhi Varendraruci A Ritual for Caring for Disciples
rdo rje rnal 'byor ma'i sgrubs vajrayoginisādhana Umāpatidatta A Vajrayoginī Sādhana
rdo rje rnal 'byor ma'i dkyil 'khor gyi cho ga vajrayoginīmaṇḍalavidhi Umāpatidatta A Maṇḍala Ritual of Vajrayoginī
mngon par rtogs pa'i snye ma abhisamayamañjarī Śubhākaragupta A Bouquet of Clear Realizations
rdo rje rnal 'byor ma'i bde ba mchog gi sdom pa 'jug pa nges pa don gyi dkyil 'khor gyi sgrub thabs vajrayoginīsukhapraveśasaṃvaramaṇḍalanirṇayasādhana Avadhūtipa Advayavajra A Sādhana of the Maṇḍala of the Definitive Meaning of Entering into the Vows of the Supreme Bliss of Vajrayoginī
de kho na nyid ye shes yang dag par grub pa'i rgya cher 'grel pa de kho na nyid bshad pa marmakārikā-nāma-tattvajñānasaṃsiddhipañjikā Vīryaśrīmitrapāda An Extensive Commentary on the Perfect Attainment of the Gnosis of Suchness called “An Explanation of Suchness”
rdo rje rnal 'byor ma phag mo khros pa'i sgrub thabs krodhavarāhīvajrayoginīsādhana Śrīdhara A Sādhana of Vajrayoginī in the Form of Wrathful Vārāhī
rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa vajrayoginīstotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of Vajrayoginī
rig pa 'dzin ma rtsen ma'i rdo rje rnal 'byor ma'i rjes su gnang ba'i cho ga vidyādharīkelivajrayoginyājñāvidhi Jayasena A Ritual for Remembering Vajrayoginī, the Disguised Vidyādharī
gzhan don slob ma rjes su bzung ba'i cho ga śiṣyānugrahavidhi Jayasena A Ritual for Caring for Disciples
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs śrī-vajrayoginī-sādhana Trisaraha A Sādhana of the Glorious Vajrayoginī
rin po che rgyan gyi sgrub pa ratnālaṃkārasiddhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna Attaining the Precious Ornament
rdo rje phag mo'i sgrub pa'i thabs vajravarāhīsādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Vajravārāhī Sādhana
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs śrī-vajrayoginīsādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Glorious Vajrayoginī
rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa vajrayoginīstotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of Vajrayoginī
rdo rje phag mo mdor bsdus pa'i bstod pa vajravarāhīsaṃkṣiptastotra Abhisaṅkata A Concise Praise of Vajravārāhī
ye shes dbab pa'i cho ga jñānāveśavidhi Anon A Ritual for the Descent of Gnosis
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i dgongs pa gsang ba'i sbyin sreg gi cho ga śrī-vajrayoginy-abhipretaguhyaka-homa-vidhi Abhiyukta A Ritual of Secret Fire Offerings, the Intention of Glorious Vajrayoginī
rdo rje phag mo'i pra brtag pa gtor ma'i cho ga lag pa'i mchod pa vajravārāhī-nimitta-parīkṣā bali-vidhi hasta-pūjā
kye'i rdo rje bsdus pa'i don gyi rgya cher 'grel pa hevajrapiṇḍārtha-ṭīkā Vajragarbha Extensive Commentary on the Meaning of the Condensed Hevajra Tantra
kye'i rdo rje'i rgyud kyi dka' 'grel pad+ma can hevajratantrapañjikāpadmin Saroruhavajra A Commentary on the Difficult Points of the Hevajra Tantra called “A Pond of Lotuses”
dpal dgyes pa'i rdo rje'i rnam bshad rnam par 'grel pa śrīhevajravyākhyāvivaraṇa Bhavabhaṭṭa An Explanatory Exposition of the Glorious Hevajra
dgyes pa rdo rje'i dka' 'grel rnal 'byor rin po che'i phreng ba yogaratnamālā-nāma-hevajrapañjikā Kāṇhapa A Commentary on the Difficult Points of the Hevajra Tantra called “The Precious Garland of Yoga”
rgyud kyi rgyal po dpal kye'i rdo rje'i 'grel bshad kha sbyor shin tu dri ma med pa śrīhevajratantrarājaṭīkā-suviśadasaṃpuṭa Ḍhaṃkadāśa An Explanatory Commentary on the King of Tantras, the Hevajra, called “The Utterly Stainless Union”
kau mu di zhes bya ba'i dka' 'grel kaumudīpañjikā Durjayacandra A Commentary on the Difficult Points called “The Water Lily”
rdo rje'i tshig gi snying po bsdus pa'i dka' 'grel vajrapādasārasaṃgrahapañjikā Kaśmīri Yaśobhadra A Commentary on the Difficult Points of the Condensed Hevajra Tantra, called “The Essence of the Vajra Words”
rgyud kyi rgyal po chen po dgyes pa'i rdo rje zhes bya ba sgyu ma brtag pa gnyis pa'i dka' 'grel dran pa'i 'byung gnas hevajra-nāma-mahātantrarājadvikalpamāyāpañjikāsmṛtinipāda Kāṇhapa A Commentary on the Difficult Points of the Two-Sectioned Tantra on Illusion known as “The Great King of Tantras, the Hevajra” called “The Vale of Memory”
kye'i rdo rje zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po'i 'grel pa hevajra-nāma-tantrarāja-ṭīkā Padmāṅkuravajra A Commentary on the King of Tantras known as “Hevajra”
dpal dgyes pa'i rdo rje'i dka' 'grel mu tig phreng ba śrīhevajrapañjikā-nāma-muktikāvalī Ratnākaraśānti A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Hevajra Tantra called “The Garland of Pearls”
rgyud kyi rgyal po chen po dpal dgyes pa'i rdo rje'i dka' 'grel spyan 'byed śrī-hevajra-mahātantrarājasya pañjikā-netravibhaṅga Mahācārya Dharmakīrti A Commentary on the Difficult Points of the Great King of Tantras, the Glorious Hevajra, called “Opening the Eyes”
rab tu gsal ba'i kha sbyor gyi rgya cher 'grel pa suviśadasaṃpuṭaṭīkā Vṛddhakāyastha An Extensive Commentary on the Union of Utter Clarity
dpal dgyes pa'i rdo rje'i dka' 'grel rdo rje'i tshig btu ba śrīhevajravajrapadoddharaṇa-nāma-pañjikā Kāmadhenupa A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Hevajra Tantra called “Gathering the Vajra Words”
dpal dgyes pa'i rdo rje zhes bya ba'i rgyud kyi don bsdus pa śrīhevajra-nāma-tantrārthasaṃgraha Anon A Summary of the Meaning of the Tantra known as “The Glorious Hevajra”
rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi dka' 'grel zhal nas brgyud pa ḍākinīvajrapañjaramahātantrarājaprathamapaṭalamukhabandha-nāma-pañjikā Indrabhūti A Commentary on the Difficult Points of the King of Tantras, the Vajra Tent of Ḍākīṇis, called “An Introduction”
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa dang po'i rgyal po'i bshad sbyar ārya-ḍākinīvajrapañjaramahātantrarājakalpa-nāma-mukhabandha Kṛṣṇa Paṇḍita Explanations Connected to the First [Ritual] Part of the Great King of Tantras known as “The Noble Vajra Tent of Ḍākīṇis”
rgyud kyi rgyal po mkha' 'gro ma rdo rje dra ba'i dka' 'grel de kho na nyid rgyas pa dākinīvajrajālatantrarājatattvapauṣṭika-pañjikā Devakulamahāmati A Commentary on the Difficult Points of the King of Tantras, the Vajra Net of Ḍākīṇis, called “Expanding Suchness”
dpal kha sbyor thig le zhes bya ba rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa yang dag par lta ba'i dran pa'i snang ba śrīsaṃpuṭatilaka-nāma-yoginītantrarāja-ṭīkāsmṛtisaṃdarśanāloka Indrabhūti An Extensive Commentary on the King of Yoginī Tantras known as the “Glorious Tilaka of Sampuṭa,” called “Illuminating the Memory of Pure Vision”
dpal yang dag par sbyor ba'i rgyud kyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa man ngag gi snye ma śrīsaṃpuṭatantrarājaṭīkāmnāyamañjarī Abhayākaragupta An Extensive Commentary on the King of Tantras known as the “Glorious Sampuṭa,” called “The Bouquet of Personal Instructions”
          rgyud thams cad kyi gleng gzhi dang gsang chen dpal kun tu kha sbyor las byung ba'i rgya cher bshad pa rin chen phreng ba sarvatantrasya nidāna-mahāguhyaśrīsampuṭa-nāma-tantrarāja-ṭīkā-ratnamālā Vīryavajra An Extensive Commentary on the Great Secret and Introduction to All the Tantras, the Glorious “Emergence from Sampuṭa,” called “The Garland of Precious Jewels”
dpal zab mo'i don gsal ba rmad du byung ba chen po śrī-guhyārthaprakāśamahādbhuta Gambhīravajra The Clear Secret Meaning called “The Utterly Marvelous”
dga' ba'i spyan zhes bya ba'i rgya cher 'grel pa ānandacakṣu-nāma-ṭīkā Prajñāgupta An Extensive Commentary called “The Eye of Joy”
dpal lhan cig skyes pa'i dga' ba'i sgron ma zhes bya ba'i dka' 'grel śrī-sahajānandapradīpa-nāma-pañjikā Vajragupta A Commentary on the Difficult Points called “The Lamp of Simultaneous Joy”
dpal ye shes thig le'i dka' 'grel gsang ba'i de kho na nyid śrī-jñānatilakapañjikāguhyatattva Jñānaparama A Commentary on the Difficult Points of the “The Tilaka of Gnosis Tantra” called “The Secret Suchness”
dpal rnyog pa med pa zhes bya ba'i rgyud kyi 'grel pa śrī-anāvila-nāma-tantrapañjikā Avadhūta Kumaracandra A Commentary on the Difficult Points of the Tantra known as “The Unsullied”
dpal de kho na nyid kyi sgron ma'i rgyud kyi dka' 'grel rin chen phreng ba śrī-tattvapradīpa-nāma-tantraratnamālāpañjikā Mahāsukhatāvajra A Commentary on the Difficult Points of the “The Glorious Tantra of the Lamp of Reality” called “The Secret Suchness”
dgongs pa'i skad kyi 'grel pa saṃdhibhāṣāṭīkā Nāgārjuna A Commentary on Intentional Language
glu'i de kho na nyid gītitattva Saroruhavajra Suchness in a Song
rdo rje'i glu bshad pa vajragītibhāṣya Tāriṇīsena An Explanation of [Saroruhavajra's] Vajra Song
mngon par rtogs pa'i rim pa abhisamayakrama Anon The Stages of Clear Realization
dbyu gu drug cu rtsa bzhi'i bshad pa catuḥṣaṣti-daṇḍī-lakṣaṇa Anon An Explanation of the Sixty-Four Periods of Time
kye rdo rje'i de kho na nyid rnam par phye ba hevajra-tattva-vibhaṅga Anon Distinguishing the Suchness of Hevajra
dur khrod brgyad aṣṭaśmaśāna Anon The Eight Charnel Grounds
dur khrod brgyad aṣṭaśmaśāna Anon The Eight Charnel Grounds
brda nges par gzung ba saṃketa-nirdhāraṇa Anon Accurately Defining the Terminology
dur khrod brgyad kyi bshad pa aṣṭaśmaśānākhyāna Ācārya Yogin An Explanation of the Eight Charnel Grounds
dpal rin po che snye ma zhes bya ba'i rgya cher 'grel pa śrīratnamañjarī-nāma-ṭīkā Śrīgupta An Extensive Commentary called “The Glorious Bouquet of Jewels”
dpal dgyes pa rdo rje'i sgrub thabs śrīhevajrasādhana Saroruhavajra - Padmavajra A Sādhana for the Glorious Hevajra
kye rdo rje'i dkyil 'khor gyi las kyi rim pa'i cho ga hevajramaṇḍalakarmakramavidhi Padmavajra A Ritual for the Stages of Activity for the Maṇḍala of Hevajra
dpal kye rdo rje'i mar me'i rtse mo lta bu'i gdams pa śrīhevajrapradīpaśūlopamāvavādaka Saroruhavajra Advice Like the Tip of the Flame of the Lamp of Hevajra
dgyes pa rdo rje'i maN+Dal gyi cho ga hevajramaṇḍalavidhi Saroruhavajra A Ritual for the Hevajra Maṇḍala
kye rdo rje'i bstod pa hevajra-stotra Anon Praise of Hevajra
sbyin sreg gi cho ga homavidhi Saroruhavajra A Ritual of Fire Offerings
dam tshig lnga pa samayapañca Padmākara The Five Commitments
dpal kye rdo rje'i b+ha Da rA ga'i bstod pa śrīhevajrabhaḍarāgastotra Saroruhavajra A Praise of the Venerable Glorious Hevajra
dpal dpa' bo gcig pa zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs śrī-ekavīrasādhana Vajraghaṇṭa A Sādhana called “The Solitary Hero”
dpal kye rdo rje zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs śrīhevajra-nāma-sādhana Bodhigarbha A Sādhana called “The Glorious Hevajra”
          dpal kye rdo rje las sbyin sreg gi cho ga śrīhevajrahomavidhi Bodhigarbha A Ritual of Fire Offerings from The Hevajra Tantra
de kho na nyid bcu pa daśatattva Ḍombipa The Ten Suchnesses
rnal 'byor pha dang rnal 'byor ma rnams la thun mong ma yin pa'i don la gdams pa yogayoginyasādhāraṇāpadeśa Prajñāśrījñānakīrti - Ḍombi Heruka Advice on the Uncommon Meaning of Yogis and Yoginīs
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga gaṇacakravidhi Ḍombi Heruka A Ritual for Food Offerings
dpal kye'i rdo rje'i sgrub pa'i thabs śrīhevajrasādhana Ḍombipa A Sādhana of the Glorious Hevajra
kye rdo rje'i sgrub pa'i thabs kyi dka' 'grel hevajrasādhanapañjikā Rupyakalaśa A Commentary on the Difficult Points of the Hevajra Sādhana
slong mo'i 'grel pa bhikṣāvṛtti Ḍombipa A Commentary on the Practices of a Mendicant
kye rdo rje phyag gnyis pa'i sgrub thabs hevajradvibhujasādhana Alalavajra A Sādhana of Hevajra with Two Arms
kye rdo rje'i dran pa gcig pa hevajraikasmṛti Garbharipāda Reflecting Solely on Hevajra
kye rdo rje'i sgrub thabs kyi mdor bshad pa dag pa rdo rje sgron ma hevajrasādhanavajrapradīpa-nāma-ṭip-paṇīśuddha Jālandharipāda A Concise Explanation of the Hevajra Sādhana called “The Pristine Vajra Lamp”
dpal kye rdo rje'i sgrub thabs rab tu gsal ba prakāśa-nāma-srīhevajrasādhana Rāhulaguptapāda A Sādhana of the Glorious Hevajra called “Clarity”
yan lag drug pa zhes bya ba'i sgrub thabs sāḍaṅgasādhana Durjayacandra A Sādhana called “The Six Branches”
dkyil 'khor gyi cho ga'i sgrub thabs bzang po yongs su gzung ba suparigraha-nāma-maṇḍalavidhisādhana Durjayacandra A Practical Maṇḍala Ritual called “Holding on to the Best”
'byung po thams cad kyi gtor ma sarvabhūtabali Durjayacandra Torma Cakes for All Elemental Spirits
de kho na nyid bzhi pa'i man ngag gsal ba'i sgron ma tattvacaturupādeśaprasannadīpa Tilopa Personal Instructions on the Four Suchnesses called “The Clear Lamp”
kye rdo rje zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs hevajra-nāma-sādhana Avadhūtipa Advayavajra A Sādhana called “Hevajra”
kye rdo rje'i sgrub pa'i thabs rnam par dag pa'i gter viśuddhanidhi-nāma-hevajrasādhana Avadhūtipa Advayavajra A Hevajra Sādhana called “The Pristine Treasury”
'khrul pa spong ba zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs bhramahārasādhana Ratnākaraśānti A Sādhana called “Abandoning Errors”
lhan cig skyes pa'i rnal 'byor gyi rim pa sahajayogakrama Ratnākaraśānti The Stages of Simultaneous Yoga
lhan cig skyes pa'i rnal 'byor dam pa'i 'grel pa snying po rab tu gsal bar byed pa sahajasadyogavṛtti-garbhaprakāśa Thagana A Running Commentary on the True Simultaneous Yoga called “Completely Revealing the Essence”
bcom ldan 'das dgyes pa'i rdo rje'i sgrub pa'i thabs de kho na nyid bzhi'i rim pa bhagavaddhevajratattvacatuṣkramasādhana Kambalapāda A Sādhana of the Bhagavan Hevajra called “The Four Stages of Suchness”
dpal dgyes pa rdo rje'i sgrub thabs śrīhevajrasādhana Anaṅgavajra A Sādhana of the Glorious Hevajra
dpal kye'i rdo rje'i sgrub thabs śrīhevajrasādhana Sukhavajra A Sādhana of the Glorious Hevajra
rin chen 'bar ba zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs ratnajvalasādhana Prajñendraruci A Sādhana called “Blazing Jewels”
dpal dgyes pa rdo rje dpa' bo gcig pa'i sgrub pa'i thabs śrīhevajraikavīrasādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Sādhana of the Solitary Hero Form of Glorious Hevajra
dgyes pa'i rdo rje sgrub pa'i thabs de kho na nyid gsal bar byed pa hevajrasādhana-tattvoddyotakara Kṛṣṇa Paṇḍita A Hevajra Sādhana called “Illuminating Suchness”
dpal dgyes pa'i rdo rje'i gzhung 'grel gyi dkyil 'khor gyi cho ga śrīhevajraśāstravṛttimaṇḍalavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Maṇḍala Ritual and Guide to the Glorious Hevajra
sbyin sgreg gi cho ga homavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for Fire Offerings
dgyes pa rdo rje'i sbyin sreg gi cho ga hevajrahomavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for Hevajra Fire Offerings
rab gnas kyi cho ga'i tshul pratiṣṭhānavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual Method for Consecration
tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa'i rim pa gaṇacakrapūjākrama Kṛṣṇa Paṇḍita The Stages of Making Offerings of Food Offerings
mchod rten gyi cho ga stūpavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for Stūpas
gshin gyi cho ga mṛtyuvidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for the Dead
dpal he ru ka 'byung ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga śri-herukabhūta-nāma-maṇḍalavidhi Divākaracandra A Maṇḍala Ritual called “Elemental Spirits of Glorious Heruka”
dpal he ru ka'i man ngag rang byin gyis brlab pa'i rim pa śrī-herukopadeśa-nāma-svādhiṣṭhāna-krama Śūnyatāsamādhivajra Personal Instructions on Glorious Heruka called “The Stages of Self-Empowerment”
he ru ka nye bar 'byung ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga herukodbhavamaṇḍalavidhi Śūnyatāsamādhivajra A Maṇḍala Ritual called “The Arising of Heruka”
kye rdo rje phyag gnyis pa'i sgrub thabs hevajradvibhujasādhana Tāraśrīpāda A Sādhana of Hevajra with Two Arms
dgyes pa'i rdo rje'i dbang gtan la dbab pa hevajrābhiṣekaniścaya Jetāri Spelling Out [the Steps of Bestowing] the Empowerment of Hevajra
dpal khro bo bcu'i rig pa'i cho ga śri-daśakrodhavidyāvidhi Jetāri A Ritual of Spells for the Ten Wrathful Ones
gsang ba'i dbang gi rab tu byed pa guhyābhiṣekakalpa Vīnapa An Exposition of the Secret Empowerment
dbang chen po rim pa gsum pa mahābhiṣekatrikrama Anon The Three Stages of the Great Empowerment
dgyes pa rdo rje phyag gnyis pa'i sgrub pa'i thabs hevajradvibhujasādhana Anon A Sādhana of the Two-Armed Hevajra
dpal kye rdo rje'i mngon par rtogs pa'i thig le śrīhevajrābhisamayatilaka Śākyarakṣita The Drop of Clear Realization of the Glorious Hevajra
chos spyod mdor bsdus pa'i bya ba dharmacaryā-saṃkṣipta-kriyā Anon Abbreviated Actions in the Performance of the Dharma
sAts+tsha'i cho ga sāccha-kriyā-krama-vidhi Anon A Ritual for Making Clay Images
bung ba 'dod pa'i sgrub thabs bhramareṣṭa-sādhana Ratnacandra A Sādhana of the Intent of a Bumblebee
gtor ma'i de kho na nyid bsdus pa balitattvasaṃgraha Dharmāpaka A Summary of the Suchness of Torma Cakes
ro sreg pa'i cho ga śmaśānavidhi Jñānagarbha Funeral Ritual
dpa' bo gcig pa dpal he ru ka phyag bcu drug pa'i sgrub pa'i thabs ekavīraśrīherukaṣoḍaśabhujasādhana Anon A Sādhana of the Sixteen-Arm Solitary Hero Form of Glorious Heruka
spyan dbye ba'i cho ga pratiṣṭhāvidhi Anon A Ritual for Opening the Eyes
sA ts+tsha bya ba'i rim pa sāccha-kriyā-krama
gtor ma'i cho ga balividhi Anon A Ritual for Torma Cakes
gtor ma'i cho ga balividhi Anon A Ritual for Torma Cakes
dpal kye rdo rje'i gtor ma'i cho ga śrīhevajrabalividhi Anon A Ritual for Torma Cakes for the Glorious Hevajra
kye'i rdo rje zhes bya ba'i gtor ma'i cho ga hevajrabalividhi Anon A Ritual for Torma Cakes for Hevajra
phyag mtshan gyi phan yon hastaśihnānuśaṃsā Anon The Benefits of Hand Gestures
thig le chen po'i rim pa mahātilakakrama Vilāsavajra The Stages of the Great Tilaka
bcom ldan 'das kye'i rdo rje'i sgrub pa'i thabs mngon par rtogs pa'i rim pa don rab tu gsal ba bhagavaddhevajrasādhanābhisamaya-kramārthaprasanna Anon A Sādhana of the Bhagavan Hevajra called “Revealing the Meaning of the Stages of Clear Realization”
dpal dgyes pa rdo rje'i sgrub thabs śrīhevajrasādhana Nāropa A Sādhana of the Glorious Hevajra
de kho na nyid kyi snang ba tattvāloka Bodhisattva Illuminating Suchness
dgyes pa rdo rje'i lag tu blang ba'i rim pa hevajrahastavyavagrāhakrama se tsha bsod nams rgyal mtshan The Stages of Taking the Hand of Glorious Hevajra
gtor ma'i cho ga balividhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Ritual for Torma Cakes
kye'i rdo rje'i dkyil 'khor gyi las kyi rim pa'i cho ga hevajramaṇḍalakarmakramavidhi Saroruhavajra A Ritual for the Stages of Activity for the Maṇḍala of Hevajra
dgyes pa'i rdo rje'i sgrub pa'i thabs hevajrasādhana Anaṅgavajra A Hevajra Sādhana
he ru ka'i sgrub thabs śrīherukasādhana Sahajavilāsa A Hevajra Sādhana
man ngag rim pa gsum pa trikramopadeśa Ḍombi Heruka Personal Instructions on the Three Stages
go bar byed pa'i snying po brgya pa'i ming pratikarahṛdayaśatanāma Amitābhavajra One Hundred Terms that are the Essence of Bestowing Understanding
dpal dgyes pa rdo rje'i sgrub thabs rin po che'i sgron ma śrīhevajraratnapradīpasādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Glorious Hevajra called “The Jewelled Lamp”
dbang bskur ba'i cho ga abhiṣeka-vidhi Prajñāśrī An Empowerment Ritual
dpal dgyes pa rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga śrīhevajramaṇḍalavidhi Jñānaḍākinī Niguma A Maṇḍala Ritual of Glorious Hevajra
kye'i rdo rje phyag bcu drug pa'i sgrub pa'i thabs hevajraṣoḍaśabhujasādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Sādhana of Sixteen-Armed Hevajra
dpal dgyes pa'i rdo rje'i gtor ma'i rim pa śrīhevajrabalikrama Alalavajra The Stages of Torma Cakes for Glorious Hevajra
gtor ma'i las kyi rim pa balikarmakrama Kaśmīri Ratnavajra The Stages of Activity for Torma Cakes
'byung po thams cad kyi gtor ma'i cho ga sarvabhūtabalividhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for Torma Cakes for Elemental Spirits
kye'i rdo rje'i sgrub pa'i thabs hevajrasādhana Mañjuśrījñāna A Hevajra Sādhana
dpal kye'i rdo rje'i sgrub pa'i thabs kyi man ngag śrīhevajra-nāma-sādhanopadeśa Ānandavajra Personal Instructions on the Sādhana of Glorious Hevajra
sbyin sreg gi las kyi rim pa homakarma-krama Yogeśvaraśrīpāda The Stages of Activity for Fire Offerings
dpal dgyes pa rdo rje la bstod pa śrīhevajrastotra Kaśmīri Ratnavajra Praise of the Glorious Hevajra
bdag med rnal 'byor ma'i sgrub thabs nairātmyayoginīsādhana Ḍombi Heruka Sādhana of the Yoginī Nairātmā
bdag med ma zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs nairātmyāsādhana Durjayacandra Nairātmā Sādhana
bdag med ma lha mo bco lnga la bstod pa nairātmyādevīpañcādaśastotra Durjayacandra Fifteen Praises of the Goddess Nairātmā
bdag med ma'i rab tu gsal ba nairātmyāprakāśa Avadhūtipa Advayavajra Clarification of the Nairātmā Sādhana
bdag med ma'i sgrub thabs rgyas par bstan pa nairātmyāsādhanapauṣṭikanirdeśa Ratnākara An Extensive Teaching on the Nairātmā Sādhana
dpa' gcig ma'i sgrub thabs utpādana-samāpi-nāma-nairātmaikavīrā-sādhana Ācārya Rāhula Sādhana of the Solitary Form [of Nairātmā]
bdag med ma'i sgrub pa'i thabs nairātmyāsādhana Kṛṣṇa Paṇḍita Nairātmā Sādhana
bdag med ma'i man ngag nairātmyopadeśa Samādhivajra Personal Instructions on Nairātmā
bdag med ma'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i sgrub thabs nairātmyāmaṇḍalacakrasādhana Anon A Sādhana for the Maṇḍala Wheel of Nairātmā
          dpal kye'i rdo rje'i rgyud kyi rim pa las bdag byin gyis brlab pa ku ru kul+le'i sgrub thabs śrīhevajratantrakrame-svādhiṣṭhānakurukullesādhana Sahajalalita A Self-Empowerment Sādhana for Kurukullā from the Stage of the Hevajra Tantra
bla ma'i man ngag gurūpadeśa Amoghavajra (II) Personal Instructions of the Guru [on Kurukullā Self-Empowerment]
dgyes pa'i rdo rje las byung ba'i ku ru kul+le'i sgrub thabs hevajrodbhavakurukullesādhana Sahajavilāsa A Kurukullā Sādhana Taken From the Hevajra Tantra
kye'i rdo rje las byung ba'i ku ru kul+le'i man ngag chen po lnga hevajrodbhavakurukullepañcamahopadeśa Śāntarakṣita Five Important Personal Instructions on the Kurukullā Sādhana Taken From the Hevajra Tantra
'phags ma sgrol ma ku ru kul+le'i bstod pa ārya-tārākurukullestotra Ḍombi Heruka A Praise of Tārā Kurukullā
ku ru kul+le'i sgrub pa'i thabs kurukullesādhana Anon Kurukullā Sādhana
myur mdzad ma'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon Kurukullā Sādhana
myur mdzad ma'i sgrub thabs bcu gsum pa'i bdag nyid trayodaśātmakurukullesādhana Kṛṣṇavajra Thirteen Deity Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub pa'i thabs kurukullā-sādhana Kṛṣṇavajra Kurukullā Sādhana
mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi mkha' 'gro rnam pa lnga'i sgrub pa'i thabs ḍākinīvajrapañjarapañcaḍākasādhana Durjayacandra A Sādhana of the Five Ḍākas in the Vajra Cage of Ḍākinīs Tantra
dpal mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi dkyil 'khor bsdus pa zhes bya ba'i rjes su 'brang ba'i sgrub thabs śri-ḍākinīvajrapañjarasaṃharaṇamaṇḍalānusaraṇasādhana Devavrata A Sādhana for Remembering the Collective Maṇḍala of the Vajra Cage of Ḍākinīs Tantra
de kho na nyid bcu pa daśatattva Vimalakīrtipāda The Ten Suchnesses
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Ratnākaraśānti A Sādhana of Vajratārā
'phags ma rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs ārya-vajratārāsādhana Aruṇapāda A Sādhana of Vajratārā
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Anon A Sādhana of Vajratārā
dpal rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs śrī-vajratārāsādhana Śubhanātha A Sādhana of Vajratārā
ro bsreg pa'i cho ga śmaśānavidhi Mahāmati A Funeral Ritual
ro bsreg bya ba śmaśāneṣṭa Tathāgatarakṣita [An Explanation of] Funeral Activities
gdung bsreg pa'i cho ga kulya-homa-vidhi Aśoka A Cremation Ritual
dpal rin po che'i char yang zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs śri-mahāratnakāla-nāma-sādhana Prajñāgupta A Sādhana called “A Chip of the Great Jewel”
dpal rin chen thigs pa zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs śrī-ratnabindu-nāma-sādhana Prajñāgupta A Sādhana called “The Jeweled Bindu”
dbang rin chen snang ba abhiṣekaratnāloka Prajñāgupta Illuminating the Jewel of Empowerment
dpal chen po ye shes mkha' 'gro'i dbang phyug gi sgrub pa'i thabs śrī-mahājñānaḍākeśvarasādhana Sambhogavajra A Sādhana of the Lord of the Great Wisdom Ḍakas
sdig pa thams cad 'dag pa'i me'i mchod pa'i ting nge 'dzin sarvapāpaśuddhāgnipūjā-nāma-samādhi Kaśmīri Ratnavajra The Samādhi of Fire Offerings to Purify All Transgressions
dpal dga' ba'i me tog gi phreng ba śrī-ānandapuṣpamālā Indrabhūti The Joyous Garland of Flowers
dpal de kho na nyid kyi bdud rtsi'i man ngag śrī-tattvāmṛtopadeśa Indrabhūti Personal Instructions on the Elixir of Suchness
dbang rin chen phreng ba'i man ngag abhiṣekaratnamālopadeśa Prajñāgupta Personal Instructions on the Precious Garland of Empowerments
dbang gi rim pa mdor bsdus pa saṃkṣiptābhiṣekakrama Prajñāgupta The Concise Stages of Empowerment
rim pa lnga pa pañcakrama Prajñāgupta The Five Stages
yan lag brgyad pa'i rim pa aṣṭāṅgakrama Prajñāgupta The Stage of the Eight Branches
rin po che'i 'od ratnaprabhā Nāropa The Precious Light
bde ba chen po'i bdud rtsi'i 'od mahāsukhāmṛtaprabhā Jñānaratna The Light of the Elixir of Great Bliss
byang sems thigs pa'i man ngag bodhicittabindūpadeśa Karmapāda Personal Instructions on the Drop of Bodhicitta
gsang chen dga' ba'i thig le rahasyānandatilaka Mahāmati The Tilaka of Great Secret Joy
rgyud kyi rgyal po dpal gdan bzhi pa'i 'grel pa dran pa'i rgyu mtshan śrīcaturpīṭhatantrarājasmṛtinibandha-nāma-ṭīkā Bhavabhaṭṭa A Commentary on the “Sovereign Tantra in Four Parts” called “Binding the Memorable”
'phags pa gdan bzhi pa'i rnam par bshad pa ārya-caturpīṭhaṭīkā Kalyāṇavarman - Smṛtijñānakīrti An Explanation of the “Tantra in Four Parts”
mchan khung gi sbyor ba kakṣapuṭa Nāgārjuna The Binding of the Armpits
rnal 'byor gyi rgyud dpal gdan bzhi pa'i sgrub thabs śrīcaturpīṭhayogatantrasādhana Āryadeva A Sādhana for the Yoga Tantra of “Four Parts”
dpal rdo rje gdan bzhi'i sgrub thabs śrī-vajracaturpīṭhasādhana Jagadānandajīvabhadra A Sādhana of the Glorious Four Vajra Parts
ye shes dbang phyug ma'i sgrub thabs jñāneśvarīsādhana Āryadeva A Jñāneśvarī Sādhana
rgyud kyi rgyal po dpal gdan bzhi pa zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga snying po mdor bsags pa śrīcatuḥpīṭhatantrarājamaṇḍalavidhisārasamuccaya Caryāvratipāda - Āryadeva A Maṇḍala Ritual for the Glorious “Sovereign Tantra in Four Parts” called “A Concise Summary of the Essence”
dpal gdan bzhi pa'i zab don ston pa shing gcig gi dka' 'grel śrī-catuḥpīṭha-gūḍhārtha-nirdeśa-ekadruma-pañjikā Āryadeva A Commentary on the Difficult Points of [the Mantra Beginning With] Ekavṛkṣa, Revealing the Profound Meaning of the Glorious “Tantra in Four Parts”
rdo rje dril thabs kyi mchod pa'i thabs kyi rim pa vajraghaṇṭapūjāsādhanakrama Āryadeva Stages of the Practice of Making Offerings with Vajra and Bell
dpal gdan bzhi pa'i sgrub pa'i thabs śrīcatuḥpīṭhasādhana Bhavabhaṭṭa A Sādhana for the “ Tantra in Four Parts”
dpal gdan bzhi pa'i chu'i sbyin sreg śrī-catuḥpīṭha-jala-homa Bhavabhaṭṭa - Bhava A “Fire Offering” Done with Water According to the “ Tantra in Four Parts”
ye shes mkha' 'gro'i sgrub thabs jñānaḍākasādhana Abhayākaragupta A Jñānaḍākinī Sādhana
ye shes mkha' 'gro ma'i sngags jñāna-ḍākinī-mantra
rnal 'byor nam mkha'i sgrub thabs yogāmbaravidhi Vijayendrasena A Yogāmbara Sādhana
gdan bzhi'i de kho na nyid bzhi pa śrī-catuḥpīṭha-tattva-catuṣka Jetāri The Four Suchnesses of the “ Tantra in Four Parts”
de kho na nyid drug rnam par gzhag pa ṣaṭtattvavyavasthāna Smṛtijñānakīrti A Presentation of the Six Suchnesses
sgyu 'phrul chen mo'i rgyud kyi dka' 'grel sgyu ma can mahāmāyātantrapañjikā-māyāvatī Durjayacandra A Commentary on the Difficult Points of the “Mahāmāyā Tantra”
dpal sgyu 'phrul chen mo'i 'grel pa yon tan ldan pa guṇavatī-śrimahāmāyāṭīkā Ratnākaraśānti A Commentary on the “Mahāmāyā Tantra” called “Endowed with Excellent Qualities”
sgyu 'phrul chen mo'i rgyud kyi 'grel pa dran pa mahāmāyātantrasmṛtivṛtti Kṛṣṇavajra A Running Commentary on the “Mahāmāyā Tantra” called “The Memorable”
sgyu ma chen mo zhes bya ba'i dka' 'grel mahāmāyā-nāma-pañjikā Alaṃkaraśrīpāda A Commentary on the Difficult Points of the “Mahāmāyā Tantra”
sgyu 'phrul chen mo zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs mahāmāyāsādhana Vajraḍākinī A Sādhana for the “Mahāmāyā Tantra”
sgyu 'phrul chen mo'i rgyud kyi rjes su 'brang ba'i he ru ka'i sgrub pa'i thabs mahāmāyātantrānusāriherukasādhana Kukuripa A Heruka Sādhana in Conformance with the Mahāmāyā Tantra
rdo rje sems dpa'i sgrub thabs vajrasattvasādhana Kukuripa A Vajrasattva Sādhana
          ma hA mA yA'i sgrub thabs rmongs pa sgrol ba'i brtag pa moha-taraṇa-kalpa Kukuripa A Mahāmāyā Sādhana, the Section on Liberation from Delusion
sgyu 'phrul chen mo'i sgrub pa'i thabs kyi dkyil 'khor gyi cho ga mahāmāyāsādhanamaṇḍalavidhi Kukuripa A Maṇḍala Ritual for the Mahāmāyā Sādhana
ma hA mA yA'i dkyil 'khor gyi lha la bstod pa śrī-mahāmāyā-maṇḍala-deva-stotra Kukuripa A Praise of the Deities of the Maṇḍala of the Mahāmāyā Tantra
de kho na nyid kyi man ngag tattvopadeśa Sumatigarbha Personal Instructions on Suchness
de kho na nyid kyi man ngag gi 'grel pa tattvopadeśavṛtti Sumatigarbha A Running Commentary on the “Personal Instructions on Suchness”
sgyu 'phrul chen mo'i sgrub thabs mahāmāyāsādhana Kaśmīri Ratnavajra A Mahāmāyā Sādhana
dpal sangs rgyas mkha' 'gro ma'i sgrub thabs śrī-buddhaḍākinīsādhana Kāṇhapa A Sādhana of the Glorious Buddhaḍākiṇī
sgyu 'phrul chen mo'i dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa gsal ba mahāmāyāmaṇḍalavidhikrama Kāṇhapa Clarifying the Stages of the Maṇḍala Ritual for the Mahāmāyā Tantra
spyi'i chos spyod sāmānya-dharma-caryā Kāṇhapa General Religious Practices
rigs lnga mkha' 'gro'i bstod pa pañcakula-ḍāka-stotra Kāṇhapa A Praise of the Ḍakas of the Five Families
dpal he ru ka 'khor dang bcas pa la bstod pa sānucara-śrīheruka-bhaṭṭāraka-stotra Kāṇhapa A Praise of the Glorious Heruka and His Entourage
bdun tshigs kyi cho ga saptaparva-vidhi Kāṇhapa A Ritual in Seven Sentences
sAts+tsha gdab pa'i man ngag sañcaka-nirvapaṇa-vidhi Anon Personal Instructions on Making Clay Images
sgyu 'phrul chen mo'i rdzogs pa'i rim pa mahāmāyāsiddhikrama Dharmapāda The Completion Stage of Mahāmāyā
sgyu ma chen mo'i sgrub thabs mahāmāyāsādhana Ratnākaraśānti A Mahāmāyā Sādhana
sgyu 'phrul chen mo'i sgrub thabs kyi dkyil 'khor gyi cho ga mahāmāyāsādhanamaṇḍalavidhi Alaṃkaraśrīpāda A Maṇḍala Ritual for the Mahāmāyā Sādhana
sgyu 'phrul chen mo'i dkyil 'khor gyi cho ga bla ma'i zhal snga'i man ngag gurūpadeśa-nāma-mahāmāyāmaṇḍalavidhi Vinayadatta A Maṇḍala Ritual for Mahāmāyā called “The Personal Instructions of the Guru”
he ru ka phyag rgya gcig pa'i sgrub thabs herukaika-mudrā-sādhana Anon A Sādhana for One-faced Heruka
ro bsreg pa'i sgrub thabs kyi cho ga śmaśāmasaṃskārasādhanavidhi Anon A Cremation Ritual Sādhana
sgyu 'phrul chen mo'i sgrub thabs mahāmāyā-sādhana Akāyavajra A Mahāmāyā Sādhana
dpal rdo rje bdud rtsi'i dka' 'grel śrī-vajrāmṛtapañjikā Vimalabhadra A Commentary on the Difficult Points of the Vajrāmṛta Tantra
rdo rje bdud rtsi'i rgyud kyi bshad pa vajrāmṛtatantraṭīkā Guṇabhadra An Explanation of the Vajrāmṛta Tantra
dpal rdo rje bdud rtsi'i rgyud kyi rgyal po chen po'i rgya cher 'grel pa śrī-vajrāmṛtamahātantrarājaṭīkā Śrībhānu An Extensive Explanation of the Glorious Vajrāmṛta Sovereign Tantra
dpal sangs rgyas thod pa'i rgyud kyi dka' 'grel ye shes ldan pa śrī-buddhakapālatantrapañjikā-jñānavatī Saraha (II) A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Buddhakapāla Tantra called “Endowed with Wisdom”
sangs rgyas thod pa'i rgyud kyi dka' 'grel de kho na nyid kyi zla ba buddhakapālatantratattvacandrikapañjikā Padmavajra A Commentary on the Difficult Points of the Buddhakapāla Tantra called “The Moon of Suchness”
dpal sangs rgyas thod pa'i rgyud kyi rgyal po chen po'i rgya cher 'grel pa 'jigs pa med pa'i gzhung 'grel śrī-buddhakapālamahātantrarājaṭīkā-abhayapaddhati Abhayākaragupta An Extensive Commentary on the Glorious Buddhakapāla Great Sovereign Tantra called “Abhayākaragupta’s Scriptural Guide”
dpal sangs rgyas thod pa'i sgrub thabs śrī-buddhakapālasādhana Saraha (II) A Sādhana for the Glorious Buddhakapāla Tantra
'byung po thams cad kyi gtor ma'i cho ga sarvabhūtabalividhi Saraha (II) A Torma Cake Offering Ritual for All Elemental Spirits
dpal sangs rgyas thod pa zhes bya ba'i dkyil khor gyi cho ga'i rim pa gsal ba śrī-buddhakapālamaṇḍalavidhikrama-pradyotana Saraha (II) The Clear Ritual Stages of the Maṇḍala for the Glorious Buddhakapāla Tantra
ri gi A ra li'i sgrub thabs rigyāralisādhana Anon A Sādhana for the Rigyārali Tantra
dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro sgyu ma bde mchog gi rgyud kyi don rnam par bshad pa śrī-sarvabuddhasamagoyaḍākinīmāyāsambaratantrārthodaraṭīka Indranāla An Explanation of the Meaning of the Tantra of the Glorious Ḍākinījālaśaṃvara, The Union of All the Buddhas
sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro ma sgyu ma bde mchog gi 'grel pa mnyam sbyor gyi rgyan sarvabuddha-samayoga-ḍākinī-māyā-śambara-vṛtti-samayogālaṃkāra Pramuditāvajra A Running Commentary on the Glorious Ḍākinījālaśaṃvara, the Union of All the Buddhas called “An Ornament for the Union”
dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba zhes bya ba'i rgyud kyi dka' 'grel śrī-sarvabuddhasamayogatantra-nāma-pañjikā Indrabhūti A Commentary on the Difficult Points of the Tantra known as “The Glorious Union of All the Buddhas”
rtog pa thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro ma sgyu ma bde ba'i mchog gi rgyud phyi ma'i phyi ma rnam par bshad pa sarvakalpasamayogaḍākinimāyāsamvarottaratantraṭikā Ānandagarbha A Commentary on the Continuation Tantra of the Ḍākinījālaśaṃvara, the Union of All the Buddhas known as “The Complete Collection of Ceremonial Rituals”
sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba'i dka' 'grel sarvabuddhasamayogapañjikā Praśāntamitra A Commentary on the Difficult Points of the “Glorious Union of All the Buddhas Tantra”
dpal rdo rje sems dpa'i gsang ba'i don rnam par dgod pa śrī-vajrasattvaguhyārthadharavyūha Kukurāja An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Vajrasattva
dpal rnam par snang mdzad kyi gsang ba'i don rnam par dgod pa śrī-vairocanaguhyārthadharavyūha Kukurāja An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Vairocana
dpal he ru ka'i gsang ba'i don rnam par bkod pa śrī-vajraherukaguhyārthadharavyūha Kukurāja An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Heruka
dpal pad+ma gar gyi dbang phyug gi gsang ba'i don rnam par dgod pa śrī-padmanarteśvarīguhyārthadharavyūha Kukurāja An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Padmanarteśvarī
dpal rdo rje rin chen nyi ma'i gsang ba'i don rnam par dgod pa śrī-vajraratnaprabhāguhyārthadharavyūha Kukurāja An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Vajraratnaprabhā
dpal rta mchog rol pa'i gsang ba'i don rnam par dgod pa śrī-sughoṭalalitaguhyārthadharavyūha Kukurāja An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Sughoṭalalita
dkyil 'khor thams cad kyi rjes su 'jug pa'i cho ga lnga pa sarvamaṇḍalānuvartipañcavidhi Kukurāja Five Rituals for Entering into All Maṇḍalas
dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba'i dkyil 'khor gyi cho ga śrī-sarvabuddhasamayogamaṇḍalavidhi Kukurāja A Maṇḍala Ritual for the “Glorious Union of All the Buddhas Tantra”
sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba'i tshogs kyi cho ga sarvabuddhasamayogagaṇavidhi Indrabhūti A Food Offering Ritual for the “Glorious Union of All the Buddhas Tantra”
dpal he ru ka zhes bya ba'i sgrub thabs śrī-vajraheruka-nāma-sādhana Rājahasti A Sādhana called “The Glorious Heruka”
dpal he ru ka'i sgrub pa'i thabs śrī-vajraherukasādhana Hūṁkāravajra A Sādhana of the Glorious Heruka
dpal he ru ka zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs śrī-ḥerukasādhana Hūṁkāravajra A Sādhana called “The Glorious Heruka”
yan lag bzhi'i don snang bar byed pa caturaṅgārthāloka Hūṁkārakīrti Illuminating the Meaning of the Four Branches
dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba'i dkyil 'khor sgrub pa'i rim pa śrī-sarvabuddhasamayogamaṇḍalasādhanakrama Hūṁkāravajra The Stages of the Sādhana for the Maṇḍala of the “Glorious Union of All the Buddhas Tantra”
dpal khrag 'thung chen po'i sgrub thabs yang dag par grub pa saṃsiddhimahāśrīherukasādhana Hūṁkāravajra A Practical Sādhana for the Great and Glorious Heruka
rgyud kyi rgyal po chen po dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro ma sgyu ma bde mchog ces bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga sems can thams cad kyi bde ba skyed ma śrī-sarvabuddhasamayogaḍākinīsambaramahātantrarāja-nāma-maṇḍalavidhisarvasattvasukhodaya Kaśmīri Ratnavajra A Maṇḍala Ritual of the “Glorious Ḍākinījālaśaṃvara, The Union of All the Buddhas Great Sovereign Tantra” called “Generating the Bliss of All Sentient Beings”
rdo rje sems dpa'i sgrub thabs vajrasattvasādhana Indrabhūti A Vajrasattva Sādhana
bcom ldan 'das dpal bde ba chen po rdo rje sems dpa'i sgrub thabs bhagavacchrīmahāsukhavajrasattvasādhana Rājahasti A Sādhana of the Bhagavan, the Glorious Supremely Blissful Vajrasattv
dpal rdo rje sems dpa' rjes su dran pa'i cho ga śrī-vajrasattvānusmṛti-nāma-vidhi Rājahasti A Ritual for Recollecting Glorious Vajrasattva
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Nāgārjuna A Tārā Sādhana
thugs rje chen po 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs spyi'i mngon par rtogs pa mahākāruṇikāryatārā-sādhana-sāmānyābhisamaya Nāgārjuna A Sādhana of the Great Compassionate Ārya Tārā called “A Clear Realization of the General Features”
lha mo sgrol ma'i bstod pa nyi shu rtsa gcig pa'i sgrub thabs tārādevīstotraikaviṃśatikasādhana Sūryagupta A Praise of the Goddess Tārā called “A Sādhana of the Twenty-One Forms”
rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs nyi shu rtsa gcig pa'i las kyi yan lag dang bcas pa mdo bsdus pa ārya-tārābhaṭṭārikā-sādhana-sakalpaikaviṃśatika-karma-saṃkṣepa Sūryagupta A Concise Sādhana of the Venerable Ārya Tārā together with the Branches of the Twenty-One Activities
sgrol ma'i sgrub thabs man ngag gi rim pa tārāsādhanopadeśakrama Sūryagupta Sequentially Arranged Personal Instructions the Tārā Sādhana
bcom ldan 'das ma sgrol ma la bstod pa nyi shu rtsa gcig pa'i sgrub thabs bhagavatītārādevyekaviṃśatistotrasādhana Sūryagupta A Praise of the Bhagavatī Tārā, A Sādhana of Her Twenty-One Forms
lha mo sgrol ma nyi shu rtsa gcig la bstod pa rnam dag gtsug gi nor bu devītāraikaviṃśatistotraviśuddhacūḍāmaṇi Sūryagupta A Praise of the Twenty-one Forms of the Goddess Tārā called “The Utterly Pure Crown Jewel”
'phags ma sgrol ma la bstod pa āryatārāstotra Sūryagupta A Praise of Ārya Tārā
phreng ba 'dzin pa'i bstod pa sragdharastotra Sarvajñāmitra A Praise of Sragdharā
me tog phreng 'dzin gyi bstod pa sragdharastotra Sarvajñāmitra A Praise of Sragdharā
'phags ma sgrol ma'i me tog phreng ba 'dzin pa'i bstod pa āryatārāsragdharastotra Sarvajñāmitra A Praise of Ārya Tārā Sragdharā
lha mo sgrol ma la smre sngags kyi gsol ba 'debs pa zhes bya ba'i bstod pa devītārākuvākyādhyeṣana-nāma-stotra Sarvajñāmitra A Praise to the Goddess Tārā called “A Supplication of Lamentation”
sgrol ma dkon mchog gsum la bstod pa triratnatārā-stotra Anon A Praise of Tārā, the Embodiment of the Three Jewels
me tog phreng 'dzin gyi sgrub pa'i thabs sragdharasādhana Tathāgatarakṣita A Sādhana of Sragdharā
stong pa nyid bsgom pa śūnyatābhāvanā Tathāgatarakṣita Meditation on Emptiness
log par lta ba sun dbyung ba kudṛṣṭidūṣaṇa Tathāgatarakṣita Criticism of Mistaken Views
chom rkun bcing ba caurabandhana Tathāgatarakṣita Restraining Thieves
rig pa bskyed pa vidyāvardhana Tathāgatarakṣita Generating Knowledge
'chi ba bslu ba mṛtyuṣṭhāpaka Tathāgatarakṣita Averting Death
'phags ma lha mo sgrol ma'i bstod pa don thams cad grub pa zhes bya ba bstod pa'i rgyal po āryātārādevīstotrasarvārthasiddhi-nāma-stotrarāja Mātṛceṭa A Praise of Ārya Tārā, The King of Praises called “Accomplishing All Goals”
'phags pa sgyu 'phrul dra ba'i rim pas rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs ārya-māyājālakramena-bhaṭṭārikātārāsādhana Anon A Sādhana of the Venerable Tāra According to the Noble Māyajāla Tantra
'phags ma sgrol ma'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs cho ga āryātārāmaṇḍalavidhi-nāma-sādhana Sahajalalita A Sādhana Ritual for the Maṇḍala of Ārya Tārā
'phags ma gnas kyi dbang phyug ma'i sgrub pa'i thabs āryā-pīṭheśvarīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Pīṭhīśvarī
dpal u rgyan gyi sgrol ma'i mngon par rtogs pa'i rim pa śrī-uḍḍiyānatārābhisamayakrama Parahita An Arrangement of the Clear Realization of Tārā According to the Oḍḍiyāna Tradition
u rgyan gyi sgrol ma'i rim pa uḍḍiyānatārākrama Parahita The Oḍḍiyāna Tradition of Tārā
dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga maṇḍalābhiṣekavidhi Parahita A Maṇḍala Empowerment Ritual
dpa' bo gcig pa'i rnal 'byor ma'i sgrub pa'i thabs ekavīrayoginīsādhana Ḍākiṇī Vajraśālinī A Sādhana of the Single-Deity Yoginī
u rgyan gyi rim pa'i sgrol ma'i sgrub thabs uḍḍiyānakramatārādevīsādhana Ḍākiṇī Vajraśālinī A Sādhana of Tārā According to the Oḍḍiyāna Tradition
gtor ma'i cho ga nyung ngu balyalpavidhi Anon A Short Torma Cake Ritual
zhing gi dbang phyug ma'i mchod pa'i rim pa pīṭheśvarīpūjākrama Anon An Arrangement of the Offering Ritual for Pīṭhīśvarī
de kho na nyid kyi tshig le'ur byas pa tattvakārikā Sujayaśrībhadra Verses of Suchness
de kho na nyid kyi tshig le'ur byas pa'i man ngag gi 'grel pa tattvakārikopadeśavṛtti Sujayaśrībhadra A Commentary of Personal Instructions on the “Verses of Suchness”
gnas chen gyi rim pa'i lha mo sgrol ma'i bstod pa pīṭhakramatārādevīstotra Akṣobhyavajra A Praise of Tārā, Goddess of the Great Places
zhing gi dbang phyug ma'i bstod pa pīṭheśvarīstotra Mantrikulasurata A Praise of Pīṭhīśvarī
rdo rje dril bu'i mtshan nyid vajraghaṇṭalakṣaṇa Anon The Unique Characteristics of the Vajra and Bell
thod pa mchod pa'i cho ga kapālapūjāvidhi Anon Ritual for Offering a Skull-cup
rmi lam sgrol ma'i sgrub thabs svapnatārāsādhana Candramitra A Sādhana of the Tārā of Dreams
rje btsun Ar+ya tA ra'i man ngag la brten nas 'chi ka ma'i nyams len ārya-tārābhaṭṭārikopadeśāśrayāsanna-maraṇāmnāya Śākyaśrībhadra Death Practices
'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs āryātārāsādhana Sarvajñāmitra A Sādhana of Ārya Tārā
'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs āryatārāsādhana Śākyaśrībhadra A Sādhana of Ārya Tārā
rdo rje phag mo sgrol ma la bstod pa vajravarāhītārāstotra Candrakīrti Praise of Vajravārāhī Tārā
sgrol ma khro mo la rtsa ba'i sngags kyis bstod pa ugratārāmūlamantrastotra Anon A Praise of the Root Mantra of Wrathful Tārā
lha mo u gra tA ra'i sgrub thabs ugratārādevīsādhana Vanaratnapāda A Sādhana of the Wrathful Goddess Tārā
'phags ma sgrol ma drag mo'i sgrub thabs āryogratārāsādhana Śāśvatavajra A Sādhana of the Wrathful Ārya Tārā
ral gcig ma'i sgrub thabs ekajaṭīsādhana Śāśvatavajra An Ekajaṭī Sādhana
sgrol ma khros pa'i ba liM gi gtor ma krodhatārā-baly-upahāra Anon Torma Cake Offerings for Wrathful Tārā
sgrol ma ral gcig ma'i blo 'phel ekajaṭītārā-mati-vardhana Śāśvatavajra Enhancing the Mind with Ekajaṭī
ral gcig ma dkar mo'i sgrub thabs śuklaikajaṭīsādhana Lalitagupta A Sādhana of White Ekajaṭī
ral pa gcig ma dmar mo'i sgrub pa'i thabs raktaikajaṭīsādhana Avadhūtavajra A Sādhana of Red Ekajaṭī
ral pa gcig ma dmar mo'i byin brlabs kyi cho ga ekajaṭyadhiṣṭhānavidhi Kāṇhapa A Blessing Ritual for Red Ekajaṭī
mchog gi sgrol ma ral pa gcig pa'i man ngag gi sgrub thabs agratāraikajaṭyupadeśasādhana Bhagu Paṇḍita A Sādhana of Personal Instructions on Ekajaṭī, the Supreme Form of Tārā
sgrol ma lha lnga'i sgrub thabs tārādevīpañcasādhana Śāśvatavajra Sādhana of the Five Deity Tāra
dus mtshams srang mda'i las saṃdhyātulākoṭīkarman
thugs rje sgrol ma'i sgrub thabs kāruṇikatārāsādhana Śāśvatavajra Sādhana of the Compassionate Tārā
sgrol ma'i nang gi gtor chog tārābhaṭṭārikāntarabali-vidhi Candragomin A Ritual for Inner Torma Cake Offerings to Tārā
phyir bzlog gi 'khor lo pṛṣṭhyacakra Śāśvatavajra The Protection Wheel
sgrol ma'i gsang ba'i sgrub thabs tārāguhyasādhana Śāśvatavajra A Sādhana of Secret Tārā
thugs rje sgrol ma las sna tshogs pa'i sgrub thabs kāruṇikaviśvakarmasādhana Śāśvatavajra A Sādhana of Various Practices Associated with the Compassionate Tārā
khwa gdong ma srang mda' nag mo zhes bye ba kākāsyatulākoṭīkālī Śāśvatavajra Crow-faced Kālī Bearing a Scale
sgrol ma'i man ngag me long dangs pa ādarśa-prasāda-nāma-tārābhaṭṭārikopadeśa Anon Personal Instructions on Tārā called “The Clear Mirror”
dpal u rgyan gyi rnal 'byor dang rnal 'byor ma'i rang byung gi longs spyod dur khrod kyi rtog pa uḍḍiyānaśrīyogayoginīsvabhūtasaṃbhogaśmaśānakalpa Virūpa A Ritual Manual for Charnal Grounds, The Natural Realm of Enjoyment of the Yogīs and Yoginīs of Oḍḍiyāna
rjes chags kyi sbyor bas de kho na nyid kyi rnal 'byor la 'jug pa'i man ngag anukampopakrama-tattva-yogāvatāropadeśa Amoghavajra (II) Personal Instructions on Entering into the Yoga of Suchness by Combining it with Desire
las kyi phyag rgya brtag pa'i man ngag karmamudrāparīkṣopadeśa Amoghavajra (II) Personal Instructions on Discerning Action Mudrās
dbang chos rten 'brel 'gro ldog dharmābhiṣekamārgasaṃhati Nāropa On the Dharma Empowerment, the Contingent Foundation, and its Positive and Negative [Ascertainment]
byang chub kyi sems bde ba chen po'i man ngag bodhicitta-mahāsukhāmnāya
'chi ba bslu ba'i man ngag mṛtyuvañcanopadeśa Vāgīśvarakīrti Personal Instructions on Averting Death
rmi lam brtag pa svapnohana Anon Analyzing Dreams
          pad+ma dra ba 'byung ba'i sgrub thabs padmajālodbhavasādhana Jayaśrījñāna A Sādhana Taken from the “Web of Lotuses Tantra”
pad+ma spyan ras gzigs dbang phyug gi pad+ma dra ba'i rim pas bcom ldan 'das kyi dkyil 'khor du mchod pa'i cho ga padmāvalokiteṣvarasya padmajālakrameṇa bhagavanmaṇḍalapūjāvidhi Padmavajra - Jayaśrījñāna A Ritual of Maṇḍala Offerings to the Bhagavan According to the “Web of Lotuses” Avalokiteśvara Tantra
          dpal nag po chen po'i rgyud drag po'i brtag pa dur khrod chen po zhes bya ba'i 'grel pa śrīmahākālatantrarudrakalpamahāśmaśāna-nāma-ṭīkā Aśvaghoṣa A Running Commentary on the Great Charnel Grounds Section of Fierce Activities from the Glorious Mahākāla Tantra
dpal nag po chen po'i dkyil 'khor gyi cho ga srīmāhākālamaṇḍalavidhi Samantaśrī A Maṇḍala Ritual for the Glorious Mahākāla
ye shes kyi me sbar ba zhes bya ba'i sbyin sreg gi cho ga jñānāgnijvālahomavidhi Samantaśrī A Fire Offering Ritual called “The Blazing Fire of Gnosis”
dpal nag po chen po yum can gyi sgrub thabs saprajñā-śrī-mahākāla-sādhana Nāgārjuna A Sādhana of the Glorious Mahākāla with Consort
dpal nag po chen po'i sgrub thabs śrīmahākālasādhana Nāgārjuna A Sādhana of the Glorious Mahākāla
dpal mgon po'i nang sgrub śrīmahākālāntarasādhana Anon An Inner Sādhana of the Glorious Mahākāla
dpal nag po chen po'i sgrub thabs śrīmahākālāsādhana Vararuci A Sādhana of the Glorious Mahākāla
byin gyis brlabs pa'i nag po chen po'i sgrub thabs adhiṣṭhānamahākālasādhana Śābaripāda A Sādhana of the Consecrated Mahākāla
dpal nag po chen po'i dbang bskur ba'i cho ga śrīmahākālābhiṣekavidhi Vararuci An Empowerment Ritual for the Glorious Mahākāla
dpal mgon po nag po'i sgrub thabs śrīnāthakālasādhana Bhikṣu Piṇḍo A Sādhana of the Glorious Mahākāla
dpal mgon po'i gtor ma mahākālabali Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna Torma Cake Offerings to the Glorious Mahākāla
dpal lha mo nag mo sgrub pa'i thabs kyi cho ga śrīdevīkālīsādhana Anon A Sādhana Ritual for the Goddess Kālī
dpal lha mo dmag zor gyi man ngag śrī-devīpārvaty-upadeśa Ācārya Aruṇa Personal Instructions on the Glorious Goddess Pārvatī
dpal nag po chen po'i sgrub thabs śrīmahākālasādhana Nāgārjuna A Sādhana of the Glorious Mahākāla
nag po chen po'i sgrub thabs mahākālasādhana Nāgārjuna A Mahākāla Sādhana
dpal nag po chen po'i bstod pa rkang pa brgyad pa śrīmahākālāṣṭapadastotra Nāgārjuna A Praise of the Glorious Mahākāla in Eight Verses
dpal nag po chen po la bstod pa śrīmahākālastotra Vararuci A Praise of the Glorious Mahākāla
dpal nag po chen po la bstod pa śrīmahākālastotra Avadhūtipa A Praise of the Glorious Mahākāla
rje btsun dpal nag po chen po la bstod pa śrībhaṭṭārakamahākālastotra rtsa mi sangs rgyas grags pa A Praise of the Venerable Mahākāla
dpal lha mo nag mo chen mo la bstod pa brgyad pa śrīmahākālīdevīstotrāṣṭaka Vararuci A Praise of the Glorious Goddess Mahākālī in Eight Verses
dpal nag po chen po'i bstod pa rkang pa brgyad pa śrīmahākālāṣṭamantrastotra Nāgārjuna A Praise of the Glorious Mahākāla in Eight Verses
dpal nag po chen po la bstod pa rkang pa brgyad pa śrīmahākālāṣṭamantrastotra Nāgārjuna A Praise of the Glorious Mahākāla in Eight Verses
rdo rje nag po chen po'i bstod pa brgyad pa vajramahākalāṣṭakastotra Nāgārjuna An Eight Verse Praise of Vajramahākāla
dpal lha mo nag mo'i sgrub thabs śrīdevīkālīsādhana Nāropa A Sādhana of the Glorious Goddess Mahākālī
dpal gsang ba 'dus pa'i rgyud kyi rgyud 'grel śrīguhyasamājatantrasya tantraṭīkā Nāgārjuna A Commentary on the Glorious Guhyasamāja Tantra
le'u bco brgyad pa'i rgya cher 'grel pa aṣṭādaśa-paṭala-vistara-vyākhyā Nāgārjuna An Extensive Commentary on the Eighteenth Chapter [of the Guhyasamāja Tantra]
sgron ma gsal bar byed pa zhes bya ba'i rgya cher bshad pa pradīpodyotana-nāma-ṭīkā Candrakīrti An Extensive Commentary called “The Brightening Lamp”
sbyor ba yan lag drug pa zhes bya ba'i 'grel pa ṣaḍaṅgayoga-nāma-ṭīkā Candrakīrti Extensive Commentary on [Nāgārjuna's] “Six-Branched Yoga”
gsang ba thams cad kyi sgron ma'i rgya cher 'grel pa sarvaguhyapradīpaṭīkā Yaśobhadra Commentary on the Lamp of All Secrets
rdo rje bzlas pa'i rgya cher bshad pa vajrajapaṭīkā Śraddhākaravarman An Extensive Explanation of Vajra Recitation
          ye shes rdo rje kun las btus pa'i rgyud las 'byung ba'i rgyan bdun rnam par dgrol ba jñānavajra-samuccaya-tantrodbhava-saptālaṃkāra-vimocana Śraddhākaravarman A Commentary on the Seven Ornament System Extracted from the Vajra-Wisdom Compendium Tantra
sgron ma gsal bar byed pa'i gsal byed ces bya ba'i dka' 'grel pradīpodyotanodyota-nāma-pañjikā Karuṇaśrīpāda A Commentary on the Difficult Points called “Clarifying [Candrakīrti's] ‘Brightening Lamp’”
sgron ma gsal ba mdor bshad pa'i sa bcad snying gi me long pradīpadīpaṭippaṇīhṛdayādarśa Kumāra A Topical Outline to [Candrakīrti's] “Brightening Lamp” called “The Mirror Revealing the Essence”
sgron ma gsal bar byed pa'i dka' ba btus pa'i 'grel pa pradīpodyotanaviṣamapañjikā Bhāviveka A Commentary Summarizing the Difficult Points of [Candrakīrti's] “Brightening Lamp”
sgron ma gsal ba zhes bya ba'i 'grel bshad pradīpodyotana-nāma-ṭīkā Āryadeva An Explanatory Commentary on [Candrakīrti's] “Brightening Lamp”
rnal 'byor chen po'i rgyud dpal rdo rje phreng ba'i rgya cher 'grel pa zab mo'i don gyi 'grel pa śrīvajramālāmahāyogatantraṭīkā-gaṃbhirārthadīpikā Alaṃkakalaśa An Extensive Commentary on the Mahāyoga Tantra, The Glorious Vajra Rosary called “A Commentary on the Profound Meaning”
sgrub pa'i thabs mdor byas pa piṇḍīkṛtasādhana Nāgārjuna A Concise Sādhana
rnal 'byor chen po'i rgyud dpal gsang ba 'dus pa'i bskyed pa'i rim pa bsgom pa'i thabs mdo dang bsres pa śrīguhyasamājamahāyogatantrotpādakramasādhanasūtramelāpaka Nāgārjuna A Method for Cultivating the Generation Stage of the Mahāyoga Tantra, the Glorious Guhyasamāja, called “Integrating the Sūtras”
dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga śrīguhyasamājamaṇḍalavidhi Nāgārjuna A Maṇḍala Ritual for the Glorious Guhyasamāja
dbang bzhi pa'i rab tu byed pa sekacatuḥprakaraṇa Nāgārjuna An Analysis of the Four Empowerments
byang chub sems kyi 'grel pa bodhicittavivaraṇa Nāgārjuna A Commentary on Bodhicitta
byang chub sems kyi 'grel pa bodhicittavivaraṇa Nāgārjuna A Commentary on Bodhicitta
rim pa lnga pa pañcakrama Śākyamitra (II) - Nāgārjuna The Five Stages
spyod pa bsdus pa'i sgron ma caryāmelāpakapradīpa Āryadeva The Lamp for Integrating the Practices
sems kyi sgrib pa rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rab tu byed pa cittāvaraṇaviśodha-nāma-prakaraṇa Āryadeva An Exposition called “Purifying the Obstructions in the Mind”
bdag byin gyis brlab pa'i rim pa rnam par dbye ba svādhiṣṭhānakramaprabheda Āryadeva An Exposition of the Stages of Self-Empowerment
mngon par byang chub pa'i rim pa'i man ngag abhibodhikramopadeśa Āryadeva Personal Instructions on the Stages of Manifest Enlightenment
ro bsreg pa'i cho ga śmaśānavidhi Āryadeva A Cremation Ritual
dpal gsang ba 'dus pa'i rdzogs rim mthar phyin pa śrī-guhyasamāja-niṣpannakramāntaka Āryadeva Bringing the Perfection Stage of the Glorious Secret Assembly Tantra to Completion
'dus pa'i sgrub pa'i thabs rnam par gzhag pa'i rim pa samājasādhanavyavasthāli Nāgabuddhi A Sequential Arrangement of the Samāja Sādhana
dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga nyi shu pa śrīguhyasamājamaṇḍalaviṃśatividhi Nāgabodhi A Maṇḍala Ritual of the Glorious Guhyasamāja called “The Twenty Rituals”
las kyi mtha' rnam par 'byed pa karmāntavibhaṅga Nāgabuddhi Distinguishing Final Activities
rim pa khongs su bsdu ba'i man ngag ces bya ba'i rab tu byed pa kramāntarbhāvanopadeśa-nāma-prakaraṇa Nāgabuddhi An Exposition called “Concise Personal Instructions on the Middle Stages”
rim pa lnga'i don mdor bshad pa rnal 'byor pa'i yid kyi 'phrog pañcakramārthayogimanoharaṭippaṇī Muniśrībhadra Annotations to [Nāgārjuna’s] “Five Stages” called “Delighting the Minds of Yogis”
rdo rje sems dpa'i sgrub thabs kyi 'grel pa vajrasattvasādhananibandha Līlāvajra A Commentary on the “Vajrasattva Sādhana”
bdud rtsi 'khyil ba'i sgrub thabs amṛtakuṇḍalīsādhana Candrakīrti The Circle of Elixir Sādhana
gsang ba 'dus pa'i mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa samājābhisamayālaṃkāravṛtti Candrakīrti An Ornament Commentary for the Clear Realization of Guhyasamāja
zung du 'jug pa gsal ba zhes bya ba'i dbang gi bya ba yugalanaddhaprakāśa-nāma-sekaprakriyā Rāhulaśrīmitra An Empowerment Procedure called “Clear Union”
dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga śrīguhyasamājamaṇḍalavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Maṇḍala Ritual of the Glorious Guhyasamāja
rdo rje sems dpa' mchod pa'i cho ga vajrasattvapūjāvidhi Kṛṣṇa Paṇḍita An Offering Ritual for Vajrasattva
gtor ma'i cho ga bali-vidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Torma Cake Ritual
rab tu gnas pa'i cho ga'i rim pa pratiṣṭhāvidhikrama Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual Method for Consecration
rdo rje 'chang chen po'i lam gyi rim pa'i man ngag bdud rtsi gsang ba mahāvajradharapathakramopadeśāmṛtaguhya Ekādaśanirghoṣa Personal Instructions on the Stages of the Path to Great Vajradhara called “The Secret Elixir”
rnal 'byor chen po'i rgyud dpal gsang ba 'dus pa'i gtor ma'i cho ga zhes pa śrīguhyasamājamahāyogatantrabalividhi Sahor Śāntadeva A Torma Cake Ritual of the Mahāyoga Tantra, the Glorious Guhyasamāja
sbyin sreg gi cho ga homavidhi Subhīmavajra A Fire Offering Ritual
mdor bsdus pa'i sgrub thabs kyi 'grel pa rin chen phreng ba piṇḍīkṛtasādhanavṛttiratnāvalī Ratnākaraśānti A Running Commentary on [Nāgārjuna’s] “Concise Sādhana” called “The Precious Garland”
rim pa lnga'i don mdor bshad pa rnal 'byor pa'i yid kyi 'phrog pañcakramārthayogimanoharaṭippaṇī Vīryabhadra A Commentary on the Difficult Points of [Nāgārjuna’s] “Five Stages” called “Clarifying the Meaning”
sgrub ba'i spyod pa la 'jug pa siddhicaryāvatāra Advayajñānavajra Entering into the Practices of the Sādhana
dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi lha'i sku la bstod pa śrīguhyasamājamaṇḍaladevakāyastotra Asthiravajra A Praise of the Bodies of the Deities in the Glorious Guhyasamāja Maṇḍala
byang chub sems kyi 'grel pa'i rnam par bshad pa bodhicittavivaraṇatīkā Smṛtijñānakīrti An Explanation of [Nāgārjuna’s] “Commentary on Bodhicitta”
dad pa smra ba zhes bya ba'i bstod pa śraddhāpralāpa-nāma-stava Anon A Praise called “Proclaiming Faith”
rim pa lnga pa'i dka' 'grel pañcakramapañjīkā Bhavyakīrti A Commentary on the Difficult Points of [Nāgārjuna’s] “Five Stages”
rim pa lnga pa'i bshad pa nor bu'i phreng ba pañcakrama-ṭīkā maṇimālā Nāgabodhi An Explanation of [Nāgārjuna’s] “Five Stages” called “The Garland of Jewels”
rim pa lnga'i dka' 'grel pañcakramapañjikā Samayavajra A Commentary on the Difficult Points of [Nāgārjuna’s] “Five Stages”
rim pa lnga pa'i dka' 'grel don gsal ba pañcakramapañjikāprabhāsārtha Kaśmiri Mahākauśalya Lakṣmī Illuminating the Meaning of the Commentary on [Nāgārjuna’s] “Five Stages”
rim pa lnga pa'i dgongs 'grel zla ba'i 'od zer pañcakramamatiṭīkācandraprabhā Abhayākaragupta A Commentary on the Intention of [Nāgārjuna’s] “Five Stages” called “Lightrays of the Moon”
sgrub thabs mdor byas kyi dka' 'grel piṇḍīkṛtasādhanapañjikā Vibhūticandra A Commentary on the Difficult Points of [Nāgārjuna’s] “Concise Sādhana”
rim pa lnga'i don gsal bar byed pa pañcakramārthabhāskaraṇa Nāgabodhi Clarifying the Meaning of [Nāgārjuna’s] “Five Stages”
spyod pa bsdus pa'i sgron ma zhes bya ba'i rgya cher bshad pa caryāsamuccayapradīpa-nāma-tīkā Śākyamitra (II) An Extensive Commentary on [Āryadeva’s] “Lamp for Integrating the Practices”
rdo rje sems dpa'i sgrub pa'i thabs kyi bshad pa vajrasattvasādhanavyākhyā Tathāgatarakṣita An Explanation of the Vajrasattva Sādhana
rim pa lnga'i don gsal bar byed pa pañcakramavṛttārthavirocana
dpal gsang ba 'dus pa'i 'grel pa man ngag gtan la dbab pa upadeśaniścaya-nāma-śrīguhyasamāja-vṛtti Praśāntajñāna A Running Commentary on the Glorious Guhyasamāja Tantra called “Settling the Personal Instructions”
          dpal gsang ba 'dus pa'i rgyud kyi man ngag gi rgya mtsho thigs pa śrī-guhyasamāja-tantropadeśa-sāgara-bindu Viśvāmitra The Essential Drop from the Ocean of Personal Instructions on the the Glorious Guhyasamāja Tantra
dpal gsang ba 'dus pa'i rgyud kyi 'grel pa śrīguhyasamājatantravivaraṇa Thagana An Exposition of the Glorious Guhyasamāja Tantra
rin po che'i ljon shing zhes bya ba gsang ba 'dus pa'i 'grel pa ratnavṛkṣa-nāma-rahasyasamājavṛtti Cilupa A Running Commentary on the Guhyasamāja Tantra called “The Tree of Jewels”
dpal gsang ba 'dus pa'i rgyud kyi dka' 'grel śrīguhyasamājatantrapañjikā Jinadatta (I) A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Guhyasamāja Tantra
dpal gsang ba 'dus pa'i rgyan śrīguhyasamājālaṃkāra Vimalagupta The Ornament for the Glorious Guhyasamāja Tantra
le'u bco brgyad pa'i rnam par bshad pa aṣṭādaśa-paṭala-vyākhyāna Ratnavajrāṅkura - Candraprabha An Explanation of the Eighteenth Chapter [of the Guhyasamāja Tantra]
yang dag rig byed ces bya ba phyi ma'i rgyud kyi rnam par bshad pa samyagvidyākara-nāma-uttaratantra-vyākhyāna Vitapāda An Explanation of the Guhyasamājottara Tantra called “Bestowing Correct Knowledge”
gsang ba 'dus pa'i bshad sbyar snyim pa'i me tog kusumāñjaliguhyasamājanibandha Ratnākaraśānti Explanations Connected to the Guhyasamāja Tantra called “A Handful of Flowers”
dpal gsang ba 'dus pa rgyud kyi rgyal po'i bshad pa zla ba'i 'od zer śrīguhyasamājatantrarājaṭīkācandraprabhā Pramuditākaravarman An Explanation of the King of Tantras, the Guhyasamāja, called “Lightrays of the Moon”
rim pa gnyis pa'i de kho na nyid bsgom pa zhes bya ba'i zhal gyi lung dvikramatattvabhāvanā-nāma-mukhāgama Buddhaśrījñānapāda The Oral Tradition [of Mañjuśrī] called “Cultivating Suchness on the Two Stages [of Guhyasamāja]”
zhal gyi lung mukhāgama Buddhaśrījñānapāda The Oral Tradition [of Mañjuśrī]
kun tu bzang po zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs samantabhadra-nāma-sādhana Buddhaśrījñānapāda The Samantabhadra Sādhana
yan lag bzhi pa'i sgrub thabs kun tu bzang mo caturaṅgasādhana-samantabhadrī Buddhaśrījñānapāda A Sādhana of the Four-Branched Practice called “Samantabhadrā”
dpal he ru ka'i sgrub thabs śrī-herukasādhana Buddhaśrījñānapāda A Sādhana of Glorious Heruka
dpal he ru ka sgrub pa'i thabs kyi 'grel pa śrī-herukasādhanavṛtti Anon A Running Commentary on the “Sādhana of Glorious Heruka”
grol ba'i thig le muktitilaka Buddhaśrījñānapāda The Drop of Liberation
bdag sgrub pa la 'jug pa ātmasādhanāvatāra Buddhaśrījñānapāda Engaging in the Practices of Self-attainment
rje btsun 'phags pa gnod 'dzin chu dbang gi sgrub pa'i thabs bhaṭṭārakāryajaṃbhalajalendrasādhana Buddhaśrījñānapāda A Sādhana of the Venerable Jambhalajalendra
gsang ba'i dzaM b+ha la'i sgrub thabs guhyajaṃbhalasādhana Buddhaśrījñānapāda A Sādhana of Secret Jambhala
rgya che ba'i dzam+b+hala'i sgrub pa'i thabs vistarajaṃbhalasādhana Buddhaśrījñānapāda A Sādhana of the Abundant Jambhala
stang stabs kyi bkod pa gati-vyūha Buddhaśrījñānapāda Classification of the Different Stances
dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga śrīguhyasamājamaṇḍalavidhi Dīpaṃkarabhadra A Maṇḍala Ritual for the Glorious Guhyasamāja
mdzes pa'i me tog ces bya ba rim pa gnyis pa'i de kho na nyid bsgom pa zhal gyi lung gi 'grel pa sukusuma-nāma-dvikramatattvabhāvanāmukhāgamavṛtti Vitapāda A Running Commentary on [Buddhaśrījñānapāda’s] “Oral Tradition [of Mañjuśrī], Cultivating Suchness on the Two Stages [of Guhyasamāja]” called “A Beautiful Flower”
kun tu bzang po'i sgrub pa'i thabs kyi 'grel pa samantabhadrasādhanavṛtti Phalavajra A Running Commentary on “The Samantabhadra Sādhana”
dpal kun tu bzang po'i sgrub pa'i thabs kyi 'grel pa śrī-samantabhadrasādhanavṛtti Thagana A Running Commentary on the Glorious “Samantabhadra Sādhana”
yan lag bzhi pa'i sgrub thabs kyi rgya cher bshad pa snying po snye ma caturaṅgasādhanaṭīkāsāramañjarī Samantabhadrapāda An Extensive Commentary on [Buddhaśrījñānapāda’s] “Sādhana of the Four-Branched Practice” called “The Bouquet of the Essence”
grol ba'i thig le zhes bya ba'i rnam par bshad pa muktitilaka-nāma-vyākhyāna Vitapāda An Explanation of [Buddhaśrījñānapāda’s] “Drop of Liberation”
dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga'i 'grel pa śrīguhyasamājamaṇḍalavidhi-ṭīkā Ratnākaraśānti A Commentary on the “Maṇḍala Ritual for the Glorious Guhyasamāja”
yan lag bzhi pa'i sgrub thabs kun tu bzang mo zhes bya ba'i rnam par bshad pa caturaṅgasādhanasamantabhadrī-nāma-ṭīka Vitapāda An Explanation of the Samantabhadra Sādhana with the Four Branches
dpal gsang ba 'dus pa'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i thabs rnam par bshad pa śrīguhyasamājamaṇḍalasādhana-ṭīkā Vitapāda An Explanation of the Sādhana of the Glorious Guhyasamāja Maṇḍala
dpal gsang ba 'dus pa'i sgrub pa'i thabs dngos grub 'byung ba'i gter śrīguhyasamājasādhanasiddhisaṃbhavanidhi Vitapāda A Sādhana of the Glorious Guhyasamāja called “The Treasury of the Source of Siddhis”
sbyor ba bdun pa zhes bya ba dbang bzhi'i rab tu byed pa yogasapta-nāma-caturabhiṣekaprakaraṇa Vitapāda An Exposition of the Four Empowerments called “The Seven Yogas”
gtor ma chen pa'i cho ga mahābalividhi Vitapāda A Great Torma Cake Ritual
mi shigs pa'i rin po che zhes bya ba'i sgrub thabs ratnāmati-nāma-sādhana Vitapāda A Ratnāmati Sādhana
bdag gi don grub par byed pa zhes bya ba rnal 'byor gyi bya ba'i rim pa ātmārthasiddhikara-nāma-yogakriyā-krama Vitapāda The Stages of Yogic Activities called “The Attainment of One’s Own Goals”
sbyor ba yan lag drug gi snang ba'i rim pa ṣaḍaṅgayogālokakrama Vairocanavajra The Stages of Appearance of the Six-Branched Yoga
dpal gsang ba 'dus pa'i 'jam dpal gyi sgrub thabs śrīguhyasamājamañjuśrīsādhana Samantabhadrapāda A Mañjuśrī Sādhana for Guhyasamāja
kun tu bzang po'i bsdus don samantabhadrārtha-saṃgraha
dpal gsang ba 'dus pa'i mngon par rtogs pa zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs śrīguhyasamājābhisamaya-nāma-sādhana Avadhūtipa A Sādhana called “The Clear Realization of the Glorious Guhyasamāja”
dkyil 'khor gyi cho ga maṇḍalavidhi Avadhūtipa A Maṇḍala Ritual
dga' ba'i sgrub pa'i thabs priyasādhana Jinadatta (I) A Beautiful Sādhana
dpal mi bskyod rdo rje'i sgrub pa'i thabs śrī-akṣobhyavajrasādhana Ratnavajra An Akṣobhyavajra Sādhana
dpal gsang ba 'dus pa rtogs sla zhing mdor bsdus pa'i sgrub thabs saṃkṣiptasubodhaśrīguhyasamājasādhana Sunāyaśrīmitra A Quick and Easy Sādhana for the Realization of the Glorious Guhyasamāja
dbang gi rab tu byed pa abhiṣekaprakriyā Nandivajra An Exposition of Empowerment
'dus pa'i dbang bskur ba mdor bsdus pa saṃkṣiptābhiṣekasāmāsika Vāgīśvarakīrti An Abbreviated Empowerment for Guhyasamāja
yan lag bdun pa saptāṅga Vāgīśvarakīrti The Seven Branches
de kho na nyid rin po che snang ba tattvaratnāloka Vāgīśvarakīrti Illuminating the Precious Suchness
de kho na nyid rin po che snang ba'i rnam par bshad pa tattvaratnālokavyākhyāna Vāgīśvarakīrti An Explanation of “Illuminating the Precious Suchness”
rab tu gsal ba zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs suviśadasādhana Anupamavajra A Sādhana called “The Exceptionally Clear”
dpal gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug gi sgrub pa'i thabs śrīguhyasamājalokeśvarasādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Guhyasamāja Lokeśvara
'phags pa spyan ras gzigs 'jig rten dbang phyug sgrub pa'i thabs āryāvalokiteśvarasadhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana for Ārya Avalokiteśvara
dpal gsang ba 'dus pa'i bstod pa śrīguhyasamājastotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of the Glorious Guhyasamāja
de kho na nyid bcu pa daśatattva slob dpon rgyan pa The Ten Suchnesses
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭhāvidhi Candraprabha A Consecration Ritual
bstan pa'i nor thams cad pa zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs śāsanasarvasvakasādhana Ratnakīrti A Sādhana called “All the Treasures of the Teachings”
khro bo bcu'i gtor ma'i cho ga daśakrodhabalividhi Anon A Torma Cake Ritual for the Ten Wrathful Ones
dbang bskur ba'i rab tu byed pa abhiṣeka-prakaraṇa Kumārakāśyapa An Exposition of Empowerment
sbyor ba yan lag drug pa zhes bya ba'i 'grel pa ṣadaṅgayoga-nāma-ṭīkā Smṛtijñānakīrti A Commentary on Six-Branched Yoga
sbyor ba yan lag drug pa ṣadaṅgayoga Anon Six-Branched Yoga
'jam pa'i rdo rje mchod pa'i cho ga mañjuvajrapūjāvidhi Śrīdatta An Offering Ritual for Mañjuvajra
ar+g+ha'i cho ga arghavidhi Bhānucandra Rituals for Offering Drinking Water
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭāvidhi Abhayapāṇi A Consecration Ritual
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭāvidhi
tha ma'i mchod pa'i cho ga antamahasvidhi Śūnyatāsamādhivajra A Ritual of Final Offerings
          dpal ngan song thams cad yongs su sbyang ba'i rgyud las byung ba spyan ma'i ngan song sbyong ba'i cho ga śrī-sarvadurgatipariśodhanatantrādudbhūtalocanādurgatiśodhanavidhi Śūnyatāsamādhivajra A Sādhana of Locana who Purifies Evil Destinies, Extracted from the “Tantra Purifying Evil Destinies”
rgyud kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i rnam par bshad pa tantrarājaśrīguhyasamājaṭīkā Vajrahasa An Explanation of the Glorious Guhyasamāja, the King of Tantras
dpal gsang ba 'dus pa'i rgyud kyi gleng gzhi bla ma'i man ngag gis bshad pa śrīguhyasamājatantranidānagurūpadeśana-vyākhyāna Līlāvajra An Explanation of the Introductory Section of the the Glorious Guhyasamāja Tantra, with the Personal Instructions of the Guru
dpal bde ba chen po'i sgrub thabs śrī-mahāsukha-sādhana Vajrahasa A Sādhana of the Glorious Mahāsukha
dpal bde ba chen po sgrub pa'i thabs rnam par bshad pa śrīmahāsukhasādhanavyākhyāna Vimalagarbha An Explanation of the “Sādhana of the Glorious Mahāsukha”
dpal gsang ba 'dus pa lhan cig skyes pa'i sgrub thabs śrīguhyasamājasahajasādhana Līlāvajra A Sādhana of the Spontaneously Arisen Glorious Guhyasamāja
rgyud kyi rgyal po dpal gsang ba 'dus pa'i 'grel pa śrīguhyasamājatantrarājavṛtti Smṛtijñānakīrti A Running Commentary on the Glorious Guhyasamāja, King of Tantras
lha mo bzhis yongs su zhus pa'i rnam par bshad pa man ngag rgyas pa caturdevatāparipṛcchāvyākhyānopadeśapauṣṭika Smṛtijñānakīrti An Explanation of the “Questions of the Four Goddesses” Tantra called “Extensive Personal Instructions”
lha mo bzhis yongs su zhus pa'i rnam par bshad pa caturdevatāparipṛcchāṭīkā Jñānagarbha An Explanation of the “Questions of the Four Goddesses” Tantra
dpal gsang ba 'dus pa'i dka' 'grel śrīguhyasamājapañjikā Ānandagarbha A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Guhyasamāja
dpal gshin rje gshed kyi rgyud kyi dka' 'grel lhan cig skyes pa'i snang ba śrī-yamāritantrapañjikāsahajāloka Śrīdhara A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Yamāri Tantra called “Illuminating the Spontaneously Arisen”
dpal gshin rje dgra nag po'i rgyud kyi rgyal po chen po'i dka' 'grel rin po che'i sgron ma śrī-kṛṣṇayamārimahātantrarājapañjikā-ratnapradīpa Ratnākaraśānti A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Black Yamāri King of Tantras called “The Jeweled Lamp”
gshin rje gshed nag po'i rgyud kyi rgyal po mngon par mthong ba lam gyi sgron ma zhes bya ba'i rgya cher bshad pa kṛṣṇayamāritantrarājaprekṣaṇapatha-pradīpa-nāma-ṭīkā Kṛṣṇa Paṇḍita An Extensive Explanation of the Black Yamāri King of Tantras called “The Lamp for the Path of Direct Seeing”
gshin rje gshed nag po'i rgyud kyi dka' 'grel rin po che'i phreng ba kṛṣṇayamāritantrapañjikāratnāvalī Avadhūta Kumāracandra A Commentary on the Difficult Points of the Black Yamāri Tantra called “The Precious Garland”
gshin rje dgra nag po'i rgyud kyi dka' 'grel kṛṣṇayamāritantrapañjikā Padmapāṇi A Commentary on the Difficult Points of the Black Yamāri Tantra
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Śrīdhara A Black Yamāri Sādhana
gshin rje gshed nag po'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs kṛṣṇayamārimaṇḍalasādhana Śrīdhara A Sādhana for the Maṇḍala of Black Yamāri
rdo rje dbyangs can ma'i bstod pa vajrasarasvatīstotra Śrīdhara A Praise of Vajra Sarasvatī
gshin rje dgra'i dkyil 'khor gyi cho ga gshin rje gshed 'byung ba yamārimaṇḍalavidhiyamāntakodaya Lalitavajra A Yamāri Maṇḍala Ritual called “The Source of Yamāntaka”
mchod rten bsgrub pa'i cho ga mdor bsdus pa caityasiddhividhipiṇḍīkṛta Lalitavajra A Concise Ritual for Molding a Clay Stūpa
srung ba'i 'khor lo sgrub pa'i thabs rakṣācakrasādhana Dīpaṃkarabhadra A Protection Wheel Sādhana
gshin rje gshed nag po zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs kṛṣṇayamāri-nāma-sādhana Divākarakīrti A Sādhana called “Black Yamāri”
gshin rje gshed nag po'i sgrub pa'i thabs kṛṣṇayamārisādhana Ghoṣavajra A Black Yamāri Sādhana
dpal gshin rje gshed dgra nag po'i sgrub thabs 'khor lo'i don rgyas par bshad pa dang bcas pa śrī-kṛṣṇayamārisādhanasacakrārthavistaravyākhyā Akṣobhyavajra A Sādhana of the Glorious Black Yamāri, together with an Extensive Explanation of the Meanings of Cakra
gshin rje'i gshed nag po sgrub pa'i thabs kṛṣṇayamārisādhana Kamalarakṣita A Black Yamāri Sādhana
maN+Dal gyi cho ga maṇḍalavidhi Niṣkalaṅkavajra A Maṇḍala Ritual
maN+Dal gyi cho ga maṇḍalavidhi Kamalarakṣita A Maṇḍala Ritual
gshin rje'i dgra nag po'i sgrub pa'i thabs ku mu da kha bye ba kṛṣṇayamārisādhanaprotphullakumudā Ratnākaraśānti A Black Yamāri Sādhana called “The Blossoming Kumuda Flower”
dpal gshin rje gshed nag po sgrub pa'i thabs śrī-kṛṣṇayamāri-sādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Glorious Black Yamāri
khro bo'i rgyal po gshin rje gshed nag po dus mthar phyin pa'i sgrub thabs kṛṣṇayamāri-krodharājāvadhipāraga-sādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Eternal King of Wrathful Ones, Black Yamāri
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Black Yamāri Sādhana
gshin rje gshed rnam par snang mdzad kyi mngon par rtogs pa vairocanayamāryabhisamaya Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna The Clear Realization of Vairocana Yamāri
gshin rje gshed rin chen 'byung ldan gyi sgrub thabs ratnasaṃbhavayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Ratnasaṃbhava Yamāri
'od dpag tu med pa'i snying po 'dod chags gshin rje gshed sgrub pa'i thabs amitābhāhṛdayarāgayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Rāga Yamāri, The Essence of Amitabha
gshin rje gshed rdo rje rnon po zhes bya ba'i sgrub thabs vajratīkṣṇayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Vajratīkṣṇa Yamāri
rdo rje sems ma bde ba'i sgrub thabs vajracārcikāsādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Vajra Carcikā Sādhana
rdo rje mkha' 'gro ma rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajraḍākinīyoginīsādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Yoginī Sādhana of the Vajra Ḍākinī
rdo rje bde rgyas dbyangs can ma'i sgrub thabs vajramahāsukhasarasvatīsādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Vajra Sarasvatī called “Expanding Bliss”
las kyi rdo rje gau rI'i sgrub thabs karmavajragaurīsādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Karma Vajra Gaurī
rje btsun 'jam dpal gshin rje gshed mchod pa'i cho ga'i rim pa bhaṭṭārakamañjuśrīyamāripūjākramavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita An Arrangement of the Offering Ritual to the Venerable Mañjuśrī Yamāri
sangs rgyas gshin rje gshed nag po sgrub pa'i thabs kṛṣṇayamāribuddhasādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Sādhana of the Buddha Black Yamāri
gshin rje gshed nag po'i sgrub pa'i thabs kṛṣṇayamārisādhana Kamalarakṣita A Black Yamāri Sādhana
khro bo thob gshin rje gshed kyi sgrub thabs mudgarakrodhayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Wrathful Hammer Wielding Yamāri
dbyug pa gshin rje gshed rnam par 'joms pa zhes bya ba'i sgrub thabs daṇḍadhṛgvidārayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Destroyer, Staff-Bearing Yamāri
ral gri gshin rje gshed gtum po'i sgrub thabs caṇḍakhadgayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Savage Sword-Wielding Yamāri
pad+ma gshin rje gshed shes rab bde ba can gyi sgrub thabs prajñāsukhapadmayamārisādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Lotus-Bearing Yamāri Endowed with Bliss and Emptiness
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kyi maN+Dala gyi cho ga kṛṣṇayamārisādhanamaṇḍalavidhi Kamalarakṣita A Maṇḍala Ritual in the Form of a Black Yamāri Sādhana
chos kyi sku'i snang ba'i cho ga dharmakāyadīpavidhi Kālacakrapāda A [Stūpa] Ritual Illuminating the Dharmakāya
gshin rje gshed kyi ro sreg gi cho ga śmaśānavidhikṛṣṇayamāri Kṛṣṇa Paṇḍita A Black Yamāri Cremation Ritual
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga gaṇacakravidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for Food Offerings
gshin rje gshed nag po'i mngon par rtogs pa'i rim pa kṛṣṇayamāryabhisamayakrama Vajrabuddhi The Stages of the Clear Realization of Black Yamāri
dpal gshin rje gshed nag po'i 'khor lo bri ba'i cho ga śrī-kṛṣṇayamāri-cakra-lekhana-vidhi Anon A Ritual for Drawing the Maṇḍala of Glorious Black Yamāri
gshin rje dgra nag po zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs kṛṣṇayamāri-nāma-sādhana Samantabhadrapāda A Sādhana called “Black Yamāri”
gshin rje gshed kyi sgrub pa'i thabs yamārisādhana Sugatigarbha A Yamāri Sādhana
nag po zhal gsum phyag drug pa'i sgrub thabs kṛṣṇa-trimukha-ṣaḍbhuja-sādhana Lalitavajra A Sādhana of Black Yamāri with Three Faces and Six Arms
'o ma'i sgrub pa'i thabs kṣīrasādhana Jimuṭapātāla Sādhana [Causing the Descent] of the Milky Sap
gshin rje gshed nag po'i 'khor lo'i man ngag kṛṣṇayamāri-cakropadeśa Nāgabodhi Personal Instructions on the Maṇḍala of Black Yamāri
sbyin sreg gi cho ga kṛṣṇayamāri-homa-vidhi Lalitavajra A Fire Offering Ritual
'chi bdag yi dags rgyal po'i sgrub thabs mṛtyupati-pretarāja-sādhana Anon Sādhana of Pretarāja, the Lord of Death
lag pa'i mchod pa yamāri-hasta-pūjā Dānaśīla (III) Offering with the Hand
gshin rje gshed nag po'i dkyil 'khor gyi bstod pa kṛṣṇayamārimaṇḍalastuti Kīrtipāda A Praise of the Black Yamāri Maṇḍala
rdo rje 'dzin pas gshin rje gshed po la bstod pa'i rgyud yamāristutitantravajradhṛk Anon A Tantric Praise of Yamāri By Vajradhara
gtor ma nye bar sbyang ba baly-upahāra
dpal rdo rje 'jigs byed kyi rgyud kyi dka' 'grel śrī-vajrabhairavatantraṭīkā Akṣobhyavajra A Commentary on the Difficult Points of the Glorious Vajrabhairava Tantra
dpal rdo rje 'jigs byed kyi rgyud kyi mdor bshad pa śrī-vajrabhairavatantraṭippaṇī Sonaśrī Annotations to the Glorious Vajrabhairava Tantra
dpal rdo rje 'jigs byed rgyud kyi mdo mdor bshad pa śrī-vajrabhairavatantrasūtraṭippaṇī Vajrasiddhi Annotations to the Verses of the Glorious [Great] Vajrabhairava Tantra
rdo rje 'jigs byed kyi rgyud kyi dka' 'grel vajrabhairavatantrapañjikā Avadhūta Kumāracandra A Commentary on the Difficult Points of the [Great] Vajrabhairava Tantra
ma he'i zhal gyi sgrub pa'i thabs mahiṣānanasādhana Śrīdhara Sādhana of the Buffalo-Faced One
rdo rje 'jigs byed zhal gcig phyag gnyis pa'i sgrub pa'i thabs vajrabhairavaikānanadvibhujasādhana Mañjughoṣa The Sādhana of Vajrabhairava With One Face and Two Arms
dpal rdo rje 'jigs byed kyi sgrub pa'i thabs mdor bsdus pa śrī-vajrabhairavasādhanasaṃkṣipta Śāntijñāna - Śrībhadra Condensed Sādhana of Glorious Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed kyi bsnyen pa'i cho ga śrī-vajrabhairavopāsana-vidhi sādhana-vidhi Śāntijñāna Vajrabhairava Approach Ritual
dpal rdo rje 'jigs byed kyi rtog pa las 'khor lo bskor ba'i las drag po phyogs gcig pa śrī-vajrabhairava-kalpe cakrāvartanaipakṣa-raudrakarman Śāntijñāna The One Section on Wrathful Activities That Turn the Wheel, From the Ritual Manual of Glorious Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed sgrub pa'i thabs dang las bya ba'i cho ga sems dpa' bsdus pa śrī-vajrabhairavasādhanakarmopacāra-sattvasaṃgraha Amoghavajra (II) A Sādhana of the Glorious Vajrabhairava with A Ritual for Engaging in Activities called “The Collection of Beings
rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs vajrabhairavasādhana Mañjuśrījñāna A Vajrabhairava Sādhana
dpal rdo rje 'jigs byed sgrub pa'i thabs dang las bya ba'i cho ga sems dpa' bsdus pa śrī-vajrabhairava-sādhana-karmopacāra-vidhi-sattva-saṃgraha
dkyil 'khor gyi cho ga maṇḍalavidhi Amoghapāda A Maṇḍala Ritual
dpal rdo rje 'jigs byed kyi sgrub pa'i thabs śrī-vajrabhairavasādhana Mañjuvajra A Sādhana of the Glorious Vajrabhairava
rdo rje 'jigs byed kyi tshogs kyi 'khor lo vajrabhairavagaṇacakra Ratnākaraśānti Food Offerings to Vajrabhairava
ts+tshu ts+tshun+da ra'i rtog pa chucchundarakalpa Anon The Ritual Manual for Chucchundara
rdo rje 'jigs byed chen po'i sbyin sreg gi cho ga mahāvajrabhairavahomavidhi Amoghavajra (II) A Fire Offering Ritual for the Great Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs śrī-vajrabhairavasādhana Lalitavajra A Sādhana of the Glorious Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs śrī-vajrabhairavasādhana Lalitavajra A Sādhana of the Glorious Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed kyi gtor ma'i cho ga śrī-vajrabhairavabalividhi Lalitavajra A Torma Cake Offering to the Glorious Vajrabhairava
b+hai ra ba'i zhi ba'i bya ba bdun pa bhairava-śānti-karma-saptaka Amogha the Younger The Seven Deeds of Peaceful Activities
drag po'i bya ba bdun pa raudra-karmopacāra-saptaka Amogha the Younger The Seven Deeds of Wrathful Activities
dpal gshin rje gshed nag po'i 'khor lo'i cho ga śrī-kṛṣṇayamāri-cakra-vidhi
las kyi grogs kyi bya ba karma-sahāyakaraṇa Anon Engaging in Associated Activities
dam rdzas rmad du bsgyur te bstan pa'i cho ga sad-dravyādbhuta-vikurvita-sambhajana-vidhi Anon A Ritual Teaching on the Marvelous Transformation of Samaya Substances
gtam rgyud kyi rtog pa ākhyānakalpa Tathāgatarakṣita A Ritual Manual in Abbreviated Metre
dpal rdo rje 'jigs byed kyi phyag mtshan gyi rnam par dag pa śrī-vajrabhairavahastacihnaśuddha Tathāgatarakṣita The Correct Meaning of the Hand Implements of the Glorious Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed chen po'i sgrub thabs śrī-vajramahābhairavasādhana Jñānākara A Sādhana of the Glorious Great Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed kyi bstod pa śrī-vajrabhairava-stuti Anon A Praise of the Glorious Vajrabhairava
de nyid lnga pa'i bstod pa pañcatattvastotra Anon A Praise of the Five Suchnesses
dpal rdo rje'jigs byed kyi bstod pa bhairavastuti Anon A Praise of Vajrabhairava
dpal rdo rje 'jigs byed kyi bstod pa śrī-vajrabhairavastuti Amoghavajra (II) A Praise of Glorious Vajrabhairava
'jam dpal 'jigs byed mtshan gyi bstod pa mañjuśrīvajrabhairavanāmastuti Karmarāja A Praise of the Name Mañjuśrībhairava
dpal gshin rje gshed po'i rtsa ba'i sngags don rdo rje rab tu 'byed pa śrī-yamāntakavajraprabheda-nāma-mūlamantrārtha Līlāvajra Distinguishing the Vajra Meaning of the Root Mantra of Glorious Yamāntaka
dpal rdo rje 'jigs byed kyi sgrub pa'i thabs rdo rje 'od śrī-vajrabhairavavajraprakāśasādhana Vairocanarakṣita A Sādhana of the Glorious Vajrabhairava called “Light of the Vajra”
dpal rdo rje 'jigs byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga gsal ba śrī-vajrabhairava-maṇḍala-vidhi-prakāśa Vairocanarakṣita A Maṇḍala Ritual of the Glorious Vajrabhairava called “Clarity”
gshin rje gshed nag po gdong drug pa'i 'khor lo'i sgrub thabs kṛṣṇayamārimukhaṣaṭcakrasādhana Devākaracandra A Maṇḍala Sādhana of Six-Faced Black Yamāri
gshin rje'i dgra grub pa'i 'khor lo'i sgrub thabs yamārisiddhacakrasādhana Nāgabodhi A Maṇḍala Sādhana for the Attainment of Yamāri
'jam dpal gyi rtog pa dam rdzas gsang ba rmad du bsgyur te bsten pa'i cho ga mañjuśrī-kalpa-guhya-saddravyādbhuta-vikurvita-sambhajana-vidhi
gshin rje gshed dmar po'i sgrub thabs raktayamārisādhana Virūpa A Red Yamāri Sādhana
gshin rje mthar byed dmar po'i sgrub thabs raktayamāntakasādhana Virūpa A Red Yamāntaka Sādhana
'od gsal 'char ba'i rim pa prabhāsodaya-krama Virūpa Personal Instructions on the Blessings of the Glorious Red Yamāri called “The Stages of the Dawning of the Clear Light”
shin tu spros pa med pa de kho na nyid kyi man ngag suniṣprapañcatattvopadeśa Virūpa Personal Instructions on Suchness Utterly Free of Elaborations
gshin rje gshed dmar po'i sgrub thabs kyi cho ga raktayamārisādhanavidhi Vīrarāja A Sādhana Ritual of Red Yamāri
gshin rje gshed kyi 'khrul 'khor gyi phreng ba yamāriyantrāvali Virūpa A Garland of Yamāri Yantras
dpal gshin rje gshed dmar po'i sgrub thabs śrī-raktayamārisādhana Śrīdhara A Sādhana of the Glorious Red Yamāri
dpal gshin rje gshed dmar po'i dkyil 'khor gyi cho ga śrī-yamāriraktamaṇḍalavidhi Śrīdhara A Maṇḍala Ritual of the Glorious Red Yamāri
rnal 'byor bzhi'i de kho na nyid ces bya ba rang byin gyis brlab pa'i man ngag svādhiṣṭhānacaturyogatattvopadeśa Śrīdhara Personal Instruction on Self-Empowerment called “The Suchness of the Four Yogas”
gshin rje gshed dmar po'i sgrub thabs raktayamārisādhana Śrīdhara A Red Yamāri Sādhana
gshin rje gshed dmar po maN+Dala du mchod pa'i cho ga raktayamārimaṇḍalapūjāvidhi Śrīdhara An Offering Ritual to the Maṇḍala of Red Yamāri
dpal gshin rje gshed nag po dang dmar po mchod pa'i cho ga kṛṣṇayamāriraktayamāripūjāvidhi Śrīdhara An Offering Ritual for Red and Black Yamāri
gshin rje gshed dmar po'i ting nge 'dzin gyi cho ga raktayamārisamādhividhi Śrīdhara A Samādhi Ritual for Red Yamāri
gshin rje gshed dmar po'i gtor ma'i cho ga raktayamāribalividhi Śrīdhara A Torma Cake Offering for Red Yamāri
gshin rje gshed dmar po'i sgrub thabs raktayamārisādhana Vairocanarakṣita A Red Yamāri Sādhana
rang byin gyis brlab pa'i rim pa'i man ngag dang bcas pa gshin rje mthar byed dmar po'i mngon par rtogs pa svādhiṣṭhānakramopadeśaraktayamāntakābhisamaya Sumatiśrībhadra The Clear Realization of Red Yamāntaka, together with Personal Instructions on the Stages of Self-Empowerment
gshin rje gshed dmar po'i 'khor lo'i gsal byed raktayamāntakayantrodyotaka Bodhigarbha Illuminating the Yantra of Red Yamāntaka
gshin rje gshed dmar po'i 'khor lo'i de kho na nyid kyi gsal byed raktayamāriyantratattvanirdeśaka Bodhigarbha Illuminating the Suchness of the Red Yamāri Yantra
gshin rje dgra dmar po'i sgrub thabs raktayamārisādhana Sumatigarbha A Sādhana of Red Yamāri
gshin rje gshed dmar po'i rdzogs pa'i rnal 'byor raktayamāntakaniṣpannayoga Abhayākaragupta The Completion Stage Yoga of Red Yamāntaka
dpal gshin rje gshed dmar po'i 'tsho ba'i de kho na nyid ces bya ba'i man ngag śrī-raktayamārijīvatattvopadeśa Darpaṇācārya Personal Instructions called “The Sustaining Suchness of Red Yamāri”
gshin rje mthar byed dmar po'i byin gyis brlab pa'i rim pa raktayamāryadhiṣṭhānadeśanā Śrīdhara The Stages of Consecration of Red Yamāri
lha mo 'od 'dzin ma'i byin gyis brlab pa devīprabhādharādhiṣṭhāna Śrīdhara The Blessings of the Goddess Prabhādharā
'od 'dzin ma'i sgrub pa'i thabs prabhādharāsādhana Śrīdhara A Prabhādharā Sādhana
rang gi sems gong du 'pho ba'i man ngag byin brlab dang bcas pa svacittodhvasaṃkrāmaṇopadeśa-sādhiṣṭhāna Śrīdhara Personal Instructions on Transference of One’s Own Conciousness to Higher States
byin gyis brlab pa'i rim pa adhiṣṭhāna-krama Śrīdhara The Stages of Consecration for Consciousness Transference
me'i lha mchod pa agnidevapūjā Śrīdhara Offerings to the God Agni
bdud rtsi byin gyis brlab pa amṛtādhiṣṭhāna Virūpa The Consecration of Elixir
srung ba'i 'khor lo'i byin brlab dang phyir bzlog pa'i man ngag rakṣācakrādhiṣṭhānapṛṣṭhyopadeśa Śrīdhara Personal Instructions on Consecrating a Protection Wheel and Repelling [Interfering Spirits]
las kyi gshin rje chos kyi rgyal po'i bsgrub thabs karmayama-dharmarāja-sādhana
gshin rje gshed dmar po'i sngags btu ba raktayamārimantrasaṃgraha Śrīdhara A Compendium of Red Yamāri Mantras
gshin rje gshed dmar po'i las kyi phreng ba'i sgrub thabs yid bzhin nor bu raktayamārikarmāvalīsādhanacintāmaṇi Prajñārakṣita A Sādhana of the Garland of Activities of Red Yamāri called “The Wish-fulfilling Jewel”
dga' bas tshim ma'i sgrub pa'i thabs ratipriyāsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Yakṣiṇī Ratipriyā
gnod sbyin na Da pho mo'i sgrub thabs yakṣanaḍanaḍīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Yakṣa Naḍanaḍī
gnod sbyin mo sa'i bdag mo bkra shis ma'i sgrub thabs yakṣiṇīpārthivīlakṣmīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Yakṣiṇī Pārthivī Lakṣmī
gnod sbyin dga' byed kyi sgrub thabs yakṣanandikarasādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Yakṣa Nandikara
gnod sbyin gyi rgyal po phur bus 'debs pa'i sgrub thabs yakṣakīlikīlarājasādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Yakṣa King Kīlikīla
rdeg par byed pa'i gnod sbyin gyi sde dpon gyi sgrub thabs pīḍanamahāyakṣasenāpatisādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Great Destroyer Yakṣa Senāpati
dpal zla ba'i lha mo zhes bya ba'i sgrub thabs śrī-candradevī-nāma-sādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Glorious Candradevī
'phrog ma rna cha 'dzin ma'i sgrub thabs hārītīkuṇḍaladhāraṇīsādhana Prajñārakṣita A Dhāraṇī Practice for the Apacāra Kārītī Kuṇḍala
rin chen phreng ba ma ratnamālā Prajñārakṣita The Precious Garland
klu mo'i sgrub thabs nāgīsādhana Prajñārakṣita A Nāgī Sādhana
klu mo nor skyong zhal ma zhes bya ba'i sgrub thabs nāgīvasupālamukhīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Dog-Faced Nāgī
klu mo a phu zhes bya ba'i man ngag nāgyaphūpadeśa Prajñārakṣita Personal Instructions on Summoning a Nāgī By Reciting “Aphūḥ”
yid 'phrog ma'i sgrub thabs manoharīsādhana Prajñārakṣita A Manoharī Sādhana
legs par dga' ma'i sgrub thabs subhagāsādhana Prajñārakṣita A Subhagā Sādhana
spyan yangs ma'i sgrub thabs viśālanetrīsādhana Prajñārakṣita A Viśālanetrī Sādhana
'dod chags dga' ma'i sgrub thabs ratirāgāsādhana Prajñārakṣita A Ratirāgā Sādhana
gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i sgrub thabs aparājita-nāma-sādhana Prajñārakṣita An Aparājitā Sādhana
lhag par rgyal ba mi pham pa'i sgrub thabs adhijayājitasādhana Prajñārakṣita An Adhijayājitā Sādhana
gang ba bzang po'i sgrub thabs pūrṇabhadrasādhana Prajñārakṣita A Pūrṇabhadrā Sādhana
'byung mo mdzes ma'i sgrub thabs bhūtīsundarīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Bhūtī Sundarī
dpal rgyal ba'i mdzes ma'i sgrub thabs śrī-jayasundarīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of Śrījaya Sundarī
dri med mdzes ma'i sgrub thabs vimalasundarīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of Vimala Sundarī
sha za pi lu'i sgrub thabs piśācapīlupayasādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Piśāca Pīlupaya
sha za nor bu 'dzin pa'i sgrub thabs piśācamaṇidharasādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Piśāca Maṇidhara
sha za nag po'i sgrub thabs kṛṣṇapiśācasādhana Prajñārakṣita A Black Piśāca Sādhana
sha za nag po snying po'i sgrub thabs kṛṣṇapiśācasārasādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Black Piśāca Sāra
sha za mo ha na ma'i sgrub thabs piśācīhanāsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Piśācī Hanā
a lu ka zhes bya ba'i sgrub thabs aluka-nāma-sādhana Prajñārakṣita A Sādhana of Aluk
a la gup+ta zhes bya ba'i sgrub thabs alaguptasādhana Prajñārakṣita A Sādhana of Alagupta
bong bu'i gdong can ma'i sgrub thabs kharamukhīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Donkey-Faced Piśācī
sha za a lu bi ni'i sgrub thabs alumbinīpiśācīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Piśācī Ālumbinī
uts+tshuSh+mA zhes bya ba'i sgrub thabs ucchuṣmā-nāma-sādhana Prajñārakṣita An Ucchuṣmā Sādhana
k+Shu k+Shu se ri kun+da'i sgrub thabs kṣukṣuserikuṇḍalisādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Sneezing Piśāca Kuṇḍalī
sha za mo rna ba 'dzin pa'i sgrub thabs piśācīkarṇagṛhyāsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Piśācī Karṇagṛhyā
sha za kha nag ma'i sgrub thabs piśācīkṛṣṇamukhīsādhana Prajñārakṣita A Sādhana of the Piśācī Kṛṣṇamukhī
gshin rje gshed kyi yid bzhin gyi nor bu'i phreng ba zhes bya ba'i sgrub thabs yamāri-cintāmaṇi-māla-nāmā-sādhana Dānaśīla (III) A Sādhana called “The Garland of Wish-fulfilling Jewels of Yamāri”
mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa mtshan don gsal bar byed pa'i sgron ma nāmasaṃgītivṛtti-nāmārthaprakāśākaraṇadīpa Vimalamitra the Elder A Commentary on “Reciting the Names of Mañjuśrī” called “The Lamp Illuminating the Meaning of the Words”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i don gsal bar byed pa ārya-mañjuśrīnāmasaṃgītyarthālokakara Surativajra Clarifying the Meaning of “Reciting the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i nye bar bsdus pa'i rnam par rtog ge nāmasaṃgītyupasaṃhāravitarka Avadhūtipa Advayavajra Specific Debates Summarizing “Reciting the Names of Mañjuśrī”
'jam dpal gyi sngags don rnam gzigs dang nye bar bsdus pa'i rnam par rtog ge gnyis kyi don bsdus pa mtshan gyi sgron me upasaṃhāra-vitarka-sahita-saṃkṣipta-nāmārtha-pradīpa Prajñāguru The Concise Meaning of Both a Consideration and Specific Debates Regarding the Meaning of the Mañjuśrī Mantra called “A Lamp for the Names”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa snying po mngon par rtogs pa ārya-mañjuśrīnāmasamgītiṭīkā-sārābhi-samaya
'phags pa 'jam dpal ye shes sems dpa'i mngon par rtogs pa ārya-jñānasatvamañjuśryabhisamaya Avadhūtipa Advayavajra The Clear Realization of the Jñānasattva, Ārya Mañjuśrī
'jam dpal ye shes sems dpa'i rin po che'i phyag rgya dri ma med pa'i cho ga jñānasattvamañjuśrīvimalaratnamudrāvidhi Avadhūtipa Advayavajra A Perfect Ritual for the Mudrās of the Jñānasattva Mañjuśrī
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa snying po mngon par rtogs pa ārya-mañjuśrīnāmasamgītiṭīkā-sārābhi-samaya Avadhūtipa Advayavajra A Commentary on “Reciting the Names of Mañjuśrī” called “The Clear Realization of the Essence”
'jam dpal ye shes sems dpa'i rin po che'i phyag rgya dri ma med pa'i cho ga jñānasattva-mañjuśrī-vimala-ratnamudrā-vidhi
rang bzhin du gnas pa'i sngags kyi spyod pa bcu pa zhes bya b mantracaryādaśakasvabhāvavāsa Avadhūtipa Advayavajra Ten Verses on Activites of Naturally Abiding in Mantra
rmi lam brtag pa svapnekṣā Avadhūtipa Advayavajra An Investigation of Dreams
sangs rgyas kyi byang chub bsam gtan gyi dug sel bar byed pa'i mar me buddhabodhisamādhiviṣaghātadīpa Avadhūtipa Advayavajra A Lamp for Clearing Away the Defilements in Regard to the Concentration of a Buddha’s Enlightenment
'jam dpal ye shes sems dpa'i yid 'jug pa'i bsam gtan gyi 'khor lo jñānasattvamañjuśrīsamādhicakramano-'vatāra Avadhūtipa Advayavajra The Circle of Concentration for Entering into the Mind of the Jñānasattva Mañjuśrī
thig le grub pa tilakasiddhi Avadhūtipa Advayavajra Attainment of the Essential Drop
thig le gcig pa tilakaika Avadhūtipa Advayavajra The Single Essential Drop
'jam dpal ye shes sems dpa'i snying po grub pa jñānasattvamañjuśrīsārasiddhi Avadhūtipa Advayavajra Attainment of the Essence of the Jñānasattva Mañjuśrī
gdams ngag nye bar bsdus pa upadeśopasaṃhāra Vajraghaṇṭa A Summary of [Maitrīpa’s] Personal Instructions
'phags pa 'jam dpal gyi zab cing rgya che ba'i 'grel pa ārya-mañjuśrī-gambhīra-vyākhyā Vajraghaṇṭa An Extensive and Profound Commentary on Ārya Mañjuśrī
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītisādhana Saṃvarabhadra A Sādhana of of “Reciting the Names of Mañjuśrī”
'jam dpal khro bo'i sgrub thabs mañjuśrīkrodhasādhana Saṃvarabhadra A Sādhana of Wrathful Mañjuśrī
'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga mañjuśrī-tantrarāja-maṇḍala-vidhi Saṃvarabhadra A Mañjuśrī Maṇḍala Ritual
skyabs 'gro sems bskyed dbang bzhi'i gdams pa śaranaṃgata-cittotpāda-catuḥsekāvavāda Saṃvarabhadra Advice on Going for Refuge, Generating Bodhicitta, and the Four Empowerments
rdo rje glu'i gdams ngag vajragītāvavāda Saṃvarabhadra Personal Instructions as Vajra Song
phyi khrus nang khrus abhiṣeka-vidhi Saṃvarabhadra A Purification Ritual
gtor ma'i cho ga bali-vidhi Saṃvarabhadra A Torma Cake Ritual
ro'i rab gnas cho ga Saṃvarabhadra A Ritual for Consecrating a Corpse
ro sreg pa'i cho ga śmahoma-vidhi Saṃvarabhadra A Cremation Ritual
sAts+tsha gdab pa'i rim pa sañcaka-nirvapaṇa-krama Saṃvarabhadra The Stages of Making Clay Images
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭhā-vidhi Saṃvarabhadra A Consecration Ritual
sbyin sreg gi cho ga homa-vidhi Saṃvarabhadra A Ritual of Fire Offerings
thun mong gi dngos grub sgrub pa'i thabs kyi man ngag sāmānya-siddhi-sādhanopadeśa Saṃvarabhadra Personal Instructions on the Sādhana for Attaining Mundane Siddhis
bla ma'i maN+Dala yi dam gyi maN+Dala gyi cho ga guru-maṇḍala-samādāna-vidhi Saṃvarabhadra A Ritual for [Offering] a Maṇḍala
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i sgrub thabs śrī-bhagavadekajaṭamaṇḍalacakrasādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Circles of the Maṇḍala of the Bhagavatī Ekajaṭā
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i sgrub thabs śrī-bhagavadekajaṭasādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Glorious Bhagavatī Ekajaṭā
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i sgrub thabs śrī-bhagavadekajaṭasādhana Lalitavajra A Sādhana of the Glorious Bhagavatī Ekajaṭā
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i sgrub thabs śrī-bhagavadekajatasādhana Vajrakīrti A Sādhana of the Glorious Bhagavatī Ekajaṭā
dpal ral gcig ma'i sgrub thabs śrī-ekajaṭāsādhana Mitrayogin A Sādhana of the Glorious Ekajaṭā
bsngo ba nor bu'i sgron ma maṇyālokapariṇamanā Ajitacandra The Jeweled Lamp of Dedication
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa la bstod pa śrī-bhagavadekajaṭastotra Anon A Praise of the Glorious Bhagavatī Ekajaṭā
rang gi sems ngal so ba'i man ngag tshigs su bcad pa nyi shu rtsa lnga pa svacittaviśrāmopadeśapañcaviṃśatikā-gāthā Avalokiteśvara Personal Instructions on Resting in One’s Own Mind called "Twenty-Five Verses"
rtogs pa brjod pa sum cu pa triṃśatyavadāna Mitrayogin Thirty Verses Proclaiming Realization
dpal kha sar pa Na yab yum gyi sgrub thabs śrī-khasarpaṇapitṛmātṛsādhana Mitrayogin A Sādhana of the Glorious Khasarpaṇi with Consort
gnod sbyin spun gnyis kyi sgrub thabs śrī-dvayabhrātṛyakṣasādhana Mitrayogin A Sādhana of the Yakṣa Dvayabhrātī
rigs kyi 'jig rten mgon po'i sgrub thabs kyi snang ba kulalokanāthasādhanāloka Mahiman Illuminating the Sādhana of Kulalokanātha
lnga bcu pa'i bshad pa pañcāśikāṭippaṇī Vimalaśrībhadra Annotations to the “Fifty Verses on Kulalokanātha
ku la lo ka na tha'i byin rlabs dang rjes gnang bya ba'i rim pa kula-lokeśvara-bhāvanā-krama Vimalaśrīpāda The Stages of Blessing and Permission of the Kula­lokanātha
'phags pa spyan ras gzigs rigs kyi 'jig rten mgon pa'i rjes gnang gi cho ga anujñapti-kriyā-krama Vimalaśrīpāda A Permission Ritual for the Kula­lokanātha, Ārya Avalokita
rigs kyi 'jig rten dbang phyug sgrub pa'i thabs kulalokeśvarasādhana Bhṛṅgārapāda A Sādhana of Kulalokeśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yi ge bdun pa'i sgrub thabs śrī-āryāvalokiteśvarasaptākṣarasādhana Mitrayogin A Sādhana of the Seven Syllables of Avalokiteśvara
tshe dang ye shes dpag tu med pa'i sgrub thabs aparimitāyurjñānasādhana Jñānaḍākinī Siddharājñī A Sādhana of Aparimitāyurjñāna
bcom ldan 'das tshe dang ye shes dpag tu med pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bhagavadaparimitāyurjñānamaṇḍala-vidhi Jñānaḍākinī Siddharājñī A Maṇḍala Ritual of Aparimitāyurjñāna
tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba'i sgrub thabs aparimitāyurjñānasādhana Jñānaḍākinī Siddharājñī A Sādhana of Aparimitāyurjñāna
tshe dang ye shes dpag tu med pa'i dkyil 'khor gyi cho ga aparimitāyurjñānamaṇḍalavidhi Jñānaḍākinī Siddharājñī A Maṇḍala Ritual of Aparimitāyurjñāna
tshe dpag tu med pa'i sbyin sreg gi cho ga aparimitāyurhomavidhi Jñānaḍākinī Siddharājñī A Ritual of Fire Offerings for Aparimitāyus
rta mgrin gyi sgrub thabs hayagrīvasādhana Jñānaḍākinī Siddharājñī A Hayagrīva Sādhana
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can drag po gsum 'dul zhes bya ba'i rgyud gyi 'grel pa Ārya­nīlāmbara­dhara­vajrapāṇi­rudra­trivinīta­nāma­tantra­vṛtti Jabaripa A Running Commentary on the “Tantra of Vajrapāṇi's Triple Dreadful Training”
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs 'khor lo chen po nīlāmbaradharavajrapāṇimaḥāyakṣakalāpamahācakrasādhana Jabaripa A Sādhana of the Great Entourage of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi sgrub thabs bdud rtsi thigs pa nīlāmbaradharavajrapāṇimahāyakṣakalāpa-dhāraṇīsādhanāmṛtabindu Jabaripa A Dhāraṇī Sādhana of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi called “The Drop of Elixir”
lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs mdor bsdus pa nīlāmbaradharavajrapāṇisādhanapiṇḍīkṛṭa Jabaripa A Concise Sādhana of Blue-Clad Vajrapāṇi
klu rigs bzhi'i sgrub thabs nāgakulacaturasādhana Jabaripa A Sādhana for the Four Classes of Nāgas
gnod sbyin gyi sde dpon rnams sbyong zhing sel ba zhes bya ba'i sgrub thabs yakṣasenāpativiśodhanaharasādhana Jabaripa A Sādhana called “Overcoming and Dispelling the Lord of the Yakṣas”
yi dags dang sha za dang grul bum dang srul po rnams rnam par sbyong zhing sel ba'i sgrub thabs pretapiśācakuṣmāṇḍapūtanaviśodhana-harasādhana Jabaripa A Sādhana for Overcoming and Dispelling Ghosts, Piśācas, Kuṃbhāṇḍas, and Pūtanas
dpal phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi gtor ma'i cho ga śrī-vajrapāṇinīlāmbaradharabalidhāraṇī-vidhi Jabaripa A Ritual of Torma Cake Offerings and Dhāraṇīs for Blue-Clad Vajrapāṇi
rim pa drug pa kramaṣaṭka Jabaripa The Six Stages
bsad pa bdud rtsi'i gso ba māraṇāmāryamṛta Jabaripa The Restorative Elixir for Killing
bdud rtsi 'o ma'i mchod pa dugdhāmṛtapūjā Jabaripa The Offering of the Elixir of Milk
klu khro bos gsad pa'i phrin las krodhanāgamāraṇakarma Jabaripa The Action of Killing Wrathful Nāgas
klu rigs bzhi mnan pa'i cho ga nāgakulacaturastambhanavidhi Jabaripa A Ritual for Suppressing the Four Classes of Nāgas
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sbyin sreg gi cho ga nīlāmbaradharavajrapāṇihomavidhi Jabaripa A Ritual of Fire Offerings for Blue-Clad Vajrapāṇi
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sbyin sreg gi cho ga nīlāmbaradharavajrapāṇihomavidhi Jabaripa A Ritual of Fire Offerings for Blue-Clad Vajrapāṇi
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can gyi dkyil 'khor gyi cho ga mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇimaṇḍalavidhi Jabaripa A Maṇḍala Ritual of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi
mdze nad kyi mtshan nyid citijvalalakṣaṇa Jabaripa The Characteristics of Leprosy
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can 'khor lo chen po'i lha tshogs la bstod pa nīlāmbaradharavajrapāṇimahāyakṣasenā-paticakradevagaṇamaṇḍalastotra Jabaripa A Praise of the Collection of Deities of the Great Entourage of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi
rten cing 'brel par 'byung ba'i srung ba pratītyasamutpādarakṣā Jabaripa The Protection of Dependent Arising
phyag na rdo rje gos sngon po can gnod sbyin drag po chen po rdo rje me lce'i rgyud kyi 'grel pa nīlāmbaradharavajrapāṇiyakṣamahārudravajrāgnijihvatantravṛtti Vajrapāṇi A Running Commentary on the “Tantra of the Flame of the Vajra, The Great Fierce Yakṣa, the Blue-Clad Vajrapāṇi”
'phags pa phyag na rdo rje gos sngon can gyi sgrub thabs ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇisādhana Vajrapāṇi - Bhavapa A Sādhana of the Blue-Clad Ārya Vajrapāṇi
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇisādhana Bhavapa A Sādhana of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇisādhana Bhavapa A Sādhana of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can gyi dkyil 'khor gyi cho ga mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇimaṇḍalavidhi Bhavapa A Maṇḍala Ritual for the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi
lung bstan sbyor ba'i man ngag samuddeśa-prayogāmnāya Bhavapa Personal Instructions In Relation to Scripture
rdo rje las kyi tshogs rim par phye ba'i cho ga vajrakarmasamājakramodghaṭavidhi Bhavapa A Sequence of Rituals of the Collection of Tantric Activities
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can gyi sbyor ka chen po'i cho ga mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇimahāgaṇavidhi Bhavapa A Large Collection of Rituals Related to the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gtor ma'i cho ga vajrapāṇinīlāmbaradharabalividhi Bhavapa A Ritual of Torma Cake Offerings to the Blue-Clad Vajrapāṇi
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga gaṇacakravidhi Bhavapa A Food Offering Ritual
sbyin sreg gi cho ga hotṛvidhi Bhavapa A Fire Offering Ritual
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sbyin sreg gi cho ga vajrapāṇinīlāmbaradharahotṛvidhī Bhavapa A Ritual of Fire Offering for the Blue-Clad Vajrapāṇi
maN+Dala gyi sbyor ka maṇḍala-gaṇa Bhavapa A Collection of Maṇḍalas
las kyi rim pa mu tig phreng ba karmakrama-nāma-muktikāvalī Bhavapa The Stages of Activity called “The Garland of Pearls”
phyag na rdo rje lce dbab kyi 'grel pa mu tig gi phreng ba vajrapāṇy-analajihva-vṛtti-muktāvali Rājaputra Meghavegin A Commentary on “The Dhāraṇī of the Vajra Flame” called “The Garland of Pearls”
bcom ldan 'das phyag na rdo rje lce dbab kyi gsang ba'i yang bkol gyi sgrub pa'i thabs bhagavadvajrapāṇyanalajihvaguhyasaṃveśasādhana Rājaputra Meghavegin A Sādhana of the Secret Practices Given in “The Dhāraṇī of the Vajra Flame”
lag na rdo rje lce dbab kyi sngon 'gro'i lag len rnal 'byor spyod lam brgyad pa vajrapāṇy-analajihva-puraḥsarakalpa-yogacaryāmārgāṣṭaka Rājaputra Meghavegin The Eight Observances of Yoga, The Preliminary Practices for “The Vajrapāṇi Flame”
gsang ba'i bdag po lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs guhyapati-vajrapāṇi-nīlāmbaradhara-sādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Sādhana of the Secret Lord, the Blue-Clad Vajrapāṇi
rdo rje khro bo gtum po lha lnga pa zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga caṇḍavajrakrodhadevapañca-nāma-maṇḍalavidhi Nāgārjuna A Maṇḍala Ritual called “The Five Deities of the Vajrakhroda Caṇḍa”
phyag na rdo rje'i lam yan lag brgyad pa vajrapāṇimārgāṣtāṅga Nāgārjuna The Eight Branched Path of Vajrapāṇi
gsang ba'i bdag po rdo rje'i sgrub thabs guhyapati-vajra-sādhana
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon po can dang bya khyung gi sgrub thabs mahāyakṣasenāpatinīlāmbaradharavajrapāṇigaruḍasādhana Karmavajra A Sādhana of the Great Lord of Yakṣas, the Blue-Clad Vajrapāṇi and the Garuda
dpal phyag na rdo rje sgrub pa'i thabs śrī-vajrapāṇisādhana Karmavajra A Sādhana of the Glorious Vajrapāṇi
rig sngags bcad pa dang mnan pa'i cho ga vidyā-vidhāna-stambhana-vidhi Anon A Ritual of Suppression and Severing By Means of a Knowledge Mantra
dpal phyag na rdo rje'i sbyin sreg mdor bsdus pa śrī-vajrapāṇi-homa-saṃkṣepa Anon A Concise Fire Offering to the Glorious Vajrapāṇi
klu gtor rgyas pa nāga-vistara-bali Anon An Extensive Ritual for Torma Cake Offerings to a Nāga
khro bo rdo rje gtum po'i sgrub thabs krodhavajracaṇḍasādhana Candragarbha A Sādhana of Vajrakhroda Caṇḍa
rdo rje khyung gi sgrub thabs vajragaruḍasādhana Vajrapadma A Sādhana of Vajragaruda
rdo rje gtum po'i dkyil 'khor gyi cho ga bzang po mdor bsdus pa vajracaṇḍamaṇḍalavidhibhadrasaṃkṣepa Karmavajra A Maṇḍala Ritual to Vajra Caṇḍa called “Concise Excellence”
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba'i rgyud kyi rnam par bshad pa ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇi-nāma-tantraṭīkā Nāgabodhi An Explanation of the Noble Tantra “The Blue-Clad Vajrapāṇi”
rtog pa thams cad bsdus pa'i sgron ma sarvakalpasamuccaya-pradīpa Śrībhadra A Compendium of All Ritual Manuals called "The Lamp"
'phags pa gos sngon po can zhes bya ba'i rgyud kyi rgya cher bshad pa ārya-nīlāmbaradhara-nāma-tantraṭīkā Pravaragarbha An Extensive Explanation of the “Tantra of the Blue-Clad”
lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba'i rgya cher bshad pa vajrapāṇinīlāmbaradhara-nāma-tantra-ṭīkā Anon An Extensive Explanation of the “Tantra of the Blue-Clad Vajrapāṇi”
de kho na nyid sgron ma zhes bya ba phyag na rdo rje'i sgrub thabs thams cad rdzogs pa'i rgyan tattvapradīpa-nāma-vajrapāṇisarva-sādhanapūrṇālaṃkāra Nāgārjuna The Lamp of Suchness
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi dkyil 'khor gyi cho ga thams cad rdzogs pa ārya-vajrapāṇinīlāmbaradharasarva-maṇḍalavidhipūrṇa Nāgārjuna The Perfection of All Maṇḍala Rituals of the Noble Blue-Clad Vajrapāṇi
sngags kyi rgyan gyi sgrub thabs mantrālaṃkārasādhana Nāgārjuna The Ornament for Mantra
rab tu gnas pa'i rgyan pratiṣṭhālaṃkāra Nāgārjuna The Ornament for Consecration
gtor ma'i rgyan balyalaṃkāra Nāgabodhi The Ornament for Torma Cakes
dam tshig gi rgyan samayālaṃkāra Anon The Ornament for Commitments
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇisādhana Nāgabodhi A Sādhana of the Noble Blue-Clad Vajrapāṇi
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs kyi man ngag rgya cher bshad pa'i 'grel pa ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇisādhana-ṭīkā Nāgabodhi An Extensive Commentary on the “Sādhana of the Noble Blue-Clad Vajrapāṇi”
sngags pa rgyan gyi 'grel pa mantrālaṃkāraṭīkā Pravara A Commentary on the “Ornament for Mantra”
dam tshig rgyan gyi rnam par bshad pa samayālaṃkāraṭīkā Pravara A Commentary on the “Ornament for Commitments”
'phags pa lag na rdo rje gos sngon can gyi sgrub thabs kyi man ngag rgya cher bshad pa'i 'grel pa ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇisādhana-ṭīkā Padmākara An Extensive Commentary on the “Sādhana of the Noble Blue-Clad Vajrapāṇi”
de kho na nyid sgron ma zhes bya ba'i sgrub thabs rdzogs pa tattvapradīpa-nāma-sādhanapūrṇa Vīradatta A Sādhana called “The Lamp of Suchness”
de kho na nyid kyi sgron ma zhes bya ba'i 'grel pa tattvapradīpa-nāma-vṛtti Vīradatta A Running Commentary on the “Lamp of Suchness”
rgyud ma lus pa'i don nges par skul bar byed pa sakalatantrasambhavasañcodanī-śrīguhyasiddhi Padmavajra “The Attainment of the Glorious Secret Assembly,” Inducing the Definitive Meaning of All the Tantras
thabs dang shes rab rnam par gtan la dbab pa sgrub pa prajñopāyaviniścayasiddhi Anaṅgavajra Attaining Firm Resolve Regarding Wisdom and Method
ye shes grub pa zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs jñānasiddhi-nāma-sādhana Indrabhūti A Sādhana called “The Attainment of Gnosis”
gnyis su med par grub pa'i sgrub thabs advayasiddhisādhana Lakṣmīṃkara (I) A Sādhana Establishing Non-duality
          dpal u rgyan nas byung ba gsang ba'i gsang ba chen po de kho na nyid kyi man ngag śrī-uḍḍiyānavinirgataguhyamahāguhya-tattvopadeśa Dārika Personal Instructions on Suchness, the Great Secret of Secrets Coming from Glorious Uḍḍiyāna
          dngos po gsal ba'i rjes su 'gro ba'i de kho na nyid grub pa vyaktabhāvānugatatattvasiddhi Sahajayoginī Citī Attainment of the Suchness that Arises from the Clear Manifestation [of the Deity]
dpal lhan cig skyes pa grub pa śrī-sahajasiddhi Ḍombi Heruka The Spontaneously Arisen Attainment
do ha mdzod kyi glu dohakoṣagīti Saraha (II) Treasury of Dohā Songs
phyag rgya bzhi gtan la dbab pa caturmudrāniścaya Avadhūtipa Advayavajra - Nāgārjunagarbha Establishing the Sequence of the Four Mudrās
shes rab ye shes gsal ba prajñājñānaprakāśa Devacandra Clarifying [The Difference Between] Wisdom and Gnosis
gnas pa bsdus pa sthitisamuccaya Sahajavajra A Compendium of Established Tenets
bsam gyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngag acintyakramopadeśa Kuddālīpāda Personal Instructions of the [Perfection] Stage of Inconceivable [Nonduality]
lta ba ngan pa sel ba kudṛṣṭinirghāta Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa Clearing Away Bad Views
dbu ma drug pa madhyamaṣaṭka Maitrīpa The Six Verses on the Middle Way
lta ba ngan pa sel ba'i dka' 'grel kudṛṣṭinirghātaṭīkā Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa A Commentary on the Difficult Points of “Clearing Away Bad Views”
lhan cig skyes pa drug pa sahajaṣaṭka Maitrīpa Six Verses on the Spontaneously Arisen
rmi lam nges par bstan pa svapnanirdeśa Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa A Teaching on [Phenomena Being Like A] Dream
sgyu ma nges par bstan pa māyānirukti Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa Teaching on [Phenomena Being Like] An Illusion
rab tu mi gnas pa gsal bar ston pa aprasahaprakāśa Avadhūtipa Advayavajra Clarifying the Meaning of a Non-Abiding [Consciousness]
de kho na nyid bcu pa tattvadaśaka Avadhūtipa Advayavajra Ten Verses on Suchness
zung du 'jug pa rab tu gsal ba bstan pa yuganaddhaprakāśa Avadhūtipa Advayavajra Clarifying the Meaning of Union
dga' bcugs lnga pa prīṇa-pañcaka Maitrīpa Five Verses on Love
mi phyed pa lnga pa nirbhedapañcaka Maitrīpa Five Verses on Penetrating Insight
bde ba chen po gsal ba mahāsukhaprakāśa Avadhūtipa Advayavajra Clarifying the Meaning of Great Bliss
de kho na nyid rin po che'i phreng ba tattvaratnāvalī Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa Precious Garland of Suchness
de kho na nyid rab tu bstan pa tattvaprakāśa Avadhūtipa Advayavajra An Elucidation of Suchness
de bzhin gshegs pa lnga'i phyag rgya rnam par bshad pa tathāgatapañcamudrāvivaraṇa Avadhūtipa Advayavajra An Explanation of the Seals of the Five Tathāgatas
dbang gi dgos pa mdor bsdus pa sekakāryasaṃgraha Avadhūtipa Advayavajra A Summary of the Purpose of Empowerment
dbang gi bya ba mdor bsdus pa saṃkṣiptasekaprakriyā Avadhūtipa Advayavajra A Summary of the Activities of Empowerment
rang bzhin lnga ma pañcasvabhāva Avadhūtipa Advayavajra The Nature of the Five [Buddha Families]
thabs dang shes rab rtse ba lnga pa prajñopāyakrīḍāpañca Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa Five Verses on Wisdom, Method, and Love
do ha ni d+hi zhes bya ba de kho na nyid kyi man ngag dohanidhi-nāma-tattvopadeśa Avadhūtipa Advayavajra Personal Instructions on Suchness called “A Treasure of Dohās”
theg pa chen po nyi shu pa mahāyānaviṃśati Avadhūtipa Advayavajra Twenty Verses on the Mahāyāna
yid la mi byed pa ston pa amanasikāroddeśa Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa A Justification of [the Expression] “Mental Non-engagement”
de kho na nyid theg pa chen po nyi shu pa tattvamahāyānaviṃśati Avadhūtipa Advayavajra Twenty Verses on the Mahāyāna Suchness
gsang ba dam pa upadeśa-parama Anon The Supreme Secret Personal Instructions
dbang bskur ba nges par bstan pa sekanirdeśa Maitrīpa A Teaching on Empowerment
dbang bskur ba nges par bstan pa'i dka' 'grel sekanirdeśapañjikā Rāmapāla A Commentary on the Difficult Points of “A Teaching on Empowerment”
de kho na nyid bcu pa'i rgya cher 'grel pa tattvadaśakaṭīkā Sahajavajra An Extensive Commentary on the “Ten Verses on Suchness”
rdo rje'i tshig vajrapada Vajrapāṇi Vajra Words
do ha mdzod kyi dka' 'grel dohakoṣapañjikā Advayavajra A Commentary on the Difficult Points of the “Treasury of Dohā Songs”
mi zad ba'i gter mdzod yongs su gang ba'i glu zhes bya ba gnyug ma'i de nyid rab tu ston pa'i rgya cher bshad pa dohanidhikoṣaparipūrṇagīti-nāma-nitya-tattvaprakāśaṭikā Avadhūtipa Advayavajra - Maitrīpa An Extensive Explanation on the Teaching on the Suchness of the Natural State called “A Song Completely Filling the Inexhaustible Treasury”
do ha mdzod kyi dka' 'grel dohakoṣapañjikā Mokṣākaragupta A Commentary on the Difficult Points of the “Treasury of Dohā Songs”
phyag rgya bzhi'i rgya cher 'grel pa rin po che'i snying po mudrācaturaṭīkāratnahṛdaya Vitakarman An Extensive Commentary on the Four Seals called “The Jewel Heart”
grub mtha' 'dun pa saptama-siddhānta
dbang bzhi pa'i rab tu byed pa caturthābhiṣeka-prakaraṇa
lhan cig skyes grub sahajasiddhi Indrabhūti Achieving Spontaneous Generation
lhan cig skyes grub kyi gzhung 'grel sahajasiddhipaddhati Lakṣmīṃkara (I) A Guide to “Achieving Spontaneous Generation”
dpal de kho na nyid grub pa śrī-tattvasiddhi Keralipa Achieving the Glorious Suchness
do ha mdzod ces bya ba spyod pa'i glu dohakoṣa-nāma-caryāgīti Saraha (II) The Song of Performing Deeds called “The Treasury of Dohās”
mi zad pa'i gter mdzod man ngag gi glu dohakoṣopadeśagīti Saraha (II) A Song of Personal Instructions on the “Inexhaustible Treasury”
do ha mdzod ces bya ba spyod pa'i glu'i 'grel pa don gyi sgron ma dohakoṣa-nāma-caryāgītiṭīkārthapradīpa Ajamahāsukha A Commentary on “The Song of Performing Deeds called ‘The Treasury of Dohās’” called “The Lamp of the Meaning”
ka kha'i do ha kakhadoha Saraha (II) The Abecedarian Dohā
ka kha'i do ha'i bshad pa bris pa kakhadohaṭippaṇa Saraha (II) The Commentary to “The Abecedarian Dohā”
sku'i mdzod 'chi med rdo rje'i glu kāyakoṣāmṛtavajragīti Saraha (II) A Vajra Song of the Deathless, The Treasury of Exalted Body
gsung gi mdzod 'jam dbyangs rdo rje'i glu vākkoṣarucirasvaravajragīti Saraha (II) A Vajra Song of the Sweetest Sounds, The Treasury of Exalted Speech
thugs kyi mdzod skye med rdo rje'i glu cittakoṣājavajragīti Saraha (II) A Vajra Song of the Unborn, The Treasury of Exalted Mind
sku gsung thugs yid la mi byed pa kāyavākcittāmanasikāra Saraha (II) Mental Non-Engagement with regard to Exalted Body, Speech, and Mind
do ha mdzod ces bya ba phyag rgya chen po'i man ngag dohakoṣa-nāma-mahāmudropadeśa Saraha (II) Personal Instructions on the Great Seal called “A Treasury of Dohās”
do ha mdzod kyi snying po don gyi glu'i 'grel pa dohakoṣahṛdayārthagītiṭīkā Avadhūtipa Advayavajra A Commentary on the Song of the Meaning of the Essence of the Treasury of Dohās
man ngag gi tshigs su bcad pa bcu gnyis pa dvādaśopadeśagāthā Saraha (II) Twelve Verses of Personal Instructions
rang byin gyis brlab pa'i rim pa svādhiṣṭhānakrama Saraha (II) The Stages of Self-Empowerment
de kho na nyid kyi man ngag rtse mo do ha'i glu tattvopadeśaśikharadohagīti Saraha (II) Personal Instructions on Suchness called “A Dohā Song of the Tip”
dngos po spyod pa bhāvasañcara Nāgārjuna Cultivating [An Understanding of] Objects
tshigs su bcad pa phyed dang lnga pa sārdhapañca-gāthā Nāgārjunagarbha Four and a Half Verses
rnam par mi rtog pa'i rab tu byed pa nirvikalpaprakaraṇa Āryadeva An Exposition on Non-Conceptuality
tshigs su bcad pa lnga pa pañcagāthā Kṛṣṇa Paṇḍita Five Verses
do ha mdzod dohakoṣa Virūpa A Treasury of Dohās
dpal bir+ba pa'i tshigs rkang brgyad cu rtsa bzhi pa śrī-virūpapadacaturaśiti Virūpa Virūpa’s Verses on the Eight-Four Mahāsiddhas
do ha mdzod dohakoṣa Tilopa A Treasury of Dohās
lam 'bras bu dang bcas pa'i rtsa ba rdo rje'i tshig rkang mārga-phalānvitāvavādaka Virūpa Sūtras Relating the Path and Result
phyag rgya chen po'i man ngag mahāmudropadeśa Tilopa Personal Instructions on the Great Seal
bdud rtsi grub pa'i rtsa ba amṛtasiddhimūla Virūpa The Foundation for the Attainment of Elixir
mkha' 'gro ma'i man ngag snyan nas snyan du brgyud pa gdung ba bcad pa'i gdams pa ḍākinyupadeśaśrotraparamparapīḍācche-danāvavāda Nirmāṇayogin The Whispered Lineage of Personal Instructions of the Ḍākinī called “Instructions on Cutting Off Torment”
phyag rgya chen po rdo rje'i glu mahāmudrāvajragīti Jñānalocanā - Śābaripāda - Padmalocanā A Vajra Song of the Great Seal
rdo rje'i glu vajragīti Nāropa A Vajra Song
rdo rje'i glu vajragīti Nāropa A Vajra Song
rdo rje'i glu vajragīti Anon A Vajra Song
rdo rje'i glu vajragīti Kṛṣṇa Paṇḍita A Vajra Song
grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po caturaśītisiddhasambodhihṛdaya Vīraprabhāsvara The Essence of the Realizations of the Eight-Four Siddhas
spyod pa'i glu'i mdzod kyi 'grel pa caryāgītikoṣavṛtti Munidatta A Running Commentary on [Saraha’s] “Song of Performing Deeds called ‘The Treasury of Dohās’”
dngos po'i gnas lugs bsgom pa mūlaprakṛtiṣṭha-bhāvanā Sukhavajra A Meditation on the Mode of Subsistence of Objects
phyag rgya bzhi'i man ngag caturmudropadeśa Avadhūtipa Advayavajra Personal Instructions on the Four Seals
chos thams cad rab tu mi gnas par ston pa'i de kho na nyid tshigs su bcad pa byed kyi 'grel pa sarvadharmāprasaha-deśaka-tattvārdha-gāthā-vṛtti Avadhūtipa Advayavajra A Commentary on the Verses on Suchness which Teach All Phenomena as Non-Abiding
ma rtogs pa rtogs par byed pa abodhabodhaka Avadhūtipa Advayavajra Realizing What Has Not Been Realized
snying po kun las btus pa'i rab tu byed pa sarvasārasamuccayaprakaraṇa Ānandavajra An Exposition Condensing the Essence
sangs rgyas 'char ba buddhodaya
bsgom rim drug pa bhāvanākramaṣaṭka Vajrapāṇi The Six Stages of Meditation
na mo bud+d+hA ya'i 'grel pa namo-buddhāya-vṛtti Anon A Commentary on the “Namo Buddhāya
do ha mdzod dohakoṣa Kṛṣṇavajra Treasury of Dohās
dpal nag po rdo rje zhabs kyi do ha mdzod kyi rgya cher 'grel pa śrī-kṛṣṇavajrapādadohakoṣaṭīkā Paṇḍita Amitābha An Extensive Commentary on Kṛṣṇavajrapāda’s “Treasury of Dohās”
          'khor ba las yid nges par 'byung bar byed pa zhes bya ba'i glu saṃsāramanoniryāṇīkāra-nāma-saṅgīti Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Song called “Bringing About the Definite Liberation of the Mind from Saṃsāra”
chos kyi dbyings lta ba'i glu dharmadhātudarśanagīti Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna The Song of the View of the Realm of Reality
man ngag sku'i sgron ma upadeśakāyapradīpa Anon The Lamp of the Body: The Personal Instructions
theg pa gsung gi sgron ma yānavākpradīpa Anon The Lamp of Speech: The Vehicle
yang dag lta ba'i sgron ma saṃdarśanapradīpa Anon The Lamp of the Correct View
rin po che sgron ma ratnapradīpa Anon The Precious Lamp
mnyam nyid gzhi'i sgron ma samatāvastupradīpa Anon The Lamp of the Basis: Sameness
mthar thug 'bras bu'i sgron ma koṭiniṣṭhaphalapradīpa Anon The Lamp of the Result: The Final Limit
byang chub spyod pa'i sgron ma bodhicaryāpradīpa Kamalaśīla The Lamp of Enlightened Deeds
rnal 'byor lam gyi sgron ma yogapathapradīpa Kamalaśīla The Lamp of the Path: Yoga
gsang ba thugs kyi sgron ma cittaguhyapradīpa Kamalaśīla The Lamp of the Mind: The Secret
maN+Dal gyi cho ga maṇḍalavidhi Kamalaśīla A Maṇḍala Ritual
de kho na nyid phyag rgya chen po yi ge med pa'i man ngag mahāmudrātattvānākṣaropadeśa Kamalaśīla Personal Instructions Without Words, The Great Seal of Suchness
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Kamalaśīla A Sādhana of the Perfection of Wisdom
rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs bhaṭṭārikāryatārāsādhana Kamalaśīla A Sādhana of the Venerable Tārā
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravārāhīsādhana Kamalaśīla A Vajravārāhī Sādhana
'jam dpal khro bor sgrub pa mañjuśrīkrodhasādhana Kamalaśīla A Sādhana of Wrathful Mañjuśrī
lhan cig skyes pa'i glu sahajagīti Sahor Śāntadeva A Song of Spontaneous Generation
rang bzhin gyi do ha mdzod kyi glu'i lta ba tattvasvabhāvadohakoṣagītikādṛṣṭi Lūhipāda A Song of the View, Being a Treasury of Dohā Songs on the Nature of Things
rnam rtog spang ba'i glu vikalpaparihāragītikā Lilāpa A Song of Abandoning Conceptuality
las kyi gtum mo'i do ha mdzod kyi glu karmacaṇḍālikādohakoṣagīti Virūpa The Song that is a Treasury of Dohās on the Karma Mudrā, Caṇḍalīkā
lta bsgom spyod pa 'bras bu'i do ha'i glu bhāvanādṛṣṭicaryāphaladohagītikā Saraha (II) A Doha Song on the View, Meditation, Conduct, and the Fruit
do ha mdzod kyi de nyid kyi glu dohatattvakoṣagītikā Thagana A Song on Suchness, A Treasury of Dohās
spyod pa'i do ha mdzod kyi glu caryādohakoṣagītikā Koṅkadatta The Song that is a Treasury of Dohās on Conduct
lhan cig skyes dga'i do ha mdzod kyi glu'i lta ba sahajānandadohakoṣagītikāḍṛṣti Bhade A Song of the View, A Treasury of Dohās on Spontaneously Generated Joy
bde gshegs kyi lta ba'i glu sugatadṛṣṭigītikā Dāmapa A Song of the View of a Sugata
rlung gi de nyid kyi do ha'i glu vāyutatvadohagītikā Mahipa A Dohā Song on the Suchness of the Winds
dpyid kyi thig le do ha mdzod kyi glu vasantatilakadohakoṣagītikā Saraha (II) The Song that is a Treasury of Dohās on the Drop of Spring
rdo rje bzhi'i glu vajracaturgītikā Avadhūtipa Advayavajra A Song of the Four Vajras
bla ma maitri'i glu guru-maitrī-gītikā Anon A Song of the Guru Maitrīpa
sa ra ha pa'i glu saraha-gītikā Anon A Song of Saraha
sa ra ha'i glu saraha-gītikā Anon A Song of Saraha
birU byed pa'i rdo rje'i glu virūpa-vajra-gītikā Anon A Song of the Vajrin, Virūpa
ka Na pa'i glu kānhapāda-gītikā Anon A Song of Kānhapā
rdo rje'i glu vajra-gītikā Dhiṣṭijñāna A Vajra Song
glu gītikā Dhiṣṭijñāna A Song
glu gītikā Anon A Song
gaN+Da ra'i glu kāṇeri-gītikā Kāṇeripā The Song of Kāṇeripā
ma ti tsi tri'i glu mātṛceṭa-gītikā Anon The Song of Mātṛceṭa
glu gītikā Anon A Song
glu gītikā Anon A Song
AtsAr+ya dpa' bo rnam par snang mdzad kyi glu ācārya-vīra-vairocana-gītikā Anon A Song of the Ācārya Vira Vairocana
nA ro paN+Di ta'i glu nāḍapaṇḍita-gītikā Anon A Song of the Paṇḍita Nāropa
lU yi pa'i glu lūhipāda-gītikā Anon The Song of Lūipāda
Dom+bi'i glu ḍombī-gītikā Anon The Song of Ḍombī
bi rU pa'i glu virūpa-gītikā Anon The Song of Virūpa
lwa ba pa'i glu kambala-gītikā Anon The Song of Kambalapāda
ma hA su kha ta'i glu mahāsukhatā-gītikā Anon The Song of Mahāsukhatāvajra
rnal 'byor pra sa ra'i glu yogī-prasara-gītikā Anon The Song of the Yogī Prasara
klu sgrub kyi glu nāgārjuna-gītikā Nāgārjuna A Song of Nāgārjuna
dI paM kA ra shrI dz+nyA na'i chos kyi glu dīpaṃkaraśrījñāna-dharma-gītikā Anon A Dharma Song of Dīpaṃkaraśrījñāna
do ha spyod pa'i glu'i lta ba dohacaryāgītikādṛṣṭi Kirapa The View of the Dohā Songs of Practice
stong pa nyid kyi lta ba śūnyatādṛṣṭi Śābaripāda The View of Emptiness
bde sdug gnyis bral gyi lta ba sukhaduḥkhadvayaparityāgadṛṣṭi Śāntipāda The View Free of the Duality of Suffering and Bliss
'brel med kyi lta ba asaṃbandhadṛṣṭi Kambalapāda The View of the Unconnected
zhen med kyi lta ba asaṃbandhasargadṛṣṭi Kambalapāda The View of Non-Adherence
stong nyid snying rje'i lta ba śūnyatākaruṇādṛṣṭi Catapa The View of Emptiness and Compassion
sems nyid rin chen gyi lta ba cittaratnadṛṣṭi Dhetana The View of the Jewel of the Mind
de nyid brgyad kyi lta ba tattvāṣṭakadṛṣṭi Indrabhūti The View of the Eight Suchnesses
sems nyid kyi rtogs pa 'joms pa'i lta ba cittakalpaparihāradṛṣṭi Lakṣmī The View of Conquering the Conceptions of the Mind
mya ngan gyi lta ba śokavinodadṛṣṭi Dhaḥuripa The View of [Eliminating] Sorrow
sems tsam gyi lta ba cittamātraḍṛṣṭi Maitrīpa The View of Mind-Only
snying rje spyod pa thod pa'i lta ba karuṇācaryākapāladṛṣṭi Sarabhakha The Kapālika View on the Activities of Compassion
'brel med kyi lta ba asaṃbandhadṛṣṭi Kṛṣṇa Paṇḍita The View of the Unconnected
de bzhin nyid kyi lta ba tathatādṛṣṭi Dārika The View of Suchness
thig le bcu drug gi nyams len ṣoḍaśabindubhāvanā Kaṅkali The Practice of the Sixteen Drops
phyi nang byang chub sems bcing ba'i man ngag bāhyāntarabodhicittabandhopadeśa Minapa Personal Instructions on Binding Internal and External Bodhicitta
rlung gi de nyid bsgom pa'i man ngag vāyutattvabhāvanopadeśa Ghorakṣa Personal Instructions on Cultivating the Suchness of the Winds
rlung gi de nyid bsgom pa'i man ngag vāyutattvabhāvanā Cauraṅgipa Personal Instructions on Cultivating the Suchness of the Winds
rdo rje mkha' 'gro'i rdzogs pa'i rim pa vajraḍākininiṣpannakrama Vīnapa Vajraḍākinī Perfection Stage
rnal 'byor bzhi'i nyams len gyi thabs caturyogabhāvanā Tantipa The Method of Practicing the Four Yogas
thabs dang shes rab gtan la phab pa'i bsdus pa prajñopāyaviniścayasamudaya Camari A Collection of Verses Distinguishing Wisdom and Method
rang bzhin grub pa med pa'i gzhi'i man ngag svabhāvāsiddhyupadeśa Nāgārjuna Personal Instructions on the Non-Establishment of an Own Nature
rje btsun yi ge brgya pa'i sems dpa' gsum gyi bsgom pa'i thabs śatākṣarabhaṭṭārakasattvatrayabhāvanā Nāropa A Method for Cultivating the Three Beings by Means of the Venerable One Hundred Syllable Mantra
rin chen phreng ba ratnamālā Sṛgālin Precious Garland
snying rje bsgom pa'i byin rlabs karuṇābhāvanādhiṣṭhāna Tilopa The Consecration of the Cultivation of Compassion
theg pa chen po'i gnas lugs gtan la 'bebs pa mahāyānāvatāra Dhokhandhi Distinguishing the Mode of Abiding of the Mahāyāna
sems la gros 'debs pa cittasaṃpradāyavyavasthāna Ayogin A Presentation of Advice on the Mind
gzhi lam 'bras bu bsgom pa'i phyag rgya chen po'i nyams len sthānamārgaphalamahāmudrābhāvanā Paṅkaja The Practice of the Great Seal in Cultivating the Basis, Path, and Fruit
rtsa rlung gi sgo nas rnal 'byor gyi spyod pa nāḍībindudvārayogacaryā Ḍombi Heruka Yogic Deeds From the Perspective of the Channels, Winds, and Drops
yi ge gnyis pa'i man ngag akṣaradvikopadeśa Ḍombi Heruka Personal Instructions on the Two Syllables
de nyid bde ba bsgom pa'i rjes su 'brang pa'i rnal 'byor bsgom pa'i man ngag tattvabhāvanānusāriyogabhāvanopadeśa Kukuripa Personal Instructions on the Cultivation of the Yoga that Follows the Cultivation of Suchness and Bliss
'dzag pa gcod pa'i man ngag sravaparicchedana Kukuripa Personal Instructions on Cutting Off the Downward Flow
mu stegs kyi gtum mo tīrthikacaṇḍālikā Acinta The Heat Yoga of the Heretics
gser 'gyur gyi rtsi dhātuvāda Nali Alchemy for Transmuting Into Gold
sems dang sems nyid 'dul ba'i thabs cittacaitanyaśamanopāya Mekola The Method of Taming the Mind and Consciousness
lha kun gyi rdzogs pa'i lam sarvadevatāniṣpannamārga Ghadhari The Path of the Perfection Stage of All Deities
nyi zla bcing pa'i thabs somasūryabandhanopāya Kamāri The Method of Binding the Sun and the Moon
sems nyid kyi thig le hUM nyid bsgom pa'i rim pa hūṃkāracittabindubhāvanākrama Jālandharipāda The Stages of Cultivating the Essential Drop of the Mind, the Letter Hūṁ
bsam gyis mi khyab pa bsgom pa acintyaparibhāvanā Ācārya Rāhula Cultivating the Inconceivable
hUM yig sems nyid thig le bsgom pa'i rim pa hūṃkāracittabindubhāvanākrama Dharmāpaka The Stages of Cultivating the Essential Drop of the Mind, the Letter Hūṁ
rang bzhin grub pa prakrti-siddhi Dhokari The Establishment of the Fundamental Nature [of Bodhicitta]
lhan cig skyes pa'i gdams pa sahajāmnāya Medhini Advice on Spontanous Generation
bla med sbyor ba'i rim pa anuttarayogakrama Paṅkaja The Stage of Unsurpassed Purification
a phreng ka phreng gi sngags kyi rim pa ālikālimantrajñāna Vajraghaṇṭa An Classification of Mantras in Terms of Vowels and Consonants
ka phreng sgom pa'i lam kālimārgabhāvanā Dhamadhuma The Path of Meditating on a Garland of Syllables
a phreng ka phreng bde mchog 'khor lo'i rnal 'byor chen po bsgom pa sambaracakrālikālimahāyogabhāvanā Sāgara The Mahāyoga Meditation on the Cakrasamvara with Vowels and Consonants
rlung gnas nad kyi brtag pa vāyusthānarogaparijñāna Ayogin An Analysis of the Diseases of the Winds and Their Locations
sems nyid kyi de nyid bcing ba cittatattvopadeśa Kodhali [Personal Instructions on] Binding the Suchness of the Mind
gtum mo thig le bkram pa caṇḍālikābindupraspharaṇa Culiki The Arrangement of the Drops in Heat Yoga
lus kyi rtsa thig mnyam pa nyid kyi man ngag śarīraṇāḍikābindusamatāmnāya Nirguṇa Personal Instructions on Stabilizing the Channels and Drops of the Body
'byung ba bzhi'i srid pa'i chags lugs caturbhūtodbhavavyavaśādakrama Carpaṭi The Manner in Which One is Attached to the Existence of the Four Elements
rang rig ye shes kyi lta ba'i nyams len ātmaparijñānadṛṣṭyupadeśa Campaka Practice Instructions on the View of Self-cognizing Gnosis
'jigs pa brgyad rmongs par byed pa'i thabs aṣṭabhayamūrkhakaraṇopāya Bhikhana A Method for Confounding the Eight Dangers
phyi nang gi dug sel gyi rim pa viṣāntarabāhyanivṛttibhāvakrama Tilopa The Stages of Clearing Away Internal and External Poisons
g.yung drung 'khyil pa gsum gyi zhal gdams kyi nyams len nandyāvartatrayamukhāgama Kaṅkalā - Mekhalā Oral Instructions on the Three Spiral Diagrams
lhan cig skyes pa'i rang bzhin sahajānantasvabhāvanā Kanthāri The Spontaneously Generated Nature
a ti rnal 'byor gyi sgom pa'i thabs atiyogabhāvanā Nāgabodhi The Method of Cultivating Supreme Yoga
byang chub sems kyi rlung rgyu ba'i gdams ngag bsgom pa bodhicittavāyucaraṇabhāvanopāya Sutali Meditation on the Personal Instructions on the Movement of the Wind of Bodhicitta
lta spyod skye med kyi bsgom pa caryādṛṣṭyanutpannatattvabhāvanā Panaha Meditation on the Unborn View and Activities
tshe sgrub pa'i gdams ngag āyuḥparirakṣā Kokila Personal Instructions on Longevity
dug sel sgom pa'i rim pa viṣanirvahaṇabhāvanākrama Araṅgi The Stages of Meditation to Clear Away the Poisons
gnyis med kyi rtsa bsgom pa'i rim pa advayanāḍikābhāvanākrama Nilakhandha The Stages of Meditation on the Root of Non-Duality
phra ba'i rnal 'byor sūkṣmayoga Samudra Subtle Yoga
phyi nang bdud rtsi'i bcud len bāhyāntarāmṛtakalpa Bhyari Essence Extraction of the Internal and External Elixirs
phyag rgya chen po brda'i brgyud pa mahāmudrābhigīti Anon The Sign Lineage of the Great Seal
phyag rgya chen po'i man ngag rdo rje gsang ba'i glu mahāmudropadeśavajraguhyagīti Saraha (II) The Song of the Secret Vajra, Personal Instructions on the Great Seal
dpal rdo rje mkha' 'gro ma'i mgur śrī-vajraḍākinīgīti Anon A Song of the Glorious Vajraḍākinī
rdo rje mkha' 'gro ma'i brda'i mgur vajraḍākinīgīti Anon A Symbolic Song of Vajraḍākinī
thugs kyi gsang ba glur blangs pa cittaguhyadoha Anon Singing a Song of the Secret of the Mind
grub thob lnga bcu'i rtogs pa brjod pa thig le 'od kyi phreng ba pañcāśat-siddhāvadāna-tilaka-prabhāvalī Anon Tales of the Realizations of the Fifty Siddhas called “The Garland of Radiant Drops”
phyag rgya chen po rin po che brda'i man ngag mahāmudrāratñābhigītyupadeśa Padmalocanā Personal Instructions on the Symbolism of the Precious Great Seal
mkha' 'gro ma rdo rje gsang ba'i glu ḍākinīvajraguhyagīti Anon A Song of the Secret Vajra Ḍākiṇī
gnad kyi gdams pa marmopadeśa Mahāśabara Advice on the Important Points of Kamalaśīla by the Great Hunter
sems kyi gsang ba zab don brda'i glur blangs pa cittaguhyagaṃbhīrārthagīti Śābarīśvara Singing a Song Symbolic of the Profound Meaning, the Secret of the Mind
rdo rje'i mgur bzhengs pa nyams kyi man ngag thig le gser gyi phreng ba vajra-gīti-bhāvanopadeśa-tilaka-kanakamālā Anon Personal Instructions on Experience Singing a Vajra Song by the Forty Siddha-Yogis at the Time of Turning the Wheel of Accumulation in Glorious Uḍḍiyāna, called “The Garland of Golden Drops”
ye shes kyi mkha' 'gro ma sum cu rtsa lnga'i rtogs pa brjod pa pañcatriṃśaj-jñāna-ḍākiny-avadāna Anon Tales of the Realizations of the Thirty-Five Wisdom Ḍākiṇīs
mkha' 'gro ma'i 'jam glu ḍākinītanugīti Anon Rhythmic Songs of the Ḍākiṇīs
phyag rgya chen po rin po che dbang gi 'khor lo mahāmudrāratnābhiṣekacakra Anon The Cycle of Empowerments for the Precious Great Seal
rnal 'byor pa thams cad kyi de kho na nyid snang ba zhes bya ba rnams kyi rdo rje'i mgur sarvayogatattvāloka-nāma-vikalavajra-gīti Anon Vajra Songs of Attainment called “Illuminating the Suchness of All Yogis”
phyag rgya chen po gser phreng mahāmudrākanakamāla Maitrīpa The Golden Rosary of the Great Seal
shes rab kyi phrin yig prajñālekha Padmavajra A Letter on Wisdom
rnal 'byor pa'i rtog pa'i gegs sel ba yogi-kalpa-vighna-nibarhaṇa Buddhaguhya Clearing Away the Obstructions to a Yogi’s Realization
dug lnga sbas pa'i lam mchog tu gsang ba bsam gyis mi khyab pa atiguhyācintya-nāma-pañca-viṣa-gupta-mārga Āryadeva The Hidden Path of the Five Poisons called “The Inconceivable Supreme Secret”
rnal 'byor gyi mtshan nyid bden pa yogalakṣaṇasatya Bodhibhadra The True Characteristics of Yoga
shes rab brtsam pa dus kyi gtam prajñārāmbhāvadhiparikathā Avadhūtipa Advayavajra Advice on the Time for Commencing the Wisdom Empowerment
ting nge 'dzin gyi tshogs kyi le'u samādhisambhāraparivarta Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Monograph on the Collection of Samādhis
'jig rten las 'das pa'i yan lag bdun pa'i cho ga lokātītasaptakāṅgavidhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Ritual of the Seven Branches of Transcendence
bde bar gshegs pa'i bstan pa rin po che'i gru bo sugataśāsanaratnavohittha Ajitamitragupta The Teachings of the Sugatas called “The Precious Ship”
          dpal 'ching ba rnam grol gyi bstan bcos śrī-bandhavimuktaśāstra Niṣkalaṅkapāda A Treatise on Liberation from Bondage
lta spyod rnam dag gi man ngag viśuddhadarśanacaryopadeśa Śākyaśrībhadra Personal Instructions on Utterly Pure View and Deeds
sems rin po che sbyang ba'i lam 'bras cittaratnaviśodhanamārgaphala Kaśmīri Buddhajñāna The Path and Result Which Purifies the Precious Mind
          'ching ba rnam grol gyi man ngag bandhavimktopadeśa Mitrayogin Personal Instructions on Liberation from Bondage
grub pa dam pa'i lam nges pa siddhasanmārganirṇaya Mitrayogin Ascertaining the True Path Leading to the Attainments
          rnal 'byor pa rang gi sems mdud pa 'grol ba'i man ngag yogasvacittagranthamocakopadeśa Mitrayogin Personal Instructions on a Yogi’s Liberation from the Restraints of Their Own Mind
dpal rnal 'byor bdun gyi lam rnam par nges pa śrī-saptayogamārgaviniścaya Mitrayogin Differentiating the Path of the Seven Glorious Yogas
ting nge 'dzin gyi dbang bskur ba samādhyabhiṣeka Mitrānanda The Samādhi Empowerment
pha rol dbang du bya ba paravaśīkaraṇa Mitrānanda Further Empowerments To Be Done
rin po che 'khor lo'i dbang gi man ngag gi rim pa ratnacakrābhiṣekopadeśakrama Indrabhūti An Arrangement of the Personal Instructions on the Jewel and Wheel Empowerments
dbang bskur ba'i nges par bstan pa abhiṣekanirukti Ratnākaraśānti An Etymological Discussion of “Empowerment”
dbang gi don nges par brjod pa abhiṣekārthanirukti Sujayaśrīgupta An Etymological Discussion of the Meaning of “Empowerment”
rdo rje theg pa rtsa ba'i ltung ba bsdus pa vajrayānamūlāpattisaṃgraha Aśvaghoṣa Concise Presentation of Root Transgressions of the Vajra Vehicle
ltung ba sbom po sthūlāpatti Aśvaghoṣa Gross Transgressions
ltung ba bco lnga pa pañcadaśāpatti Nāgārjuna Fifteen Transgressions
yan lag gi nyes pa bdun pa aṅgāparādha-saptaka Nāgārjuna Seven Branch Faults
rdo rje theg pa'i sbom po'i ltung ba vajrayānasthūlāpatti Nāgārjuna Gross Transgressions of the Vajra Vehicle
rdo rje theg pa'i rtsa ba'i ltung ba vajrayāna-mūlāpatti
yan lag gi dam tshig aṅga-samaya Anon Branch Commitments
rdo rje theg pa'i ltung ba'i snye ma vajrayānāpattimañjarī Abhayākaragupta The Fruit Cluster of Vajra Vehicle Transgressions
rdo rje theg pa'i rtsa ba'i ltung ba bcu bzhi pa'i 'grel pa vajrayānacaturdaśamūlāpattivṛtti Lakṣmīṃkara (II) A Running Commentary on the Fourteen Root Transgressions of the Vajra Vehicle
rdo rje theg pa'i rtsa ba'i ltung ba'i rgya cher 'grel pa vajrayāna-mūlāpatti-ṭīkā Garbharipāda An Extensive Commentary on the Root Transgressions of the Vajra Vehicle
rtsa ba'i ltung ba'i rgya cher 'grel pa mūlāpatti-ṭīkā Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna An Extensive Commentary on Root Transgressions
rdo rje theg pa'i rtsa ba'i ltung ba'i rgya cher bshad pa vajrayānamūlāpattiṭīkā Mañjuśrīkīrti An Extensive Explanation of the Root Transgressions of the Vajra Vehicle
rdo rje sems dpa'i sgrub thabs vajrasattvasādhana Vajrāsanaguru A Vajrasattva Sādhana
dpal gsang ba thams cad kyi spyi'i cho ga'i snying po rgyan śrī-sarvaguhyavidhigarbhālaṃkāra Mañjuśrīkīrti An Ornament for the Essence of the General Ritual of All Secrets
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga gaṇacakravidhi Abhayākaragupta A Ritual for Feast Offerings
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga gaṇacakravidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Ritual for Feast Offerings
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga gaṇacakravidhi Bhadradatta A Ritual for Feast Offerings
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga yid bzhin nor bu gaṇacakravidhicintāmaṇi Ratnarakṣitapāda A Ritual for Feast Offerings called “The Wish-Fulfilling Jewel”
tshogs kyi 'khor lo'i cho ga rim par phye ba gaṇacakravidhiprakāśa Herukavajra A Ritual for Feast Offerings called “Revealing the Stages”
sku dang gsung dang thugs rab tu gnas pa kāyavākcittasupratiṣṭhā Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna The Consecrations of Exalted Body, Speech, and Mind
'dod pa'i bstan bcos kāmaśāstra Surūpa A Treatise on Desire
rgyud kyi don la 'jug pa tantrārthāvatāra Buddhaguhya Entering Into the Meaning of Tantra
rgyud kyi don la 'jug pa'i 'grel bshad tantrārthāvatāravyākhyāna Padmavajra An Explanatory Commentary on [Buddhaguhya’s] “Entering Into the Meaning of Tantra”
de kho na nyid bsdus pa'i rgya cher bshad pa ko sa la'i rgyan kosalālaṃkāratattvasaṃgrahaṭīkā Śākyamitra (II) An Extensive Explanation of the Compendium of Suchness Tantra, called “The Ornament of Kosala”
rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po'i lha rnams kyi rnam par gzhag pa vajradhātumahāmaṇḍalasarvadevavyavasthāna Muditākoṣa The Arrangement of Deities in the Vajradhātu Maṇḍala
dkyil 'khor gyi thig gdab pa mdor bsdus pa saṃkṣiptamaṇḍalasūtra Śraddhākaravarman A Concise Exposition on the Lines of a Maṇḍala
dkyil 'khor gyi thig gdab pa'i mdor bsdus pa'i 'grel pa saṃkṣiptamaṇḍalasūtra-nāma-vṛtti Śraddhākaravarman A Commentary on the “Concise Exposition on the Lines of a Maṇḍala”
thig gdab pa'i cho ga dka' ba spyod pa kaṣṭacchedaka-nāma-sūtra-krama Śuddhiprabha Performing the Difficult Parts of the Ritual of Drawing the Lines of a Maṇḍala
dkyil 'khor gyi thig gi cho ga sūtra-vidhi Mahācārya Dharmakīrti A Ritual for the Lines of a Maṇḍala
'phags pa 'jig rten gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba'i 'grel pa ārya-treilokyavijaya-nāma-vṛtti Muditākoṣa A Commentary on the Noble “Victory Over the Three Worlds Tantra”
de bzhin gshegs pa thams cad kyi de kho na nyid bsdus pa theg pa chen po mngon par rtogs pa zhes bya ba'i rgyud kyi bshad pa de kho na nyid snang bar byed pa sarvatathāgatatattvasaṃgrahamahāyānābhisamaya-nāma-tantratattvālokakarī-nāma-vyākyā Ānandagarbha An Explanation of the Tantra called “The Compendium of the Suchness of All the Tathāgatas, The Clear Realization of the Great Vehicle,” called “Illuminating Suchness”
dpal mchog dang po'i 'grel pa śrī-paramādivivaraṇa Ānandagarbha A Running Commentary on the Glorious Tantra “The Supreme”
dpal mchog dang po'i rgya cher bshad pa śrī-paramādiṭīkā Ānandagarbha An Extensive Explanation of the Glorious Tantra “The Supreme”
rgyud kyi rgyal po chen po sgyu 'phrul dra ba'i rgya cher bshad pa māyājālamahātantrarājaṭīkā-ākhyā Ānandagarbha An Extensive Explanation of the King of Tantras called “The Net of Magical Illusions”
rgyud kyi rgyal po sgyu 'phrul dra ba'i dka' 'grel māyājālatantrarājapañjikā Praśāntamitra A Commentary on the Difficult Points of the King of Tantras called “The Net of Magical Illusions”
dpal rdo rje snying po'i rgyan gyi rgyud chen po'i dka' 'grel śrī-vajramaṇḍalālaṃkāramahātantra-pañjikā Praśāntamitra A Commentary on the Difficult Points of the Glorious “Ornament for the Vajra Essence Tantra”
rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po'i cho ga rdo rje thams cad 'byung ba vajradhātumahāmaṇḍalavidhisarvavajrodaya Ānandagarbha A Ritual for the Great Vajradhātu Maṇḍala called “The Source of All Vajras”
rdo rje sems dpa' 'byung ba zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs vajrasattvodaya-nāma-sādhana Ānandagarbha A Sādhana called “The Source of Vajrasattva”
rdo rje sems dpa'i sgrub thabs vajrasattvasādhana Ānandagarbha A Vajrasattva Sādhana
dpal khams gsum rnam par rgyal ba'i dkyil 'khor gyi cho ga 'phags pa de kho na nyid bsdus pa'i rgyud las btus pa śrī-trailokyavijayamaṇḍalavidhyāryatattvasaṃgrahatantroddhṛtā Ānandagarbha A Maṇḍala Ritual for the Glorious “Victory Over the Three Worlds Tantra,” A Condensation of the Noble “Compendium of Suchness Tantra”
dpal mchog dang po'i dkyil 'khor gyi cho ga śrī-paramādi-maṇḍala-viddhi Anon A Maṇḍala Ritual for the Glorious Tantra “The Supreme”
spyan dbye ba'i cho ga pratiṣṭhāvidhi Ānandagarbha A Ritual for Opening the Eyes [of a Statue]
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭhāvidhi Ānandagarbha A Consecration Ritual
thugs rje 'byung ba zhes bya ba bsgom pa dang bzlas pa'i cho ga karuṇodaya-nāma-bhāvanājapavidhi Advayajñānavajra A Ritual for Meditation and Recitation called “The Source of Compassion”
spyan dbye ba'i cho ga pratiṣṭhā-vidhi Prajñāpālita A Ritual for Opening the Eyes [of a Statue]
sbyin sreg gi cho ga homavidhi Subhūtipālita A Fire Offering Ritual
dpal ldan rgya che ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga śrīmadudāra-nāma-maṇḍalavidhi Anon A Maṇḍala Ritual called “The Finest Extensive Offerings”
kun tu bzang po zhes bya ba'i spyin sreg gi cho ga samantabhadra-nāma-homavidhi Anon A Fire Offering Ritual called “Samantabhadra”
rab tu gnas pa'i cho ga rab gnas kyi rgyal po yogatantra-supratiṣṭhā-vidhi-pratiṣṭhārāja Anon A Consecration Ritual called “The King of Consecrations”
rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor chen po'i cho ga rdo rje thams cad 'byung ba zhes bya ba'i don bsdus pa vajradhātumahāmaṇḍalavidhisarvavajrodaya-nāma-piṇḍārtha Munīndrabhadra The Concise Meaning of “The Source of All Vajras,” A Vajradhātu Maṇḍala Ritual
rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor gyi don bsgom pa'i don bsdus pa vajradhātumaṇḍalārthabhāvanāpiṇḍārtha Anon The Concise Meaning of Meditating on the Meaning of the Vajradhātu Maṇḍala
bya ba bsdus pa kriyāsaṃgraha Kuladatta Compendium of Activities
mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa nāmasaṅgītivṛtti Mañjuśrīmitra A Running Commentary on “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa mtshan yang dag par brjod pa'i rgya cher 'grel pa mtshan gsang sngags kyi don du rnam par lta ba ārya-nāmasaṃgīti-ṭīkā nāmamantrārthāvalokinī Vilāsavajra An Extensive Commentary on “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” called “Perceiving the Meaning of Name-Mantras”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i rgya cher bshad pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītiṭīkā Mañjuśrīkīrti An Extensive Explanation of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa zhes bya ba'i 'grel pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītivṛtti Candrabhadrakīrti A Running Commentary on “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītivṛtti Avadhūtipa Advayavajra A Running Commentary on “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa ārye-mañjuśrīnāmasaṅgītivṛttināmārtha-prakāśakaraṇa Advayagupta A Commentary on “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” called “Clarifying the Meaning of the Words”
'jam dpal mtshan brjod kyi bshad 'bum mañjuśrī-nāmasaṃgīti-lakṣa-bhāsya Smṛtijñānakīrti - Thagana An Explanation of the Terms in “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i man ngag gi 'grel pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītyupadeśavṛtti Kumārakīrti A Running Commentary of Personal Instructions on “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dka' 'grel ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītipañjikā Candragomin An Extensive Commentary on “Reciting the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dka' 'grel bsdus pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītipañjikāsaṃgraha Anon A Commentary on “Reciting the Names of Mañjuśrī” called “The Three Clear Methods”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa nāmasaṃgīti-vṛtti Ḍombi Heruka A Commentary on “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dka' 'grel bsdus pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītipañjikāsaṃgraha Ratnākaragupta A Summarized Commentary on the Difficult Points of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor cho ga nam mkha' dri med nāmasaṅgītimaṇḍalavidhyākāśavimala Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” called “The Stainless Sky”
'phags pa 'jam dpal zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs ārya-mañjuśrī-nāma-sādhana Mañjuśrīmitra A Sādhana called “[The Recitation of the Names of] the Noble Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītimaṇḍalavidhi Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītimaṇḍalavidhi Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītividhimaṇḍala Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrī-nāmasaṃgīti-maṇḍala-vidhi Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrī-nāmasaṃgīti-maṇḍala-vidhi Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrī-nāmasaṃgīti-maṇḍala-vidhi Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i khrus kyi cho ga ārya-mañjuśrī-nāmasaṃgīty-abhiṣeka-vidhi Mañjuśrīmitra A Purification Ritual according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i chu sbyin nāmasaṃgīti-tarpaṇa Mañjuśrīmitra A Water Offering [Ritual] according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i zas kyi rnal 'byor nāmasaṃgīty-aśana-yoya Mañjuśrīmitra The Yoga of Food according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i 'byung po'i gtor ma nāmasaṃgīti-bhūta-bali Mañjuśrīmitra An Torma Cake Ritual for Offerings to Elemental Spirits according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i maN+Dala gyi cho ga'i rim pa nāmasaṃgīti-maṇḍala-vidhi-krama Mañjuśrīmitra An Arrangement of the Maṇḍala Ritual of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i bskor ba bya ba'i thabs nāmasaṃgīti-pradakṣiṇa-kriyopāya Mañjuśrīmitra The Practice of Circumambulation according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i yan lag bdun pa'i tshogs bsags pa'i thabs mañjuśrī-nāmasaṃgīti-saptāṅga-sambhāropāya Mañjuśrīmitra A Method for Amassing the Accumulations by means of the Seven Branches according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'jam dpal gyi mtshan gdon pa'i man ngag mañjuśrī-nāmasaṃgīti-paṭhanopadeśa Mañjuśrīmitra Personal Instructions on Chanting “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dge ba'i rtsa ba bsngo ba mañjuśrī-nāmasaṃgīti-kuśalamūla-pariṇāma Mañjuśrīmitra Dedicating the Roots of Virtue according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i mi rtag pa bsgom pa nāmasaṃgīty-anityatā-bhāvanā Mañjuśrīmitra Meditating on Impermanence according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
          mtshan yang dag par brjod pa'i mi rtag pa 'khor ba las yid byung ba nāmasaṃgīty-anityatā-saṃsārodvegopadeśa Mañjuśrīmitra Recoiling from Impermanent Samsāra according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
          mtshan yang dag par brjod pa'i rnal 'byor pas shes pa dug gsum las bzlog pa'i man ngag nāmasaṃgīti-jñānaviṣatraya-nivāraṇopadeśa Mañjuśrīmitra Personal Instructions on Understanding “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” and Turning Away from the Three Poisons
skyabs su 'gro ba'i cho ga śaraṇa-gamana-vidhi Anon A Ritual for Taking Refuge
sems bskyed pa'i cho ga cittotpāda-vidhi Mañjuśrīmitra A Ritual for Generating Bodhicitta
byang chub kyi sems bsgom pa'i man ngag bodhicitta-bhāvanopadeśa Mañjuśrīmitra Personal Instructions on Cultivating Bodhicitta
tshad med pa bzhi bsgom pa'i man ngag catur-apramāṇa-bhāvanopadeśa Anon Personal Instructions on Cultivating the Four Immeasurables
dus gsum gyi sangs rgyas la blta ba trikāla-buddha-dṛṣṭi Anon Gazing Upon the Buddhas of the Three Times
mtsham yang dag par brjod pa'i rjes su dran pa drug bsgom pa'i man ngag nāmasaṃgīti-ṣaḍ-anusmṛti-bhāvanopadeśa Mañjuśrīmitra Personal Instructions on Cultivating the Six Mindfulnesses according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
          mtshan yang dag par brjod pa'i sgo nas rten cing 'brel par 'byung ba'i yan lag bcu gnyis bsgom pa'i man ngag nāmasaṃgīty-anusāreṇa-madhyamendriya-dvādaśa-pratītyasamutpāda-bhāvanā Mañjuśrīmitra Personal Instructions on Meditating Upon the Twelve Links of Dependent Arising from the Perspective of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
dbang po rab kyis de kho na nyid bsgom pa nāmasaṃgīty-anusāreṇa-śreṣṭhendriya-tattva-bhāvanā Mañjuśrīmitra Cultivating Suchness By Means of the Supreme Faculty
'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i byang chub chen po'i sku gdung gi cho ga mañjuśrīnāmasaṅgītimahābodhiśarīravidhi Mañjuśrīmitra A Ritual for Making a Mahābodhi Reliquary according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sbyin sreg gi cho ga bsdus pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītihomavidhisaṃgraha Mañjuśrīmitra A Summary of the Fire Offering Ritual according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mnyam par bzhag pa'i rim pa'i man ngag ārya-mañjuśrī-nāmasaṃgīti-praṇidhāna-krama Mañjuśrīmitra Personal Instructions on the Stages of Meditative Equipoise
'jam dpal dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs ekavīra-sādhana Mañjuśrīmitra A Sādhana of the Solitary Hero form of Mañjuśrī
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i cho ga mdo dang bsres pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītividhisūtra-piṇḍita Mañjuśrīmitra A Ritual of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” Integrating the Scriptures
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i spyan dbye ba'i cho ga ārya-mañjuśrīnāmasaṅgīticakṣurvidhi Mañjuśrīmitra A Ritual for Opening the Eyes [of a Statue] according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i ngan sngags byad kyi 'khor los bsad pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītimāramantra-maracakra Mañjuśrīmitra Killing with a Circle of Black Magic Curses according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sdig pa sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītisarvapāpa-viśodhanamaṇḍalavidhi Mañjuśrīmitra A Maṇḍala Ritual for the Purification of Ethical Transgressions according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sdig pa sbyong ba'i sbyin sreg gi cho ga ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītisarvapāpa-viśodhanahomavidhi Mañjuśrīmitra A Fire Offering Ritual for the Purification of Ethical Transgressions according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
ngan song sbyong ba 'gro ba rigs drug gi cho ga ṣaḍvidha-jagad-durgati-pariśodhana-vidhi Mañjuśrīmitra A Ritual of the Six Transmigrators, Purifying Bad Transmigrations
byang chub kyi sems bsgom pa don bcu gnyis bstan pa bodhicittabhāvanādvādaśārthanirdeśa Mañjuśrīmitra A Teaching on the Twelve Meanings of Cultivating Bodhicitta
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub pa'i thabs ārya-mañjuśrīnāmasaṃgītisādhana Agrabodhi A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i bklag pa'i sgom khog nāmasaṃgīty-adhyayanāntarbhāvanā Agrabodhi Meditation Instructions for Reading “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa zhes bya ba'i sbyin sreg gi rim pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgīti-nāma-homa-krama Agrabodhi An Arrangement of the Fire Offering according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga yon tan 'byung gnas ārya-mañjuśrīmaṇḍalavidhiguṇasaṃbhava Agrabodhi A Maṇḍala Ritual of the Recitation of the Names of the Noble Mañjuśrī called “The Source of Good Qualities”
'phags pa 'jam dpal gyi rab tu gnas pa'i cho ga ārya-mañjuśrīpratiṣṭhāvidhi Ācārya Śāntigarbha A Consecration Ritual according to “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i gsang ba dang ldan pa'i sgrub pa'i thabs kyi 'grel pa ye shes gsal ba ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītiguhyavadvidhivṛttijñānadīpa Smṛtijñānakīrti A Running Commentary on the Sādhana in the “Endowed with Secrecy” Tradition for “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” called “Clear Gnosis”
sgrub thabs gsang ba dang ldan pa'i thig gi cho ga guhyāpannopāyikā-sūtra-vidhi Smṛtijñānakīrti A Ritual for Drawing the Lines of a Maṇḍala according to the “Endowed with Secrecy” Tradition Sādhana
spyan dbye ba'i cho ga pratiṣṭhāvidhi Smṛtijñānakīrti A Consecration Ritual for Opening the Eyes [of a Statue]
'phags pa 'jam dpal gyi sgrub thabs ārya-mañjuśrīsādhana Yaśobhadrā A Sādhana of The Recitation of the Names of Mañjuśrī
'phags pa 'jam dpal rin po che'i cho ga ārya-mañjuśrīratnavidhi Yaśodatta A Ritual of Precious “Recitation of the Names of Mañjuśrī”
nam mkha'dri ma med pa shin tu yongs su dag pa chos kyi dbyings kyi ye shes kyi snying po gaganāmalasupariśuddhadharmadhātu-jñānagarbha Anon The Heart of the Gnosis of the Dharmadhātu Utterly Pure Like the Stainless Sky
dpal 'jam pa'i rdo rje 'byung ba'i dkyil 'khor gyi cho ga sems can thams cad kyi bde ba bskyed pa śrī-mañjuvajrodayamaṇḍalavidhisarva-sattvahitāvahā Anon A Maṇḍala Ritual of the Arisal of Mañjuvajra called “Generating the Bliss of All Sentient Beings”
byang chub kyi sems bsgom pa bodhicitta-bhāvanā Mañjuśrīmitra The Cultivation of Bodhicitta
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i cho ga mdo dang bsres pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītividhisūtra-piṇḍita Mañjuśrīmitra A Ritual of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” Integrating the Scriptures
gsang ldan gyi dka' 'grel don bsdus sgron ma guhyāpanna-pañjikā-piṇḍārtha-pradīpa Anon A Commentary on the Difficult Points of the “Endowed with Secrecy” Tradition called “The Lamp of the Concise Meaning”
gsang ldan gyi tho yig guhyāpanna-pattrikā Smṛtijñānakīrti Notes on the “Endowed with Secrecy” Teachings
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītimaṇḍalavidhi Ācārya Śāntigarbha A Maṇḍala Ritual of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs gsang ba'i sgron ma ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītisādhana-guhyapradīpa Prajñāguru A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” called “The Lamp of Secrets”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'khor lo'i rim pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgīticakrakrama Anon The Arrangement of the Circles of Mantras of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs ārya-mañjuśrīnāmasaṇgītisādhana Avadhūtipa Advayavajra A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga yid bzhin nor bu ārya-mañjuśrīmaṇḍalavidhicintāmaṇi Candrabhadrakīrti A Maṇḍala Ritual of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī” called “The Wish-Fulfilling Jewel”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs ārya-mañjuśrīnāmasaṇgītisādhana Anon A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīmaṇḍalavidhi Advayagupta A Maṇḍala Ritual of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal ye shes sems dpa' de kho na nyid ces bya ba'i sgrub thabs ārya-jñānasattvamañjuśrītattva-nāma-sādhana Advayagupta A Sādhana called “The Suchness of the Noble Jñānasattva Mañjuśri”
sbyin sreg gi cho ga mdor byas pa homavidhipiṇḍita Aśokaśrī A Concise Fire Offering Ritual
'jam dpal ye shes sems dpa' dang po'i sangs rgyas zhes bya ba'i sgrub thabs jñānasattvamañjuśryādibuddha-nāma-sādhana Avadhūtipa Advayavajra A Sādhana called “The Primordial Buddha, the Jñānasattva Mañjuśri”
mchod rten gyi sgrub pa'i cho ga mdor bsdus pa caityasādhanavidhipiṇḍita Avadhūtipa Advayavajra A Concise Ritual for the Establishment of a Stūpa
'phags pa 'jam dpal gyi sgrub thabs ārya-mañjuśrīsādhana Aśokaśrī A Mañjuśrī Sādhana
rdo rje 'jigs byed gyi sgrub thabs vajrabhairavasādhana Aśokaśrī A Vajrabhairava Sādhana
gshin rje dgra nag po'i sgrub thabs kālayamārisādhana Aśokaśrī A Kālayamāri Sādhan
'phags pa mi g.yo ba'i sgrub thabs ārya-acalasādhana Aśokaśrī An Acala Sādhana
gtor ma'i cho ga balividhi Bali­vidhi A Torma Cake Ritual
'phags pa 'jam dpal gyi spyod lam gyi cho ga ārya-mañjuśrīcaryāmārgavidhi Aśokaśrī A Ritual for the Observances of the Noble Mañjuśrī
'jam dpal rdo rje'i bum pa'i cho ga mañjuśrīvajraghaṭavidhi Aśokaśrī A Ritual of Mañjuśrī’s Vajra Vase
ye shes sems dpa'i sgrub thabs jñānasattvasādhana Advayagupta A Jñānasattva Sādhana
mtshan yang dag par brjod pa sgrub pa'i thabs nāmasaṅgītisādhana Siṃhācala A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs nāmasaṅgītisādhana Prabhākara A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa zhes bya ba'i sgrub thabs nāmasaṅgīti-nāma-sādhana Anon A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
mtshan yang dag par brjod pa klog pa'i man ngag nāmasaṅgītivacanopadeśa Śākyaśrībhadra Personal Instructions on Reading “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
rnam pa nyi shus byang chub pa'i rim pas bcom ldan 'das 'jam dpal sgrub pa'i thabs viṃśatyākārābhisambodhikramabhagavanmañjuśrīsādhana Somaśrī A Sādhana of the Bhagavan Mañjuśrī in Terms of the Stages of Manifest Enlightenment in Twenty Aspects
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs ārya-mañjuśrīnamasaṅgītisādhana Somaśrī A Sādhana of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīnamasaṅgītimaṇḍalavidhi Somaśrī A Maṇḍala Ritual of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dkyil 'khor thams cad la bstod pa ārya-mañjuśrīnāmasaṅgītisarvamaṇḍala-stotra Somaśrī A Praise of All of the Maṇḍalas in “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
gtor ma'i cho ga balividhi Bali­vidhi A Torma Cake Ritual
dpal thams cad gsang ba'i bshad sbyar gsang ba'i sgron ma śrī-sarvarahasyanibandharahasyapradīpa Ratnākaraśānti Explanations Connected to the “Universal Secret Tantra” called “The Lamp of Secrets”
ngan song sbyong ba'i don gyi 'bru 'grel durgatipariśodhanārthavārttika Buddhaguhya A Word-by-Word Commentary on the Meaning of the “Purification of All Bad Transmigrations”
'phags pa ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po zhes bya ba cho ga zhib mo'i rgyal po chen po'i rgya cher 'grel pa ārya-sarvadurgatipariśodhanatejorāja-nāma-kalparājaṭīkā dzA lan+d+ha ra'i rdo rje slob dpon kA ma deha nu p An Extensive Commentary on the Great King of Subtle Yoga Rituals called “The Radiant King of the Purification of All Bad Transmigrations”
bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i rgyud kyi rgyal po chen po'i rnam par bshad pa mdzes pa'i rgyan bhagavatsarvadurgatipariśodhanatejorajatathāgatārhatsamayaksaṃbuddhamahātantrarājavyākhyāsundarālaṃkāra Vajravarman - Ānandagarbha An Explanation of “The Great King of Tantras, The Radiant King of the Purification of All Bad Transmigrations, the Bhagavan, the Tathāgata, the Arhat, the Perfectly Complete Buddha” called "The Beautiful Ornament"
ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po brtag pa snang ba'i rgyan sarvadurgatipariśodhanatejorājakalpālokālaṃkāra Anon A Commentary on “The Ritual Text called the Radiant King of The Purification of All Bad Transmigrations” called “The Ornament of Illumination”
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po zhes bya ba'i brtag pa'i bshad pa sarvadurgatipariśodhanatejorājatathāgatārhatsamyaksaṃbuddha-nāma-kalpaṭīkā Ānandagarbha An Explanation of the Ritual Text called “The Radiant King of the Purification of All Bad Transmigrations, the Bhagavan, the Tathāgata, the Arhat, the Perfectly Complete Buddha”
dkyil 'khor spyi'i rim pa sādhāraṇamaṇḍalaparipāṭi Surabhadra An Arrangement of the General Maṇḍala
ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor chen po'i sgrub thabs sarvadurgatipariśodhanamahāmaṇḍala-sādhana Ānandagarbha A Sādhana of the Great Maṇḍala of “The Purification of All Bad Transmigrations”
dpal ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga thugs rje phreng ba śrī-sarvadurgatipariśodhanamaṇḍala-vidhikṛpāvalī Ānandagarbha A Maṇḍala Ritual of the Glorious “Purification of All Bad Transmigrations” called “The Garland of Compassion”
dpal ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i ro'i sbyin sreg gi cho ga śrī-sarvadurgatipariśodhanapretahoma-vidhi Ānandagarbha A Funeral Ritual according to “The Purification of All Bad Transmigrations”
ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga sarvadurgatipariśodhanamaṇḍalavidhi Ānandagarbha A Maṇḍala Ritual according to “The Purification of All Bad Transmigrations”
ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi cho ga'i rim pa sarvadurgatipariśodhanamaṇḍala-vidhi-krama Ānandagarbha The Stages of Actions in the Pacification Ritual according to “The Purification of All Bad Transmigrations”
ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i ro'i sbyin sreg gi dkyil 'khor gyi cho ga sarvadurgatipariśodhanamarahomamaṇḍalavidhi Mahācārya Dharmakīrti A Maṇḍala Ritual for a Funeral according to “The Purification of All Bad Transmigrations”
ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i cho ga mdor bsdus pa sarvadurgatipariśodhanasaṃkṣipta Anantaparahita A Concise Ritual for “The Purification of All Bad Transmigrations”
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i sgrub thabs prajñāpāramitāhṛdayasādhana Nāgārjunagarbha A Sādhana of the Heart of the Perfection of Wisdom
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i sgrub thabs prajñāpāramitāhṛdayasādhana Dārika A Sādhana of the Heart of the Perfection of Wisdom
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag ārya-prajñāpāramitopadeśa Kambalapāda Personal Instructions on the Noble Perfection of Wisdom
de kho na nyid gsal bar byed pa'i sgron ma tattvaprabhāsakaraṇadīpa Kambalapāda The Lamp Illuminating Suchness
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dkyil 'khor gyi cho ga prajñāpāramitāmaṇḍalavidhi Ānandagarbha A Maṇḍala Ritual for the Perfection of Wisdom
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dkyil 'khor gyi cho ga prajñāpāramitāmaṇḍalavidhi Ratnakīrti A Maṇḍala Ritual for the Perfection of Wisdom
rab gnas kyi cho ga mdor bsdus pa pratiṣṭhāvidhisaṃkṣipta Śraddhākaravarman A Concise Consecration Ritual
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa tshul brgya lnga bcu pa'i 'grel pa ārya-prajñāpāramitānayaśatapañcāśatkaṭīkā Jñānamitra A Commentary on the Noble Perfection of Wisdom in One Hundred and Fifty Lines
yi ge brgya pa'i cho ga śatākṣaravidhi Padmāṅkuśa A Ritual of the One Hundred Syllable Mantra
yi ge brgya pa'i cho ga śatākṣaravidhi Anon A Ritual of the One Hundred Syllable Mantra
bzlas pa'i phreng ba'i mtshan nyid akṣasūtralakṣaṇa Anon On the Qualities of the Garland of Recitations
sku khrus kyi cho ga snānavidhi Anon An Ablution Ritual
mchod rten sgrub pa'i cho ga caityasādhanavidhi Ācārya Śāntigarbha A Ritual for Making a Reliquary
mi 'khrugs pa'i sgrub thabs akṣobhyasādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna An Akṣobhya Sādhana
mi 'khrugs pa'i sgrub thabs bhagavad-akṣobhya-sādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna An Akṣobhya Sādhana
las kyi sgrib pa thams cad rnam par 'joms pa zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga sarvakarmāvaraṇaviśodhanamaṇḍala-vidhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Maṇḍala Ritual called “Overcoming All Karmic Obstructions”
mi 'khrugs pa'i sgrub thabs akṣobhyopāyikā-pattrikā Vīryavajra An Akṣobhya Sādhana
mi 'khrugs pa'i sgrub pa'i thabs nāthākṣobhya-sādhana Jetāri An Akṣobhya Sādhana
mi 'khrugs pa'i sgrub pa thabs bhagavad-akṣobhya-sādhana Anon An Akṣobhya Sādhana
sbyin sreg gi cho ga homavidhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Fire Offering Ritual
'phags pa rdo rje chos kyi rnal 'byor gcig pa'i sgrub thabs ārya-vajradharmaikayoga-sādhana
rgyan dam pa sna tshogs pa rim par phye ba bkod pa paramālaṃkāra-viśva-paṭala-vyūha Sthiramati An Arrangement of the Sections of Various Holy Ornaments
rnam par snang mdzad mngon par rdzogs par byang chub pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don vairocanābhisambodhitantrapiṇḍārtha Buddhaguhya The Concise Meaning of “The Manifest Complete Enlightenment of Vairocana Tantra”
rnam par snang mdzad mngon par byang chub pa'i rgyud chen po'i 'grel bshad vairocanābhisambodhi-vikurvitādhiṣṭhāna-mahātantra-bhāṣya Buddhaguhya An Explanatory Commentary on “The Manifest Complete Enlightenment of Vairocana Tantra”
rnam par snang mdzad chen po mngon par byang chub par gtogs pa'i mchod pa'i cho ga mahāvairocanābhisambodhisambaddha-pūjāvidhi Bhadrānandana An Offering Ritual Included in “The Manifest Complete Enlightenment of Vairocana Tantra”
rnam par snang mdzad kyi sgrub pa'i thabs kyi cho ga vairocana-sādhanopāyikā Jayaprabha A Ritual of the Vairocana Sādhana
rnam par snang mdzad mngon par rdzogs par byang chub pa rnam par sprul pa byin gyis rlob pa'i rgyud chen po'i 'grel pa vairocanābhisambodhi-vikurvitādhiṣṭāna-mahātantra-vṛtti
'phags pa 'jam dpal gsang ba'i rgyud kyi sgrub thabs dang las kun gyi gter zhes bya ba'i 'grel pa ārya-mañjuśrīguhyatantrasādhanasarva-karmanidhi-nāma-ṭīkā Devagupta A Sādhana of the Secret Tantra of Mañjuśrī and A Commentary called “The Treasury of All Activities”
'phags pa 'jam dpal gsang ba'i rgyud kyi dkyil 'khor gyi cho ga ārya-mañjuśrīguhyatantramaṇḍalavidhi Amoghapāda A Maṇḍala Ritual of the Secret Tantra of Mañjuśrī
bcom ldan 'das 'jam dpal dbyangs kyi khro bo gshin rje gshed po'i sbyin sreg gi cho ga bhagavanmañjuśrīghoṣakrodhayamāntakahomavidhi Amoghapāda A Fire Offering Ritual for the Bhagavan, the Wrathful Mañjughoṣa Yamāntaka
khro bo rnam par rgyal ba'i rtog pa gsang ba'i rgyud kyi rgya cher bshad pa krodhavijayakalpaguhyatantraṭīkā Anon An Extensive Explanation of the Secret Tantra, the Ritual for Completely Conquering Wrathful Deities
bsam gtan phyi ma rim par phye ba rgya cher bshad pa dhyānottarapaṭalaṭīkā Buddhaguhya An Extensive Explanation of the Distinct Stages of Subsequent Meditative Absorption
'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don ārya-subāhuparipṛcchā-nāma-tantra-piṇḍārtha Buddhaguhya The Concise Meaning of the Questions of Subāhu Tantra
'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi tshig gi don bshad pa'i brjed byang ārya-subāhu-paripṛcchā-tantrapadārtha-ṭippaṇī Anon A Memorandum Explaining the Meaning of the Words of the Questions of Subāhu Tantra
'phags pa dpung bzangs kyis zhus pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don dgrol ba'i brjed byang ārya-subāhuparipṛccha-nāma-tantra-piṇḍārthavṛtti Anon A Memorandum Commenting Upon the Concise Meaning of the Questions of Subāhu Tantra
dpa' bo gcig tu sgrub pa'i rgyud kyi 'grel pa siddhaikavīratantraṭīkā Śubhākaragupta A Commentary on the Siddhaikavīra Tantra
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇividhi-nāma-dhāraṇīṭīkā Nāgārjuna A Commentary on the Dhāraṇī called “The Ritual of the Noble Blue-Clad Vajrapāṇi”
'phags pa phyag na rdo rje gos sngon can gyi gzungs kyi 'grel pa ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇidhāraṇī-vivṛti Karmavajra A Running Commentary on the Dhāraṇī of the Noble Blue-Clad Vajrapāṇi
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi bshad pa vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīṭīkā Bodhisattva An Explanation of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi rnam par bshad pa rdo rje sgron ma vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīvyākhyāna-vajrāloka Padmākara An Explanation of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā called “The Vajra Lamp”
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi rgya cher 'grel pa rin po che gsal ba ārya-vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīṭīkā-ratnābhāsvārā Buddhaguhya An Extensive Explanation of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā called “The Clear Jewel”
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs zhes bya ba'i rnam par bshad pa vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīṭīkā Vimalamitra the Elder An Explanation of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs rnam par bshad pa'i rgya cher 'grel pa ārya-vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīvykhyānabṛhatṭīkā Vimalamitra the Elder An Extensive Commentary on the Explanation of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīvṛtti Vajravarman A Running Commentary on the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rnam par bshad pa vajravidārāṇā-nāma-dhāraṇīvyākhyāna Kṣemāṅkura An Explanation of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi man ngag vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇyupadeśa
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa rin chen phreng ba vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīvṛttiratna-mālā Śābaripāda A Running Commentary on the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā called “The Precious Garland”
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs zhes bya ba'i rim par phye ba'i rgya cher 'grel pa gsal ba'i sgron ma vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīpaṭalakrama-bhāṣyavṛttipradīpa Advayajñānavajra An Extensive Explanation of the Distinct Stages of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā called “The Clear Lamp”
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par blta ba zhes bya ba'i gzungs kyi rnam par bshad pa samantamukhapraveśaraśmivimaloṣṇīṣa-prabhāsasarvatathāgatahṛdayasamayavilokita-nāma-dhāraṇīvṛtti Sahajalalita An Explanation of the Dhāraṇī called “Observing the Essence and Commitments of All Tathāgatas” of Vimaloṣṇīṣa whose Light-rays Provide Entry into the Universal Gateway
          de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar mo can zhes bya ba'i 'grel pa sarvatathāgatoṣṇīṣodbhūtasitātapatrā-nāma-vṛtti Śūraṅgamavajra A Commentary on Sitātapatrā, Arisen from the Uṣṇīṣa of All Tathāgatas
stong chen po rab tu 'joms pa'i mdo'i 'bum 'grel lo mahāsahasrapramardanīsūtraśatasahasraṭīkā Karmavajra A Commentary on the Sūtra “Destroyer of the Great Trichiliocosm”
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo'i mdo'i 'bum 'grel mahāmayūrīvidyārājñīsūtraśatasahasraṭīkā Karmavajra A Commentary on the Sūtra “The Great Peahen, Queen of Incantations”
gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i mdo'i 'bum 'grel mahāmantrānudhārisūtraśatasahasraṭīkā Karmavajra A Commentary on the Sūtra “Great Upholder of the Secret Mantra”
rig sngags kyi rgyal mo chen mo bsil ba'i tshal gyi mdo'i 'bum 'grel mahāśītavanavidyārājñīsūtraśatasahasra-ṭīkā Karmavajra A Commentary on the Sūtra of Mahāśītavatī, The Queen of Knowledge Mantras
'phags pa sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa ārya-ṣaṇmukhadhāraṇīvyākhyāna Vasubandhu An Explanation of the Dhāraṇī of the Six Doors
'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs rnam par bshad pa'i tshig le'ur byas pa ārya-anantamukhanirhāradhāriṇīvyākhyānakārikā Jñānagarbha A Versified Explanation of the Dhāraṇī of Attaining Limitless Doors
'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs kyi rgya cher 'grel pa ārya-anantamukhanirhāradhāraṇīṭīkā Jñānagarbha An Extensive Explanation of the Dhāraṇī of Attaining Limitless Doors
dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po'i yi ge brgya pa'i sgrub thabs trisamayavyūharājaśatākṣarasādhana Kedharaṇadhi A Sādhana of the Hundred Syllable Mantra of Trisamayavyūharāja
tshe dpag med la bstod pa aparimitāyuḥstotra Jetāri A Praise of Aparimitāyus
'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i sgrub thabs ārya-aparimitāyurjñānasādhana Jetāri A Sādhana of Aparimitāyur­jñāna
tshe dang ye shes dpag tu med pa'i cho ga aparimitāyurjñānavidhi Jetāri A Ritual of Aparimitāyur­jñāna
'jam dpal rdo rje blo gros 'phel ba mañjuśrīvajraprajñāvardhana Nāgārjuna Mañjuvajra Who Increases Intelligence
bcom ldan 'das 'jam pa'i dbyangs kyi dpyad bhagavan-mañjughoṣa-vicāraṇa
'jam pa'i dbyangs dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub thabs siddhaikavīramañjughoṣasādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Solitary Hero Mañjughoṣa
rje btsun 'jam dpal shes rab 'khor lo'i sgrub thabs mañjśrībhaṭṭārakaprajñācakrasādhana Candrākaragupta A Sādhana of the Wisdom Wheel of Mañjuśrī
'jam dpal g.yo ba'i 'khor lo mañjuśrīcalacakra Śākyaśrībhadra The Moving Wheel of Mañjuśrī
ngag gi dbang phyug la bstod pa vāgīśvarastotra Anon A Praise of Vāgīśvara
'phags pa 'jam dpal la bstod pa ārya-mañjusrīstotra Anon A Praise of Ārya Mañjuśrī
'phags pa ngag gi dbang phyug la bstod pa ārya-vāgīśvarastotra Tilakakalaśa A Praise of Ārya Vāgīśvara
gur kum gzhon nu lta bu'i bstod pa navakuṅkumastava Siṃhācala A Praise of The One [Whose Body Is] Like Fresh Saffron
bcom ldan 'das 'phags pa 'jam dpal gyi bstod pa byin rlabs dang bcas pa bhagavadāryamañjuśrīsādhiṣṭhānastuti Candragomin A Praise of the Bhagavan Ārya Mañjuśrī together with a Blessing
dpal ye shes yon tan bzang po zhes bya ba'i bstod pa śrī-jñānagunabhadra-nāma-stuti Vajrāyudha A Praise of the Glorious Jñānaguṇabhadra
'phags pa 'jam pa'i dbyangs kyi bstod pa ārya-mañjughoṣastotra Dignāga A Praise of Ārya Mañjughoṣa
a ra pa tsa na'i sgrub thabs kyi cho ga arapacanasādhanavidhi Śraddhākaravarman A Sādhana Ritual of the Arapacana Mantra
a ra pa tsa na'i sgrub thabs arapacanasādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Arapacana Mantra
'phags pa 'jam dpal gyi sgrub pa'i thabs ārya-mañjuśrīsādhana Mati A Sādhana of Ārya Mañjuśrī
'phags pa a ra pa tsa na'i mchod pa'i cho ga ārya-arapacanapūjāvidhi Anon An Offering Ritual of the Ārya Arapacana Mantra
'phags pa don yod zhags pa lha lnga'i bstod pa ārya-amoghapāśapañcadevastotra Candragomin A Praise of the Five Deities of Amoghapāśa
'jig rten mgon po'i bstod pa yid 'phrog sdig 'joms manoharapāpavidāraṇa-nāma-lokanātha-stotra Candragomin A Praise of the World Protector called "The Dispeller of Evils, Manohara"
'phags pa don yod zhags pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs la bstod pa dri ma med pa'i 'od ārya-amoghapāśamaṇḍaladevagaṇa-stotravimalaprabhā Anon A Praise of the Assembled Deities of the Maṇḍala of Amoghapāśa called “The Stainless Light”
thugs rje chen po la bstod cing bskul ba mahākāruṇikastotracodanā Candragomin A Praise of Mahākāruṇika with a Dedication
'phags pa don yod zhags pa lha lnga'i bstod pa ārya-amoghapāśapañcadevastotra Erapati A Praise of the Five Deities of Amoghapāśa
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la tsar+p+pa Tis bstod pa ārya-avalokiteśvarasya carppaṭiracita-stotra Carpaṭi A Praise of Ārya Avalokitśvara by Carpaṭi
'jig rten dbang phyug gi bstod pa brgya pa lokeśvaraśatakastotra Vajradeva A Praise of Lokeśvara in One Hundred [Verses]
thugs rje chen po la smre sngags kyis bstod pa mahākāruṇikakuvākyastotra Candragomin A Praise of Lamentation to Mahākāruṇika
'jig rten dbang phyug la bstod pa lokeśvarastotra Lakṣmī A Praise of Lokeśvara
nor bu gling gi thugs rje chen po lha lnga la bstod pa maṇidvīpamahākāruṇikapañcadevastotra Aśvaghoṣa A Praise of the Five Deities of Mahākāruṇika of Maṇidvīpa
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa āryāvalokiteśvarastotra Candragomin A Praise of Ārya Avalokiteśvara
thugs rje chen po la smre snags kyis bstod pa byin rlabs can mahākāruṇikakuvākyastotrasādhiṣṭhāna Candrakīrti A Praise of Lamentation to Mahākāruṇika called “The Blessed”
snying rje la bstod pa karuṇāstotra Sarvadatta A Praise of Compassion
dpal 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa śrī-āryāvalokiteśvarastuti Candrasunarī A Praise of the Glorious Ārya Avalokiteśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong pa'i sgrub thabs ārya-sahasrabhujāvalokiteśvarasādhana Nāgārjuna A Sādhana of Thousand-armed Ārya Avalokiteśvara
'phags pa 'jig rten dbang phyug gi yi ge drug pa'i sgrub thabs ārya-lokeśvara-ṣaḍakṣara-sādhana Nāgārjuna A Sādhana of the Six Syllable Mantra of Ārya Lokeśvara
rje btsun 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa'i sgrub thabs bhaṭṭārakāryaikādaśamukhāvalokiteśvarasādhana Lakṣmī A Sādhana of the Venerable Eleven-headed Ārya Avalokiteśvara
dpal 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa śrī-āryāvalokiteśvarasya stuti nāma Lakṣmī A Praise of Ārya Avalokiteśvara
'phags pa 'jig rten dbang phyug la klu'i rgyal po nor rgyas kyis bstod pa ārya-lokeśvarasya vāsuki-nāgarāja-stotra Anon A Praise of Ārya Avalokiteśvara by the Son of the Nāga King Vāsuki
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la bstod pa āryāvalokiteśvarastotra
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi bstod pa āryāvalokiteśvarastotra Lakṣmī A Praise of Ārya Avalokiteśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs brgya rtsa brgyad pa aṣṭottaraśatakāryāvalokiteśvarasādhana
'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs lokeśvara-sādhana
thugs rje chen po ye shes sems dpa'i sgrub thabs mahākaruṇika-jñānasattva-sādhana
spyan ras gzigs 'khor lo gsum bsgom pa avalokita-tricakra-bhāvanā
thugs rje chen po lha lnga'i sgrub thabs mahākāruṇika-pañcadeva-sādhana
dpal 'jig rten mgon po tshad med bzhi'i sgrub thabs śrī-lokanātha-caturapramāṇa-sādhana
dpal 'jig rten mgon po yi ge drug pa'i sgrub thabs śrī-lokanātha-ṣaḍakṣara-sādhana
sems ngal so ba'i thugs rje chen po'i sgrub thabs citta-viśrāmaṇa-mahākāruṇika-sādhana
thugs rje chen po yi ge med pa'i sgrub thabs mahākāruṇikānakṣara-sādhana
stong pa nyid bsgom pa'i man ngag śūnyatā-bhāvanopadeśa
dpal kha sa r+pa Na mar me 'bar ba'i sgrub thabs śrī-ālokajvāla-khasarpaṇa-sādhana
dpal kha sa r+pa Na'i sku gsum gyi gdams pa śrī-trikāya-khasarpaṇāmnāya
thugs rje chen po mkha' spyod kyi sgrub thabs mahākāruṇika-khasarpaṇa-sādhana
nam mkha' dri med kyi sgrub thabs ākāśa-vimala-sādhana
thugs rje chen po nam mkha' mdzod kyi sgrub thabs mahākāruṇika-gaganagañja-sādhana
spyan ras gzigs bcu gcig pa'i zhal can gyi sgrub thabs ekādaśānanāvalokita-sādhana
dpal kha sa r+pa Na ye shes kyi 'khor lo'i sgrub thabs śrī-khasarpaṇa-jñānacakra-sādhana
spyan ras gzigs yid bzhin nor bu'i sgrub thabs avalokita-cintāmaṇi-sādhana
dpal thugs rje chen po po ta la ke ri'i rtse mo'i sgrub thabs śrī-mahākāruṇika-potalakagiri-śikhara-sādhana
thugs rje che po can dpal 'khor los sgyur ba'i sgrub thabs mahākāruṇika-śrīcakravarti-sādhana
thugs rje chen po lus kyi 'khor lo 'bar ba mahākāruṇikāṅga-jvāla-cakra
thugs rje chen po dka' thub can gyi sgrub thabs mahākāruṇika-tapasvi-sādhana
dpal thugs rje chen po rtag tu bya ba'i rnal 'byor śrī-mahākāruṇika-nityakriyā-yoga
dpal 'jig rten mgon po sgrub pa'i man ngag śrī-lokanātha-sādhanopadeśa
thugs rje chen po'i gtor ma'i cho ga mahākāruṇika-bali-vidhi
thugs rje chen po'i maN+Dala gyi cho ga mahākāruṇika-maṇḍala-vidhi
bsam gyis mi khyab pa'i mchod pa'i cho ga acintya-pūjā-vidhi
smon lam du bya ba praṇidhāna-kriyā
dpal spyan ras gzigs bdud rtsi brnyes pa'i zas kyi cho ga śrī-avalokitāptāmṛta-prāśana-vidhi
rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shrI maitri'i gdams pa lus sbyin pa'i cho ga mahāyogīśvara-śrīmitrāmnāya-kāyadāna-vidhi
chu sbyin gyi cho ga tarpaṇa-vidhi
dpal thugs rje chen po'i chab gtor gyi cho ga śrī-mahākāruṇika-tarpaṇa-vidhi
me'i mchod pa'i cho ga agni-pūjā-vidhi
sku gzugs kyi cho ga pratimā-vidhi
sku gzugs dang mchod rten gyi cho ga pratimā-caitya-vidhi
ye shes sbar ba'i gdams pa jñāna-jvālāmnāya
dri ma rnam dag gi cho ga mala-viśodhana-vidhi
chags nyams gso ba doṣa-pratiṣedha
ting nge 'dzin myur du bskyed pa'i gdams ngag samādhi-kṣiprotpādanopadeśa
ting nge 'dzin brtan par byed pa'i gdams ngag samādhi-sthāpanopadeśa
sems brtan par byed pa citta-sthāpana
byin brlabs mi zad pa'i cho ga akṣarādhiṣṭhāna-vidhi
'khor lo 'bar ba jvāla-cakra
dpal ngag gi mthu bskyed pa'i man ngag śrī-vāk-śakty-utpādanopadeśa
gsang sngags myur du grub pa'i cho ga mantra-kṣiprasādhana-vidhi
rmi lam dri ma med pa'i bsgom pa vimala-svapna-bhāvanā
rmi lam gyi lta ba ngan pa rnam par bzlog pa duḥsvapna-darśana-vinivāraṇa
khro ba bsal ba krodha-nivṛtti
'phags pa thugs rje chen po gdug pa 'dul ba'i cho ga ārya-mahākāruṇika-duṣṭa-damana-vidhi
skye bo gdul bar dka' ba rnams kyi snying dregs pa zhi bar byed pa'i cho ga durvinīta-jana-hṛdaya-darpa-śamana-vidhi
dpal 'khor lo rnam dag gi sgrub thabs śrī-cakraviśuddhi-sādhana
snying gi dug sbyong ba hṛdaya-viṣa-śodhana
lus kyi 'khor lo bcing ba dang dgrol ba'i man ngag aṅgacakra-bandhana-mocanopadeśa
dpal rdo rje thod pa'i dngos grub sgrub pa'i thabs śrī-vajra-kapāla-siddhi-sādhana
dpal mi 'jigs pa sbyin pa'i sgrub thabs śrī-vaiśāradya-prada-sādhana
kha sa r+pa Na pad+ma kha 'byed kyi man ngag padmavikāsana-khasarpaṇopadeśa
mkhar sa pa Ni pad+ma kha 'byed kyi man ngag pratimāśraya-mahākāruṇika-sādhana
dpal me tog gi gdan can gyi sgrub thabs śrī-puṣpāsana-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Flower-seated
me tog la brten pa'i sgrub thabs puṣpāśraya-sādhana Ajitamitragupta The Sādhana of the One Who Rests on a Flower
spyil bu can gyi sgrub thabs parṇa-kuṭikā-sādhana Ajitamitragupta The Sādhana of a Hermitage Dweller
thugs rje chen po rnga sgra'i sgrub thabs mahākāruṇika-dundubhi-svara-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Drumbeat of Mahākāruṇika
nyi zla sgron ma'i cho ga sūrya-candrakārcir-vidhi Ajitamitragupta A Ritual of the Lamps of the Sun and Moon
grags pa bskyed pa'i cho ga kīry-utpādana-vidhi Ajitamitragupta A Ritual for Generating the Renowned
gzi brjid bskyed pa'i cho ga tejo-vardhana-vidhi Ajitamitragupta A Ritual for Generating Radiance
sems can mgu bar byed pa sattvārādhana Ajitamitragupta Pleasing Sentient Beings
rmi lam ston pa svapna-deśaka Ajitamitragupta A Teaching on Dreams
yid 'gyod pa bsal ba manas-tāpa-nivṛtti Ajitamitragupta Dispelling Regrets
longs spyod mi zad pa'i sgrub thabs akṣara-sambhoga-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Inexhaustible Enjoyment
dpag bsam gyi shing can gyi sgrub thabs kalpavṛkṣīya-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Wish-fulfilling Tree
bum pa bzang po can gyi sgrub thabs bhadra-kumbhi-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Vase of Good Fortune
lam chen po'i sgrub thabs mahāmārga-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of the Great Path
dpal 'jig rten dbang phyug wa ti can gyi sgrub thabs śrī-vaṭi-lokeśvara-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of Waṭi Lokeśvara
pad+mo'i sdong bu can gyi sgrub thabs padmadaṇḍī-sādhana Ajitamitragupta A Sādhana of Padmadāṇḍika
spyan ras gzigs dri ma 'jig pa'i bum pa'i cho ga avalokita-malāpaha-kalaśa-vidhi Ajitamitragupta An Avalokiteśvara Vase Ritual for Eliminating Stains
dpal rdo rje 'bar ba'i bsrung ba chen po'i man ngag śrī-vajra-jvāla-mahārakṣopadeśa Ajitamitragupta Personal Instructions on The Great Protection of a Blazing Vajra
srung ba'i 'khor lo rakṣā-cakra Ajitamitragupta On the Protection Wheel
rang bsrung ba'i cho ga ātmarakṣā-vidhi Ajitamitragupta A Ritual of Self-Protection
gzhan bskyab pa'i cho ga paratrāṇa-vidhi Ajitamitragupta A Ritual of Protecting Others
srung skud kyi cho ga rakṣā-sūtra-vidhi Ajitamitragupta A Ritual for Protection Cords
gzhon nu bsrung ba'i cho ga kumāra-rakṣā-vidhi Ajitamitragupta A Kumāra Protection Ritual
          dpal spyan ras gzigs kyi nad bsrung ba'i cho ga śrī-avalokita-roga-rakṣā-vidhi Ajitamitragupta An Avalokiteśvara Ritual for Protection from Disease
spyan ras gzigs kyis nad bsal ba'i cho ga avalokita-roga-nivarhaṇa-vidhi Ajitamitragupta An Avalokiteśvara Ritual for Curing Disease
'phags pa spyan ras gzigs kyis klu gso ba'i cho ga āryāvalokita-nāga-doṣa-cikitsā-vidhi Ajitamitragupta An Avalokiteśvara Ritual for Curing [the Adverse Influence of] Nāgas
mdze nad gso ba kuṣṭha-cikitsā Ajitamitragupta Curing Leprosy
gzhan las rnam par rgyal ba'i gdams ngag paravijayopadeśa Ajitamitragupta Personal Instructions on Overcoming Other [Spirits]
pha rol gyi gnod pa bsrung ba parāpakāra-rakṣā Ajitamitragupta Protection From External Harm
pha rol gyi sde gzhom pa parasenā-dhvaṃsana Ajitamitragupta Conquering Foreign Armies
pha rol dbang du bya ba para-vaśīkaraṇa Ajitamitragupta Bringing Others Under Control
chom rkum bcing ba caura-bandhana Ajitamitragupta Restraining Bandits
slob ma la shes rab bskyed pa śiṣya-prajñotpādana Ajitamitragupta Generating Wisdom in a Student
dpal spyan ras gzigs khros pas ser ba bzog pa'i cho ga śrī-roṣaṇāvalokita-karaka-nivāraṇa-vidhi Ajitamitragupta A Wrathful Avalokiteśvara Ritual for Averting Hail
rmi lam dri ma med pa bsgom pa vimala-svapna-bhāvanā Ajitamitragupta Cultivating Stainless Dreams
slob ma byin gyis brlab pa'i man ngag śiṣyādhiṣṭhānopadeśa Ajitamitragupta Personal Instructions on Blessing A Student
ye shes gzhug pa'i cho ga jñāna-praveśana-vidhi Ajitamitragupta A Ritual for Instilling Wisdom [In A Student]
ting nge 'dzin gyi byin brlabs samādhy-adhiṣṭhāna Ajitamitragupta Blessing With A Samādhi
ting nge 'dzin gyi dbang bskur samādhy-abhiṣeka Ajitamitragupta Empowerment With A Samādhi
dpal ye shes 'bar ba'i 'khrul 'khor śrī-jñānajvāla-yantra Ajitamitragupta The Glorious Blazing Wisdom Yantra
skye ba bsdams pa'i cho ga janma-saṃvara-vidhi Ajitamitragupta A Ritual for Restraining Beings
'chi ba slu ba'i gdams pa mṛtyu-vañcanāmnāya Ajitamitragupta Advice on Avoiding Death
dpal lha'i grong khyer du 'jug pa śrī-devapurāvatāra Ajitamitragupta Entering into the Glorious City of the Gods
rdo rje skar mda'i man ngag vajrolkopadeśa Ajitamitragupta Personal Instructions on Vajrolka
tshe 'das pa la bya ba'i cho ga pramīta-kriyā-vidhi Ajitamitragupta A Ritual Actions for Someone Who Has Died
ro bsreg gi cho ga mṛtasaṃskāra-vidhi Ajitamitragupta A Funeral Ritual
sangs rgyas 'byung ba
bkra shis kyi cho ga maṅgala-vidhi Ajitamitragupta A Ritual of Auspiciousness
tsha tsha 'debs pa'i cho ga sañcaka-nirvapaṇa-vidhi Ajitamitragupta A Ritual for Stamping Clay Images
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭhā-vidhi Ajitamitragupta A Consecration Ritual
phyag stong spyan stong gi sgrub thabs sahasra-bhujanetra-sādhana Tathāgatavajra A Sādhana of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara
'phags pa 'jig rten dbang phyug gi yid bzhin gyi nor bu 'khor los sgyur ba'i sgrub thabs ārya-avalokiteśvaracintāmaṇicakravarti-sādhana Jetāri A Sādhana of the Cakravartin Ārya Cintamāṇi Avalokiteśvara
'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs lokeśvarasādhana Nāgārjuna A Lokeśvara Sādhana
yi ge drug pa'i rgyud kyi rim pa'i dkyil 'khor bstan pa'i sgrub thabs ṣaḍakṣaratantrakramamaṇḍalopadeśa-sādhana Anon A Sādhana Teaching the Maṇḍala Arranged in Accordance with the Six-Syllable Tantra
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug kha sa r+pa Ni'i sgrub thabs ārya-āvalokiteśvarakhasarpaṇasādhana Anon A Sādhana of Kharṣapāṇi Avalokiteśvara
'phags pa yi ge drug pa'i sgrub pa'i thabs ārya-ṣaḍakṣarasādhana Pūjāvajra A Sādhana of the Ārya Six Syllables
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs āryāvalokiteśvarasādhana Mitrayogin A Sādhana of Ārya Avalokiteśvara
rnal 'byor snying po yogasāra Mitrayogin The Essence of Yoga
dpal kha sa r+pa Na 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs śrī-khasarpaṇalokeśvarasādhana Śāntākara A Sādhana of the Glorious Kharṣapāṇi Lokeśvara
de bzhin gshegs pa 'jig rten dbang phyug lha lnga'i sgrub thabs tathāgatalokeśvarapañcadevasādhana Mitrānanda A Sādhana of the Five Deity Form of the Tathāgata Lokeśvara
seng ge sgra'i sgrub thabs siṃhanādasādhana Candragomin A Siṃhanāda Sādhana
'jig rten dbang phyug seng ge sgra zhes bya ba'i bstod pa lokeśvarasiṃhanādastotra Tilakakalaśa A Praise of Lokeśvara Siṃhanāda
seng ge sgra'i srung ba'i 'khor lo siṃhanādarakṣācakra Anon The Protection Wheel of Siṃhanāda
don yod zhags pa'i sgrub thabs mdor bsdus pa saṃkṣiptāmoghapāśasādhana Śākyaśrībhadra An Abridged Amoghapāśa Sādhana
don yod zhags pa'i gtor ma'i cho ga amoghapāśa-bali-vidhi Śākyaśrībhadra A Torma Cake Ritual of Amoghapāśa
gso sbyong blang ba poṣadhakaraṇīya Śākyaśrībhadra Engaging in Purification and Mending [of Vows]
'phags pa don yod zhags pa'i gso sbyong gi cho ga'i man ngag ārya-amoghapāśapoṣadhavidhyāmnāya Śākyaśrībhadra Personal Instructions on Purification and Mending [of Vows] with Ārya Amoghapāśa
dpal 'jig rten dbang phyug mkha' la gshegs pa'i sgrub thabs rgyas pa śrī-khasarpaṇa-lokeśvara-vistarasādhana
dpal phyag na rdo rje'i sgrub pa'i thabs śrī-vajrapāṇisādhana Buddhaguhya A Sādana of the Glorious Vajrapāṇi
gos sngon po can gyi dngos grub nye ba nīlāmbaradharopasiddhi Nāgārjuna Approaching the Attainment of the Blue-Clad One
gnod pa sel ba'i bdud rtsi prāyaścittāmṛta
rdo rje bya ba pa'i las tshogs vajra-pavitra-karma-saṃbhāra Nāgārjuna A Collection of Activities For Cleansing A Vajra
yan lag bdun pa'i sgrub thabs saptāṅga-sādhana Nāgārjuna A Seven-branched Sādhana
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs mahāyakṣasenāpativajrapāṇisādhana Suvāgiśvarakīrti A Sādhana of the Great Yakṣa Lord Vajrapāṇi
phyag na rdo rje sgrub pa'i thabs vajrapāṇisādhana Suvāgiśvarakīrti A Vajrapāṇi Sādhana
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs mahāyakṣasenāpativajrapāṇi-nāma-sādhana Suvāgiśvarakīrti
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs nīlāmbaradharavajrapāṇisādhana Suvāgiśvarakīrti A Sādhana of the Blue-Clad Vajrapāṇi
'khor lo'i man ngag cakropadeśa Suvāgiśvarakīrti Personal Instructions on Yantras
dpal phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gzungs kyi gtor ma'i cho ga śrī-vajrapāṇinīlāmbaradharadhāraṇīkalpabalividhi Suvāgiśvarakīrti The Torma Cake Ritual of the Dhāraṇī of the Glorious Blue-Clad Vajrapāṇi
phyag na rdo rje'i sgrub pa'i thabs mdor bsdus pa vajrapāṇisādhanasaṃkṣipta Suvāgiśvarakīrti An Abridged Vajrapāṇi Sādhana
don 'grel sgron ma jñāpakārtha-vṛtti-pradīpa Suvāgiśvarakīrti The Lamp, A Commentary on the Meaning [of the Vajrapāṇi Sādhana]
sgrub pa'i go rim siddhi-krama Suvāgiśvarakīrti The Sequence of Attainments
bum pa'i sgrub thabs kalaśasādhana Suvāgiśvarakīrti The Vase Sādhana
de kho na nyid sgron ma tattvapradīpa Suvāgiśvarakīrti The Lamp of Suchness
dpal phyag na rdo rje'i spur gsad las tshogs bsdus pa śrī-vajrapāṇi-māraṇa-karma-sambhāra-saṃgraha Suvāgiśvarakīrti A Concise Collection of Activities of Propelling and Killing With Vajrapāṇi
klu 'bros pa'i sngags nāgāpanaya-mantra
dpal phyag na rdo rje mdo lugs kyi man ngag lag tu blang ba'i sgrub thabs śrī-vajrapāṇi-sūtranīty-upadeśa-prakriyā-sādhana Vīryacandra A Sādhana For Practicing the Personal Instructions on the Sūtra System of Vajrapāni
gsang sngags kyi bzlas brjod mantra-jāpa Vīryacandra Recitation of Secret Mantra
nam mkha' lding gi rgyal po rdo rje sgrub pa'i thabs vajrapatirājagaruḍasādhana Vīryacandra A Sādhana of the Vajra King of Garuḍas
phyag na rdo rje'i sgrub pa'i thabs vajrapāṇisādhana Śraddhākaravarman A Vajrapāṇi Sādhana
rten 'brel gyi srung ba pratītyasamutpāda-dravya-rakṣā Anon The Protection of Dependent Arising
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs nīlāmbaradharavajrapāṇisādhana Śūnyatāsamādhivajra A Sādhana of the Blue-Clad Vajrapāṇi
phyag na rdo rje'i sgrub thabs vajrapāṇisādhana Vāgīśvarakīrti A Vajrapāṇi Sādhana
phyag na rdo rje dkyil 'khor gyi cho ga vajrapāṇimaṇḍalavidhi Sugatigarbha - Nāgārjuna A Vajrapāṇi Maṇḍala Ritual
dpal phyag na rdo rje la bstod pa śrī-vajrapāṇistotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of the Glorious Vajrapāṇi
dpal phyag na rdo rje la bstod pa śrī-vajrapāṇi-stotra
bcom ldan 'das phyag na rdo rje la bstod pa bhagavadvajrapāṇistotra Anon A Praise of the Bhagavan Vajrapāṇi
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs bhagavan-nīlāmbaradhara-vajrapāṇi-sādhana
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi gtor ma'i cho ga nīlāmbaradhara-vajrapāṇi-bali-vidhi
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi klu gtor gyi cho ga vajrapāṇinīlāmbaradharanāgabalividhi Sugatigarbha A Torma Cake Ritual for Nāgas in [the System of] the Blue-Clad Vajrapāṇi
tshogs kyi 'khor lo gaṇacakra Sugatigarbha A Food Offering
phyag na rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga vajrapāṇimaṇḍalavidhi Sugatigarbha A Vajrapāṇi Maṇḍala Ritual
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub pa'i thabs yid bzhin gyi nor bu ārya-vajrapāṇinīlāmbaradharasādhana-cintāmaṇi Divākaravajra A Sādhana of Blue-Clad Ārya Vajrapāṇi called “The Wishfulfilling Jewel”
dpal phyag na rdo rje gtum po chen po'i sbyin sreg gi cho ga śrī-vajrapāṇicaṇḍamahāroṣaṇahomavidhi Divākaravajra A Fire Offering Ritual for Caṇḍamahāroṣaṇa Vajrapāṇi
sbyin sreg gi dus su bstod pa homa-kālika-stotra Anon A Praise at the Time of Fire Offering
phyag na rdo rje rdo rje snying po'i man ngag ces bya ba'i sgrub thabs vajragarbhopadeśa-sādhana Jñānaśrī A Vajrapāṇi Sādhana called “Personal Instructions on Vajragarbha”
rig sngags gtad pa'i cho ga vidyā-sthāpana-vidhi Anon A Ritual Focussing on Knowledge Mantras
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi dkyil 'khor gyi cho ga nīlāmbaradharavajrapāṇimaṇḍalavidhi Śūnyatāsamādhivajra A Maṇḍala Ritual of Blue-Clad Vajrapāṇi
khro bo rdo rje 'dzin pa'i sgrub pa'i thabs krodhavajradharasādhana Vasudavajra A Sādhana of Krodha Vajradhara
khro bo rdo rje 'dzin pa'i sbyin sreg gi cho ga vajradhara-homa-vidhi Vasudavajra A Fire Offering Ritual of Krodha Vajradhara
rdo rje 'dzin pa'i gtor ma'i cho ga vajradharabalividhi Vasudavajra A Torma Cake Offering Ritual of Krodha Vajradhara
bsrung ba'i cho ga las thams cad pa rakṣāvidhisarvakarma Vasudavajra All Activities of the Protection Ritual
khro bo'i rgyal po phyag na rdo rje gos sngon po can sgrub pa'i thabs nīlāmbaradharavajrapāṇikrodharāja-sādhana Sucandrabhadra A Sādhana of the King of Wrathful Ones, the Blue-Clad Vajrapāṇi
dkyil 'khor drug gi cho ga ṣaṇmaṇḍalavidhi Śūraṅgamavarman A Ritual of Six Maṇḍalas
rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga vajravidāraṇāmaṇḍalavidhi Vajravarman A Ritual of the Vajravidāraṇā Maṇḍala
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i khrus kyi cho ga'i 'grel pa vajravidāraṇā-nāma-snānavidhivṛtti Vajravarman A Commentary on the Purification Ritual called “The Dhāraṇī of Vajravidāraṇā”
las kyi mtha' bco brgyad pa'i man ngag aṣṭādaśa-karmāntopadeśa Vajravarman Personal Instructions on the Eighteen Goals of Activity
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi cho ga vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīvidhi Bodhigarbha A Ritual of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i sgrub thabs mdor bsdus pa ārya-vajravidāraṇī-piṇḍākṛta-sādhana Candragomin A Concise Sādhana of Ārya Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga vajravidāraṇāmaṇḍalavidhi Jayavarman A Maṇḍala Ritual of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i sgrub thabs vajravidāraṇāsādhana Gaṅgādhara A Vajravidāraṇā Sādhana
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīsādhana Maṇivajra A Sādhana of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
dpal rdo rje rnam par 'joms pa la bstod pa śrī-vajravidāraṇāstotra Maṇivajra A Praise of the Glorious Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i bum pa'i cho ga vajravidāraṇākalaśavidhi Maṇivajra A Vase Ritual of Vajravidāraṇā
zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga śāntihomavidhi Maṇivajra A Pacification Fire Ritual
gtor ma'i cho ga balividhi Maṇivajra A Torma Cake Ritual
rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i cho ga vajravidāraṇākarmacaturasādhanavidhi Maṇivajra A Ritual for the Sādhana of the Four Activities of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i sbyin sreg gi cho ga vajravidāraṇākarmacaturasādhanahoma-vidhi Jñānaśrī A Fire Offering Ritual for the Sādhana of the Four Activities of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i bum pa'i cho ga vajravidāraṇākarmacaturasādhanakalaśa-vidhi Jñānaśrī A Vase Ritual for the Sādhana of the Four Activities of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i las bzhi sgrub pa'i 'khor lo'i cho ga vajravidāraṇākarmacaturasādhanacakra-vidhi Jñānaśrī A Cakra Ritual for the Sādhana of the Four Activities of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i las sna tshogs sgrub pa'i cho ga śrī-vajravidāraṇī-viśvakarma-sādhana-vidhi Maṇivajra A Ritual for the Sādhana of the Activities of Vajravidāraṇā
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs cho ga zhib mo dang bcas pa ārya-vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇī-sakalpasādhana Kumārasena A Sādhana of the Noble Dhāraṇī of Vajravidāraṇā Together With A Brief Ritual
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs dpa' bo gcig tu sgrub pa vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇyekavīra-sādhana Buddhaguhya A Sādhana of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā called “Attainment as a Solitary Hero”
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi gtor ma'i cho ga'i rim pa ārya-vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇībali-vidhikrama Buddhaguhya An Arrangement of the Torma Cake Ritual for the Dhāraṇī of Ārya Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi sgrub thabs vajravidāraṇādhāraṇīsādhana
las kyi thabs karmopāya Buddhaguhya The Method of Acting
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i khrus kyi cho ga ārya-vajravidāraṇā-nāma-snānavidhi Buddhaguhya A Purification Ritual of Ārya Vajravidāraṇā
khrus kyi cho ga'i rim pa snāna-vidhi-krama Anon An Arrangement of the Purification Ritual
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi man ngag vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇyupadeśa Smṛtijñānakīrti Personal Instructions on the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi 'grel pa vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīvṛtti
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi dkyil 'khor gyi cho ga rin chen snang ba vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīmaṇḍalavidhiratnadyuti Śābaripāda A Maṇḍala Ritual of the Dhāraṇī of Vajravidāraṇā called “The Bright Jewel”
rdo rje khro bos gsad pa'i las zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs vajrakrodhamāraṇakarmasādhana Śābaripāda A Sādhana called “The Activity of Killing By Vajrakrodha”
phyag na rdo rje gos sngon po can gtum po zhes bya ba'i sgrub thabs nīlāmbaradharavajrapāṇiroṣaṇasādhana Amoghanātha A Sādhana of the Wrathful Blue-Clad Vajrapāṇi
sbyin sreg gi cho ga homavidhi Varamati A Fire Offering Ritual
rdo rje rnam par 'joms pa gtum po'i sgrub thabs vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīcaṇḍamahā-roṣaṇasādhana Śābaripāda A Sādhana of Fierce Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi lag len go rims ji lta ba vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇīmaṇḍalaprakṛyāyathākrama Ratnaśrīpāla - Ratnaśīla The Precise and Proper Sequence of the Practice of Maṇḍala of The Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi sgrub thabs vajravidāraṇādhāraṇīsādhana Advayajñānavajra A Sādhana of The Dhāraṇī of Vajravidāraṇā
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga ārya-vajravidāraṇī-snāna-vidhi Advayajñānavajra A Purification Ritual of Noble Vajravidāraṇā
rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga vajravidāraṇāmaṇḍalavidhi Advayajñānavajra A Maṇḍala Ritual of Vajravidāraṇā
sku yi dbang bskur ba'i cho ga abhiṣeka Padmavajra A Body Empowerment Ritual
dam tshig bsrung ba'i cho ga samaya-rakṣā Padmavajra A Commitment Protection Ritual
khro bo brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba aṣṭakrodha-maṇḍalābhiṣeka Dīpaṃkarabhadra An Empowerment in the Maṇḍala of the Eight Wrathful Ones
lha mo brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba aṣṭadevī-maṇḍalābhiṣeka Dīpaṃkarabhadra An Empowerment in the Maṇḍala of the Eight Goddesses
dpa' bo gcig pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i bdud rtsi bum pa'i cho ga ekavīra-maṇḍalābhiṣekāmṛta-kalaśa-vidhi Dīpaṃkarabhadra A Vase of Elixir Ritual for Empowerment in the Maṇḍala of the Solitary Hero
yab yum gnyis pa'i dkyil 'khor du dbang bskur ba bde sbyin dam pa pitṛmātur ubhaya-maṇḍalābhiṣeka parama-sukhadāna Dīpaṃkarabhadra An Empowerment in the Maṇḍala of the Father-Mother Pair called “The True Gift of Bliss”
bdud rtsi thab sbyor zhes bya ba khro bo bzhi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga zab mo amṛtakuṇḍalī-nāma-catuṣkrodha-maṇḍalābiṣeka-gambhīra-vidhi Dīpaṃkarabhadra The Profound Ritual of Empowerment in the Maṇḍala of the Four Wrathful Ones called Amṛtakuṇḍalī
sgo ma bzhi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga rin po che dri ma med pa caturdvāra-maṇḍalābhiṣeka-maṇḍala-vidhi-vimala-ratna Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Empowerment in the Maṇḍala with Four Doors called “The Stainless Jewel”
rgyal po chen po bzhi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba caturmahārāja-maṇḍalābhiṣeka Dīpaṃkarabhadra An Empowerment in the Maṇḍala of the Four Great Kings
phyogs skyong ba bcu'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga daśadikpāla-maṇḍalābhiṣeka-vidhi Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Empowerment in the Maṇḍala of the Ten Directional Protectors
gza' chen po brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba'i cho ga nyi ma bcud len aṣṭamahāgraha-maṇḍalābhiṣeka-vidhi-arkarasāyana Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Empowerment in the Maṇḍala of the Eight Great Planets called “The Life-extending Elixir of the Sun”
rgyu skar nyi shu rtsa brgyad kyi dbang bskur ba'i dkyil 'khor gyi cho ga rdo rje go cha ma aṣṭāviṃśati-nakṣatrābhiṣeka-maṇḍala-vidhi-vajra-varmiṇī Dīpaṃkarabhadra A Maṇḍala Ritual for the Empowerment of the Twenty-Eight Lunar Houses called “The Goddess Clad in Vajra Armor”
lha chen po brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba legs pa'i lam ston par byed pa aṣṭamahādeva-maṇḍalābhiṣeka-sanmārga-deśaka Dīpaṃkarabhadra An Empowerment in the Maṇḍala of the Eight Great Gods called “Revealing the Excellent Path”
klu brgyad kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba dug las rgyal ba aṣṭamahānāga-maṇḍalābhiṣeka-viṣajin Dīpaṃkarabhadra An Empowerment in the Maṇḍala of the Eight Nāgas called “Victory Over Poison”
snga ma dang da lta dang phyi ma'i sdig pa ma lus pa las thar ba byed pa 'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga pūrvavartamānottarāśeṣa-pāpa-mocana āryavajra-vidāraṇī-snāna-vidhi Dīpaṃkarabhadra A Purification Ritual of Ārya Vajravidāraṇā
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i rab tu gnas pa'i cho ga ārya-vajravidāraṇī-pratiṣṭhā-vidhi Dīpaṃkarabhadra A Consecration Ritual of Ārya Vajravidāraṇā
dpal rdo rje rnam par 'joms pa'i las la sbyar ba 'grub par nges pa'i cho ga śrī-vajravidāraṇī-karmopakrama-siddhi-nirṇaya-vidhi Advayajñānavajra The Definitive Ritual for the Attainment of Proficency in the Activity of Glorious Vajravidāraṇā
mi shigs pa zhes bya ba'i rgyud kyi tshig lag tu blang ba man ngag gis bsgrub pa'i rnal 'byor pa'i tshe dang stobs bsgrub pa upadeśa-siddha-yogy-āyurbala-sādhana Advayajñānavajra The Attainment of Yogic Power and Longevity Accomplished by Means of the Personal Instructions on the Practice of the Words of the Tantra of Indestructibility
rgyud kyi bden pa'i don nges par sgrub pa tantra-satyārthāvadhāraka-prasena-yogi-nirūpaṇā Advayajñānavajra Definitely Accomplishing the True Meaning of the Tantra, An Investigation of Yogic Mirror Divination
'dod pa'i don dus la nges par bsgrub pa kāmārtha-samaya-nirdhāraṇa Advayajñānavajra Definitely Accomplishing One’s Desired Objectives in A Timely Manner
rgyud kyi brtan pa zhes bya ba'i tshig legs par bsgrub pa tantra-nirdeśa-nāma-pada-sampradhāraṇa Advayajñānavajra Properly Accomplishing the Words called “The Reliability of Tantra”
rgyud thams cad thogs pa med pa'i tshig legs par bsgrub pa sarvatantrāpratihata-pada-sampradhāraṇa Advayajñānavajra Properly Accomplishing the Unhindered Words of All the Tantras
mna' las rnam par rgyal pa'i sgrub thabs śāpa-vijaya-sādhana Advayajñānavajra A Sādhana for Overcoming a Curse
tshong las rnam par rgyal ba sgrub pa'i thabs vāṇisya-vijaya-sādhana Advayajñānavajra A Sādhana for Overcoming a Merchant
pha rol gyi sde rab tu 'joms par byed pa'i sgrub thabs parasenā-pradhvaṃsana-sādhana Advayajñānavajra A Sādhana for Thoroughly Vanquishing A Foreign Army
rang rtags rdo rje'i sgrub pa'i thabs bdun pa las kyi bye brag bcu svalakṣaṇa-vajra-sādhana-saptaka-daśakarma-viśeṣaḥ Advayajñānavajra The Ten Specific Activities of the Seven Methods of Vajra Attainment By Means of Own’s Own Sign
bsgrub bya gza'i byed du gzhug pa'i 'khor lo can sādhya-grahābhicārika-cakrikā Dīpaṃkarabhadra The Wheel-bearer of Placing Planetary Curses on a Target
the tshom med par 'grub pa las bsgrub bya thog gis bsad pa'i cho ga drag shul sādhya-karmāsaṃśaya-siddhi-aśanighāta-raudra-vidhi Dīpaṃkarabhadra The Fierce Ritual of Killing a Target With Lightning With Certainty
bsgrub bya skrag pa'i las chu thigs sādhya-raudra-karman jalabindu Dīpaṃkarabhadra The Activity of Causing Fear in a Target called “A Drop of Water”
'gal ba skrag par byed pa'i las sna tshogs pa'i cho ga 'gal ba me'i 'khor lo viśva-virodha-ghora-karma-vidhī alātacakra Dīpaṃkarabhadra A Ritual of Various Action for Causing Fear in One’s Opponents called “The Circle of Fire for Opponents”
gzhan gyi rig sngags gcad pa rgyun gcod spu gri para-vidyā-cchedana-vighna-kṣura Advayajñānavajra Killing with Other Knowledge Mantras called “The Razor Cutting the Continuum”
gzhan gyi rig sngags mnan pa gser gyi ri bo para-vidyā-stambhana-kāñcanagiri Advayajñānavajra Subduing with Other Knowledge Mantras called “The Golden Mountain”
las thams cad 'joms pa'i ye shes 'dus pa'i tho ba sarvakarma-sūdana-jñāna-samājamudgara Advayajñānavajra The Gnosis Overcoming All Activity called “The Combining Hammer”
gzhan gyi rig sngags bshig pa'i phyir bzlog pa para-vidyā-nāśana-pratyarthaka Advayajñānavajra Repelling the Destructive Knowledge-Mantras of Others
gzhan gyi lus 'jigs par byed pa rdo rje rnon po para-karma-vidhīṣaṇa-vajratīkṣṇa Advayajñānavajra Causing the Destruction of the Bodies of Others called “The Sharp Vajra”
mu stegs can gyi rig sngags 'jig pa'i sgrub pa nye ba'i las phyi ma tīrthika-vidyādhvaṃsa-sādhana-uttaropakaraṇa Advayajñānavajra Subsequent Related Activities for Accomplishing the Destruction of Knowledge-Mantras of Others
gdon thams cad brlag par byed pa rdo rje tho ba sarvabhūtotsādana-vajramudgara Advayajñānavajra Bringing About the Destruction of All Influences called “The Vajra Hammer”
          lha'i gdon las thar par byed pa'i man ngag deva-graha-nirmocakopadeśa Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Gods
          'byung po'i gdon las thar bar byed pa'i man ngag bhūta-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Elemental Spirits
          dri za'i gdon las thar bar byed pa'i man ngag gandharva-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Ghosts
          tshangs pa'i gdon las thar bar byed pa'i man ngag sarva-brahma-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Brahma
          srin po'i gdon las thar bar byed pa'i man ngag rākṣasa-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Rakṣasas
          sha za'i gdon las thar bar byed pa'i man ngag piśāca-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Piśācas
          klu'i gdon las thar bar byed pa'i man ngag nāga-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Nāgas
          log 'dren gyi gdon las thar bar byed pa'i man ngag vināyaka-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Vināyakas
          brjed byed kyi gdon las thar bar byed pa'i man ngag apasmāra-graha-nirmocaka Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Apasmāra
          smyo byed kyi gdon las thar bar byed pa'i man ngag unmāda-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Madness
          lha ma yin gyi gdon las thar bar byed pa'i man ngag asura-graha-nirmocana Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Asuras
          gzhon nu'i gdon bzhi las thar bar byed pa'i man ngag catuṣ-kumāra-graha-nirmocakopadeśa Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of the Four Kumaras
          gnod sbyin gyi gdon las thar bar byed pa'i man ngag yakṣa-graha-nirmocakopadeśa Advayajñānavajra Personal Instructions on Liberating [Others] from the Influence of Yakṣasas
'byung po 'gugs pa'i sgrub pa rdo rje lcags kyu bhūtākarṣa-sādhana-vajrāṅkuśa Advayajñānavajra The Practice of Summoning Elemental Spirits called “The Vajra Hook”
rig sngags kyi las thams cad byed du 'jug pa'i las kyi bye brag bzhi bcu rtsa gnyis bkod pa yid bzhin nor bu 'od 'bar ba sarva-vidyā-karma-kāraka-dvicatvāriṃśat-karmaviśeṣa-vyūha-kanakacintāmaṇi Advayajñānavajra An Arrangement of the Forty-Two Particular Activities of Engaging in the Deployment of All Knowledge Mantras called “The Blazing Light of the Wish-fulfilling Jewel”
gzungs sngags kyi las ma grub pa rnams grub par byed pa rdo rje be con sarvasiddha-dhāraṇī-karma-sādhana-vajragadā Advayajñānavajra Rendering the Activity of Dhāraṇī Mantras Ineffective called “The Vajra Pestle”
          gzungs sngags kyi las grub pa rnams chud mi za bar byed pa rin po che'i gter sgrub sarvasiddha-dhāraṇī-karma-avipraṇāśīkaraṇa-ratnasiddhanidhi Advayajñānavajra Rendering the Accomplishments from the Activity of Dhāraṇī Mantras Inexhaustible called “Establishing the Precious Treasury
klu'i las char dbab pa bdud rtsi'i rgyun nāga-karma-vṛṣṭi-amṛtadhārā Dīpaṃkarabhadra Causing Rainfall By Means of the Activity of Nāgas called “The Continuum of Elixir”
klu rnams mnyes par byed pa'i chu la brten pa'i gtor ma bdud rtsi'i rgya mtsho sarva-nāgārādhana-jalāśraya-bali amṛtasāgara Dīpaṃkarabhadra Water-based Torma Cakes For Causing Nāgas To Be Pleased called “The Ocean of Elixir”
sems can bsrung ba'i las sprin dral ba'i 'byung ba gcod byed sattva-rakṣā-karma-nirmeghodaya-kṣura Dīpaṃkarabhadra The Activity of Protecting Sentient Beings called “Obliterating the Source of Breaking Clouds”
          byis pa gdon las thar bar byed pa'i bsgrub pa gsang ba me'i 'khor lo bāla-graha-nirmocaka-sādhana-guhyāgnicakra Advayajñānavajra The Secret Practice of Liberating [Others] from Bālagrahakas called “The Wheel of Fire”
zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga rgyud kyi zhi ba'i mtshan don śānti-homa-vidhi-tantra-śānti-vyañjana Anon A Fire Offering Ritual for Pacification called “Symbolic Objects for the Pacification of One’s Continuum”
rgyud kyi rgyas pa zhes bya ba'i tshig legs par sgrub pa rdo rje rnam 'joms kyi rgyas par byed pa'i sbyin sreg gi cho ga puṣṭitantra-nāma-pada-sampradhāraṇa-vajra-vidāraṇī-pauṣṭika-homa-vidhi Anon A Fire Offering Ritual for the Increase of Vajravidāraṇa, The Proper Accomplishment of the Words of the Extensive Tantra
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa'i las myur bar byes pa'i las cho ga ārya-vajravidāraṇī-karmāśukāri-karma-vidhi
sems can thams cad rengs par byed pa'i las zag chings 'phrul yig sarvasattva-stambhana-karman caurabandhana-kavaca Advayajñānavajra The Activity of Paralyzing All called “The Magical Words That Restrain Bandits”
bsgrub bya rengs pa'i las sna tshogs pa bstan pa rlung gi zhags pa viśva-sādhya-stambhana-karmopadeśa anilapāśa Advayajñānavajra A Teaching on Various Activities for Paralyzing a Target called “The Noose of Winds”
bsgrub bya klu rnams kyi byad du gzhug pa'i cho ga srog gcod kyi spu gri sādhya-sarvanāgābhicāra-saṃkalpa-vidhi prāṇa-cchedana-kṣura Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Placing A Target Under the Curse of Nāgas called “The Razor of Severing the Life-force”
tsha ba'i rims kyis dgra bsad pa'i ral gri'i 'khor lo śatru-māra-dāha-jvara-khaḍga-cakra Advayajñānavajra The Wheel of Razors that Kills an Enemy By Means of an Intense Fever
sems can thams cad rmugs par byed pa'i las kyi mtha' gzi mdangs chen mo sarvasattva-jambhana-sādhana-mahādīpti Advayajñānavajra The Extreme Activity of Stupefying All Sentient Beings called “Brilliant Radiance”
dpal skyed pa bkra shis skyed pa nyi ma'i 'od ces bya ba dpal kun gyis ni brgyan pa'i mtha' śrī-maṅgalotpādana-sūryaprabhā-nāma-śrī-viśva-maṇḍana-paryanta Advayajñānavajra The End Result of Being Adorned with All Glory called “The Light of the Sun, Generating Radiance and Generating Good Fortune”
mig gi dbang po nyams pa gso ba'i cho ga gsal ba'i snang ba kṣīṇa-cakṣurindriya-cikitsā-vidhi prakāśāloka Advayajñānavajra A Ritual for Healing Defects in the Eye Faculty called “Clear Appearance”
rna ba'i dbang po nyams pa dang de'i nad gso ba'i cho ga kṣīṇa-karṇendriya-roga-cikitsā-vidhi śabda-vijaya Advayajñānavajra A Ritual for Healing Defects and Diseases in the Ear Faculty called “Conquest Over Sound”
sna'i dbang po nyams pa dang na ba gso ba dri ma dang bral ba'i sbyong byed kṣīṇa-nāsendriya-roga-cikitsā nirmala-śundhana Advayajñānavajra A Ritual for Healing Defects and Pain in the Nose Faculty called “Purification of a Loss of the Sense of Smell”
lce'i dbang po nyams pa gso ba'i cho ga pad+ma rgyas pa zhe bya ba kṣīṇa-jihvendriya-cikitsā-vidhi protphulla-padma Advayajñānavajra A Ritual for Healing Defects in the Tongue Faculty called “The Blossoming Lotus”
lus kyi dbang po nyams pa dang lus na ba gso ba'i cho ga rdo rje rgyal mtshan kṣīṇa-śarīrendriya-śarīraroga-cikitsā-vidhi vajra-dhvaja Advayajñānavajra A Ritual for Healing Defects and Pain in the Bodily Tactile Faculty called “The Vajra Victory Banner”
tshe zad pa bsring ba'i cho ga rgyan gyi 'khor lo kṣīṇāyur-dīrghīkaraṇa-vidhi dhārācakra Advayajñānavajra A Ritual for Prolonging an Exhausted Life-Span called “The Ornamental Wheel”
          shi ba'i sems can sdig pa las thar bar byed pa'i ro sreg pa'i cho ga dug sbyangs gsal ba'i me long mṛtasattva-pāpa-nirmocaka-śavasaṃskāra-vidhi niśa-śuddhi-prakāśa-darpaṇa Dīpaṃkarabhadra A Funeral Ritual for Liberating Deceased Beings from [the Effects of Their] Ethical Transgressions called “The Clear Mirror Purifying Poison”
mchod rten la gdab pa shi ba'i sdig pa byang bar byed pa rang 'byung 'jigs bral mṛtaka-pāpa-śodhana-caitya-nirvapaṇa svayambhū-bhaya-parityāga Dīpaṃkarabhadra Making Reliquaries and Purifying the Ethical Transgressions of the Deceased called “Self-arisen Freedom From Fear”
sems can tshe zad pa sring ba'i cho ga bsgrub pa pad+ma dbyig sgrub kṣīṇa-sattvāyur-dīrghīkaraṇa-siddha-vidhi hiraṇyapadma-siddhi Advayajñānavajra A Ritual and Sādhana for Prolonging the Exhausted Life-Span of a Sentient Being called “Establishing Lotus Letters”
dal 'byor chen mo'i sgrub pa bcud kyis len pa mahākṣaṇa-samṛddhi-sādhana rasāyana Advayajñānavajra Attaining the Greatest Leisure and Fortune called “Extraction of the Essence”
          lan chags dang bral bar byed pa gtor ma'i las dpag bsam gyi sdong po durdaiva-parihāra-bali-karman kalpadruma Advayajñānavajra The Activity of [Offering] Torma Cakes for Detaching One from One’s Karmic Debts called “The Wish-fulfilling Tree”
longs spyod dang ldan par nges pa'i dpal tshogs kyi gtor ma rin po che legs phreng dhruva-sambhogāpanna-śrīgaṇa-bali śubha-maṇimālā Advayajñānavajra Offering Ceremony Torma Cakes for the Definite Attainment of Enjoyments called “The Excellent Garland of Jewels”
phun sum tshogs pa'i las nye bar sgrub par byed pa las tshogs stong rgyas trisamṛddha-karma-siddhy-upakrama karma-sambhāra-sahasrapauṣṭika Advayajñānavajra Preparing for Marvelous Activities called “Expanding the Thousand Collections of Activities”
'jig rten lha rnams mnyes par byed pa don grub pa lokadevārādhana amoghasiddhi Dīpaṃkarabhadra Pleasing the Worldly Gods called “Accomplishing Goals”
skye bo sdang ba'i las myur byed chen mo jana-dveṣa-karman mahāśukāriṇī Advayajñānavajra Engaging in Great Swift Activity Out of Aversion Towards Someone
gzhan gyi lce 'bab pa bzlog pa parāśani-nivāraṇa Advayajñānavajra Repelling the Thunderbolts of Others
sdang ba gsum gyi las thor bu pratyeka-tridveṣa-karman Advayajñānavajra Miscellaneous Activities of the Three Angry Ones
bran dang gza' mi gdon gyis gtses pa bsrung ba'i cho ga chen mo grahopadruta-bhṛty-ajamptī-mahārakṣā-vidhi Advayajñānavajra The Great Ritual of Protecting Friends and Family From Torment By Harmful Influences
mi mthun pa zhi bar byed pa'i rtsi sbyor dbyig gi nor bu aprema-śamana-gara-prayoga hiraṇyamaṇi Advayajñānavajra Applying a Pacifying Elixir to Disconcordant Factors called “The Jewel of Letters”
nor 'grib pa dgang ba'i cho ga dpag bsam shing rgyas pa apacitadhana-prapūraṇa-vidhi kalpavṛkṣa-pauṣṭika Advayajñānavajra A Ritual of Replenishing Diminished of Wealth called “The Extensive Wish-fulfilling Tree”
tshogs bdag gi sgrub pa dbul ba'i gter sbyin gaṇapati-sādhana daridra-nidhiprada Dīpaṃkarabhadra A Gaṇapati Sādhana called “Giving a Treasury of Offerings”
          'jigs pa brgyad las thar ba'i sgrub pa sbas pa'i ga'u aṣṭabhaya-mocana-siddhi guptasampuṭa Advayajñānavajra A Sādhana for Liberation from the Eight Fears called “The Hidden Amulet”
gza' ngan pa bzlog pa'i cho ga rgya mtsho sprin duṣṭagraha-nirvāraṇa-vidhi sāgaramegha Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Avoiding Inauspicious Planetary [Influences] called “The Cloud Ocean”
          gza'i gdon las grol bar byed pa'i cho ga rin po che grol byed grahopadrava-nirmocaka-vidhi ratnamocana Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Liberation from Planetary Influences called “Bestowing Precious Liberation”
gza' brgyad kyi las ma grub pa rnams grub par byed pa'i cho ga 'dod pa rab tu zhi ba aṣṭagraha-sarvāsiddha-karma-sādhaka-vidhi kāma-praśānti Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Rendering the Activity of the Eight Planets Ineffective called “The Complete Pacification of Desires”
rgyu skar ngan pa zlog par byed pa'i cho ga duṣṭa-nakṣatra-nivāraṇa-vidhi Dīpaṃkarabhadra A Ritual for Averting [the Effects of] Inauspicious Astrological Conjunctions
rgyud skar rnams kyi las sna tshogs pa sgrub par byed pa dus 'dzin bzang po sarvanakṣatra-viśvakarma-sādhana-bhadrakāla-dhāraṇā Dīpaṃkarabhadra Affecting Various Actions of Astrological Conjunctions called “Beneficent Holding Back of Time”
byad stems thams cad gcod pa dang phur kha thams cad bzlog pa'i phyir bzlog pa'i 'khor lo nivartana-cakra Advayajñānavajra The Wheel of Reversal for the Sake of Eliminating [the Effectiveness of] All Curses and Turning Them Back Against All Those Sorcerers
          klu chen po brgyad mchod pas mi bzad pa'i nad yams drag po las thar bar byed pa suduḥsahaghorābhighāta-roga-nirmocakāṣṭa-mahānāga-pūjā Dīpaṃkarabhadra Bestowing Liberation from Severe Plagues and Intolerable Diseases By Making Offerings to the Eight Great Nāgas
klu sgrub rin po che dbyig sgrub nāga-sādhana-ratna-hiraṇya-siddhi Dīpaṃkarabhadra A Nāga Sādhana called “Setting Down Precious Letters”
klu'i gdon las grol par byed pa sbrul 'dzin bsad pa nāga-graha-nirmocana guhya-sarpadhāraka Dīpaṃkarabhadra Liberation From the Influence of Nāgas called “The Purification of Holding Snakes”
          klu'i gdon las thar bar byed pa'i las klu'i srog me dpal gyi 'khor lo zhes bya ba klu'i rnam par 'joms pa'i snying gzer du bkod pa nāga-graha-nirmocane nāga-prāṇāgni-śrīcakra-nāma nāgavidāraka-hṛcchūla-vyūha Dīpaṃkarabhadra The Arrangement of the Stakes of the Essence Mantra of Vidāraṇa for Nāgas called “The Glorious Wheel of Fire [Consuming] the Life-force of Nāgas, The Activity that Brings Liberation from the Influence of Nāgas”
mi bzad pa'i nad shi bar byed pa gser gyi rgya mtsho suduḥsaharogaśamana kāñcanasāgara Advayajñānavajra Bring About the Pacification of Intolerable Diseases called “The Golden Ocean”
tshe 'phel ba'i sgrub thabs rgyal mtshan gyi rtse mo āyur-vṛddhi-sādhana dhvajāgra Advayajñānavajra A Sādhana for Life Extension called “The Foremost of Victory Banners”
bsod nams 'phel bar byed pa'i dpal ye shes kyi phreng ba puṇyavardhanī-śrījñānamālā Advayajñānavajra The Garland of Glorious Gnosis that Increases One’s Merit
sgra la gnas pa'i bsam gtan vāg-āśrita-dhyāna Dīpaṃkarabhadra The Meditative Concentration of Abiding in Sound
sgra la mi gnas pa'i bsam gtan zhes bya ba rnal 'byor ba'i 'khor rkyen drungs nas 'don pa vāg-anāśrita-dhyāna-nāma-yogi-saṃsāra-pratyayonmūlana Dīpaṃkarabhadra Recitation in the Presence of the Causal Wheel of Yogis called “The Meditative Concentration of Not Abiding in Sound”
sgra mthar gyis rnal 'byor pa'i lus sems kyi 'brel pa gcad pa vāg-anupūrveṇa-yogi-kāya-citta-sambandha-cchedana Dīpaṃkarabhadra Severing the Connection of the Mind and Body of a Yogi By Means of [a Meditative Concentration] at the End of Sound
them yig gsang ba guhya-pattrikā Padmākara Secret Upper Staircase
khro bo'i rgyal po rdo rje gnam lcags 'bar ba'i sgrub thabs klu 'dul ba'i ngan thabs krodharājojjvala-vajrāśani-nāma-sādhana nāgadamanābhiśāpa Maitrīpa A Sādhana of the King of Wrathful Ones Vajrāśanyujjvala, A Forceful Method for Subduing Nāgas
khro bo'i rgyal po rdo rje gnam lcags 'bar ba zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga krodharājavajrāśanijvalā-nāma-maṇḍala-vidhi Maitrīpa A Maṇḍala Ritual for the King of Wrathful Ones Vajrāśanyujjvala
gshin rje gshed po sgrub pa'i thabs yamārisādhana Anon A Yamāri Sādhana
rta mgrin gyi sgrub thabs hayagrīvasādhana Nāgārjuna A Hayagrīva Sādhana
rta mgrin gyi sgrub thabs hayagrīvasādhana Anon A Hayagrīva Sādhana
rta mgrin gyi sgrub thabs hayagrīvasādhana Candragomin A Hayagrīva Sādhana
rta mgrin gyi sgrub thabs hayagrīvasādhana Prabhākara A Hayagrīva Sādhana
'phags pa rta mgrin gyi sgrub thabs ārya-hayagrīva-sādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Noble Hayagrīva
dpal rta mgrin gyi sgrub thabs śrī-hayagrīva-sādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of the Glorious Hayagrīva
'phags pa mi g.yo ba'i sgrub thabs āryācalasādhana Suvarṇadvīpa Dharmakīrti A Sādhana of the Noble Acala
khro bo'i rgyal po 'phags pa mi g.yo ba la bstod pa āryācalakrodharājastotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of the Noble Acala, King of the Wrathful Ones
khro bo'i rgyal po 'phags pa mi g.yo ba la bstod pa āryācalakrodharājastotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of the Noble Acala, King of the Wrathful Ones
khro chen gtum po'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Prabhākarakīrti A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
khro bo gtum po chen po'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Jetāri A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
gtum po dkar po chen po'i sgrub thabs śuklacaṇḍamahāroṣaṇasādhana Anon A White Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
'phags pa mi g.yo ba'i sgrub thabs āryācalasādhana Dānaśīla (III) A Sādhana of the Noble Acala
          legs par grub par byed pa'i sgrub pa'i thabs bsdus pa susiddhikara-sādhana-saṃgraha Agrabodhi A Summary of Sādhanas from the Susiddhikara Tantra
dge ba'i 'dod 'jo kalyāṇakāmadhenu Nāgārjuna The Wish-fulfilling Cow of Virtue
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med pa'i gzungs bklag cing mchod rten brgya rtsa brgyad dam mchod rten lnga gdab pa'i cho ga mdo sde las btus pa ārya-samantamukha-praveśa-raśmi-vimaloṣṇīṣa-prabhāsa-dhāraṇī-vacana sūtrāntoddhṛtāṣṭottaraśata-caityāntara-pañca-caitya-nirvapaṇa-vidhi Bodhisattva A Recitation of the Dhāraṇī of the Noble Vimaloṣṇīṣa whose Light-rays Penetrate Every Gateway, together with a Ritual for Offering Either Five or One Hundred and Eight Stūpas, A Condensation of the Sūtras
mchod rten brgya rtsa brgyad bya ba aṣṭottaraśata-caitya-kriyā Anon Making One Hundred and Eight Stūpas
mchod rten gcig gdab pa'i cho ga caitya-nirvapaṇa-vidhi Anon A Ritual for Casting A Reliquary Image
mchod rten gnyis gdab pa'i cho ga caitya-sañca(ka)-nirvapaṇa Anon A Ritual for Casting Two Reliquaries
sangs rgyas kyi sku bshad pa buddhakāya-bhāṣya Anon An Explanation of the Body of a Buddha
mchod rten gyi cha dbye ba 'dul ba las byung ba'i mdo caitya-vibhāga Anon The Different Parts of a Stūpa, A Sūtra Taken From the Vinaya
de bzhin gshegs pa thams cad kyi dam tshig bsrung ba'i sgrub thabs sarvatathāgatasamayarakṣāsādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana for Guarding the Commitments of All Tathāgatas
sAts+tsha lnga gdab pa'i cho ga pañcacaitya-nirvapaṇa-vidhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Ritual for Offering Five Clay Images
gtsug tor dri med kyi gzungs cho ga vimaloṣṇīṣa-dhāraṇī-vidhi Anon A Ritual of the Vimaloṣṇīṣa Dhāraṇī
gtsug tor dri med kyi gzungs cho ga vimaloṣṇīṣa-dhāraṇī-vidhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Ritual of the Vimaloṣṇīṣa Dhāraṇī
mchod rten gyi cha rnam par dbye ba caitya-vibhāga
'phags ma gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma zhes bya ba'i sgrub thabs āryā-sitātapatrāparājitā-nāma-sādhana Candragomin A Sādhana of the Noble Sitātapatra Aparājitā
'phags pa gzhan gyis mi thub pa gdugs dkar mo can gyi gtor ma'i cho ga ārya-sitātapatrāparājitabalividhi Candragomin A Torma Cake Ritual for the Noble Sitātapatra Aparājita
          'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir bzlog pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrāparājita-pratyaṅgirā-nāma-dhāraṇīsādhana Candragomin A Sādhana of the Dhāraṇī of Deterrence of Sitātapatrā Aparājitā Arisen from the Uṣṇīṣa of the Tathāgata
bsrung ba'i 'khor lo rakṣā-cakra Candragomin The Protection Wheel
'khrul 'khor yantra Anon A Yantra
bzlog pa'i thabs nivāraṇopāya Anon A Means of Deterrence
bgegs bzlog cing gzir ba'i thabs vighna-nirvāraka-pramathanopāya Anon A Method for Deterring Obstructors and Terrifying Them
dmag dpung gzhom pa'i thabs camū-dhvaṃsanopāya Anon A Method for Conquering Armies
dngos grub sgrub pa'i thabs siddhi-sādhana Anon A Sādhana for [Attaining] Siddhis
          'jigs pa las skyob pa'i thabs bhaya-trāṇopāya Anon A Method for Protection from Fear
          ser ba srung ba'i thabs karaka-rakṣopāya Anon A Method for Protection from Hail
nad gdug pa can gso ba'i thabs kuṣṭha-cikitsopāya Anon A Method for Curing Those Afflicted with Malignant Diseases
gtor ma'i cho ga bali-vidhi Anon A Torma Cake Ritual
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma phyir bzlog pa zhes bya ba'i gzungs kyi sgrub thabs ārya-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatrāparājitā-pratyaṅgirā-nāma-dhāraṇī-sādhana
          'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can zhes bya ba'i gzungs kyi cho ga ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-nāma-dhāraṇīvidhi Candragomin A Ritual of the Dhāraṇī of Sitātapatrā Arisen from the Uṣṇīṣa of the Tathāgata
          rims bsrung ba'i cho ga jvara-rakṣā-vidhi Anon A Ritual for Protection from Fevers
gor srung ba'i cho ga paśu-mārī-rakṣā-vidhi Candragomin A Ritual for the Protection of Cattle
zhi ba'i sbyin sreg śānti-homa Candragomin A Fire Offering for Pacification
mngon spyod kyi las abhicāra-karman Candragomin The Action of Fierce Activities
sbyin sreg puṣṭivaśi-homa
          dngos grub sgrub pa'i sgo nas sri'u gso ba siddhi-sādhanānusāreṇa mṛta-vatsā-cikitsā Candragomin Curing Stillbirth and Infant Mortality from the Perspective of the Attainment of Siddhis
bzlog pa'i zor bya ba'i cho ga nivaraṇa-lavāka-vidhi Candragomin A Ritual for Using Magical Weapons for Deterrence
mchod rten sgrub pa'i cho ga'i rim pa caityasādhanavidhikrama Candragomin An Arrangement of the Ritual for Establishing a Reliquary
          gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gyi sbyin sreg gi cho ga uṣṇīṣabhava­sitātapatrā­homa­vidhi Tīkṣṇavajra A Fire Offering Ritual of Sitātapatrā Arisen from the Uṣṇīṣa
          gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gyi cho ga uṣṇīṣodbhūtasitātapatrāvidhi Śūraṅgamavarmanvajra A Ritual of Sitātapatrā Arisen from the Uṣṇīṣa
gtsug tor gdugs dkar mo la bstod pa ārya-sitātapatrā-stotra Anon A Praise of Sitātapatrā Aparājitā
          'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i nye bar bshad pa ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrāparājita-nāma-upadeśa Vajrāsanaguru Personal Instructions on Sitātapatrā Aparājitā Arisen from the Uṣṇīṣa of the Tathāgata
gzhan gyis mi thub pa gdugs dkar mo can zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i thabs sitatāpatrāparājita-nāma-maṇḍala-sādhana
          'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo'i gzungs kyi sgrub thabs ārya-sarvatathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-nāma-dhāraṇīsādhana Vimalamitra the Elder A Sādhana of the Dhāraṇī of Sitātapatrā Arisen from the Uṣṇīṣa of All the Tathāgatas
          'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub ma zhes bya ba'i dkyil 'khor gyi cho ga ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrāparājitā-nāma-maṇḍalavidhi Padmāṅkuśa A Maṇḍala Ritual of Sitātapatrā Aparājitā Arisen from the Uṣṇīṣa of the Tathāgata
'phags ma gdugs dkar mo can gyi sAts+tsha'i cho ga āryā-sitātapatrāsācchavidhi Padmāṅkuśa A Ritual for Clay Images of Ārya Sitātapatrā
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭhāvidhi Padmāṅkuśa A Consecration Ritual
'phags ma gdugs dkar mo can gzhan gyis mi thub pa sgrub pa'i thabs āryā-sitātapatrāparājitāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Sitātapatrā Aparājitā
bcom ldan 'das ma gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa bhagavatyuṣṇīṣavijayāstotra Candragomin A Praise of the Bhagavati Uṣṇīṣavijayā
'phags ma gtsug tor gdugs dkar mo la bstod pa āryā-uṣṇīṣasitātapatrāstotra Girivata A Praise of Uṣṇīṣa Sitātapatrā
'phags ma rig pa chen mo so sor 'brang ma'i 'khor lo āryā-mahāpratisarāvidyācakranibandhana Nāgārjuna Explanations Connected to Mahāpratisarā, the Queen of Incantations
so sor 'brang ma'i 'khor lo bri ba'i thabs pratisarā-rakṣā-cakra-lekhopāya Ratnākaraśānti A Method of Drawing the Circle of Mahāpratisarā
so sor 'brang ma'i sgrub thabs pratisarā-sādhana Anon A Mahāpratisarā Sādhana
rma bya chen mo'i sgrub thabs ārya-mahāmāyūrī-sādhana Anon A Mahāmāyūrī Sādhana
stong chen mo rab tu 'joms ma'i sgrub thabs mahā-sahasra-pramardanī-sādhana Anon A Sādhana of Mahāsahasra Pramardanī
gsang sngags rjes su 'dzin ma'i sgrub thabs ārya-mahāmantrānudhāraṇī-sādhana Anon A Sādhana of Mahāmantrānudhāraṇī
bsil ba'i tshal chen mo'i sgrub thabs sītavatī-sādhana Jetāri A Sādhana of Mahāsītavatī
so sor 'brang ma chen mo'i srung ba mahāpratisarā-rakṣā Buddhaśrījñānapāda The Protection of Mahāpratisarā
'phags ma so sor 'brang ma chen mo'i rig pa'i cho ga āryā-mahāpratisarāvidyāvidhi Anon A Ritual of the Vidyā Ārya Mahāpratisarā
bsrung ba lnga'i cho ga pañca-rakṣā-vidhi Ratnākaraśānti A Ritual of the Five Protectors
so sor 'brang ma chen mo'i 'khor lo bri ba'i cho ga mahāpratisarācakralekhanavidhi Jetāri A Ritual for Drawing the Circle of Mahāpratisarā
bsrung ba lnga'i mchod pa'i cho ga pañacarakṣārcanavidhi Anon An Offering Ritual for the Five Protectors
gza' dgu'i mchod pa'i cho ga navagrahārcana-vidhi Anon An Offering Ritual for the Nine Planets
'phags pa drA bi da'i bum pa'i cho ga ārya-drāviḍa-kalaśa-vidhi-paṭala-krama Anon The Section of the Ritual of Drāviḍakalaśa
rab gnas kyi cho ga pratiṣṭhāvidhi Vāgīśvarakīrti A Consecration Ritual
de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo sde'i man ngag saptatathāgata-pūrvapraṇidhāna-viśeṣa-vistāra-sūtrāntopadeśa Bodhisattva Personal Instructions on the Sūtra of the Detailed Account of the Previous Aspirations of the Seven Tathāgatas
de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i gzungs bklag pa'i cho ga mdo sde las btus pa saptatathāgata-pūrvapraṇidhāna-viśeṣa-vistāra-kalpa-vacana-vidhi-sūtrānta-saṃkṣepa Bodhisattva A Ritual for the Recitation of the Dhāraṇī of the Detailed Account of the Previous Aspirations of the Seven Tathāgatas, A Condensation of the Sūtras
          de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa zhes bya ba'i mdo sde bklag cing de bzhin gshegs pa bdun mchod de smon lam gdab pa'i cho ga mdo sde las btus te rim par bklag pa saptatathāgata-pūrvapraṇidhāna-viśeṣa-vistāra-nāma-sūtrānta-vacana saptatathāgata-pūjā-praṇidhānābhinirhāra-vidhi-sūtre-vicitānta-vacana Bodhisattva A Recitation of the Sūtra called “The Detailed Account of the Previous Aspirations of the Seven Tathāgatas,” Together With an Offering to the Seven Tathāgatas, A Ritual for Casting One’s Prayers, and A Recitation in Stages Condensed from the Sūtras
gzungs thams cad kyi sgrub thabs rim pa gnyis pa sarvadhāraṇīsādhanakramadvaya Ratnakīrti A Sādhana of All Dhāraṇīs called “The Two Stages”
gzungs thams cad kyi dkyil 'khor gyi cho ga sarvadhāraṇīmaṇḍalavidhi Ratnakīrti A Maṇḍala Ritual of All Dhāraṇīs
sgrub thabs thams cad kyi las ka sarvasādhanakarma Ratnakīrti The Activities of All Sādhanas
rten cing 'brel par 'byung ba'i snying po'i cho ga zhib mo pratītyasamutpādahṛdayakalpa Nirvāṇarakṣita A Refined Ritual of the Heart of Dependent Arising
rab tu gnas pa'i cho ga pratiṣṭhāvidhi Sumatikīrti A Consecration Ritual
dkyil 'khor gyi cho ga rdo rje phreng ba vajrāvali-nāma-maṇḍalavidhi Abhayākaragupta Maṇḍala Rituals called "The Vajra Garland"
rdzogs pa'i rnal 'byor gyi phreng ba niṣpannayogāvalī Abhayākaragupta The Garland of Completion Stage Yogas
sbyin sreg gi cho ga 'od kyi snye ma jyotirmañjarī-nāma-homavidhi Abhayākaragupta Fire Offering Rituals, called “The Fruit Cluster of Radiant Light”
'phags pa sangs rgyas rjes su dran pa ārya-buddhānusmṛti Anon Remembering the Buddha
dam tshig gsum gyi rgyal po'i sgrub pa'i thabs trisamayarājasādhana Kumudākaramati A Sādhana of the King of the Three Commitments
rdo rje 'dzin pas legs par gsungs pa'i bstod pa vajradharasaṃgītistuti Anon A Praise of the Eloquence of Vajradhara
bstod pa'i phan yon stutyanuśaṃsā Anon The Benefits of Praises
dam tshig gsum gyi dam tshig gi sgrub thabs trisamayasamayasādhana Ratnākaragupta A Sādhana of the Commitments of the Three Commitments
rdo rje gdan gyi sgrub thabs vajrāsanasādhana Anon A Vajrāsana Sādhana
rdo rje gdan gyi sgrub thabs vajrāsanasādhna Anon A Vajrāsana Sādhana
yi ge drug pa'i sgrub thabs ṣaḍakṣarasādhana Anon A Sādhana of the Six Syllable Mantra
yi ge drug pa'i sgrub thabs ṣaḍakṣarasādhana Anon A Sādhana of the Six Syllable Mantra
gdams ngag gi khyad par yi ge drug pa'i sgrub thabs 'ga' zhig upadeśaviṣeśasādhana Anon Some Specific Personal Instructions on the Sādhana of the Six Syllable Mantra
bde ba 'byung ba'i sgrub thabs khasarpaṇasādhana Anon A Khasarpaṇa Sādhana
bde ba 'byung ba'i sgrub thabs khasarpaṇasādhana Padmākaramati A Khasarpaṇa Sādhana
seng ge sgra'i sgrub thabs siṃhanādasādhana Anon A Siṃhanāda Sādhana
seng ge sgra'i gzungs siṃhanādadhāraṇī Anon The Siṃhanāda Dhāraṇī
seng ge sgra'i sgrub thabs siṃhanādasādhana Anon A Siṃhanāda Sādhana
snying rje khros pa'i sgrub thabs hālāhalasādhana Anon A Hālāhala Sādhana
snying rje khros pa'i sgrub thabs hālāhalasādhana Anon A Hālāhala Sādhana
pad+ma gar gyi dbang phyug gi sgrub thabs padmanarteśvarasādhana Anon A Padmanarteśvara Sādhana
pad+ma gar gyi dbang phyug gi sgrub thabs padmanarteśvarasādhana Anon A Padmanarteśvara Sādhana
seng ge dang bya khyung dang khyab 'jug la bzhugs pa'i sgrub thabs harihariharivāhanasādhana Anon A Sādhana of the One Who Rests on Viṣṇu, a Garuda, and a Lion
seng ge dang bya khyung dang khyab 'jug la bzhugs pa'i sgrub thabs harihariharivāhanasādhana Anon A Sādhana of the One Who Rests on Viṣṇu, a Garuda, and a Lion
'jig rten gsum dbang du byed pa'i 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs trailokyavaśaṃkaralokeśvarasādhana Saraha (II) A Sādhana of Lokeśvara Who Has Sovereignty Over the Three Worlds
'jig rten dbang phyug 'jig rten gsum dbang du mdzad pa'i sgrub thabs trailokyavaśaṃkaralokeśvarasādhana Saraha (II) A Sādhana of Lokeśvara Who Has Sovereignty Over the Three Worlds
'jig rten dbang phyug dmar po'i sgrub thabs raktalokeśvarasādhana Anon A Sādhana of Red Lokeśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs āryāvalokiteśvarasādhana Anon A Sādhana of Ārya Avalokiteśvara
brtan pa'i 'khor lo'i sgrub thabs sthiracakrasādhana Anon A Sthiracakra Sādhana
brtan pa'i 'khor lo sgrub thabs sthiracakrasādhana Anon A Sthiracakra Sādhana
gsung gi mnga' bdag gi sgrub thabs vādirāṭsādhana Anon A Vādirāṭ Sādhana
gsung gi mnga' dag gi sgrub thabs vādirāṭsādhana Anon A Vādirāṭ Sādhana
spros pa med pa'i sgrub thabs arapacanasādhana Anon A Sādhana of the Unelaborated
spros pa med pa'i sgrub thabs arapacanasādhana Anon A Sādhana of the Unelaborated
'phral du nyams su myong ba'i spros pa med pa'i sgrub thabs sadyo'nubhavārapacanasādhana Anon A Sādhana of the Unelaborated of Immediate Experience
gdams ngag gi khyad par āmnāyaviśeṣa Anon Specific Personal Instructions
rdo rje lus med kyi sgrub thabs vajrānaṅgasādhana Anon A Vajrānaṅga Sādhana
'jam dpal rdo rje lus med kyi sgrub thabs vajrānaṅgamañjuśrīsādhana Anon A Vajrānaṅga Mañjuśrī Sādhana
ngag gi dbang phyug gi sgrub thabs vāgīśvarasādhana Anon A Vāgīśvara Sādhana
ngag gi dbang phyug gi sgrub thabs vāgīśvarasādhana Anon A Vāgīśvara Sādhana
ngag gi dbang phyug gi sgrub thabs vāgīśvarasādhana Anon A Vāgīśvara Sādhana
ngag gi sgrub thabs vāksādhana Anon A Sādhana of Speech
ngag sgrub pa'i thabs vāksādhana Anon A Sādhana of Speech
'jam dpal gyi sgrub thabs mañjuśrīsādhana Anon A Mañjuśrī Sādhana
dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub thabs siddhaikavīrasādhana Anon A Solitary Hero Sādhana
dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub thabs siddhaikavīrasādhana Anon A Solitary Hero Sādhana
'khor yug mngar ba'i sgrub thabs alimanmathasādhana Padmākara An Alimanmatha Sādhana
'jam dpal gyi sgrub thabs mañjuśrīsādhana Anon A Mañjuśrī Sādhana
'jam dpal gyi sgrub thabs mañjuśrīsādhana Anon A Mañjuśrī Sādhana
'jam dpal gyi sgrub thabs mañjuśrīsādhana Anon A Mañjuśrī Sādhana
shes rab bskyed pa prajñāvardha Anon The Generation of Wisdom
shes rab 'phel bar byed pa prajñāvṛddhi Anon Increasing Wisdom
'jam dpal gyi shes rab kyi 'khor lo mañjuśrīprajñācakra Anon A Sādhana of Prajñācakra Mañjuśrī
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Anon A Tārā Sādhana
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Anon A Tārā Sādhana
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Anon A Tārā Sādhana
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Anon A Tārā Sādhana
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Anon A Vajratārā Sādhana
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Anon A Vajratārā Sādhana
'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs āryā-tārāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Tārā
gdams ngag gi khyad par āmnāyāntara Anon Specific Personal Instructions
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Anon A Tārā Sādhana
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Anon A Tārā Sādhana
sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs sitatārāsādhana Anon A White Tārā Sādhana
sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs sitatārāsādhana Anon A White Tārā Sādhana
sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs śuklatārāsādhana Anon A White Tārā Sādhana
sgrol ma dug sel ba'i sgrub thabs jāṅgulītārāsādhana Anon A Jāṅgulī Tārā Sādhana
sgrol ma nor sbyin ma'i sgrub thabs dhanadātārāsādhana Anon A Dhanadā Tārā Sādhana
sgrol ma las 'byung ba'i ku ru kul+lA'i sgrub thabs tārodbhavakurukullāsādhana Anon A Kurukullā Tāra Emanation Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullāsādhana Anon A Kurukullā Sādhana
gdams ngag upadeśa Anon Personal Instructions
gdams ngag gi khyad par upadeśāntara Anon Specific Personal Instructions
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullāsādhana Indrabhūti A Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullāsādhana Anon A Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullāsādhana Anon A Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullāsādhana Anon A Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Anon A Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Anon A Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Anon A Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Anon A Prajñāpāramitā Sādhana
dbyangs can ma'i sgrub thabs sarasvatīsādhana Anon A Sarasvatī Sādhana
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs vajrasarasvatīsādhana Anon A Vajrasarasvatī Sādhana
dbyangs can ma'i sgrub thabs sarasvatīsādhana Anon A Sarasvatī Sādhana
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
rtog pa las gsungs ba'i 'od zer can gyi sgrub thabs kalpoktamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana as Proclaimed in the Procedural Tantra [of Māyāmārīcī]
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
          au D+yan nas byung ba'i 'od zer can gyi sgrub thabs oḍḍiyānamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana from Oḍḍiyāna
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
mya ngan med la dga' ba'i 'od zer can gyi sgrub thabs aśokakāntāmārīcīsādhana Anon An Aśokakāntā Mārīcī Sādhana
gdams ngag gi khyad par ji lta ba bzhin du mdud pa byas viśeṣopadeśa Anon Specific Personal Instructions
gzungs gdon pa'i man ngag dhāraṇīpāṭhopadeśa Anon Personal Instructions on Reciting the Dhāraṇī
nor rgyun ma'i sgrub thabs vasudhārāsādhana Anon A Vasudhārā Sādhana
nor rgyun ma'i sgrub thabs vasudhārāsādhana Anon A Vasudhārā Sādhana
nor rgyun ma'i sgrub thabs vasudhārāsādhana Anon A Vasudhārā Sādhana
nor rgyun ma'i gzungs kyi man ngag vasudhārādhāraṇyupadeśa Anon Personal Instructions on the Vasudhārā Dhāraṇī
rdo rje lcags sgrog ma'i sgrub thabs vajraśṛṅkhalāsādhana Anon A Vajraśṛṅkhalā Sādhana
rdo rje lcags sgrog ma'i sgrub thabs vajraśṛṅkhalāsādhana Anon A Vajraśṛṅkhalā Sādhana
khro gnyer can gyi sgrub thabs bhṛkuṭīsādhana Anon A Bhṛkuṭī Sādhana
khro gnyer can gyi sgrub thabs bhṛkuṭīsādhana Anon A Bhṛkuṭī Sādhana
dug sel ma'i sgrub thabs jāṅgulīsādhana Anon A Jāṅgulī Sādhana
dug sel ma'i gzungs jāṅgulī-dhāraṇī Anon The Jāṅgulī Dhāraṇī
'phags ma dug sel ba'i sgrub thabs ārya-jāṅgulīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Jāṅgulī
skul byed ma'i sgrub thabs cundāsādhana Anon A Cundā Sādhana
ral gcig ma'i sgrub thabs ekajaṭāsādhana Anon An Ekajaṭā Sādhana
gtsug tor rnam par rgyal ma'i sgrub thabs uṣṇīṣavijayāsādhana Anon An Uṣṇīṣavijayā Sādhana
gzhan gyis mi thub ma'i sgrub thabs aparājitāsādhana Anon An Aparājitā Sādhana
rdo rje tsa rtsi ka'i sgrub thabs vajracarcikāsādhana Anon A Vajracarcikā Sādhana
so sor 'brang ma chen mo'i sgrub thabs mahāpratisarāsādhana Anon A Mahāpratisarā Sādhana
rma bya chen mo'i sgrub thabs mahāmāyūrīsādhana Anon A Mahāmāyūrī Sādhana
stong chen po rab tu 'joms pa'i sgrub thabs mahāsahasrapramardanīsādhana Anon A Mahāsahasra Pramardanī Sādhana
gsang sngags kyi rjes su 'brang ba chen mo'i sgrub thabs mahāmantrānusāriṇīsādhana Anon A Mahāmantrānusāriṇī Sādhana
bsil ba'i tshal chen mo'i sgrub thabs mahāśītavatīsādhana Anon A Mahāśītavatī Sādhana
gdams ngag gzhan gyi lha lnga legs par bsten par bya ba avavādānyapañcadevatāsuśāsana Anon An Eloquent Recitation of the Five Deities with Other Personal Instructions
phyir zlog ma chen mo mahāpratyaṅgirā Anon A Mahāpratyaṅgirā [Sādhana]
rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi sgrub thabs dhvajāgrakeyūrāsādhana Anon A Dhavajāgrakeyūrā Sādhana
gzhan gyis mi thub ma'i sgrub thabs aparājitāsādhana Anon An Aparājitā Sādhana
rdo rje dri ldan ma'i sgrub thabs vajragāndhārīsādhana Anon A Vajragāndhārī Sādhana
sgrol ma rab tu dang ba'i sgrub thabs prasannatārāsādhana Anon A Prasannatārā Sādhana
gtum po cher khros pa'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Anon A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
gtum po chen po'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Anon A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
byams pa'i sgrub thabs maitreyasādhana Anon A Maitreya Sādhana
byams pa'i sgrub thabs maitreyasādhana Anon A Maitreya Sādhana
dzam+b+ha la tshon po'i sgrub thabs ucchuṣmajambhalasādhana Abhayākaragupta An Ucchuṣma Jambhala Sādhana
dzam+b+ha la'i sgrub thabs jambhalasādhana Anon A Jambhala Sādhana
dzam+b+ha la'i sgrub thabs jambhalasādhana Anon A Jambhala Sādhana
dzam+b+ha la'i sgrub thabs jambhalasādhana Anon A Jambhala Sādhana
dpal dzam+b+ha la'i sgrub thabs śrī-jambhalasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Jambhala
mdor bsdus pa'i dzam+b+ha la'i sgrub thabs saṃkṣiptajambhalasādhana Anon An Abbreviated Jambhala Sādhana
dpal dzam+b+ha la'i sgrub thabs śrī-jambhalasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Jambhala
rgyun gyi gdams ngag dhāropadeśa Anon Personal Instructions on Stabilizing [Jambhala]
dzam+b+ha la'i gdams ngag jambhalopadeśa Anon Personal Instructions on Jambhala
gdams ngag gi khyad par upadeśaviśeṣa Anon Specific Personal Instructions
khyad par gdams ngag viśeśāmnāya Anon Specific Advice [on Jambhala]
rta mgrin gyi sgrub thabs hayagrīvasādhana Anon A Hayagrīva Sādhana
khams gsum rnam par rgyal ba'i sgrub thabs trailokyavijayasādhana Anon A Trailokyavijaya Sādhana
rdo rje me 'bar ba'i gzi brjid kyi sgrub thabs vajrajvālānalārkasādhana Anon A Vajrajvālānalārka Sādhana
rta mchog gi sgrub thabs paramāśvasādhana Anon A Paramāśva Sādhana
'phags pa gshin rje gshed dmar po'i sgrub thabs ārya-raktayamārisādhana Anon A Sādhana of Ārya Red Yamāri
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje mthar mdzad kyi sgrub thabs yamāntakasādhana Anon A Yamāntaka Sādhana
gshin rje mthar byed kyi sgrub thabs yamāntakasādhana Anon A Yamāntaka Sādhana
bgegs mthar byed kyi sgrub thabs vighnāntakasādhana Anon A Vighnāntaka Sādhana
gtor ma'i cho ga balividhi Anon A Torma Cake Ritual
rdo rje hUM mdzad kyi sgrub thabs vajrahūṃkārasādhana Anon A Vajrahūṃkāra Sādhana
stobs po che'i sgrubs thabs mahābalasādhana Anon A Mahābala Sādhana
he ru ka'i sgrub thabs herukasādhana Anon A Heruka Sādhana
dgyes pa'i rdo rje'i sgrub thabs hevajrasādhana Anon A Hevajra Sādhana
bdag med ma'i sgrub thabs nairātmyāsādhana Anon A Nairātmā Sādhana
bdag med ma'i sgrub thabs nairātmyāsādhana Anon A Nairātmā Sādhana
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravārāhīsādhana Anon A Vajravārāhī Sādhana
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravārāhīsādhana Anon A Vajravārāhī Sādhana
rdo rje phag mo'i rtog pa don thams cad sgrub pa śrī-vajravārāhīkalpasarvārthasādhaka Anon A Procedural Text for the Glorious Vajravārāhī called “Accomplishing All Aims”
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravārāhīsādhana Anon A Vajravārāhī Sādhana
mdor bsdus pa'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs saṃkṣiptavajravārāhīsādhana Anon An Abbreviated Vajravārāhī Sādhana
rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajrayoginīsādhana Anon A Vajrayoginī Sādhana
dpal 'byung po 'dul byed kyi mdor bsdus pa'i sgrub thabs śrī-bhūtaḍāmarasaṃkṣiptasādhana Anon An Abbreviated Sādhana of the Glorious Bhūtaḍāmara
'byung po 'dul byed kyi sgrub thabs bhūtaḍāmarasādhana Anon A Bhūtaḍāmara Sādhana Together with Auxillary Practices
mgon po nag po'i sgrub thabs mahākālasādhana Anon A Mahākāla Sādhana
dpal rdo rje gdan gyi sgrub thabs śrī-vajrāsanasādhana Anon A Vajrāsana Sādhana
brtan pa'i 'khor lo'i cho ga sthiracakrabhāvanā Anon A Sthiracakra Sādhana
brtan pa'i 'khor lo'i sgrub pa'i thabs sthiracakrasādhana Anon A Sthiracakra Sādhana
tshig lhug pa'i brtan pa'i 'khor lo'i sgrub thabs muktakena sthiracakrasādhana Anon A Sthiracakra Sādhana in Prose Form
tshig lhug pa'i a ra pa tsa na'i sgrub thabs muktakena arapacanasādhana Padmākara An Arapacana Sādhana in Prose Form
a ra pa tsa na'i sgrub thabs arapacanasādhana Ajitamitragupta An Arapacana Sādhana
'phags pa 'jam dpal gyi sgrub thabs ārya-mañjuśrīsādhana Anon A Sādhana of the Glorious Mañjuśrī
'jam dpal rdo rje'i sgrub thabs mañjuśrīvajrasādhana Anon A Mañjuvajra Sādhana
ngag gi rgyal po sgrub pa'i thabs vāgrājasādhana Anon A Vādirāja Sādhana
rgyal po chen po 'jam dpal rol ba'i sgrub thabs mahārājaḍīḍāmañjuśrīsādhana Anon A Sādhana of Mañjusri Delighting as a Great King
rig pa 'dzin pa'i sde snod du gsungs pa'i mdor bsdus pa'i 'jam dpal gyi sgrub pa'i thabs vidyādharapiṭakasaṃkṣiptamañjuśrīsādhana Anon An Abbreviated Mañjuśrī Sādhana as Taught in the Vidyādhara Collection
rig pa 'dzin pa'i sde snod kyis bsdus pa'i 'jam pa'i dbyangs kyi sgrub pa'i thabs vidyādharapiṭakapratibaddhamañjughoṣasādhana Anon An Abbreviated Mañjuśrī Sādhana Connected with the Vidyādhara Collection
'jam dpal shes rab kyi sbyor ba mañjuśrī-prajñopakrama Anon The Wisdom Yoga of Mañjuśrī
yan lag med pa'i rdo rje 'jam pa'i dbyangs kyi sgrub thabs vajrānaṅgamañjughoṣasādhana Anon A Sādhana of Vajrānaṅga Mañjughoṣa
chos kyi dbyings ngag gi dbang phyug gi sgrub thabs dharmadhātuvāgīśvarasādhana Anon A Sādhana of Dharmadhātu Vāgīśvara
mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs nāmasaṅgītisādhana Anon A Nāmasaṅgīti Sādhana
'phags pa 'jam pa'i rdo rje dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub thabs ārya-mañjuvajrasiddhaikavīrasādhana Anon A Sādhana of the Solitary Hero Form of Ārya Mañjuvajra
'jam dpal shes rab 'khor lo sgrub pa'i thabs mañjuśrīprajñācakrasādhana Anon A Sādhana of Prajñācakra Mañjuśrī
'phral du nyams su myong ba'i a ra pa tsa na'i sgrub thabs sadyo'nubhavārapacana-sādhana Anon A Sādhana of Arapacana of Immediate Experience
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamāri-sādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje gshed nag po sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
dpal rdo rje chos kyi sgrub thabs śrī-vajradharmasādhana Sujanabhadra A Sādhana of the Glorious Vajradharma
seng ge sgra'i sgrub thabs siṃhanādasādhana Candragomin A Siṃhanāda Sādhana
hA la hA la'i sgrub thabs hālāhalasādhana Sahajalalita A Hālāhala Sādhana
kha sa rpa Na'i sgrub pa'i thabs khasarpaṇasādhana Anon A Khasarpaṇa Sādhana
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yi ge drug pa'i sgrub pa'i thabs āryāvalokiteśvaraṣaḍakṣarasādhana Sahajalalita A Sādhana of the Six Syllable Mantra of Ārya Avalokiteśvara
ha ri ha ri ha ri la zhon par gyur pa'i spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub pa'i thabs harihariharivāhanodbhavāvalokiteśvara-sādhana Sambuddha A Sādhana of Avalokiteśvara Mounted on Viṣṇu, a Garuda, and a Lion
ha la ha la'i sgrub thabs hālāhalasādhana Sahajalalita A Hālāhala Sādhana
pad+ma gar gyi dbang phyug gi sgrub pa'i thabs padmanarteśvarasādhana Sambuddha A Padmanarteśvara Sādhana
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Vajrāṅkura A Tārā Sādhana
sgrol ma dkar mo sgrub pa'i thabs sita-tārā-sādhana Cintāmaṇirāja A White Tārā Sādhana
seng ldeng nags kyi sgrol ma zhes bya ba'i sgrub thabs khadiravaṇītārāsādhana Sambuddha A Sādhana of Khadiravaṇī Tārā
sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs sitatārāsādhana Śraddhākaravarman A White Tārā Sādhana
          o D+yan gyi 'od zer can gyi sgrub pa'i thabs uḍḍiyānamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana from Oḍḍiyāna
rtog pa nas gsungs pa'i 'od zer can gyi sgrub pa'i thabs kalpoktamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana as Proclaimed in the Procedural Tantra [of Māyāmārīcī]
rtog pa las gsungs pa'i cho gas 'od zer can dkar mo'i sgrub thabs kalpoktavidhinā sitamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana with Ritual as Proclaimed in the Procedural Tantra [of Māyāmārīcī]
mya ngan med pa'i shing gi 'od zer can gyi sgrub thabs aśokakāṇḍāmārīcīsādhana Anon An Aśokakāntā Mārīcī Sādhana
          u Dyan gyi 'od zer can gyi sgrub pa'i thabs uḍḍiyānamārīcīsādhana Sahajalalita A Mārīcī Sādhana from Oḍḍiyāna
u D+yan gyi rim pa'i 'od zer can gyi sgrub pa'i thabs oḍḍiyānakramamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana According to the Oḍḍiyāna Arrangement
tsun+da'i sgrub pa'i thabs cundāsādhana Anon A Cundā Sādhana
dpal gnod gnas kyi mdor bsdus pa'i sgrub pa'i thabs Śrī­jambhalasya saṃkṣipta­sādhana Vajracandragomin An Abbreviated Sādhana of the Glorious Jambhala
u ts+tshu s+ma dzaM b+ha la'i sgrub pa'i thabs ucchuṣmajambhalasādhana Nandadatta An Ucchuṣma Jambhala Sādhana
lha mo nor rgyun gyi sgrub thabs vasudhārāsādhana Anon A Vasudhārā Sādhana
khro gnyer can gyi sgrub pa'i thabs bhṛkuṭīsādhana Anon A Bhṛkuṭī Sādhana
byams pa'i sgrub thabs maitreyasādhana Anon A Maitreya Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Buddha A Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Saṅghadattaputra A Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Anon A Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Anon A Prajñāpāramitā Sādhana
mdor bsdus pa'i shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs saṃkṣiptaprajñāpāramitāsādhana Anon An Abreviated Prajñāpāramitā Sādhana
mi g.yo ba'i sgrub thabs acalasādhana pra b+ha kA ra kIrti An Acala Sādhana
gtum po khro bo chen po'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Anon A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
rdo rje hUM mdzad kyi sgrub pa'i thabs vajrahūṃkārasādhana Anon A Vajrahūṃkāra Sādhana
ri khrod lo ma can gyi sgrub thabs parṇaśabarīsādhana Anon A Parṇaśavarī Sādhana
'phags ma ri khro lo ma can gyi gzungs sngags ārya-parṇa-śabarī-dhāraṇī Anon The Dhāraṇī of Ārya Parṇaśavarī
'phags ma rdo rje dbyangs can ma'i sgrub pa'i thabs ārya-vajrasarasvatīsādhana Śrīdhara A Sādhana of Ārya Vajrasarasvatī
bgegs bskrad pa'i sgrub pa'i thabs vighnāntakasādhana Anon A Vighnāntaka Sādhana
ral gcig ma'i sgrub thabs ekajaṭāsādhana Anon An Ekajaṭā Sādhana
'phags ma dug sel ba'i sgrub thabs ārya-jāṅgulīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Jāṅgulī
'phags ma dug sel ma'i gzungs ārya-jāṅgulī-dhāraṇī Anon The Dhāraṇī of Ārya Jāṅgulī
lha mo rigs byed ma'i sgrub pa'i thabs kurukullāsādhana Anon A Sādhana of the Goddess Kurukullā
rtog pa las gsungs pa'i lha mo rigs byed ma'i sgrub thabs kalpoktakurukullāsādhana Nāgārjuna A Sādhana of the Goddess Kurukullā as Proclaimed in the Procedural Tantra
lha mo rig byed ma'i sgrub thabs kurukullāsādhana Anon A Sādhana of the Goddess Kurukullā
          o Di yAn nas byung ba'i rigs byed ma'i sgrub pa'i thabs oḍḍiyānavinirgatakurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana from Oḍḍiyāna
khams gsum dbang du byed pa'i spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub pa'i thabs trailokyavaśaṃkarāvalokiteśvarasādhana Saraha (II) A Sādhana of Avalokiteśvara Who Has Sovereignty Over the Three Worlds
dpal gnod gnas kyi sgrub pa'i thabs śrī-jambhalasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Jambhala
rgya nag po'i rim pa'i sgrol ma'i sgrub thabs mahācīnakramatārāsādhana Śāśvatavajra A Tārā Sādhana According to the Chinese Arrangement
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Anon A Vajratārā Sādhana
'phags pa gshin rje dmar po'i sgrub pa'i thabs ārya-raktayamārisādhana Anon A Sādhana of Ārya Red Yamāri
so sor 'brang ba chen mo'i sgrub thabs mahāpratisarāsādhana Anon A Mahāpratisarā Sādhana
gtsug tor rnam par rgyal ma'i sgrub thabs uṣṇīṣavijayāsādhana Anon An Uṣṇīṣavijayā Sādhana
'phags ma rma bya chen mo'i sgrub thabs ārya-mahāmāyurīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Mahāmāyūrī
stong chen mo rab tu 'joms ma zhes bya ba'i sgrub thabs mahāsahasrapramardanīsādhana Anon A Mahāsahasra Pramardanī Sādhana
gsang sngags rjes su 'dzin ma chen mo'i sgrub thabs mahāmantrānudhāriṇīsādhana Anon A Mahāmantrānusāriṇī Sādhana
bsil ba'i tshal chen mo'i sgrub pa'i thabs mahāśītavatīsādhana Anon A Mahāśītavatī Sādhana
phyir zlog ma chen mo'i sgrub thabs mahāpratyaṅgirāsādhana Anon A Mahāpratyaṅgirā Sādhana
rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi sgrub thabs dhvajāgrakeyūrāsādhana Anon A Dhavajāgrakeyūrā Sādhana
rnam par rgyal ma'i sgrub pa'i thabs aparājitāsādhana Anon An Aparājitā Sādhana
rdo rje gan+d+ha rI'i sgrub thabs vajragāndhārīsādhana Anon A Vajragāndhārī Sādhana
dpal mgon po nag po'i sgrub pa'i thabs śrī-mahākālasādhana Vararuci A Sādhana of the Glorious Mahākāla
rdo rje lcags sgrog gi sgrub pa'i thabs vajraśṛṅkhalāsādhana Anon A Vajraśṛṅkhalā Sādhana
stobs po che'i sgrub thabs mahābalasādhana Anon A Mahābala Sādhana
gzhan gyis mi thub ma zhes bya ba'i gdugs dkar mo can gyi sgrub thabs sitātapatrā-nāma-aparājitāsādhana Anon A Sitātapatra Aparājitā Sādhana
rta mgrin gyi sgrub pa'i thabs hayagrīvasādhana Anon A Hayagrīva Sādhana
zhal gcig phyag gnyis pa'i he ru ka'i sgrub thabs dvibhujaherukasādhana Anon A Sādhana of Heruka with One Face and Two Arms
bdag med ma gcig bu'i sgrub pa'i thabs kevalanairātmyāsādhana Anon A Kevala Nairātmā Sādhana
bdag med ma'i sgrub pa'i thabs nairātmyāsādhana Anon A Nairātmā Sādhana
gser mdog can gyi shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs kanakavarṇaprajñāpāramitāsādhana Anon A Kanakavarṇa Prajñāpāramitā Sādhana
rtog pa las brgyud pa'i 'od zer can gyi sgrub pa'i thabs kalpāmnāyamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana in the Tradition of the Procedural Tantra
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravārāhīsādhana Anon A Vajravārāhī Sādhana
rigs byed ma'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana
sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs śuklatārāsādhana Bhagavata A White Tārā Sādhana
sgyu 'phrul dra ba'i rim pa'i spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub pa'i thabs māyājālakramāvalokiteśvarasādhana Jetāri An Avalokiteśvara Sādhana According to the Arrangement in the Māyājāla Tantra
dam tshig gsum gyi rgyal po'i sgrub thabs trisamayarājasādhana Kumudākaramati
dam tshig gsum gyi rgyal po'i sgrub thabs trisamayarājasādhana Ratnākaragupta A Trisamayarāja Sādhana
dpal rdo rje gdan gyi sgrub thabs śrī-vajrāsanasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Vajrāsana
rdo rje gdan gyi sgrub thabs vajrāsanasādhana Anon A Vajrāsana Sādhana
rdo rje gdan gyi sgrub thabs vajrāsanasādhana Anon A Vajrāsana Sādhana
'phags pa yi ge drug ma rig pa chen po'i sgrub thabs ārya-ṣaḍakṣarīmahāvidyāsādhana Sahajalalita A Sādhana of the Ārya Mahāvidyā Ṣaḍakṣarī
yi ge drug pa'i sgrub thabs ṣaḍakṣarasādhana Anon A Sādhana of the Six-Syllable Mantra
'jig rten mgon po'i sgrub thabs lokanāthasādhana Anon A Lokanātha Sādhana
yi ge drug pa'i sgrub thabs ṣaḍakṣarasādhana Anon A Ṣaḍakṣarī Sādhana
'phags pa kha sa rpa Na 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs ārya-khasarpaṇalokeśvararādhana Niṣkalaṅkapāda A Sādhana of the Ārya Khasarpaṇa Lokeśvara
kha sa rpa Na'i sgrub thabs khasarpaṇasādhana Padmākaramati A Khasarpaṇa Sādhana
dpal kha sa rpa Na'i sgrub thabs śrī-khasarpaṇasādhana Śubhaṃkara A Sādhana of the Glorious Khasarpaṇa
'phags pa mkha' spyod kyi sgrub thabs ārya-khasarpaṇasādhana Anupamarakṣita A Sādhana of Ārya Khasarpaṇa
dpal ldan mkha' spyod kyi sgrub thabs śrī-khasarpaṇasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Khasarpaṇa
seng ge sgra'i sgrub thabs siṃhanādasādhana Avadhūtipa Advayavajra A Siṃhanāda Sādhana
'jig rten mgon po'i sgrub thabs lokanāthasādhana Anon A Lokanātha Sādhana
'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs lokeśvarasādhana Anon A Lokeśvara Sādhana
seng ge sgra'i sgrub thabs siṃhanādasādhana Anon A Siṃhanāda Sādhana
'phags pa seng ge sgra'i sgrub thabs ārya-siṃhanādasādhana Anon A Sādhana of Ārya Siṃhanāda
dpal seng ge sgra'i sgrub thabs śrī-siṃhanādasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Siṃhanāda
'jig rten dbang phyug hA la hA la'i sgrub thabs hālāhalalokeśvarasādhana Anon A Sādhana of Hālāhala Lokeśvara
hA la hA la'i sgrub thabs hālāhalasādhana Sahajalalita A Hālāhala Sādhana
rdo rje chos kyi sgrub thabs vajradharmasādhana Anon A Vajradharma Sādhana
pad+ma gar gyi dbang phyug gi sgrub thabs padmanarteśvarasādhana Sambuddha A Padmanarteśvara Sādhana
pad+ma gar gyi dbang phyug gi sgrub thabs padmanarteśvarasādhana Anon A Padmanarteśvara Sādhana
ha ri ha ri ha ri la zhon par gyur pa'i sgrub thabs harihariharivāhanodbhavasādhana Anon A Sādhana of the One Mounted on Viṣṇu, a Garuda, and a Lion
ha ri ha ri ha ri la zhon par gyur pa'i sgrub thabs harihariharivāhanodbhavasādhana Sambuddha A Sādhana of the One Mounted on Viṣṇu, a Garuda, and a Lion
'jig rten gsum po dbang du byed pa'i 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs trailokyavaśaṃkaralokeśvarasādhana Saraha (II) A Sādhana of Lokeśvara Who Has Sovereignty Over the Three Worlds
'jig rten gsum po dbang du byed pa'i 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs trailokyavaśaṃkaralokeśvarasādhana Saraha (II) A Sādhana of Lokeśvara Who Has Sovereignty Over the Three Worlds
'jig rten dbang phyug dmar po'i sgrub thabs raktalokeśvarasādhana Anon A Sādhana of Red Lokeśvara
'jig rten dbang phyug gi lhag par dbang du bya ba'i cho ga lokeśvaravaśyādhikavidhi Anon A Ritual for Special Sovereignty With Lokeśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug mgrin pa sngon po can gyi sgrub thabs nīlakaṇṭhāryāvalokiteśvarasādhana Anon A Sādhana of Ārya Avalokiteśvara with a Blue Throat
sgyu 'phrul dra ba'i rim pa'i 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi sgrub thabs māyājālakramāryāvalokiteśvarasādhana Anon A Sādhana of Ārya Avalokiteśvara According to the Arrangement of the Māyājāla Tantra
pad+ma'i phyag gi gzungs padmapāṇi-dhāraṇī Anon The Padmapāṇi Dhāraṇī
nye bar sbyod pa dang bcas pa sran ma ma Sha'i zhal gyi gzungs sopacarā-māṣa-mukha-dhāraṇī Anon A Dhāraṇī of [Applying] Powdered Bean Paste to the Face Together with Devotional Practices
'jig rten dbang phyug don yod zhags pa'i sgrub thabs amoghapāśalokeśvarasādhana Anon An Amoghapāśa Lokeśvara Sādhana
dpal 'jig rten gsum po dbang du byed pa 'phags pa b+hu g+ma'i sgrub thabs śrī-trailokyavaśaṃkarāryabhugma-sādhana Śūnyatāsamādhivajra A Sādhana of Ārya Buṅgadya Who Has Sovereignty Over the Three Worlds
dpal 'jig rten mgon po'i sgrub thabs śrī-lokanāthasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Lokanātha
brtan pa'i 'khor lo'i sgrub thabs sthiracakrasādhana Bhavaskandha A Sthiracakra Sādhana
tshig lhug pa'i brtan pa'i 'khor lo'i sgrub thabs muktakena sthiracakrasādhana Anon A Sthiracakra Sādhana in Prose Form
'phags pa 'jam dpal gyi sgrub thabs ārya-mañjuśrīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Mañjuśrī
dpal ldan ngag gi rgyal po'i sgrub thabs śrīmadvāgrājasādhana Cintāmaṇidatta A Sādhana of the Glorious Vādirāja
'phags pa 'jam dpal ngag gi rgyal po'i sgrub thabs ārya-vāgrājamañjuśrīsādhana Vajrayoginī A Sādhana of Ārya Vādirāja Mañjuśrī
ngag gi rgyal po'i sgrub thabs vādirājasādhana Anon A Vādirāja Sādhana
'jam pa'i dbyangs kyi sgrub thabs mañjughoṣasādhana Anon A Mañjughoṣa Sādhana
dpal ldan 'phags pa ngag gi rgyal po'i sgrub thabs āryaśrīmadvādirājasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Ārya Vādirāja
ngag gi rgyal po'i sgrub thabs vādirājasādhana Anon A Vādirāja Sādhana
shes rab 'phel ba'i gter gyi ngag gi rgyal po'i sgrub thabs prajñāvardhananidhivādirājasādhana Harihara A Sādhana of Vādirāja, The Treasury of Prajñāvardhana
ngag gi rgyal po'i sgrub thabs vāgrājasādhana Anon A Vagrāja Sādhana
a ra pa tsa na'i sgrub thabs arapacanasādhana Ajitamitragupta An Arapacana Sādhana
tshig lhug pa'i a ra pa tsa na'i sgrub thabs muktakena arapacanasādhana Anon An Arapacana Sādhana in Prose Form
rje btsun 'phags pa 'jam dpal bsgom pa'i man ngag ārya-mañjuśrībhaṭṭārakabhāvanopadeśa Anon Personal Instructions on Meditating On the Venerable Ārya Mañjuśrī
a ra pa tsa na 'phral du nyams su myong ba'i sgrub thabs sadyo'nubhavārapacanasādhana Anon A Sādhana of Arapacana of Immediate Experience
yan lag med pa'i rdo rje'i sgrub thabs vajrānaṅgasādhana Anon A Vajrānaṅga Sādhana
'jam dpal yan lag med pa'i rdo rje'i sgrub thabs vajrānaṅgamañjuśrīsādhana Anon A Sādhana of Vajrānaṅga Mañjuśrī
chos kyi dbyings ngag gi dbang phyug gi sgrub thabs dharmadhātuvāgīśvarasādhana Anon A Dharmadhātu Vāgīśvara Sādhana
chos kyi dbyings ngag gi dbang phyug gi sgrub thabs kyis dbang du bya ba'i cho ga dharmadhātuvāgīśvarasādhanavaśya-vidhi Anon A Ritual for Attaining Sovereignty by Means of the Dharmadhātu Vāgīśvara Sādhana
sems can thams cad dbang du byed pa'i ting nge 'dzin sarvasattvavaśīkaraṇasamādhi Anon The Samādhi of Attaining Sovereignty Over All Sentient Beings
chos kyi dbyings ngag gi dbang phyug gi sgrub thabs dharmadhātuvāgīśvarasādhana Anon A Dharmadhātu Vāgīśvara Sādhana
a ra pa tsa na'i sgrub thabs arapacanasādhana Anon An Arapacana Sādhana
ngag gi sgrub thabs vāksādhana Anon A Speech Sādhana
dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub thabs siddhaikavīrasādhana Anon A Solitary Hero Sādhana
ngag gi sgrub thabs vāksādhana Anon A Speech Sādhana
'jam dpal rgyal po chen po rol pa'i sgrub thabs mahārājalīlāmañjuśrīsādhana Anon A Mahārājalīlā Mañjuśrī Sādhana
'jam dpal gyi sgrub thabs mañjuśrīsādhana Anon A Mañjuśrī Sādhana
'phags pa dpa' bo gcig tu grub pa'i sgrub thabs ārya-siddhaikavīrasādhana Anon A Sādhana of the Ārya Solitary Hero
dpa' bo gcig tu sgrub pa'i sgrub thabs siddhaikavīrasādhana Anon A Solitary Hero Sādhana
bung ba myos pa'i sgrub thabs alimanmathasādhana Anon An Alimanmatha Sādhana
lhag par dbang du byed pa'i 'jam dpal gyi sgrub thabs vaśyādhikamañjuśrīsādhana Śubhākaragupta A Sādhana of Mañjuśrī Having Special Sovereignty
'jam dpal gyi sgrub thabs mañjuśrīsādhana Anon A Mañjuśrī Sādhana
          rig pa 'dzin pa'i sde snod las byung ba bsdus pa'i 'jam dpal gyi sgrub thabs vidyādharapiṭakasaṃkṣiptamañjuśrī-sādhana Anon An Abbreviated Mañjuśrī Sādhana Taken from the Vidyādhara Collection
rig pa 'dzin pa'i sde snod las 'byung ba bsdus pa'i 'jam dpal gyi sgrub thabs vidyādhara-piṭaka-pratibaddha-mañjuśrī-sādhana Collection
rig pa 'dzin pa'i sde snod so so nas bsdus pa'i 'jam dpal dbyangs kyi sgrub thabs vidyādharapiṭakapratibaddhamañjughoṣasādhana Anon An Abbreviated Mañjuśrī Sādhana Connected with the Vidyādhara
shes rab 'phel ba'i cho ga prajñāvardhanavidhi Anon A Ritual for Increasing Wisdom
mtshan yang dag par brjod pa'i man ngag shes rab 'khor lo'i dngos grub mchog thob pa'i sgrub thabs nāmasaṅgītyāmnāyasiddhiprajñācakravaralabdhasādhana Anon A Sādhana for Obtaining the Supreme Siddhi of Prajñācakra Together with Personal Instructions on the Nāmasaṃgīti
chos kyi dung gi ting nge 'dzin 'jam dpal gyi sgrub thabs dharmaśaṃkhasamādhimañjuśrīsādhana Anon A Mañjuśrī Sādhana for [Attaining] the Dharma Conch Samādhi
'phags pa mtshan yang dag par brjod pa'i sgrub thabs ārya-nāmasaṅgītisādhana Anon A Sādhana of the Ārya Nāmasaṃgīti
'jam pa'i rdo rje'i sgrub thabs mañjuvajrasādhana Anon A Mañjuvajra Sādhana
yi ge gcig pa'i rab tu sbyor ba cung zad pa ekākṣarakatipayaprayoga Anon A Slight Application of a Single Syllable
gtum po chen po'i sgrub thabs cho ga dang bcas pa caṇḍamahāroṣaṇasādhana sakalpa Prabhākarakīrti A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana Together With A Ritual
gtum po chen po'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Anon A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
gtum po chen po'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Anon A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
gtum po chen po'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇasādhana Anon A Caṇḍamahāroṣaṇa Sādhana
'phags ma seng ldeng nags kyi sgrol ma'i sgrub thabs ārya-khadiravaṇītārāsādhana Sambuddha A Sādhana of Ārya Khadiravaṇī Tārā
sgrol ma chen mo'i sgrub thabs mahātārāsādhana Anon A Mahātārā Sādhana
mchog sbyin sgrol ma'i sgrub thabs varadatārāsādhana Anon A Varada Tārā Sādhana
dbang du byed pa'i sgrol ma'i sgrub thabs vaśyatārāsādhana Vajrāṅkura A Vaśada Tārā Sādhana
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Anon A Vajratārā Sādhana
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Anon A Vajratārā Sādhana
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Nāgārjuna A Vajratārā Sādhana
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Dharmākaramati A Vajratārā Sādhana
rdo rje sgrol ma'i sgrub thabs vajratārāsādhana Ratnākaraśānti A Vajratārā Sādhana
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Anupamarakṣita A Tārā Sādhana
'phags pa 'jigs pa chen po brgyad las skyob pa'i sgrol ma'i sgrub thabs ārya-aṣṭamahābhayatāraṇītārāsādhana Anon A Sādhana of Tārā Who Provides Refuge From the Eight Great Fears
rgya nag rim pa'i 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs cīnakramāryatārāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Tārā According to the Chinese Arrangement
rgya nag chen po'i rim pa'i sgrol ma'i sgrub thabs mahācīnakramatārāsādhana Śāśvatavajra Sādhana of Tārā According to the Great Chinese Arrangement
'chi ba bslu ba'i sgrol ma'i sgrub thabs mṛtyuvañcanatārāsādhana Anon A Tārā Sādhana for Avoiding Death
'chi ba bslu ba sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs mṛtyuvañcanasitatārāsādhana Śraddhākaravarman A White Tārā Sādhana for Avoiding Death
sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs sitatārāsādhana Cintāmaṇirāja A White Tārā Sādhana
sgrol ma dkar mo phyag drug ma'i sgrub thabs ṣaḍbhujaśuklatārāsādhana Anon A Sādhana of Six-armed White Tārā
'phags ma sgrol ma dug sel ma'i sgrub thabs ārya-jāṅgulītārāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Jāṅgulī Tārā
sgrol ma nor sbyin ma'i sgrub thabs dhanadātārāsādhana Anon A Dhanada Tārā Sādhana
          'od dpag med kyi snying po'i rgyud las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtog pa gsungs pa amitābha-garbha-tantre bhagavatyā āryatārāyāḥ kalpoddeśa Anon A Ritual Performance Text for the Bhagavatī Ārya Tārā Taken from the Heart of Amitābha Tantra
ngan song las sgrol ma'i sgrub thabs durgatyuttāriṇīsādhana Anon A Sādhana of the Liberator From Bad Transmigrations
lha mo sgrol ma'i sgrub thabs ārya-tārādevīsādhana Anon A Sādhana of the Goddess Ārya Tārā
'chi bslu ba'i man ngag gi sgrol ma'i sgrub thabs mṛtyuvañcanopadeśatārāsādhana Anon A Tārā Sādhana of Personal Instructions on Avoiding Death
sna tshogs yum gyi sgrub thabs viśvamātāsādhana Anon A Viśvamātā Sādhana
don thams cad grub pa rab tu sbyin pa'i 'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs sarvārthasādhanyāryaprasannatārāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Tārā Who Bestows the Attainment of All Objectives
rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i cho ga ārya-tārābhaṭṭārikākalpa Anon A Ritual of the Venerable Ārya Tārā
'phags ma dug sel ma'i sgrub thabs ārya-jāṅgulīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Jāṅgulī
'phags ma dug sel ma'i gzungs ārya-jāṅgulīdhāraṇī Anon The Dhāraṇī of Ārya Jāṅgulī
'phags ma dug sel ma'i sgrub thabs ārya-jāṅgulī-sādhana Anon A Sādhana of Ārya Jāṅgulī
'phags ma dug sel ma'i rig sngags chen mo ārya-jāṅgulīmahāvidyā Anon The Mahāvidyā of Ārya Jāṅgulī
bcom ldan 'das 'phags ma dug sel ba'i rtog pa ārya-jāṅgulībhagavatīkalpa Anon A Ritual Procedure Text for the Bhagavatī Ārya Jāṅgulī
'phags ma dzAM gu lI'i sgrub thabs ārya-jāṅgulīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Jāṅgulī
ral pa gcig ma'i sgrub thabs ekajaṭāsādhana Anon An Ekajaṭā Sādhana
ral pa gcig ma'i sgrub thabs ekajaṭāsādhana Anon An Ekajaṭā Sādhana
'phags ma ral gcig ma'i sgrub thabs ārya-ekajaṭāsādhana Anon An Sādhana of Ārya Ekajaṭā
ral pa gcig ma'i sgrub thabs ekajaṭāsādhana Anon An Ekajaṭā Sādhana
ral pa gcig ma'i sgrub thabs ekajaṭāsādhana Anon An Ekajaṭā Sādhana
tsun+de'i sgrub thabs cundā-sādhana Anon A Cunda Sādhana
tsun+de'i sgrub thabs cundāsādhana Anon A Cunda Sādhana
tsun+de'i sgrub thabs cundā-sādhana Anon A Cunda Sādhana
rtog pa las gsungs pa'i 'od zer can dkar mo phyag bcu pa'i sgrub thabs kalpoktadaśabhujasitamārīcīsādhana Anon A Sādhana of Ten-armed White Mārīcī as Proclaimed in the Procedural Tantra [of Māyāmārīcī]
mya ngan med pa'i shing gi 'od zer can gyi sgrub thabs aśokakāṇḍāmārīcīsādhana Anon An Aśokakāntā Mārīcī Sādhana
rtog pa las gsungs pa'i 'od zer can gyi sgrub thabs kalpoktamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana as Proclaimed in the Procedural Tantra [of Māyāmārīcī]
rtog pa las gsungs pa'i cho ga 'od zer can dkar mo'i sgrub thabs kalpoktavidhinā sitamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana Together With a Ritual as Proclaimed in the Procedural Tantra [of Māyāmārīcī]
rdo rje dbyings kyi dbang phyug ma 'od zer can gyi sgrub thabs vajradhātvīśvarīmārīcīsādhana Anon A Vajradhātvīśvarī Mārīcī Sādhana
'od zer can phyag brgyad ma ser mo'i sgrub thabs aṣṭabhujapītamārīcīsādhana Anon A Sādhana of Eight-armed Yellow Mārīcī
          o Di yA na'i 'od zer can gyi sgrub thabs oḍḍiyānamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana from Oḍḍiyāna
          o Di yA na'i 'od zer can gyi sgrub thabs oḍḍiyānamārīcīsādhana Sahajalalita A Mārīcī Sādhana from Oḍḍiyāna
rang byin gyis brlab pa'i rim pa'i 'od zer can gyi sgrub thabs svādhiṣṭhānakramamārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana Arranged for Self-consecration
mya ngan med pa'i shing gi 'od zer can gyi sgrub thabs aśokakāṇḍāmārīcīsādhana Anon An Aśokakāntā Mārīcī Sādhana
rtog pa las gsungs pa'i 'od zer can gyi sgrub thabs kalpoktamārīcīsādhana Anandagarbha - Garbhapāda A Mārīcī Sādhana as Proclaimed in the Procedural Tantra [of Māyāmārīcī]
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
dpal 'od zer can pi tsu ba'i sgrub thabs śrī-mārīcīpicupāsādhana Anon A Sādhana of Glorious Picumī Mārīcī
'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīsādhana Anon A Mārīcī Sādhana
'od zer can gyi sgrub thabs mdor bsdus pa saṃkṣiptamārīcīsādhana Anon An Abbreviated Mārīcī Sādhana
'phags ma 'od zer can gyi gzungs gdon pa'i man ngag ārya-mārīcīdhāraṇīpāṭhopadeśa Anon Personal Instructions on the Dhāraṇī of Ārya Mārīcī
ri khrod lo ma can gyi sgrub thabs parṇaśabarīsādhana Anon A Parṇaśabarī Sādhana
ri khrod lo ma can gyi sgrub thabs parṇaśabarīsādhana Anon A Parṇaśabarī Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar mo'i sgrub thabs śuklaprajñāpāramitāsādhana Anon A White Prajñāpāramitā Sādhana
'phags ma ri khrod ma lo ma can gyi gzungs ārya-parṇaśabarīsādhana Anon The Dhāraṇī of Ārya Parṇaśabarī
dpal ldan nag po chen po'i sgrub thabs śrīmanmahākālasādhana Anon A Sādhana of Glorious Mahākāla
shes rab kyi pha rol tu phyin ma sku mdog ser mo'i sgrub thabs pītavarṇaprajñāpāramitāsādhana Anon A Sādhana of Golden-hued Prajñāpāramitā
shes rab kyi pha rol tu phyin ma sku mdog ser mo'i sgrub thabs mdor bsdus pa saṃkṣiptapītavarṇaprajñāpāramitāsādhana Anon An Abbreviated Sādhana of Golden-hued Prajñāpāramitā
shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar mo'i sgrub thabs śuklaprajñāpāramitāsādhana Saṅghadattaputra A White Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar mo'i sgrub thabs śuklaprajñāpāramitāsādhana Padmavardha A White Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma gser mdog can gyi sgrub thabs kanakavarṇaprajñāpāramitāsādhana Anon A Golden-hued Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Anon A Prajñāpāramitā Sādhana
gser mdog can gyi shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs kanakavarṇaprajñāpāramitāsādhana Anon A Golden-hued Prajñāpāramitā Sādhana
shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs prajñāpāramitāsādhana Asaṅga A Prajñāpāramitā Sādhana
'phags ma rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs ārya-vajrasarasvatīsādhana Śrīdhara A Sādhana of Ārya Vajrasarasvatī
dbyangs can ma chen mo'i sgrub thabs mahāsarasvatīsādhana Anon A Sādhana of Great Sarasvatī
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs vajrasarasvatīsādhana Anon A Vajrasarasvatī Sādhana
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs vajrasarasvatīsādhana Anon A Vajrasarasvatī Sādhana
rdo rje pi wang dbyangs can ma'i sgrub thabs vajravīṇāsarasvatīsādhana Anon A Vajravina Sarasvatī Sādhana
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs vajrasarasvatīsādhana Anon A Vajrasarasvatī Sādhana
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs vajrasarasvatīsādhana Anon A Vajrasarasvatī Sādhana
rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs vajrasarasvatīsādhana Anon A Vajrasarasvatī Sādhana
khro gnyer can gyi sgrub thabs bhṛkuṭīsādhana Anon A Bhṛkuṭī Sādhana
khro gnyer can gyi sgrub thabs bhṛkuṭīsādhana Anon A Bhṛkuṭī Sādhana
          sgrol ma'i rtog pa las 'byung ba'i ku ru kul+le'i sgrub thabs kalpoktatārodbhavakurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana Taken from the Tāra Procedural Tantra
          sgrol ma'i rtog pa las 'byung ba'i tshig lhug pa'i rigs byed ma'i sgrub thabs muktakena tārodbhavakurukullesādhana Nāgārjuna A Kurukullā Sādhana in Prose Form Taken from the Tāra Procedural Tantra
ku ru kul+le'i dbang du byed pa'i man ngag kurukullā-vaśyopadeśa Anon Personal Instructions on the Sovereignty of Kurukullā
rigs byed ma'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana
dpal ldan 'phags ma rigs byed ma'i sgrub thabs ārya-śrīmatīkurukullesādhana Anon A Sādhana of the Glorious Ārya Kurukullā
          o Di yA na las byung ba'i rig byed ma'i sgrub thabs oḍḍiyānavinirgatakurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana from Oḍḍiyāna
rigs byed ma'i sgrub thabs kurukullesādhana Sahajalalita A Kurukullā Sādhana
kye rdo rje'i rim pa'i rigs byed ma'i sgrub thabs hevajrakramakurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana According to the Arrangement in the Hevajra Tantra
          rigs byed ma'i sgrub thabs kye rdo rje'i rgyud las bton pa kurukullesādhana-śrīhevajratantroddhṛta Karuṇa A Kurukullā Sādhana Extracted from the Hevajra Tantra
rje btsun ma ku ru kul+le phyag drug pa'i sgrub thabs saḍbhujakurukullebhaṭṭārikāsādhana Anon A Sādhana of the Venerable Six-armed Kurukullā
rigs byed ma phyag drug ma'i sgrub thabs ṣaḍbhujakurukullesādhana Anon A Sādhana of Six-armed Kurukullā
rigs byed ma phyag brgyad ma'i sgrub thabs aṣṭabhujakurukullesādhana Indrabhūti A Sādhana of Eight-armed Kurukullā
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana
rigs byed ma'i man ngag gi rim pa kurukullayupadeśakrama Anon An Arrangement of Personal Instructions on Kurukullā
rigs byed ma dkar mo'i sgrub thabs śuklakurukullesādhana Anon A White Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullesādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Kurukullā Sādhana
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana
rtog pa las gsungs pa'i ku ru kul+le'i sgrub thabs kalpoktakurukullesādhana Anon A Kurukullā Sādhana as Proclaimed in the Procedural Tantra
ku ru kul+le'i las rab tu brgyang ba sbyong ba kurukullekarmaprasaraprayoga Anon The Practice of Extending the Activities of Kurukullā
gtsug gtor rnam par rgyal ma'i sgrub thabs uṣṇīṣavijayāsādhana Anon An Uṣṇīṣavijayā Sādhana
'phags ma gzhan gyis mi thub ma gdugs dkar mo can gyi sgrub thabs ārya-sitātapatrāparājitāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Sitātapatra Aparājitā
rdo rje tsa rtsi ka'i sgrub thabs vajracarcikāsādhana Anon A Vajracarcikā Sādhana
so sor 'brang ba chen mo'i sgrub thabs mahāpratisarāsādhana Anon A Mahāpratisarā Sādhana
so sor 'brang ba chen mo'i sgrub thabs mahāpratisarāsādhana Anon A Mahāpratisarā Sādhana
so sor 'brang ma'i sgrub thabs pratisarāsādhana Anon A Pratisarā Sādhana
'phags ma rma bya chen mo'i sgrub thabs ārya-mahāmāyurīsādhana Anon A Sādhana of Ārya Mahāmāyūrī
'phags ma stong chen mo rab tu 'joms ma'i sgrub thabs ārya-mahāsahasrapramardanīsādhana Anon A Mahāsahasra Pramardanī Sādhana
'phags pa gsang sngags chen mo rjes su 'dzin ma'i sgrub thabs ārya-mahāmantrānudhāriṇīsādhana Anon A Mahāmantrānudhāraṇī Sādhana
bsil ba tshal chen mo'i sgrub thabs mahāśītavatīsādhana Anon A Mahāśītavatī Sādhana
lha mo lnga'i sgrub thabs mdor bstan pa pañcadevatāsādhanoddeśa Anon An Abbreviated Sādhana of the Five Goddesses
phyir bzlog pa chen mo'i sgrub thabs mahāpratyaṅgirāsādhana Anon A Mahāpratyaṅgirā Sādhana
rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi sgrub thabs dhvajāgrakeyūrāsādhana Anon A Dhvajāgrakeyūrā Sādhana
gzhan gyis mi thub ma'i sgrub thabs aparājitāsādhana Anon An Aparājitā Sādhana
rdo rje gan+d+ha rI'i sgrub thabs vajragāndhārīsādhana Anon A Vajragāndhārī Sādhana
rdo rje kan+d+ha rI'i sgrub thabs vajragāndhārīsādhana Anon A Vajragāndhārī Sādhana
bsrung ba lnga'i cho ga pañcarakṣāvidhi Anon A Ritual of the Five Rakṣās
rdo rje lcags sgrog gi sgrub thabs vajraśṛṅkhalāsādhana Anon A Vajraśṛṅkhalā Sādhana
rdo rje lcags sgrog gi sgrub thabs vajraśṛṅkhalāsādhana Anon A Vajraśṛṅkhalā Sādhana
rdo rje lcags sgrog gi sgrub thabs kyi cho ga vajraśṛṅkhalāsādhanavidhi Anon A Ritual for the Vajraśṛṅkhalā Sādhana
rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi sgrub thabs dhvajāgrakeyūrāsādhana Dharmākaramati A Dhvajāgrakeyūrā Sādhana
'phags ma gtsug gtor rnam par rgyal ma'i sgrub thabs ārya-uṣṇīṣavijayāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Uṣṇīṣavijayā
gtsug tor rnam par rgyal ma'i sgrub thabs uṣṇīṣavijayāsādhana Anon An Uṣṇīṣavijayā Sādhana
lha mo nor rgyun ma'i sgrub thabs devīvasudhārāsādhana Anon A Sādhana of the Goddess Vasudhārā
nor rgyun ma'i sgrub thabs vasudhārāsādhana Anon A Vasudhārā Sādhana
nor rgyun ma'i sgrub thabs vasudhārāsādhana Anon A Vasudhārā Sādhana
nor rgyun ma'i gzungs kyi man ngag vasudhārādhāraṇyupadeśa Anon Personal Instructions on the Vasudhārā Dhāraṇī
rdo rje phag mo'i sgrub thabs vajravārāhīsādhana Avadhūtipa Advayavajra A Vajravārāhī Sādhana
shes rab kyi snang ba sgrub pa'i cho ga prajñālokasādhanavidhi Anon A Ritual for the Prajñāloka Sādhana
rdo rje phag mo'i dbang du bya ba'i cho ga vajravārāhīvaśyavidhi Anon A Ritual for Subjugation with Vajravārāhī
dpal ldan rdo rje phag mo'i rtog pa don thams cad sgrub pa śrī-vajravārāhīkalpasarvārthasādhana Anon Accomplishing All Aims According to the Ritual Manual for the Glorious Vajravārāhī
byams pa'i sgrub thabs maitreyasādhana Anon A Maitreya Sādhana
byams pa'i sgrub thabs maitreyasādhana Anon A Maitreya Sādhana
khro zhing dgyes pa dzaM b+ha la'i sgrub thabs ucchuṣmajambhalasādhana Abhayākaragupta An Ucchuṣma Jambhala Sādhana
dzaM b+ha la'i sgrub thabs jambhalasādhana Anon A Jambhala Sādhana
dzaM b+ha la'i sgrub thabs jambhalasādhana Anon A Jambhala Sādhana
dpal dzaM b+ha la'i sgrub thabs mdor bsdus pa saṃkṣiptaśrījambhalasādhana Candragomin An Abbreviated Sādhana of Glorious Jambhala
dzaM b+ha la'i sgrub thabs mdor bsdus pa saṃkṣiptajambhalasādhana Anon An Abbreviated Jambhala Sādhana
dzaM b+ha la'i sgrub thabs rgyas pa vistarajambhalasādhana Anon An Extensive Jambhala Sādhana
dpal dzaM b+ha la'i sgrub thabs śrī-jambhalasādhana Anon A Sādhana of Glorious Jambhala
dzaM b+ha la la chu dbul ba'i man ngag dhārādānajambhalopadeśa Anon Personal Instructions on Making Water Offerings to Jambhala
dpal rta mgrin gyi sgrub thabs hayagrīvasādhana Candragomin A Hayagrīva Sādhana
rtog pa bdun brgya pa las gsungs pa'i rta mgrin gyi sgrub thabs saptaśatikakalpoktahayagrīvasādhana Anon A Hayagrīva Sādhana as Proclaimed in the Seven Hundred Line Ritual Manual
rgyud thams cad kyi snying po phyi ma'i rta mgrin gyi sgrub thabs sarvatantrahṛdayottarahayagrīvasādhana Prabhākara A Hayagrīva Sādhana [From] the Essence of All Tantras Continuation Tantra
'jig rten gsum las rnam par rgyal ba'i sgrub thabs trailokyavijayasādhana Anon A Trailokyavijaya Sādhana
rdo rje me dang nyi ma 'bar ba'i sgrub thabs vajrajvalānalārkasādhana Anon A Vajrajvālānalārka Sādhana
rta mchog gi sgrub thabs paramāśvasādhana Anon A Paramāśva Sādhana
'phags pa gshin rje gshed dmar po'i sgrub thabs ārya-raktayamārisādhana Anon A Sādhana of Ārya Red Yamāri
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje gshed nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje dgra nag po'i sgrub thabs kṛṣṇayamārisādhana Anon A Black Yamāri Sādhana
gshin rje mthar byed kyi sgrub thabs yamāntakasādhana Anon A Yamāntaka Sādhana
gshin rje mthar byed kyi sgrub thabs yamāntakasādhana Anon A Yamāntaka Sādhana
bgegs mthar byed kyi sgrub thabs vighnāntakasādhana Anon A Vighnāntaka Sādhana
rdo rje hUM mdzad kyi sgrub thabs vajrahūṃkārasādhana Anon A Vajrahūṃkāra Sādhana
stobs po che'i sgrub thabs mahābalasādhana Anon A Mahābala Sādhana
'phags pa khro bo stobs po che'i sgrub thabs ārya-krodhamahābalasādhana Śākyamitra (II) A Sādhana of the Vajrakrodha Ārya Mahābala
he ru ka'i sgrub thabs herukasādhana Anon A Heruka Sādhana
dgyes pa'i rdo rje phyag gnyis pa'i sgrub thabs dvibhujahevajrasādhana Tāraśrīpāda A Two-armed Hevajra Sādhana
bdag med ma rkyang pa'i sgrub thabs kevalanairātmyāsādhana Anon A Solitary Nairātmyā Sādhana
bdag med ma'i sgrub thabs nairātmyāsādhana Anon A Nairātmyā Sādhana
dpal 'byung po 'dul byed kyi sgrub thabs mdor bsdus pa śrī-bhūtaḍāmarasaṃkṣiptasādhana Anon An Abbreviated Sādhana of the Glorious Bhūtaḍāmara
'byung po 'dul byed sgrub thabs kyi cho ga bhūtaḍāmarasādhanavidhi Trailokyavajra A Ritual for the Bhūtaḍāmara Sādhana
dpal ldan nag po chen po'i sgrub thabs śrīmanmahākālasādhana Anon A Sādhana of the Glorious Mahākāla
nag po chen po'i sgrub thabs mahākālasādhana Anon A Mahākāla Sādhana
klu'i dbang phyug rgyal po'i sgrub thabs nāgeśvarājasādhana Nāgārjuna A Nāgeśvararāja Sādhana
yi ge brgya'i cho ga śatākṣara-kalpa Padmākara A Ritual of the Hundred Syllable Mantra
dpal mi pham mgon po'i sgrub thabs śrī-ajitanāthasādhana Nairitipāda A Sādhana of the Glorious Ajitanātha
'phags pa byams pa'i sgrub thabs ārya-maitreyasādhana Śākyaśrībhadra A Sādhana of Ārya Maitreya
'phags pa byams pa'i sgrub thabs ārya-maitreyasādhana Asaṅga A Sādhana of Ārya Maitreya
seng ge'i sgra'i sgrub thabs siṃhanādasādhana Vimaladeva A Siṃhanāda Sādhana
'phags pa kha sa r+pa Na 'jig rten mgon po'i sgrub thabs ārya-khasarpaṇalokanāthasādhana Vimaladeva A Sādhana of Khasarpaṇa Lokanātha
lha mo sgrol ma'i sgrub thabs tarādevīsādhana Vimaladeva A Sādhana of the Goddess Tārā
bcom ldan 'das yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i sgrub thabs bhagavatīprajñāparāmitāsādhana Vimaladeva A Sādhana of the Bhagavatī Prajñāpāramitā
rgyal po chen po rol pa'i 'jam pa'i dbyangs kyi sgrub thabs mañjughoṣamahārājalīlāsādhana Vimaladeva A Sādhana of Mañjughoṣa in the Guise of a Great King
'phags pa gshin rje gshed kyi sgrub pa'i thabs ārya-yamāntakasādhana Vimaladeva A Sādhana of Ārya Yamāntaka
lha mo nor gyi rgyun gyi sgrub pa'i thabs vasudhārāsādhana Vimaladeva A Sādhana of the Goddess Vasudhārā
ku ru kul+le'i sgrub thabs kurukullesādhana Vimaladeva A Kurukullā Sādhana
gnod gnas kyi sgrub pa'i thabs jambhalasādhana Vimaladeva A Jambhala Sādhana
khro gnyer can gyi sgrub pa'i thabs bhṛkuṭīsādhana Vimaladeva A Bhṛkuṭī Sādhana
lha mo 'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīdevīsādhana Vimaladeva A Sādhana of the Goddess Mārīcī
lha mo 'od zer can gyi sgrub thabs mārīcī-devī-sādhana Ānandagarbha A Sādhana of the Goddess Mārīcī
lha mo 'od zer can gyi sgrub thabs mārīcīdevīsādhana Ānandagarbha A Sādhana of the Goddess Mārīcī
'phags ma 'od zer can gyi sgrub pa'i thabs ārya-mārīcīsādhana Aśokaśrī A Sādhana of Ārya Mārīcī
rdo rje lu gu rgyud kyi sgrub thabs vajraśriṅkhalāsādhana Jetāri A Vajraśṛṅkhalā Sādhana
seng ldeng nags kyi sgrol ma'i sgrub thabs khadiravaṇītārāsādhana Nāgārjuna A Khadiravaṇī Tārā Sādhana
sgrub thabs brgya dang brgyad pa aṣṭaśatasādhana Candragomin One Hundred and Eight Sādhanas [of the Goddess Tārā]
dpal chen mo sgrol ma'i bstod pa śrī-mahātārāstotra Candragomin A Praise of the Great and Glorious Tārā
'phags ma sgrol ma la bstod pa tshigs su bcad pa bcu gnyis pa ārya-tārāstotradvādaśagāthā Candragomin A Praise of Ārya Tārā in Twelve Verses
'phags ma sgrol ma'i bstod pa phrin las sgrub pa ārya-tārāstotrakarmasādhana Candragomin A Praise of Ārya Tārā called “Accomplishing Enlightened Activities”
'phags ma lha mo sgrol ma la bstod pa me tog phreng ba ārya-tārādevīstotrapuṣpamālā Candragomin A Praise of the Goddess Ārya Tārā called “The Garland of Flowers”
'phags ma lha mo sgrol ma la bstod pa ārya-tārādevīstotra Candragomin A Praise of the Goddess Ārya Tārā
          'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa zhes bya ba'i sgrub pa'i thabs ārya-tārāṣṭabhayatrāta-nāma-sādhana Candragomin A Sādhana of Ārya Tārā who Provides Refuge from the Eight Fears
sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs sitatārāsādhana Śraddhākaravarman A White Tārā Sādhana
sgrol ma'i dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga mdor bsdus pa maṇḍalāvatāra-saṃkṣipta-kalpa Bhavabhaṭṭa An Abbreviated Ritual for Entering into the Maṇḍala of Tārā
'phags pa sgrol ma'i dkyil 'khor la 'jug pa ārya-tārāmaṇḍalāvatārakrityā Bhavabhaṭṭa Entering into the Maṇḍala of Ārya Tārā
sgrol ma yid bzhin nor bu zhes bya ba'i sgrub thabs cintāmaṇitārāsādhana Bhavabhaṭṭa A Tārā Sādhana called “The Wish-fulfilling Jewel”
sgrol ma'i khrus kyi cho ga tārādhāvanavidhi Bhavabhaṭṭa A Tārā Purification Ritual
gso sbyong gi cho ga poṣadhavidhi Bhavabhaṭṭa A Confession Ritual
sgrol ma'i maN+Dal gyi cho ga tārāmaṇḍalavidhi Mahākaruṇa A Tārā Maṇḍala Ritual
sgrol ma mchog thob pa tārāgraprāpti Paiṇḍapātika A Tārā Practice for the Attainment of the Supreme State
          'jigs pa brgyad las skyob pa'i sgrol ma'i sgrub thabs aṣṭabhayatrāṇatārāsādhana Sarvajñāmitra A Sādhana of Tārā who Provides Refuge from the Eight Fears
dpal sgrol ma dkar mo'i sgrub thabs śrī-sitatārāsādhana Vāgīśvarakīrti A Sādhana of the Glorious White Tārā
sgrol ma yid bzhin nor bu'i sgrub thabs cintāmaṇi-tārā-sādhana
'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs ārya-tārāsādhana Anon A Sādhana of Ārya Tārā
sgrol ma'i sgrub thabs tārāsādhana Dā Bodhisattva A Tārā Sādhana
sgrol ma'i sgrub thabs tārā-bhaṭṭārikā-sādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Tārā Sādhana
'phags ma lha mo sgrol ma bsgom pa'i cho ga rgyas pa ārya-tārādevībhāvanāvistaravidhi Dīpaṃkarabhadra An Extensive Ritual for Meditating on the Goddess Ārya Tārā
          'jigs pa brgyad las skyob pa āṣṭabhaya-trāṇa Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna Refuge from the Eight Fears
'phags ma sgrol ma la bstod pa ārya-tārā-stotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of Ārya Tārā
'phags ma sgrol ma'i sgrub thabs ārya-tārā-sādhana Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Sādhana of Ārya Tārā
chom rkun bcing ba caurabandha Anon Binding Bandits
'phags ma sgrol ma'i rjes su spyod pa'i gnod sbyin mo'i sgrub thabs ārya-tārānucarīyakṣiṇīsādhana Anon A Sādhana of the Yakṣiṇī Attendant to Ārya Tārā
me tog phreng 'dzin gyi sgrub pa bstod pa dang bcas pa sragdharāsādhana sastuti Anon A Sragdharā Sādhana Together with a Praise
'phags ma sgrol ma la bstod pa ārya-tārāstotra Mātṛceṭa A Praise of Ārya Tārā
'phags ma sgrol ma la bstod pa ārya-tārāstotra Trilakṣa A Praise of Ārya Tārā
'phags ma lha mo sgrol ma la bstod pa ārya-tārādevīstotra Anon A Praise of the Goddess Ārya Tārā
'phags ma sgrol ma sgrub pa'i thabs ārya-tārāsādhana Śākyaśrībhadra An Ārya Tārā Sādhana
dbyangs can ma'i sgrub thabs sarasvatīsādhana Bṛhaspati A Sarasvatī Sādhana
tshangs pa'i bu mo dbyangs can ma la bstod pas grub pa ngag gi 'od zer brahmaputrīsarasvatīstotrasiddhivākyaprabhā Bṛhaspati A Sādhana with a Praise of Sarasvatī, the Daughter of Brahma, called “Light Rays of Speech”
dpal lha mo rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs śrī-vajrasarasvatīdevīsādhana Candrakumāra A Sādhana of the Glorious Goddess Vajrasarasvatī
dpal nor rgyun ma'i sgrub thabs śrī-vasudhārāsādhana Anon A Sādhana of the Glorious Vasudhārā
nor rgyun ma'i mtshan brgya rtsa brgyad ārya-vasudhārā-nāma-aṣṭottaraśataka Anon The One Hundred and Eight Names of Vasudhārā
nor rgyun ma'i smon lam śrī-vasudhārā-praṇidhāna Anon An Aspirational Prayer to Vasudhārā
dpal nor rgyun ma'i bstod pa śrī-vasudhārā-stotra Anon A Praise of Vasudhārā
mkha' lding grub pa'i bstan bcos siddhagaruḍaśāstra Śaṅku A Treatise on the Attainments of a Garuda
dkyil 'khor gyi chos mdor bsdus pa dharmamaṇḍalasūtra Buddhaguhya Concise Teaching on the Maṇḍala
gzhal yas khang gsal bar byed pa'i mngon rtogs mun sel sgron ma vimāna-prakāśābhisamaya-tamohara-pradīpa Padmākara The Clear Realization that Illuminates the Celestial Mansion called “The Lamp Dispelling Darkness”
tshul gsum gyi sgron ma nayatrayapradīpa Tripiṭakamāla A Lamp for the Three Modes
de kho na nyid grub pa zhes bya ba'i rab tu byed pa tattvasiddhi-nāma-prakaraṇa Śāntarakṣita An Exposition called “Establishing Suchness”
de kho na nyid la 'jug pa zhes bya ba bde bar gshegs pa'i bka' ma lus pa mdor bsdus te bshad pa'i rab tu byed pa tattvāvatārākhyāsakalasugatavācasaṃkṣiptavyākhyāprakaraṇa Jñānakīrti An Abridged Explanation of All the Words of the Sugata called “Entering into Suchness”
gsang sngags kyi tshul gyi snang ba mantranayāloka Udbhaṭṭa Suraṅga Illuminating the Method of Secret Mantra
de kho na nyid kyi snying po bsdus pa tattvasārasaṃgraha Dharmendra A Summary of the Essence of Suchness
theg pa gsum rnam par gzhag pa triyānavyavasthāna Ratnākaraśānti A Presentation of the Three Vehicles
rnal 'byor bla na med pa'i rgyud kyi don la 'jug pa bsdus pa yogānuttaratantārthāvatārasaṃgraha Śraddhākaravarman A Summary of Entering into the Meaning of Unexcelled Yoga Tantra
rdo rje theg pa'i mtha' gnyis sel ba vajrayāna-koṭi-dvayāpoha Jñānaśrī Eliminating the Two Extremes of the Vajra Vehicle
de nyid mthong ba'i lam tattvamārgadarśana Advayajñānavajra The Path of Seeing Suchness
bla ma brgyud pa'i rim pa'i man ngag guruparaṃparakramopadeśa Vajrapāṇi Personal Instructions on the Lineage of Gurus
theg pa chen po'i lam gyi rim pa mahāyānapathakrama Subhagavajra The Stages of the Path of the Mahāyāna
gsang sngags la 'jug pa mantrāvatāra Jñānākara An Introduction to Secret Mantra
gsang sngags la 'jug pa'i 'grel pa mantrāvatāravṛtti Jñānākara A Running Commentary on the “Introduction to Secret Mantra”
theg pa chen po bsdus pa'i sgron ma mahāyānamelāyanapradīpa Kṛṣṇa Paṇḍita A Lamp Condensing the Mahāyāna
bla ma lnga bcu pa gurupañcāśikā Aśvaghoṣa Fifty Verses on Guru Devotion
spyi'i dam tshig mdor bsdus pa sāmānya-samaya-saṃgraha Vilāsavajra A Brief Summary of the General Commitments
tshul khrims dang sdom pa dang dam tshig mi 'gal pa śīlasaṃvarasamayāvirodha Jñānaśrībhadra The Non-contradictory Nature of Ethics, Vows, and Commitments
dam tshig thams cad bsdus pa sarvasamaya-saṃgraha Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Summary of All Commitments
las dang po pa'i dam tshig mdor bsdus pa prathama-karma-samaya-sūtra-saṃgraha Jñānabodhi A Concise Summary of Commitments for Beginners
sdom gsum 'od kyi phreng ba trisaṃvaraprabhāmālā Vibhūticandra [A Treatise on] The Three Vows called “A Garland of Light”
rdo rje theg pa rtsa ba'i ltung ba'i las kyi cho ga vajrayānamūlāpattikarmavidhi Vajrāsanaguru A Ritual Activities for [the Purification of] Transgressions of the Vajrayāna Root [Commitments]
zhen log sgron ma avamāna-pradīpa Nāgārjuna A Lamp Illuminating Disgust
rgyal po chen po rnam thos sras kyi sgrub thabs mahārājavaiśravaṇasādhana Sugatigarbha A Sādhana of the Great King Vaiśravaṇa
rgyal po chen po rnam thos sras kyi las brtag pa'i sgrub pa'i thabs mahārājavirūḍhakakarmakalpasādhana Sugatigarbha A Sādhana of the Ritual Activities of the Great King Virūḍhaka
gnod sbyin gyi rgyal po sgrub pa'i thabs yakṣarājasādhana Surativajra A Sādhana of the King of Yakṣas
rgyal po chen po lus ngan po'i sgrub thabs mahārājakuverasādhana Vīryavajra A Sādhana of the Great King Kubera
rnam thos sras kyi sgrub pa'i thabs vaiśravaṇasādhana Śūraṅgamavarman A Vaiśravaṇa Sādhana
bai shra ba Na'i rtogs pa vaiśravaṇa-kalpa Anon A Ritual Manual for Vaiśravaṇa
rnam sras rtogs pa mahārāja-vaiśravaṇa-kalpa-śaṃkara-kalpa-viśvakośa Anon A Ritual Manual for Vaiśravaṇa
bgegs kyi rgyal po'i sgrub thabs vighna-rāja-sādhana rdo rje mkha' 'gro A Sādhana of the King of Vighnas
tshogs kyi bdag po gsang ba'i sgrub thabs gaṇapatiguhyasādhana Amoghavajra (II) A Sādhana of the Secret [Commitment of] Gaṇapati
'phags pa tshogs kyi bdag po chags pa rdo rje'i dam tshig gi bstod pa ārya-gaṇapatirāgavajrasamayastotra Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Praise of the Commitment of Vajra Desire of Ārya Gaṇapati
sprin gyi sgron ma tshogs kyi bdag po sgrub pa'i thabs meghālokagaṇapatisādhana Ratnavajra A Sādhana of Meghāloka Gaṇapati
dpal tshogs kyi bdag po 'jur gegs sel ba zhes bya ba'i sgrub thabs śrī-ājñāvinivartagaṇagatisādhana Indrabhūti A Sādhana of the Glorious Gaṇapati called “Clearing Away Obstacles”
'chol ba'i sgrub thabs ucchuṣmasādhana Vilāsavajra An Ucchuṣma Sādhana
rmugs 'dzin 'chol ba'i sgrub thabs ucchuṣmajambhalasādhana Abhayākaragupta An Ucchuṣma Jambhala Sādhana
'phags pa rmugs 'dzin la bstod pa ārya-jambhalastotra Advayajñānavajra A Praise of Ārya Jambhala
dzam+b+ha la'i sgrub thabs ucchuṣma-jambhala-sādhana Āryamati A Jambhala Sādhana
'phags pa rmugs 'dzin 'chol ba nag po'i sgrub thabs ārya-kṛṣṇocchuṣmajambhalasādhana Vasuda A Black Ucchuṣma Jambhala Sādhana
'phags pa dzam+b+ha la nag po sgrub pa'i thabs ārya-kṛṣṇajambhalasādhana Śākyaśrībhadra A Sādhana of Ārya Black Jambhala
'phags pa rmugs 'dzin chu'i dbang po la khyad par gyi bstod pa ārya-jambhalajalendraviśeṣastotra Vasudhārā A Praise of the Distinctive Qualities of Ārya Jambhala Jalendra
'phags pa rmugs 'dzin la bstod pa ārya-jambhalastotra Candragomin A Praise of Ārya Jambhala
dzam+b+ha la'i bstod pa jambhalastotra Vikramāditya A Praise of Jambhala
rmugs 'dzin 'chol ba'i man ngag gi bstod pa ucchuṣmajambhalopadeśastotra Sūryagupta - Dā Bodhisattva A Praise of Personal Instructions on Ucchuṣma Jambhala
dpal lha mo nor rgyun ma la bstod pa devīvasudhārāstotra Anon A Maṇḍala Ritual of the Glorious Goddess Vasudhārā
gnod sbyin chen po gzhan gyis mi thub pa'i sgrub thabs kyi rgyud mahāyakṣāparājitasādhanatantra Anon A Sādhana of the Great Yakṣa Aparājita
rdo rje bkod pa'i rgyud las dkyil 'khor bdun pa'i rim pa rnam par phye ba'i sgrub thabs vajrakulatantrakarmasaptamaṇḍalakrama-vibhaktisādhana Bhāskarāṅkura A Sādhana Distinguishing the Stages of the Seven Maṇḍalas From the Array of Vajras Tantra
po ta lar 'gro ba'i lam yig potalaka-gamana-mārga-pattrikā Avalokiteśvara An Account of Travelling to Mt. Potalaka
grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i gsol 'debs caturaśīti-siddhābhyarthanā Vajrāsanaguru A Prayer of Supplication to the Eighty-Four Siddhas
bla ma dam pa bsod nams dpal zhes bya ba la bstod pa paramagurupuṇyaśrī-nāma-stotra Vimalaśrīpāda A Praise of the Holy Guru Puṇyaśrī
maN+Dal gyi cho ga maṇḍalavidhi Kambalapāda A Maṇḍala Ritual
maN+Dal bya ba'i cho ga maṇḍalakriyāvidhi Buddhaguhya A Ritual of Maṇḍala Activities
maN+Dal gyi cho ga maṇḍalavidhi Guhya Jetāripāda A Maṇḍala Ritual
maN+Dal gyi cho ga maṇḍalavidhi Ratnākaragupta A Maṇḍala Ritual
las dang po ba'i tshogs sog ādikarmika-sambhāra-kriyā-krama-saṃgraha Tribhuvanaviśuddhavajra A Compendium for Beginners
byang chub kyi gzhung lam bodhipaddhati Abhayākaragupta The Main Path to Enlightenement
maN+Dal gyi cho ga maṇḍalavidhi Śākyaśrībhadra A Maṇḍala Ritual
de kho na nyid bsdus pa'i man ngag tattva-saṃgrahopadeśa Śīlasambhava Personal Instructions on the Compendium of Suchness
rgyud sna tshogs las btus pa'i gtor ma'i cho ga nānātantoddhṛtabalividhi Nāgārjuna A Torma Cake Ritual Compiled From Various Tantras
chos skyong thams cad pa'i gtor ma'i cho ga sarvadharmapālabalividhi Balyācārya A Torma Cake Ritual for All the Dharma Protectors
rgyal po chen po bzhi'i gtor ma caturmahārājabali Anon Torma Cakes for the Four Great Kings
gtor ma chen po'i las kyi rim pa'i 'grel pa mahābalikarmakramavṛtti Vajrākṣobhya A Commentary on the Activites of the Stage of [Offering] a Great Torma Cake
cha gsum 'bring po'i cho ga madhyama-bhāga-traya-vidhi Śraddhākaravarman A Medium-length Ritual for [Offering] a Three Part [Torma Cake]
chu gtor gyi cho ga jalabalividhi Jayasena A Ritual for Water Torma Offerings
phyag rgya chen po'i rnal 'byor la 'jug pa'i man ngag tu bshad pa mahāmudrāyogāvatārapiṇḍārtha Śākyamitra (II) An Explanation in the Form of Personal Instructions on Entering into the Yoga of Mahāmudrā
gtor ma'i 'grel pa balivṛtti Vidyājñāna A Commentary on Torma Cakes
bdud rtsi 'byung ba zhes bya ba'i gtor ma'i cho ga amṛtodaya-nāma-balividhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Torma Cake Ritual called “The Source of Elixir”
chu gtor gyi cho ga jala-bali-vimala-grantha Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Ritual for Water Torma Offerings
klu gtor gyi cho ga nāgabalividhi Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Ritual for Nāga Torma Offerings
dkon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa ratnatraya-maṅgala-gāthā Bhānucandra Verses of Auspiciousness on the Three Jewels
de bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis tshigs su bcad pa pañcatathāgatamaṅgalagāthā Anon Verses of Auspiciousness on the Five Tathāgatas
dpal rnal 'byor gyi rgyud kyi dkyil 'khor gyi lha de bzhin gshegs pa' rigs lnga 'khor dang bcas pa lha sum cu rtsa bdun gyi bkra shis tshigs su bcad pa śrī-yogatantra-maṇḍala-deva-sānucara-tathāgata-pañcagotra-saptatriṃśad-deva-maṅgala-gāthā Anon Verses of Auspiciousness
bkra shis brgyad pa maṅgalāṣṭaka Āryatārā Eight Verses of Auspiciousness
bkra shis kyi tshigs su bcad pa maṅgalagāthā Anon Verses of Auspiciousness
sangs rgyas rje btsun la rgyun chags kyi tshigs su bcad pas bstod pa buddha-bhaṭṭārakasya daṇḍaka-vṛttena stotra
mi pham mgon po la bstod pa 'chi slu ma ajitanātha-stuti-mṛtyu-vañcanā
de bzhin gshegs pa thams cad la bstod pa saravatathāgata-stava
bla ma'i bris thang rgyab yig guru-likhita-bāhya-nāma-pattrikā
dus kyi 'khor lo'i rgyud kyi snying po'i 'grel pa dri ma med pa'i 'od kālacakra-tantra-hṛdaya-vṛtti vimala-prabhā
dbang gi rab tu byed pa ṣeka-prakriyā
rang gi lta ba'i 'dod pa mdor bstan pa yongs su brtag pa pradarśanānumatoddeśa-parīkṣā
rdo rje'i tshig gi rnam par dbye ba vajrapada-vibhaṅga
gnyis su med pa'i rnal 'byor zhes bya ba dang po'i sangs rgyas kyi bsgrub pa avadhūtayoga-nāma-ādibuddha-sādhana
tshigs bcad bcu pa zhes bya ba lam gyi rim pa daśagāthā-nāma-mārga-krama
bcom ldan 'das dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs bhagavac-chrīcakra-saṃvara-sādhana
bcom ldan 'das dpal bde mchog rdo rje nam mkha' lding gi bsgrub thabs bhagavac-chrīśambara-vajra-garuḍa-sādhana
dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs ekavīra-sādhana
dpa' bo gcig pa'i sbyin sreg gi cho ga ekavīra-homa-vidhi
dpa' bo gcig pa'i gtor ma'i cho ga ekavīra-bali-vidhi
dpal 'khor lo sdom pa'i rab tu gnas pa'i cho ga śrī-cakra-saṃvara-pratiṣṭhā-vidhi
dpal 'khor lo sdom pa'i sbyin sreg gi cho ga srī-cakra-saṃvara-homa-vidhi
'khor lo bde mchog lhan cig skyes pa'i bsgrub thabs bla ma brgyud pa'i man ngag gis brgyan pa yan lag bcu pa cakra-śambara-sahaja-sādhana guru-paramparopadeśa-bhūṣṇāṅga-daśaka
dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs ekavīr-asādhana
dpal gsang ba rin po che yid bzhin nor bu śrī-guhyaratnacintāmaṇi Nāropa The Wishfulfilling Jewel of the Glorious Secret
dpal 'khor lo bde mchog gi rim pa lnga pa śrī-cakraśambara-pañcakrama
dpal 'khor lo sdom pa'i bcu gsum ma'i bdag nyid kyi dbang bskur ba'i cho ga śrīcakrasaṃvaratrayodaśātmakābhiṣeka-vidhi Avadhūtipa Advayavajra An Empowerment Ritual for the Thirteen-Deity Form of the Glorious Cakrasamvara
rdo rje theg pa'i rtsa ba dang yan lag gi ltung ba'i bshags pa vajrayāna-mūlāṅgāpatti-deśanā
bcom ldan 'das bde mchog la bstod pa bhagavac-chambara-stotra
dpal 'khor lo bde mchog gi rnam par 'phrul pa dang yul nyi shu rtsa bzhi'i rgyu mtshan bstan pa śrī-cakraśambara-vikurvaṇa caturviṃśati-deśa-pramāṇa-śāsana
spra khrid lung bstan nimitta-sūcanā-vyākaraṇa
chos drug gi man ngag ṣaḍdharmopadeśa Tilopa Personal Instructions on the Six Yogas
gtor mas mchod pa'i cho ga bali-pūjā-vidhi
snyan rgyud rdo rje'i tshig rkang karṇatantravajrapada Nāropa The Whispered Lineage called “Vajra Words”
chos drug rdo rje'i tshig rkang ṣaḍdharma-vajragāthā
phyag rgya chen po mahāmudrā
phyag rgya chen po bsam gyis mi khyab pa acintyamahāmudrā
chos spyod mi dge rang grol dharmacaryāparādha-svayaṃmukti
dpal 'khor lo sdom pa myur du sgrub pa zhes bya ba'i thabs śrī-cakrasaṃvara-sādhana
dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi cho ga śrī-cakrasaṃvara-maṇḍala-vidhi
dpal 'chi med ye shes chen po śrī-mahāmara-jñāna
phyag rgya chen po mahāmudrā
rang grol phyag rgya chen po svayaṃmukti-mahāmudrā
lam khyer gyi chos gsum dhana-dharma-traya
sgyu ma lam gyi rim pa māyā-dhana-krama
sgyu ma lam gyi rim pa'i 'grel pa māyā-dhana-krama-vṛtti
rtsa kha 'byed pa'i man ngag nāḍī-vikāsanopadeśa
rtsa rlung la sogs sgom pa nāḍyādi-bhāvanā
thabs lam gtum mo sgom pa upāya-mārga-caṇḍālikā-bhāvanā
thabs lam sgom pa'i rnal 'byor upāya-mārga-bhāvanā-yoga
rang lus rtsa yi 'khor lo svaśarīra-nāḍī-cakra
'phags pa smon lam gyi rgyal po ārya-praṇidhānarāja
bcu gsum gyi bdag nyid dpal 'khor lo sdom pa'i dkyil 'khor gyi cho ga trayodaśātmaka-śrī-cakrasaṃvara-maṇḍalopāyikā
rnam par grol ba'i snye ma zhes bya ba'i glu vimukta-mañjarī-nāma-gītā
de nyid bdun gyi 'grel pa saptatattva-vṛtti
dpal 'khor lo sdom pa'i man ngag śrī-cakrasaṃvaropadeśa
dpal sdom pa bcu gsum gyi bdag nyid can la mchod pa'i cho ga trayodaśātmaka-śrī-saṃvarārcana-vidhi
dpal 'khor lo sdom pa la bstod pa śrī-cakrasaṃvara-stotra
dpal 'khor lo sdom pa'i dbang gi bya ba śrī-cakrasaṃvara-sekaprakriyā
bcom ldan 'das bde mchog 'khor lo'i bstod pa dan da ka bhagavac-cakraśambara-stotra-daṇḍaka
mngon par rtogs pa'i snying po abhisamaya-hṛdaya
mngon par rtogs pa'i 'grel pa abhisamaya-vṛtti
dpal 'khor lo bde mchog gi mngon par rtogs pa'i 'grel pa śrī-cakraśambarābhisamaya-ṭīkā
bde mchog 'khor lo'i Ti ka cakraśambara-ṭīkā
bde mchog 'khor lo'i sgrub thabs cakraśambara-sādhana
'chi bdag gzhom pa zhes bya ba'i sgrub thabs mṛtyupati-pramathanī-nāma-sādhanopāyikā
sangs rgyas 'byung ba buddhodaya
dbang bzhi pa'i rnam par bzhag pa caturabhiṣeka-vyavasthāna
shrI ba san ta ti la ka śrī-vasantatilaka
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i gsang ba'i sgrub thabs śrī-vajrayoginī-guhya-sādhana
rdo rje rnal 'byor ma dbu bcad ma'i sgrub thabs chinna-muṇḍa-vajrayoginī-sādhana
shes rab snang ba'i sgrub pa'i thabs prajñāloka-sādhana
rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajrayoginī-sādhana
dpal rdo rje phag mo shes rab gsal byed ces bya ba'i sgrub thabs śrī-vajravārāhī-prajñālokakṛtya-sādhana
rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajrayoginī-sādhana
dpal rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs śrī-vajrayoginī-sādhana
rnal 'byor ma drug gi sgrub pa'i thabs ṣaḍyoginī-sādhana
las kyi cho ga karma-vidhi
rnal 'byor ma'i bsgrub thabs yoginī-sādhana
rig pa 'dzin ma'i rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vidyādharī-vajrayoginī-sādhana
rdo rje phag mo rig pa 'dzin ma rtsen ma'i sgrub pa'i thabs vajravārāhī-keli-vidyādharī-sādhana
rdo rje phag mo don kun grub pa'i sgrub thabs sarvārthasādhakavajravarāhīsādhana
rdo rje phag mo'i sgrub thabs rdo rje rnam par sgeg ma vajravilāsinī-nāma-vajravarāhīsādhana Vanaratnapāda A Sādhana of Vajravārāhī called “The Flashing Vajra”
rdo rje phag mo'i bstod pa rim pa gnyis pa kramadvayavajravarāhīstotra Vanaratnapāda A Praise of Vajravārāhī, the Two Stages
rdo rje phag mo mchod pa'i sgrub thabs vajravārāhy-arcana-sādhana Vanaratnapāda A Sādhana of Vajravārāhī Accomplishing All Goals
rngon pa'i man ngag lubdhakopadeśa
rdo rje rnal 'byor ma sbas pa'i sgom pa vajrayoginī-gupta-bhāvanā
rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs vajrayoginī-sādhana
dpal dgyes pa'i rdo rje'i dka' 'grel rin po che sbyor ba'i 'phreng ba śrī-hevajra-pañjikā yogaratnamālā
sngags kyi bstan bcos gsang ba'i mdzod guhyakoṣa-nāma-mantra-śāstra
dpal dgyes pa'i rdo rje'i gtor ma'i cho ga śrī-hevajra-bali-vidhi
phyag rgya bzhi'i sgrub thabs caturmudrā-sādhana
gsang ba'i dbang gi rab tu byed pa guhyābhiṣeka-prakriyā
he ru ka dran pa gcig pa'i sgrub thabs herukaikasmṛti-sādhana
dpal mchog tu gyur pa'i ngo bo nyid bde ba chen po'i go 'phang rdo rje zhes bya ba'i ting nge 'dzin >śrī-parama-svarūpa-mahāsukha-pada-vajra-nāma-samādhi
lhan cig skyes pa grub pa sahaja-siddhi
go bar byed pa snying po brgya pa pratipattisāraśataka Āryadeva One Hundred Essential Verses Bestowing Understanding
go bar byed pa'i snying po brgya pa rnam par bshad pa pratipattisāraśatakavivaraṇa Herukadeva An Explanation of [Āryadeva’s] “One Hundred Essential Verses Bestowing Understanding”
dgyes pa rdo rje'i lus kyi don rab tu gsal ba hevajra-piṇḍārtha-prakāśa
cung zad dran pa kiṃcit-smṛti
sbyor ba mdor bsdus yukti-saṃkṣepa
sgron me gcig pa'i man ngag ekapradīpopadeśa
dgyes pa rdo rje'i man ngag hevajropadeśa
man ngag upadeśa
rnal 'byor yan lag drug pa man ngag gsal ba upadeśa-prakāśa-ṣaḍaṅga-yoga
rnal 'byor mdor bstan yogoddeśa
de kho na nyid bzhi pa catus-tattva
bdag med ma'i byin rlabs nairātmādhiṣṭhāna
bdag med ma lha mo bco lnga la bstod pa nairātmyādevīpañcādaśastotra
bdag med ma'i stobs kyi 'khor lo sgrub pa'i thabs nairātmā-balacakra-sādhana
ku ru ku l+le'i bsgrub thabs kurukllā-sādhana
'jig rten gsum las rnam par rgyal ba 'phags ma sgrol ma bsgrub pa'i thabs trailokya-vijayāryatārā-sādhana
ku ru ku l+le'i las sbyor gyi man ngag kurukullā-karma-yogopadeśa
rigs ldan ma'i sgrub thabs kurukullā-sādhana
ku ru ku l+le'i man ngag kurukullopadeśa
rje btsun ma ku ru ku l+le la bstod pa phrin las nye bar bskul ba kurukllā-bhaṭṭārikā-stotra-karma-saṃcodana
rnal 'byor mdor bsdus pa yoga-saṃkṣepa
bdud rtsi thigs pa amṛta-srava
'phags pa thabs kyi zhags pa padmo 'phreng gi don bsdus pa'i 'grel pa āryopāya-pāśa-padmamālā-piṇḍārtha-vṛtti
rgyud kyi rgyal po chen po dpal gsang ba'i snying po'i 'grel pa śrī-guhyagarbha-mahātantrarāja-ṭīkā
dpal gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgya cher bshad pa'i 'grel pa śrī-guhyagarbha-tattva-nirṇaya-vyākhyāna-ṭīkā
sgyu 'phrul dra ba rdo rje las kyi rim pa māyājāla-vajrakarma-krama
rdo rje sems dpa'i sgyu 'phrul dra ba'i dbang gi gal po vajrasattva-māyājālābhiṣekāvaśyaka
dbang gi don nges par 'byed pa abhiṣekārtha-nirbheda
thugs kyi thigs pa citta-bindu
gsang ba'i thigs pa'i man ngag guhya-bindūpadeśa
rnal 'byor chen po shes rab spyan 'byed kyi man ngag mahāyoga-prajñāpraveśa-cakṣur-upadeśa
man ngag gi rgyal po lta ba'i 'phreng ba rājopadeśa-darśana-mālā
las shan lta ba'i sgron ma karmasamavāya-darśanāloka
lta ba'i rim pa yi man ngag snang ba bcu bdun pa darśana-kramopadeśa-saptadaśāloka
g.yu'i thang ma kras dgu perojāvakīrṇa-sopāna-navaka
sgyu 'phrul dra ba me long lta bu'i bsgrub thabs māyājālādarśopama-sādhana
rdo rje sems dpa'i sgyu 'phrul dra ba'i 'od kyi rim pa vajrasattva-māyājāla-prabhā-krama
sgyu 'phrul phyag rgya bsam gtan māyāmudrādhyāna Vimalamitra
rin chen dra ba mngon rdzogs ratnajālābhisaṃpatti
dra ba chung ngu sūkṣmajāla
de kho na nyid snang ba dam pa brgyan tattvālokaparamālaṃkāra
lam rnam par bkod pa mārgavyūha
man ngag rnam par bkod pa upadeśavyūha
thugs kyi thigs pa cittabindūpadeśa Vimalamitra
sgyu 'phrul man ngag gsal ba'i sgron me māyopadeśaprakāśadīpa
sgyu 'phrul dra ba'i lam bshad pa māyājālamārgāvyākhyā Vimalamitra
rim pa drug pa kramaṣaṭka Līlāvajra
sgyu 'phrul dra ba'i man ngag rim pa gsum pa māyājālopadeśakramatraya
sems bskyed pa'i cho ga mdor bshad pa cittotpādasaṁkṣiptavidhi
dam tshig gsal bkra samayacitraprakāśa Līlāvajra
dam tshig phra rgyas bstan pa samayānuśayanirdeśa
sgyu 'phrul sbyin sreg gi rim pa mdor bsdus pa māyāhomasaṁkṣiptakrama Vimalamitra
sgyu 'phrul dra ba ro sreg las kyi phreng ba māyājālaśavasaṁskārakarmāvali Vimalamitra
sgyu 'phrul dpe chung rang gnas kyi rim pa māyājālaghudṛṣṭāntasvāśrayakrama Līlāvajra
sku gdung las kyi 'phreng ba kulyakarmāvali
za tshogs gtor ma'i lung odanasaṁbhārabalyādeśa
gsang ba'i mdo don bsdus pa guhyasṣūtrapiṇḍārtha Dharmabodhi
skabs 'grel bye brag rnam par bshad pa prakaraṇaṭīkāviśeṣavyākhyā sthiramati
byang chub sems kyi ljon shing bodhicittadruma sthiramati
rgyan dam pa sna tshogs rim par phye ba bkod pa paramālaṁkāraviśvapaṭalavyūha sthiramati
dpal gsang ba snying po'i don bsdus 'grel piN+DAr+tha śrīghyagarbhapiṇḍārthaṭīkāpiṇḍārtha vimalamitra
rdo rje sems dpa'i sgyu 'phrul dra ba'i rgyud dpal gsang ba'i snying po zhes bya ba'i spyan 'grel pa vajrasattvamāyājālatantraśrīguhyagarbha-nāma-cakṣuṣṭīkā
sgyu 'phrul dra ba rin po che 'od kyi snang ba māyājālaratnaprabhātviṣā
thugs kyi sgo lcags cittatālaka śrīsiṅhi
bsre ba'i cho ga'i tho byang miśrakavidhisūcipattra vimala
mtshan nyid sgron ma lakṣaṇapradīpa
sgyu 'phrul khro bo'i dbang bskur ba dkyil 'khor rdo rje las kyi rim pa krodhamāyābhiṣekamaṇḍalavajrakarmāvali buddhaguhya
sgyu 'phrul dbang gi gal po'i don 'grel māyābhiṣekāvaśyakamūlavṛtti buddaguhya
sgyu 'phrul dra ba lhan cig skyes pa'i ye shes snang ba māyājālasahajajñānāloka līlāvajra
gsang ba'i man ngag 'jam pa'i thigs pa guhyopadeśasukumārabindu vimalamitra
gsang ba'i thigs pa'i man ngag gi 'grel pa guhyabindūpadeśavṛtti vimala
dbang cig car 'jug pa'i man ngag abhiṣekayugapadavatāropadeśa
bde ba chen po phyag rgya'i man ngag mahāsukhamudropadeśa
rgyun bshags samuddeśa līlāvajra
tshigs rkang bcu dgu pa ekonaviṁśatigāthā vimala
sgyu 'phrul dra ba rab tu gnas pa'i cho ga'i rim pa māyājālasupratiṣṭhāvidhikrama jayabhadra
dpal gsang ba'i snying po'i rim pa gnyis kyi don śrīguhyagarbhakramadvayoddeśa indrabhūti
zhi ba'i lha rgyud śāntadevatantra vimalamitra
sgyu 'phrul tshogs kyi 'khor lo thugs kyi sgrub pa māyāgaṇacakramanaḥsiddhi
rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul dra ba 'od kyi phyag rgya vajrasattvamāyājālaprabhāmudrā jayabhadraśrīgupta
khro bo las kyi 'phreng ba bsdus pa krodhakarmāvalisaṁgraha
khro bo yang dag sgron ma krodhasadbhūtapradīpa vimalamitra
lha'i sku sgom pa'i man ngag devakāyasamādhyupadeśa vimala
phyag rgya bzhi pa'i bsam gtan caturmudrādhyāna
khro bo phyag rgya gcig pa krodhaikamudrā
spyod yul sbyong ba'i bsam gtan gocaraśuddhidhyāna vimalamitra
mdo rgyud rtogs pa'i sgron ma zhes bya ba thugs rje spyan thag gi gnas mdzad pa lha'i cho 'phrul phrin las mthar phyin pa'i sgrub pa gsang sngags nges par byed pa'i don gsal bar byed pa'i sgron ma lung thams cad kyi rgyal po chen po sūtratantrakalpapradīpa-nāma, karuṇacakṣuḥ sūtrapada, karmadevapratihārya, karmaniṣṭhāgatasādhana, guhyamantraniyamanoddeśa, uddyotakarapradīpa, sarvamahāgamarāja
dpal sgyu 'phrul chen ma'i gtor ma'i cho ga śrīmahāmāyābalividhi kukkuripāda
dran pa gcig pa ekasmṛti vyādala
sgyu 'phrul chen mo'i man ngag mahāmāyopadeśa vyāḍi
rdo rje bdud rtsi gsum gyi mngon par rtogs pa vajrāmṛtatrayābhisamaya vanaratna
rdo rje dril thabs kyi mchod pa'i cho ga vajraghaṇṭopāyikāpūjāvidhi gaganaśīla
rgyud kyi rgyal po chen po dpal gsang ba 'dus pa'i rgya cher 'grel pa śrīguhyasamājamahātantrarājaṭikā ānandagarbha
bsdus pa'i rim pa'i bsgrub thabs piṇḍīkramasādhana nāgārjuna
dpal gsang ba 'dus pa'i man ngag rim pa lnga pa śrīguhyasamājopadeśapañcakrama nāḍapāda
rim pa lnga bsdus pa gsal ba pañca­krama­saṃgraha­prabhāva Nāropa A Clear Summary of the Five Stages
bsdus pa'i rim pa'i dka' 'grel piṇḍī­krama­ṭippaṇī Līlāvajra A Commentary on the Difficult Points of [Nāgārjuna’s] “Concise Sādhana”
rnal 'byor yan lag drug pa
de kho na nyid rin po che snang ba'i rnam par bshad pa tattvaratnālokavyākhyāna
gshin rje gshed nag po'i sgrubs thabs
gshin rje gshed nag po'i dkyil 'khor gyi cho ga kṛṣṇayamārimaṇḍalopāyikā śrīdhara
gshin rje nag po'i mngon par rtogs pa'i rim pa kṛṣṇayamāryabhisamayakrama śrīdhara
gshin rje gshed nag po'i 'khor lo'i gsal byed kṛṣṇayamāricakroddyota buddhaśrījñāna
gshin rje gshed nag po'i 'khrul 'khor kṛṣṇayamāricakra
dam tshig bdud rtsi za ba samayāmṛtakhāda
'khor lo cakra dīpaṁkara
dpal rdo rje 'jigs byed kyi rgyud kyi 'grel pa man ngag dang ldan pa'i rgyan śrīvajrabhairavatantravṛttyalaṁkāropadeśa lalitavajra
dpal rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs pad+ma rgyas pa śrīvajrabhairavasādhana-udbuddhakamala kamalarakṣita
dpal rdo rje 'jigs byed kyi bsgrub pa'i thabs śrīvajrabhairavasādhananopāyikā lalitavajra
dpal rdo rje 'jigs byed kyi dam tshig la 'jug pa'i dkyil 'khor gyi cho ga Śrī­vajrabhairava­samaya­maṇḍala­vidhi Lalitavajra A Ritual for the Commitment Maṇḍala of the Glorious Vajrabhairava
rdo rje 'jigs byed kyi sgrub thabs vajrabhairavasādhana Aśokaśrī A Vajrabhairava Sādhana
'chi ba blu ba'i bsdus don mṛtyuvañcanapiṇḍārtha vāgīśvarakīrti
'chi blu'i bsdus don mṛtyuvañcanapiṇḍārtha
'chi ba b+hu ba'i man ngag mṛtyuvañcanopadeśa vāgīśvarakīrti
dpal rdo rje 'jigs byed chen po'i gsad pa'i 'khor lo Śrī­mahāvajrabhairava­māraṇa­cakra Lalitavajra The Wheel of Killing of Glorious Great Vajrabhairava
dpal gshin rje'i gshed dmar po'i sgrub thabs Śrī­rakta­yamāri­sādhana Buddhaśrījñānapāda A Sādhana of the Glorious Red Yamāri
lus ngag yid gsum byin gyis brlab pa'i man ngag traidha­kāya­vāk­cittādhiṣṭhānopadeśa Buddhaśrījñānapāda Personal Instructions on Consecration of the Body, Speech, and Mind
sems dpa' gsum gyi ting nge 'dzin la mnyam par gzhag pa traisattva­samādhi­samāhita Buddhaśrījñānapāda Settling in Meditative Equipoise in the Samādhi of the Three Beings
chos thams cad 'phags pa 'jam dpal gshin rje gshed por bsgrub pa'i thabs sarvadharmāryamañjuśrīyamāntakasādhanopāyikā mañjuśrīmitra
gshin rje gshed dmar lha lnga'i mngon par rtogs pa raktayamāntakapañcadevābhisamayasiddhimañjarī guhyadatta
gshin rje gshed dmar po'i 'khrul 'khor gyi de nyid bshad pa zhes bya ba'i bsgrub thabs raktayamāriyantratattva-nirdeśaka-nāma-sādhana bodhigarbha
gshin gyi cho ga mṛtavidhi ḍoṁbiheruka
gshin rje mthar byed kyi 'khrul 'khor gyi cho ga yamāntakayantravidhi dharmasvāmiśrī
yi dwags thams cad rdo rjes bcings pa sarvapreta­vajrapāśa Kṛṣṇa Paṇḍita Binding All Ghosts with Vajras
las kyi gshin rje'i mchod pa'i cho ga sānucarakarmayamapūjāvidhi Darpaṇācārya An Offering Associated with Activities of Yama
'phags pa dpal gshin rje tshe bdag nag po sgrub pa'i thabs Ārya­śrī­yamakālāyuṣpati­sādhana Kṛṣṇa Paṇḍita A Sādhana of Black Yamāyuṣpati
khrus kyi cho ga sgrib pa sbyong zhing bar chod bsal ba nivaraṇaśodhanāntarayāpohanasnānavidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Bathing Ritual, Purifying Defilements and Eliminating Interruptions
dpal gshin rje tshe bdag nag po'i dkyil 'khor gyi cho ga Śrī­yamakālāyuṣpati­maṇḍala­vidhi Kṛṣṇa Paṇḍita A Maṇḍala Ritual of Black Yamāyuṣpati
rgyud dang man ngag thams cad kyi don phyogs gcig tu bsdebs mtshan ma gyen 'greng thig la'i 'khrul 'khor gyi man ngag rdo rje'i tshig rnam par dbye ba sarvatantropadeśaikatogumphitārthanimittotthānatilakayantropadeśavajrapadavibhaṅga amoghavajra
rdo rje tsar tsi ka'i las sgrub pa'i thabs vajracarcikākarmasādhana śrīdhara
dpal rdo rje phag mo'i sgrub thabs Śrī­vajravārāhī­sādhana­nāma Śrīdhara A Sādhana of the Glorious Vajravārāhī
dpal rdo rje dbyangs can ma'i sgrub thabs Śrī­vajra­sarasvatī­sādhana Śrīdhara A Sādhana of the Glorious Vajrasarasvatī
rdo rje dkar mo'i rjes su 'dzin pa'i sgrub thabs vajragaury­anugraha­sādhana Śrīdhara A Sādhana Favoring Vajragaurī
sha za gnod sbyin mkha' 'gro kun nas 'khyil pa'i rtog pa las byung ba'i sgrub thabs piśācīyakṣiṇīḍākinīkalpotthakuṇḍalīsādhana nāgārjuna
gnod sbyin ma kun nas 'khyil pa'i sgrub thabs kyi don bsdus pa'i 'grel pa yakṣiṇīkuṇḍalīsādhanapiṇḍārthavṛtti nāgārjuna
gzhan gyis mi thub pa dang ri rab mchog ma rin po che bzang po'i bsgrub thabs aparājitāmeruvarābhadraṁkararatnasādhana indrabhūti
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i dka' 'grel Ārya­mañjuśrī­nāma­saṃgīti­pañjikā Mādhyamikanandana A Commentary on the Difficult Points of “The Recitation of the Names of Mañjuśrī”
'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i sgrub thabs vādisiṃhamañjughoṣasādhana Anon A Sādhana of Siṃhanāda Mañjughoṣa
'jam dpal ngag gi rgyal po'i sgrub thabs vādirājamañjuśrīsādhana vajrayoginī
'phags pa 'jam dpal gyi bstod pa ārya-mañjuśrīstotra Mati A Praise of Ārya Mañjuśrī
'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i spyan dbye ba'i cho ga mañjuśrī-nāmasaṁgīticakṣurvidhi smṛtijñānakīrti
'jam pa'i dbyangs dpa' bo gcig grub pa'i bstod pa gser gyi phreng ba siddhaikavīramañjughoṣastotrasuvarṇamālā
a ra pa tsa na'i sgrub thabs arapacanasādhana ajitamitra
dpal thugs rje chen po'i dbang bskur ba'i man ngag gi rab tu byed pa Śrī­mahākāruṇikābhiṣeka­prakaraṇopadeśa Jālandharipāda An Exposition of the Personal Instructions on the Empowerment of Mahākāruṇika
'phags pa yi ge drug pa'i sgrub thabs āryaṣaḍakṣarīsādhana dīpaṁkara
'phags pa don yod zhags pa'i sgrub thabs āryāmoghapāśasādhana vibhūticandra
'phags pa don yod zhags pa'i sgrub thab āryāmoghapāśasādhana vibhūticandra
'phags pa don yod zhags pa'i sgrub thabs āryāmoghapāśasādhana sahajalalita
dpal 'jig rten mgon po mkha' la spyod pa'i sgrub thabs śrīkhasarpaṇalokanāthasādhana padmākara
'jig rten dbang phyug gi bstod pa rin po che'i phreng ba lokeśvarastotraratnamālā Vanaratnapāda Lokeśvara­stotra­ratnamālā
sems dpa'i phyag rgya sattvamudrā
yi ge bzhi pa'i man ngag caturakṣaropadeśa dvikhaṇḍin
phyag na rdo rje gtum po chen po khros pa zhes bya ba'i sgrub thabs caṇḍamahāroṣaṇavajrapāṇināmasādhana nāgārjuna
gnod sbyin gyi sde dpon chen po lag na rdo rje gos sngon can gyi bsgrub thabs mahāyakṣasenāpati-nīlāmbaradharavajrapāṇisādhana dīpaṁkarajñāna
rdo rje 'dzin pa phyag na rdo rje'i las bsgrub pa'i thabs vajradharavajrapāṇikarmasādhana vīryaśrī
rdo rje gtum po'i sgo nas phyir bzlog pa'i 'khor lo vajracaṇḍānusāreṇa-pṛṣṭhyacakra karmavajra
U Ni sha sngags kyi man ngag gi bsgrub thabs uṣṇīṣamantropadeśasādhana śrīsiṁha
rdo rje rnam par 'joms pa'i dkyil 'khor gyi cho ga vajravidāraṇīmaṇḍalavidhi vajravarman
sgrol ma nor sbyin ma'i sgrub thabs
sgrol ma u gra'i mchod pa'i cho ga ugratārāpūjāvidhi śāriputramahāsvāmin
sgrol ma dmar mos 'gro ba dbang du bsdu pa'i 'khor lo'i cho ga vajrāsana aktatārājagadvaśaṁkaracakravidhir
sngags kyi don 'jug pa mantrārthāvatāra dīpaṁkaraśrījñāna
dbang gi man ngag sekopadeśa dīpaṁkaraśrījñāna
dam tshig sbas pa samayagupti dīpaṁkara
gzhal yas khang sbyin pa saudhadāna
chu gtor gyi cho ga peyotkṣepavidhi
sbyin sreg gi cho ga homavidhi
lha mchod pa'i rim pa devapūjākrama
tshe bsgrub pa'i thabs āyuḥsādhana
'chi ba slu ba mṛtyuvañcana
'chi ka ma'i bstan bcos mumūrṣuśāstra
ro bsreg pa śmahoma
bdun tshigs kyi cho ga saptaparvavidhi
tsha tsha'i cho ga citāvidhi
'phags ma lha mo sgrol ma la bstod pa mu tig 'phreng ba āryatārādevīstotramuktikāmālā candragomin
'phags ma lha mo sgrol ma'i bstod pa āryatārādevīstotra candragomin
'phags ma sgrol ma la bstod pa smon lam grub pa āryatārāstotrapraṇidhāna-siddhi candragomin
bcom ldan 'das 'phags ma sgrol ma la bstod pa bhagabatyāryatārāstotra śraddhākaravarmaratna
'phags ma sgrol ma 'jigs pa chen po brgyad las sgrol ba'i bstod pa āryāṣṭamahābhayottārātārāstava candragomin
'phags ma sgrol ma la bstod pa
'phags ma sgrol ma la bstod pa
dam tshig sgrol ma la bstod pa samayatārāstava
bde ba'i 'byung gnas dpal ldan rje btsun ma la bstod pa sukhākaraśrīmatībhaṭṭārikāstotra
thams cad grub pa dpal 'phel lha mo ra bstod pa tārāstotra nāgārjuna
rje btsun ma 'phags ma sgrol ma la mtshan sum cu rtsa gnyis kyi bstod pa don thams cad grub par byed pa rin chen brgyan 'dra āryatārābhaṭṭārikā-nāma-dvātriṁśatkastotra sarvārthasādhakaratnālaṁkārasaṁnibha sūryagupta
'phags ma sgrol ma'i bkra shis brjod pa āryatārāmaṇgalagīti śīlakūṭa
seng ldeng nags kyi sgrol ma la bstod pa khadiravaṇītārāstotra nāgārjuna
'phags ma sgrol ma'i mtshan nges pa zhes bya ba stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba dvādaśasāhasrikoddhṛtāryatārā-nāmanirṇaya
rdo rje rnam par 'joms pa'i sgrub thabs vajravidāraṇā­sādhana Ratnakīrti A Vajravidāraṇā Sādhana
rdo rje rnam par 'joms pa'i khrus kyi cho ga vajravidāraṇā­snāna­vidhi Ratnakīrti A Purification Ritual of Vajravidāraṇā
lha mo dbyangs can gyi bstod pa sarasvatī­stotra Kālidāsa A Praise of the Goddess Sarasvatī
tshe dpag tu med pa zhes bya ba'i sgrub thabs aparimitāyur-nāma-sādhana jñānaḍākinī siddharājī
tshe dang ye shes dpag tu med pa'i dkyil 'khor gyi cho ga
bcom ldan 'das tshe dang ye shes dpag tu med pa'i dkyil 'khor gyi cho ga bhagavadaparimitāyurjñānamaṇḍalavidhi
rta mgrin gyi bsgrub thabs hayagrīvasādhana ḍākinī siddharājī
gtum chen drag po'i mngon par rtogs pa caṇḍamahāroṣaṇābhisamaya Mahāsukhatāvajra The Clear Realization of Caṇḍamahāroṣaṇa
mi g.yo ba'i mngon par rtogs pa rab tu dga' bar mngon par brjod pa acalābhisamaya­suratābhidhāna Vanaratnapāda A Joyous Expression of the Clear Realization of Acala
khro po'i rgyal po mi g.yo ba'i bsgrub pa'i thabs krodharājācalasādhana dīpaṁkarajñāna
mi g.yo ba'i 'khor lo acalacakra
rtum po'i sgrub thabs
khro bo mi g.yo mgon gyi sgrub thabs nāthakrodhācalasādhana ratnaśrījñāna
gtum po khro bo chen po'i sgrub pa don dam pa caṇḍamahāroṣaṇasādhanaparamārtha dīpaṁkaraśrījñāna
dpal nag po chen po'i sgrub thabs
dpal mgon po nag po chen po'i sgrub thabs kyi rim pa Śrī­nātha­mahākāla­sādhana­krama Nāgārjuna An Arrangement of the Sādhana for the Glorious Protector Mahākāla
nag po chen po'i 'phrin las gsang ba'i bsgrub thabs mahākālakarma-guhyasādhana vararuci
dpal nag po chen po'i sgrub thabs śrīmahākālasādhana nāgārjuna
zhal bzhi pa'i dam tshig dngos grub bsgrub pa'i thabs caturmukhasamayasiddhisādhana rakṣita
dpal nag po chen po'i bsgrub thabs śrīmahākālasādhana vararuci
dpal nag po chen po'i bsgrub pa'i thabs śrīmahākālasādhana vararuci
nag po chen po'i gtor ma'i cho ga mahākālabalividhi vararuci
nag po chen po la bstod pa mahākālastotra vararuci
nag po chen po'i bstod pa'i phreng ba mahākālastotramālā vararuci
nag po chen po la bstod pa
nag po chen po la bstod pa
nag po chen po la bstod pa
dpal nag po chen po la bstod pa
nag po chen po la bstod pa
lha mo nag mo'i bstod pa devīkālīstotra vararuci
dpal lha mo nag mo la bstod pa śrīdevīkālīstotra
dpal lha mo nag mo la bstod pa
dpal lha mo nag mo la bstod pa
dpal lha mo nag mo la bstod pa
dpal lha mo nag mo la bstod pa śrīdevīlālīstotra abhaya
dpal ldan lha mo nag mo la bstod pa śrīdevīkālīstotra
las mkhan gyi bstod pa karmakarastotra vararuci
gnod sbyin nag po'i bstod pa yakṣakālastotra vararuci
dpal ldan lha mo dud sol ma'i rjes gnang śrīmatīdevīdhūmāvatyanujñā dveṣavajra
dmag dpon chen po zhal bzhi pa'i bstod pa sho lo ka nyi shu pa mahāsenāpaticaturmukhastotraślokaviṁśaka ratnavajra
byin gyis brlabs pa nag po chen po'i sgrub thabs adhiṣṭhānamahākālasādhana ajapāli
byin gyis brlabs pa'i nag po chen po'i gsang ba'i sgrub thabs adhiṣṭhānamahākālaguhyasādhana nāgabodhi
mi bskyod pa la brten nas mgon po'i gegs sel akṣobhyānuṣaṅgikanāthavighna-nibarhaṇa śābari
mgon po'i bkra shis yon tan rgya mtsho nāthamaṅgalaguṇasāgara śābari
mgon po dmar po'i tshe bsgrub kyi zhal gdams raktanāthāyuḥparirakṣāmukhāgama śābari
dpal ldan lha mo'i srog sgrub śrīmatīdevīprāṇasādhana maitrīpapāda
dpal ldan lha mo chen mo'i gsang ba'i bsgrub thabs śrīmatīdevīmahākālīguhyasādhana nāḍapāda
rdo rje mkha' spyod ma sgrub pa'i thabs vajrakhecarīsādhana rāhula
nag po chen po phur par sgrub pa mahākālakīlasādhana vararuci
dpal nag po chen po'i sgrubs thabs
mgon po'i rgyu dus brtag pa nāthacaraṇakālaparīkṣā mañjuśrīmitra
byin gyis brlabs pa'i nag po'i sgrub thabs svadhiṣṭhānamahākālasādhana
nag po chen po'i sgrub thabs adhiṣṭhānamahākālasādhana saraha
dpal nag po chen po byin brlabs can gyi sgrub pa'i thabs sādhiṣṭhānaśrīmahākālasādhana śābari
gsang ba'i sgrub thabs guhyasādhana śābari
nag po chen po'i bstod pa rngam pa sgra sgrogs mahākālastotra ākṣepa vararuci
mgon po'i gzhung bstod nāthasamayastotra rāhula
nag po chen po'i bstod pa
nag po chen po'i bstod pa
nag po chen po phyag bzhi pa'i sgrub thabs caturbhujamahākālasādhana nāgārjuna
ye shes mgon po gri gug can gyi bdag bskyed bzlas pa bstod pa kartaridharajñānanāthātmotpādanajāpastotra atīśa
nag po chen po phyag gnyis pa'i bstod pa dvibhujamahākālastotra saddharmāditya
mgon po drag gshed kyi dbang bsdus pa'i lag len nātharaudrāntakasaṁkṣiptābhiṣekaprakriyā balyācārya
dpal nag po chen po'i las tshogs śrīmahākālakarma-sambhāra abhayākaragupta
rdo rje nag po chen po'i las bskrad pa'i mngon spyod vajramahākālakarmoccāṭanābhicāra
rdo rje nag po chen po'i las dbye ba'i mngon spyod vajramahākālakarmavibhaṅgābhicāra
rdo rje nag po chen po'i las lus rengs par byed pa'i mngon spyod vajramahākālakarmakāyastambhanābhicāra
rdo rje nag po chen po'i las ngag rengs par byed pa'i mngon spyod vajramahākāLakarma-vākstambhanābhicāra
rdo rje nag po chen po'i las yid rengs par byed pa'i mngon spyod vajramahākālakarmacittastambhanābhicāra
rdo rje nag po chen po'i las srid skem pa'i mngon brjod vajramahākālakarmabhavaśoṣaṇābhiśāpa
rdo rje nag po chen po'i las mngon spyod slar gso bar byed pa zhi ba'i las vajramahākālakarmābhicāra pratisaṁjīvanaśāntikarma
rdo rje nag po chen po'imngon spyod kyi sbyin sreg vajramahākālābhicārahoma abhayakāra
tsa N+Di ka'i tshig sgrub caṇḍikāvāksādhana
dbang bskur gyi cho ga rin chen phreng 'dra abhiṣekavidhiratnamālāsaṁnibha vajraghaṇṭa
dpal nag po chen po'i sgrub thabs
dpal nag po chen po'i gsang ba'i man ngag śrīmahākālaguhyopadeśa sukhavetāla
dam tshig 'dus pa'i dbang samayasaṁghātābhiṣeka
dpal mgon po bya rog ma'i bskangs kyi cho ga'i rim pa śrīnāthakākayonitarpaṇavidhikrama abhyākara
dpal nag po chen po'i dngos grub dang bsrung ba dang bzlog pa'i sgrub thabs śrīmahākālasiddhirakṣāpratyaṅgiraḥsādhana kṛṣṇa
mgon po bya rog gdong gi gtor mdos nāthakākāsyabaliyantra kṛṣṇanāgārjuna
gnod sbyin nag po chen po'i sgrub thabs yakṣamahākālasādhana karmavajra
dpal nag po chen po'i sgrub thabs
gnod sbyin nag po chen po la rin po ches bstod pa yakṣamahākālaratnastuti kāṇeripāda
rang gnas pa nag po chen po'i sgrub thabs svasthānamahākālasādhana devākara
rje btsun dpal nag po chen po'i sgrub thabs man ngag mdor bsdus pa bhaṭṭārakaśrīmahākālasādhanasaṁkṣiptopadeśa śāntigupta
dpal nag po chen po'i sgrub thabs
'jigs byed nag po chen po'i sgrub thabs bhairavamahākālasādhana sṛgālapāda
rnam thos sras rjes su 'brang ba'i gtor ma'i cho ga vaiśravaṇānuyāyibalividhi sugatigarbha
glang po rin po che la nor blang ba'i man ngag hastiratnadhanadeyopadeśa nāgārjuna
tshogs kyi bdag po'i sgrub thabs 'khor lo chen po gaṇapatisādhanamahācakra avadhūtapāda
bgegs kyi rgyal po'i sgrub thabs vināyakarājasādhana kānha
sna tshogs nor bu bde mchog 'khor lo'i sgrub thabs karmīramaṇicakraśambarasādhana kṛṣṇa
dpal rdo rje mkha' 'gro'i bsgrub thabs śrīvajraḍākinīsādhana kānha
bgegs kyi rgyal po bsgrub pa'i thabs vināyakarājasādhana kṛṣṇa
'phags pa tshogs kyi bdag po la bstod pa āryagaṇapatistuti kṛṣṇa
bgegs bdag chen po'i sku bri ba'i man ngag yid bzhin nor bu mahāvināyakarūpopadeśacintāratna kṛṣṇa
'phags pa tshogs kyi bdag po'i gtor ma'i cho ga āryaguṇapatibalividhi kṛṣṇa
bgegs bdag gi sbyin sreg gi cho ga rab tu bshad pa vināyakahomavidhiprabhāṣaṇa kṛṣṇa
shin tu myur ba'i lha chen po bgegs kyi rgyal po'i sgrub thabs sunipuṇamahādevavighnarājasādhana dīpaṁkara
shin tu myur ba'i lha bgegs chen po bgegs kyi rgyal po bsgrub pa'i thabs subudhadevamahāvighnavighnarājasādhana
dpal tshogs kyi bdag po'i 'khor lo'i gsal byed śrīgaṇapaticakrasūrya ḍombiheruka
sngags kyi rgyal po'i dam tshig dngos grub sgrub pa'i thabs mantrarājasamayasiddhisādhana ratnavajra
gsal byed nyi ma'i 'khor los dbang du bya ba kālisūryacakravaśakaraṇa vajrāsana
dpal tshogs kyi bdag po zhi ba'i sgrub thabs śrīgaṇapatiśāntisādhana
'phags pa tshogs kyi bdag po yid bzhin nor bu'i sgrub thabs āryagaṇapaticintāratna-sādhana kṛṣṇa
'phags pa tshogs kyi bdag po'i sbyin sreg gi cho ga āryagaṇapatihomavidhi
'phags pa tshogs kyi bdag po la bstod pa
tshogs kyi bdag po'i gsang ba'i sgrub thabs gaṇapatiguhyasādhana dīpaṁkarajñāna
tshogs kyi bdag po la bstod pa gaṇapatistotra amoghavajra
tshogs kyi bdag po chen po khams gsum dbang sdud dmar po'i sgrub pa'i thabs mahāgaṇapatidhātutrikaraktavaśikarasādhana candra
'dod pa'i dbang phyug gi bstod pa kāmeśvarastotra candra
tshogs kyi bdag po khro bo'i sgrub thabs krodhagaṇapatisādhana suvarṇadvīpa
tshogs kyi bdag po dam tshig gsang ba'i bsgrub thabs gaṇapatisamayaguhyasādhana candrakīrti
rim pa drug pa kramaṣaṭka ajapālin
a pa ra tsi ta rin chen bzang po'i sgrub thabs aparājitaratnabhadrasādhana indrabhūti
nor lha gsang ba'i sgrub thabs ratnadevaguhyasādhana
'phags pa dzam b+ha la la bstod pa āryajambhalastotra ratnavajra
nor bdag gtso 'khor lnga'i bstod pa dbyig gi char 'bebs vasupatyupādhipañcakastotravasumeghāveśa dīpaṁkarajñāna
gnod sbyin mo nag mos bsad pa'i sgrub thabs yakṣiṇīkālīmāraṇasādhana karmavajra
khro bo'i rgyal po khams gsum rnam par rgyal ba'i sgrub thabs krodharājatrailokyavijayasādhana karmavajra
khro bo chen po bdud rtsi 'khyil pa'i sgrub thabs mahākrodhāmṛitakuṇḍalisādhana
bcom ldan 'das dpal rdo rje gnod mdzes khro bo'i rgyal po chen po sdang ba thams cad rnam par 'joms pa'i bsgrub thabs śrībhagavadvajraśumbhamahākrodharājasarvaduṣṭavidāra-sādhana prajñārakṣita
khro bo reg tshig gi bsgrub pa'i thabs krodhabhayanāśanīsādhana āryadeva
reg 'bigs ma'i bsgrub thabs bhayaśūlinīsādhana āryadeva
skal 'jog dbang gi cho ga pralayābhiṣekavidhi āryadeva
khro bo reg tshig gi dam tshig gsang ba'i bsgrub thabs krodhabhayanāśanīsamayaguhyasādhana āryadeva
khro bo reg tshig gi sbyin sreg gi cho ga krodhabhayanāśanīhomavidhi āryadeva
gtor ma'i cho ga
lha chen po gsum gyi bsgrub thabs mahādevatrayasādhana āryadeva
rdo rje slob dpon gyi bya ba kun las btus pa vajrācārya­kriyā­samuccaya Jagaddarpaṇa A Compendium of the Activities of a Vajra Master
bla ma'i bsnyen bkur gyi dka' 'grel gurv­ārādhana­pañjikā Anon A Commentary on the Difficult Points of Devotion to a Guru
bla ma'i sgrub thabs gurusādhana tailika
phyi sgrub kyi rten 'brel bāhyasiddhipratītyasamutpāda tailika
bla ma sgrubs pa gurusiddhi nāḍapāda
bla ma gsang bar sgrub pa guruguhyasiddha nāgārjuna
dge 'dun spyan drang ba saṃghā­mantraṇa Anon Inviting the Saṅgha
bla med rigs lnga'i sgrub thabs herukapañcakasādhana ghaṇṭāvajra
dpal rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga de kho na nyid bsdus pa gsal ba śrītantravargapañcakamaṇḍalavidhitattvasaṁgrahaprabhāva vajrāsana
rkang grangs rin chen phreng ba padaratnamālā mitrayogin
mngon par rtogs pa mu tig gi phreng ba mitrayogin abhisamayamuktāmālā
dpal 'jam pa'i rdo rje la sogs pa'i mngon par rtogs pa kun las btus pa rdzogs pa'i rnal 'byor gyi phreng śrīmañjuvajrādikramābhisamayasamuccayaniṣpannayogāvali abhayākaragupta
man ngag gi snye ma zhes bya ba rgyud thams cad kyi skyed rdzogs thun mong du bstan pa upadeśamañjarī-nāma-sarvatantrotpannopapannasāmānyabhāṣya abhayākaragupta
rten 'brel snying po'i sngags them zhib mor bkod pa pratītyasamutpādahṛdayamantrapatrikāsūkṣmavyūha atīśa
g.yung drung grub pa zhes bya ba'i 'grel pa amarasiddhivṛttisanātanasiddhi virūpa
dkyil 'khor gyi rnam par dbye ba'i rab tu byed pa maṇḍalaviniścayaprakaraṇa
sems rin po che sbyong bar byed pa cittaratnaviśodhana indrabhūti
rgyal ba skyed ma'i rnam par dbye ba nges par bstan pa jinajananīvibhāganirdeśa kṛṣṇa
mkhar 'gro ma'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs kyi rim pa ḍākinīmaṇḍalopāyikākrama śāntigarbha
'khor ba rtsad nas gcod pa gtan tshigs 'khor lo'i man ngag saṁsāramūlacchedakahetucakropadeśa śrīsiṁha
'khor ba rtsad nas gcod pa bdud rtsi dri med kyi man ngag saṁsāramūlacchedakavimalāmṛtopadeśa śrīsiṁha
'khor ba rtsad nas gcod pa rdo rje sems dpa'i man ngag saṁsāramūlacchedkavajrasattvopadeśa śrīsiṁha
'khor ba rtsad nas gcod pa gser gyi thigs pa'i gdams ngag saṁsāramūlacchedakakañcanabindūpadeśa śrīsiṁha
'khor ba rtsad nas gcod pa snyan rgyud yi ge med pa'i gdams ngag saṁsāramūlacchedakakarṇatantrānakṣaropadeśa śrīsiṁha
lta ba nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud kyi dka' 'grel ākāśasamadarśanatantrapañjikā surativajra
bsgom pa rgya mtsho dang mnyam pa'i rgyud kyi dka' 'grel samudrasamabhāvanātantrapañjikā surativajra
spyod pa nyi zla dang mnyam pa'i rgyud kyi dka' 'grel sūryacandrasamacaryātantrapañjikā surativajra
'bras bu rin po che dang mnyam pa'i rgyud kyi dka' 'grel mahāratnasamaphalatantrapañjikā surativajra
lta ba ye shes mdzod chen chos kyi dbyings dṛṣṭijñānamahākośadharmadhātu śrīsiṁha
bsgom pa ye shes gsal ba chos kyi dbyings bhāvanājñānaprakāśadharmadhātu śrīsiṁha
spyod pa ye shes 'bar ba chos kyi dbyings caryājñānajvaladharmadhātu śrīsiṁha
dpal ri khrod zhabs kyis bstod pa rin po che śrīśabarapādastotraratna vanaratna
dpal ldan bla ma nags kyi rin chen gyi bstod pa bdun pa Śrīmad­guru­vanaratna­stotra­saptaka Sūryapāda Seven Praises of the Glorious Guru Vanaratna
dpal de kho na nyid grub pa Śrī­tattva­siddhi Keralipa The Attainment of the Glorious Suchness
dam tshig lnga bcu pa samayapañcāśikā padmasambhava
'bras bu ye shes sa gcig chos kyi dbyings phalajñānaikabhūmidharmadhātu śrīsiṁha
dpal sa ra ha dang mnga' bdag mai tri pa'i zhu ba zhus lan śrīsarahaprabhumaitrīpādapraśnottara
dpal nag po rdo rje zhabs kyi mi zad pa'i mdzod kyi rgya cher 'grel pa śrīkṛṣṇavajrapādadohākoṣaṭīkā
rdo rje'i glu
'chi med bsgrub pa amṛtasiddhi virūpa
'chi med kyi 'phrang sel amṛtasaṁkaṭanibarhaṇa
rdo rje 'chang chen po'i bstod pa mahāvajradharastotra
dpal ldan rje btsun byang chub chen po'i bstod pa Vararuci Praise of the [Sixteen] Great and Glorious Venerable Bodhisattvas
sangs rgyas kyi bstod pa bcu pa buddhastavadaśa
mkhas pa chen po grags pa rgyal mtshan la bstod pa Sugataśrī Praise of the Great Scholar Jetsun Drakpa Gyaltsen
rje btsun 'jig rten dbang phyug seng ge sgra la bstod pa Dvijarakṣita Praise of the Venerable Siṃhanāda Lokeśvara
tshogs kyi dbang phyug gi bstod pa Vanaratnapāda Praise of Ganeśvara
skyes pa rabs kyi bstod pa jātaka­stava Jñānayaśas In Praise of the Jātaka Tales
bla ma dam pa la bstod pa Sūryadharma Praise of the Holy Guru
gnas la sogs pa gtan la dbab pa pīthādi­nirṇaya Śākyarakṣita Settling the Meaning of the Meeting Places and So Forth
          mchog gi dang po'i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo paramādi­buddhoddhrita­śrī­kālacakra­nāma­tantra­rājā Anon The Glorious Kālacakra, King of Tantras, Taken from the Supreme Primordial Buddha Tantra
dpal dus kyi 'khor lo'i sgrub thabs rnal 'byor rab gsal Maitrīpa A Sādhana of the Glorious Kālacakra called “Clarifying the Yogic Methods”
snying po rdo rje'i tshig Śābaripāda Essential Vajra Words
dpyid kyi thig le'i rgya cher 'grel pa vasanta­tilaka­ṭīkā Vanaratnapāda An Extensive Commentary on “The Drop of Springtime”
dpal 'khor lo sdom pa'i sgrub thabs tshigs bcad sum cu pa śrīcakrasaṃvarasādhanatriṃśikāpada-paddhati Meghakumāradeva A Sādhana of the Glorious Cakrasamvara in Thirty Verses
dpal bde mchog 'khor lo'i mngon par rtogs pa'i dka' 'grel Vīravajra A Commentary on the Difficult Points of [Lūipāda’s] “Clear Realization” of the Glorious Saṃvara
gsang ba rin po che Akṣobhyavajra The Precious Secret
bdud rtsi 'od zer can amṛta­mārici Anon The Radiant Elixir
dpal rdo rje mkha' 'gro lus med pa'i chos śrī-vajraḍakaniṣkāyadharma Tilopa The Teaching of the Bodiless Vajraḍākiṇī
dpal rdo rje mkha' 'gro ma lta sgom spyod gsum gyi brda bstan pa Anon The Vajraḍākiṇī’s Teachings on the Terminology of Seeing, Meditating, and Acting
rdo rje phag mo sgrub pa'i thabs vajravārāhī­sādhana Advayavajra A Vajravārāhī Sādhana
rdo rje rnal 'byor ma la mchod pa mdor bsdus pa Anon An Abridged Vajrayoginī Pūjā
rdo rje rnal 'byor ma'i dgongs pa gsang ba'i sbyin sreg gi cho ga
rdo rje rnal 'byor ma'i bsad pa las kyi man ngag Abhiyukta Personal Instructions on Violent Activities in Vajrayoginī Practice
phyir zlog 'khor lo Abhiyukta The Irreversible Wheel
gtor ma bya ba Abhiyukta Making Torma Cakes
lag pa'i mchod pa Abhiyukta Making Hand Offerings

byang chub kyi sems bde ba'i man ngag bodhicitta­mahāsukhāmnāya Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna Personal Instructions on the Great Bliss of Bodhicitta
'phags ma sgrol ma drag mo'i sgrub thabs āryogratārāsādhana
nag po chen po'i mngon par rtogs pa Sahajapāda Clear Realization of Mahākāla
dpal nag po chen po'i sgrub thabs kyi rnam par bshad pa Likaripāda An Explanation of the Sādhana of Glorious Mahākāla
rjes su gnang ba'i cho ga Vanaratnapāda A Permission Ritual [for Vetālī]
dud sol ma'i sgrub thabs Vanaratnapāda A Vetālī Sādhana
sgron ma gsal bar byed pa'i dgongs pa rab gsal zhes bya ba bshad pa'i TI kA pradīpoddyotanābhisaṃdhiprakāśikā­nāma­vyākhyāṭīkā Bhavyakīrti An Explanatory Commentary called “Illuminating the Intent of [Candrakīrti's] ‘Brightening Lamp’”
rim pa lnga'i rnam par bshad pa Līlavajrapāda An Explanation of [Nāgārjuna’s] “Five Stages”
rgya che ba'i tshig bsdus pa zhes bya ba rab tu gnas pa'i cho ga Kācapāda A Consecration Ritual called “Abbreviating the Extensive Wording”
gshin rje gshed nag po'i zhi ba'i sbyin sreg gi cho ga Kṛṣṇa Paṇḍita A Pacification Ritual of Fire Offerings for Black Yamāri
rdo rje 'jigs byed kyi rgyud kyi 'grel pa rin po che'i phreng ba zhes bya ba/ Kṛṣṇa Paṇḍita A Commentary on the [Great] Vajrabhairava Tantra called “The Precious Garland”
rdo rje'i tshig rnam par dbye ba Amoghavajra (II) Distinguishing the Vajra Words
'jam dpal mtshan brjod kyi rgya cher 'grel pa ārya-mañjuśrīnāmasaṃgīti-nāma-mahā-ṭīkā
'phags pa 'jig rten dbang phyug gsang ba'i sgrub thabs āryalokeśvaraguhyasādhana Jñānaḍākinī Siddharājñī A Sādhana of the Secret of Ārya Avalokiteśvara
phyag na rdo rje gos sngon po can gyi sgrub thabs rdor sde dpon chen po'i sgrub thabs mahāyakṣasenāptinīlāmbaradharavajra-pāṇisādhana
sbyin sreg las kyi cho ga Bhavapa Fire Offering Ritual Activities
rdo rje lce dbab pa'i sngags
lta ba mdor bsdus pa dṛṣṭisaṃkṣipta Nāropa A Summary of the View
bka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngag Ājñā­saṃyak­pramāṇa­nāma­ḍākinyupadeśa Anon Personal Instructions of the Ḍākiṇī called “An Exemplar of Perfect Speech”
bka' dpe phyi ma Anon Supplementary Texts
tshe sgrub pa'i thabs āyuḥsādhana Vibuddhākara A Long Life Sādhana
'khor lo sdom pa'i man ngag snyan brgyud pa yid bzhin nor bu śrī-cakrasaṃvaropadeśamukhakarṇaparamparacintāmaṇi
bdag gi rnal 'byor ātmayoga Kuddālīpāda The Yoga of a Great Being
thams cad grub par byed pa sarvasiddhakāra Carpaṭi Accomplishing All [Activities]
dbang gi rim pa bstan pa nirdeśanābhiṣeka­krama Nāgārjuna A Teaching on the Stage of Empowerment
bzhi pa'i don rnam par nges pa'i man ngag caturarthasadbhāvopadeśa Kaśmīri Ratnavajra Personal Instructions on Ascertaining the Actual Meaning of the Fourth Empowerment
gdugs la sogs pa rab tu gnas pa dang rnying pa 'byin pa'i cho ga chattrādi­pratiṣṭha­jīrṇodhāra­vidhi Anon A Ritual for the Consecration of Parasols etc. and the Disposal of Old Ones
sa dang shing dang rdo'i cho ga a Ritual of Earth, Wood, and Stone Anon
dbyig gi phreng ba zhes bya ba cho ga'i bya ba bcu pa hiraṇya­mālā­nāma­daśa­krīyā­vidhi Anon Ten Ritual Actvities called “The Golden Garland”
kun tu bzang po zhes bya ba'i sbyin sreg gi cho ga samantabhadra-nāma-homavidhi

bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brji bhagavatsarvadurgatipariśodhanatejora-jatathāgatārhatsamyaksaṃbuddhamahā-tantrarājavyākhyāsundarālaṃkāra
ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i shi ba'i sbyin sreg gi cho ga'i las kyi rim pa sarvadurgatipariśodhanamarahomavidhi-karmakrama
ngan song thams cad sbyong ba'i thabs sarvadurgatipariśodhanopāya Subhaganandana The Method of “The Purification of All Bad Transmigrations”
ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i dkyil 'khor gyi sgrub thabs kyi 'grel pa sarvadurgatipariśodhanamaṇḍalasādhanavṛtti Ānandagarbha A Commentary on the Sādhana of the Maṇḍala for “The Purification of All Bad Transmigrations”
dpal 'byung po 'dul byed kyi dkyil 'khor gyi cho ga śrī-bhūtaḍāmaramaṇḍalavidhi Sumatirakṣita A Maṇḍala Ritual for Subduing Elemental Spirits
'jam dbyangs dkar po mchod pa'i cho ga śuklamañjughoṣapūjāvidhi Ajitamitragupta An Offering Ritual for White Mañjughoṣa
'jig rten dbang phyug gi bstod pa lokeśvara­stotra Caryādīpapāda A Praise of Lokeśvara
rje btsun thugs rje chen po la bstod pa bhaṭṭārakamahākāruṇikastotra Lakṣmī A Praise of the Venerable Mahākāruṇika
pha rol gyi gnod pa bsrung pa

rdo rje rnam par 'joms pa'i las sgrub pa'i thabs kyi cho ga vajravidāraṇākarmasādhanavidhi
mngon spyod kyi sbyin sreg gi sgo nas tshar gcad pa'i cho ga
'phags pa kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba'i gzungs bklag cing mchod rten brgya rtsa brgyad dam mchod rten lnga gdab pa'i cho ga mdo sd las bsdus pa
mchod rten gsum gdab pa'i cho ga Anon A Ritual for Casting Three Reliquaries
mchod rten dgu gdab pa'i cho ga
mchod rten dgu gdab pa'i cho ga Anon A Ritual for Casting Nine Reliquaries
tshe 'phel ba'i cho ga ayur­vardhanī­vidhi Candragomin A Ritual for Extending Life
dpal lha mo nor rgyun ma'i dkyil 'khor gyi cho ga śrī-vasudhārādevīmaṇḍalavidhi
byang chub chen po mdor bstan pa mahābodhyuddeśa Bhikṣu Nākataṃ A Concise Teaching on the Great Enlightenment
bla ma'i maN+Dal Anon A Guru Maṇḍala
gtor ma'i phreng ba balimālikā Sumatisiṃha A Garland of Torma Cakes
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa abhisamayālaṃkāra­nāma­prajñāpāramitopadeśa­śāstra­kārikā Maitreya The Ornament for Clear Realizations, A Treatise of Personal Instructions on the Perfection of Wisdom
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa Ārya­pañcaviṃśatisāhasrikā­prajñāpāramitopadeśa­śāstrābhisamayālaṃkāra­vṛtti Vimuktasena A Running Commentary on “The Ornament for Clear Realizations,” A Treatise of Personal Instructions on the Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa Ārya­pañcaviṃśatisāhasrikā­prajñāpāramitopadeśa­śāstrābhisamayālaṃkāra­kārikā­vārttikā Vimuktasena A General Commentary on “The Ornament for Clear Realizations,” A Treatise of Personal Instructions on the Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines
'bum dang nyi khri lnga stong pa dang khri brgyad stong pa gsum don mthun par mngon rtogs brgyad du bstan pa prajñāpāramitā­mātṛkā­śatasāhasrikā­bṛhacchāsana­pañcaviṃśatisāhasrikā­madhyaśāsanāṣṭādaśasāhasrikā­laghuśāsanāṣṭa­samānārthaśāsana Smṛtijñānakīrti A Teaching on the Eight Clear Realizations as the Common Meaning of the Three [Large Perfection of Wisdom Sūtras in] One Hundred Thousand Lines, Twenty-Five Thousand Lines, and Eight Thousand Lines
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa pañcaviṃśatisāhasrikā­prajñāpāramitā Haribhadra The [Recast] Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines
shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa/ mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba Āryāṣṭasāhasrikā­prajñāpāramitā­vyākhyānābhisamayālaṃkārāloka­nāma Haribhadra An Explanation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines, An Illumination of “The Ornament for Clear Realizations”
bcom ldan 'das yon tan rin po che sdud pa'i tshigs su bcad pa'i dka' 'grel bhagavad­ratnaguṇa­saṃcayagāthā­pañjikā­nāma Haribhadra A Commentary on the Difficult Points of the “Verses that Summarize the Perfection of Wisdom”
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa abhisamayālaṃkāra­nāma­prajñāpāramitopadeśa­śāstra­vṛtti Haribhadra A Running Commentary on “The Ornament for Clear Realizations, A Treatise of Personal Instructions on the Perfection of Wisdom”
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa rtogs par dka' ba'i snang ba zhes bya ba'i 'grel bshad abhisamayālaṃkāra­nāma­prajñāpāramitopadeśa­śāstra­vṛtti­durbodhāloka­nāma­ṭīkā Suvarṇadvīpa Dharmakīrti A General Commentary on “The Ornament for Clear Realizations, A Treatise of Personal Instructions on the Perfection of Wisdom,” An Illumination of the Points that are Difficult to Understand
mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa'i bsdus don abhisamayālaṃkāra­vṛtti­piṇḍārtha Prajñākaramati The Concise Meaning of [Haribhadra’s] Commentary on “The Ornament for Clear Realizations”
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel bshad tshig rab tu gsal ba abhisamayālaṃkāra­kārikā­prajñāpāramitopadeśa­śāstra­ṭīkā prasphuṭapadā Dharmamitra An Explanatory Commentary on “The Ornament for Clear Realizations, A Treatise of Personal Instructions on the Perfection of Wisdom,” A Clarification of the Words
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa prajñāpāramitā­piṇḍārtha Kumāraśrībhadrapāda The Concise Meaning of [Maitreya’s “Treatise of Personal Instructions on] the Perfection of Wisdom”
sdud pa tshigs su bcad pa'i dka' 'grel saṃcayagāthā­pañjikā Buddhaśrījñānapāda A Commentary on the Difficult Points of the “Verses [that Summarize the Perfection of Wisdom]”
mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa grags pa'i cha abhisamayālaṃkāra­vṛtti kīrtikalā Ratnakīrti A Running Commentary on “The Ornament for Clear Realizations,” A Sliver of Its Glory
bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa shes rab sgron ma'i phreng ba abhisamayālaṃkāra­bhagavatī­prajñāpāramitopadeśa­śāstra­vṛtti prajñāpradīpāvali­nāma Kaśmīri Buddhajñāna A Running Commentary on “The Ornament for Clear Realizations, A Treatise of Personal Instructions on the Bhagavatī, the Perfection of Wisdom,” A Garland of Lamps of Wisdom
mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel pa dag ldan abhisamayālaṃkāra­kārikā­vṛtti śuddhamatī­nāma Ratnākaraśānti A Running Commentary on “The Ornament for Clear Realizations” called “Pristine Intelligence”
stong phrag brgya pa'i rnam par bshad pa śatasāhasrikāvyākhyā Dharmaśrī An Explanation of “The [Perfection of Wisdom in] One Hundred Thousand Lines”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i dka' 'grel snying po mchog Āryāṣṭasāhasrikā­prajñāpāramitā­pañjikā­sārottamā Ratnākaraśānti A Commentary on the Difficult Points of “The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines,” The Supreme Essence
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus sgron ma prajñāpāramitā­piṇḍārtha­pradīpa Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna A Lamp for the Concise Meaning of the Perfection of Wisdom
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i 'grel pa gnad kyi zla ba'i 'od Āryāṣṭasāhasrikā­prajñāpāramitā­vṛtti­marmakaumudī­nāma Abhayākaragupta A Running Commentary on “The Noble Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines,” called "Moonlight for [Illuminating] the Critical Points"
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mdzod kyi lde mig prajñāpāramitā­koṣatāla Dharmaśrī A Key to the Treasury of the Perfection of Wisdom
shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa rgya cher 'grel pa śatasāhasrikāprajñāpāramitābṛhaṭṭīkā Daṃṣṭrasena An Extensive Commentary on “The Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa ’bum pa dang /_nyi khri lnga stong pa dang /_khri brgyad stong pa’i rgya cher bshad pa ārya-śatasāhasrikāpañcaviṃśatisāhasrikāṣṭādaśasāhasrikāprajñāpāramitābṛhaṭ-ṭīkā Daṃṣṭrasena - Vasubandhu - Diṣṭasena An Extensive Explanation of “The Perfection of Wisdom” [Sūtras] in One Hundred Thousand Lines, Twenty-Five Thousand Lines, and Eighteen Thousand Lines
phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas ba Ārya­prajñāpāramitā­saṃgraha­kārikā Dignāga A Verse Summary of “The Perfection of Wisdom [in Eight Thousand Lines]”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa Ārya­prajñāpāramitā­saṃgraha­kārikā­vivaraṇa Triratnadāsa An Exposition of [Dignāga’s] “Verse Summary of The Perfection of Wisdom”
bcom ldan 'das ma'i man ngag gi rjes su 'brang ba zhes bya ba'i rnam par bshad pa bhagavaty­āmnāyānusāriṇī­nāma­vyākhyā Jagaddalanivāsin An Explanation [of “The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines”] called “Following the Personal Instructions of the Bhagavatī”
bcom ldan 'das ma shes rab kyi pa rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa bhagavatī­prajñāpāramitā­navaśloka­piṇḍārtha Kambalapāda A Nine Verse Summary of the Bhagavati, The Perfection of Wisdom
bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa'i rgya cher bshad pa bhagavatī­prajñāpāramitā­navaśloka­piṇḍārtha­ṭīkā Kambalapāda An Extensive Commentary on the “Nine Verse Summary of the Bhagavati, The Perfection of Wisdom”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa'i rgya cher 'grel pa Ārya­saptaśatikā­prajñāpāramitā­ṭīkā Vimalamitra the Elder An Extensive Commentary on “The Perfection of Wisdom in Seven Hundred Lines”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa rgya cher bshad pa Ārya­saptaśatikā­prajñāpāramitā­ṭīkā Kamalaśīla An Extensive Commentary on “The Perfection of Wisdom in Seven Hundred Lines”
'phags pa bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i don bdun gyi rgya cher 'grel pa Ārya­bhagavatī­prajñāpāramitā­vajracchedikā­saptārtha­ṭīkā Vasubandhu An Extensive Commentary on the Seven Subjects of “The Perfection of Wisdom, ‘The Diamond Cutter’ [Sūtra]”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i rgya cher 'grel pa Ārya­prajñāpāramitā­vajracchedikā­ṭīkā Kamalaśīla An Extensive Commentary on “The Perfection of Wisdom, ‘The Diamond Cutter’ [Sūtra]”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rgya cher bshad pa Ārya­prajñāpāramitā­hṛdaya­ṭīkā Vimalamitra the Elder An Extensive Commentary on “The Essence of the Perfection of Wisdom”
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rnam par bshad pa Ārya­prajñāpāramitā­hṛdaya­vyākhyā Jñānamitra An Explanation of “The Essence of the Perfection of Wisdom”
bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i 'grel pa don gyi sgron ma bhagavatī­prajñāpāramitā­hṛdaya­ṭīkā­arthapradīpa Vajrapāṇi A Commentary on “The Bhagavatī, The Essence of the Perfection of Wisdom,” A Lamp [Illuminating] the Meaning
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po rgya cher 'grel pa Ārya­prajñāpāramitā­hṛdaya­ṭīkā Praśāstrasena An Extensive Commentary on “The Essence of the Perfection of Wisdom”
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i don yongs su shes pa prajñāpāramitā­hṛdayārtha­parijñāna Mahājana The Complete Understanding of the Meaning of “The Essence of the Perfection of Wisdom”
shes rab snying po'i rnam par bshad pa prajñā­hṛdaya­vyākhyā Atīśa Dīpaṃkaraśrījñāna An Explanation of “The Essence of [the Perfection of] Wisdom”
dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab prajñā­nāma­mūla­madhyamaka­kārikā Nāgārjuna Fundamental Treatise on the Middle Way called “Wisdom”
rigs pa drug cu pa'i tshig le'ur byas pa yukti­ṣaṣṭikā­kārikā Nāgārjuna Sixty Verses on Reasoning
zhib mo rnam par 'thag pa zhes bya ba'i mdo vaidalya­sūtra Nāgārjuna Aphorisms called “The Finely Woven”
stong pa nyid bdun cu pa'i tshig le'ur byas pa Śūnyatā­saptati­kārikā Nāgārjuna Seventy Verses on Emptiness
rtsod pa bzlog pa'i tshig le'ur byas pa vigraha­vyāvartanī­kārikā Nāgārjuna Verses in Refutation of Objections
dbu ma rtsa ba'i 'grel pa ga las 'jigs med mūlamadhyamaka­vṛtti­akutobhayā Anon A Running Commentary on “The Fundamental [Treatise on the] Middle Way,” called “Fearlessness From All”
zhib mo rnam par 'thag pa zhes bya ba'i rab tu byed pa vaidalya­nāma­prakaraṇa Nāgārjuna An Exposition on “The Finely Woven”
stong pa nyid bdun cu pa'i 'grel pa Śūnyatā­saptati­vṛtti Nāgārjuna A Running Commentary on the “Seventy Verses on Emptiness”
rtsod pa bzlog pa'i 'grel pa vigraha­vyāvartanī­vṛtti Nāgārjuna A Running Commentary on the “Refutation of Objections”
theg pa chen po nyi shu pa mahāyāna­viṃśaka Nāgārjuna Twenty [Verses] on the Mahāyāna
yi ge brgya pa akṣara­śataka Nāgārjuna One Hundred Words
yi ge brgya pa zhes bya ba'i 'grel pa akṣaraśataka­nāma­vṛtti Nāgārjuna A Running Commentary on the “One Hundred Words”
rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i tshig le'ur byas pa pratītyasamutpāda­hṛdaya­kārikā Nāgārjuna Verses on the Heart of Dependent Origination
'phags ma sgrol ma la bstod pa āryatārāstotra A Praise of Ārya Tārā
'phags ma sgrol ma la bstod pa āryatārāstotra A Praise of Ārya Tārā
nges par brjod pa'i rgyud bla ma'i bla ma rdzogs pa'i rim pa bshad pa