Explore the Tibetan Canon
Home

Kanjur
Vinaya
Prajñāpāramitā
Avataṃsaka
Ratnakūṭa
Sūtra
Tantra

Tanjur
bstod tshogs
mdo 'grel
rgyud 'grel

Old Tantra
rnying rgyud

Go Back

Tantra

Tibetan Sanskrit English
sman gtong ba'i tshe sman la sngags kyis btab pa Bhaiṣajya mantra for dispensing medicines
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-saptaśatikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyānasūtra The Perfection of Wisdom in Seven Hundred Lines
'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa mañjuśrījñānasattvasya paramārthanāmasaṃgīti Reciting the Names of Mañjuśrī
dbang mdor bstan pa sekoddeśa Summary of Empowerment
mchog gi dang po'i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba paramādibuddhoddhṛtaśrīkālacakra-nāma-tantrarāja Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba śrī-kālacakratantrottaratantrahṛdaya-nāma The Essence of the Higher Tantra of Kālacakra
dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po śrī-kālacakragarbha-nāma-tantra The Essence of the Tantra of Kālacakra
dbang gi rab tu byed pa sekaprakṛyā Performance of the Initiation
dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro ma sgyu ma bde ba'i mchog ces bya ba'i rgyud phyi ma śrī-sarvabuddhasamayāyogaḍākinījālasambara-nāma-uttaratantra The Higher Tantra of the Deity Ḍākinījālaśaṃvara, Who is the Union of All the Buddhas
rtog pa thams cad 'dus pa zhes bya ba sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro sgyu ma bde ba'i mchog gi rgyud phyi ma'i phyi ma sarvakalpasamuccaya-nāma-sarvabuddhasamāyogaḍākinījālasamvara-uttarottara-tantra The Supplementary Tantra to the The Higher Tantra of the Deity Ḍākinījālaśaṃvara, Who is the Union of All the Buddhas
rgyud kyi rgyal po dpal bde mchog nyung ngu zhes bya ba tantrarājaśrīlaghusambara-nāma The Smaller Śaṃvara
mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba abhidhāna-uttaratantra-nāma Appendix to the Discourse Tantra
rgyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha' 'gro zhes bya ba śrī-vajraḍāka-nāma-mahātantrarāja Vajraḍāka
rdo rje mkha' 'gro zhes bya ba'i rgyud phyi ma vajraḍāka-nāma-uttaratantra The Supplementary Tantra of Vajraḍāka
dpal mkha' 'gro rgya mtsho rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba śrī-ḍākārṇavamahāyoginītantrarāja-nāma Ocean of Ḍākas, a Yoginītantra
dpal bde mchog 'byung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po śrī-mahāsambarodaya-tantrarāja-nāma The Tantra of the Arising of Śaṃvara
dpal khrag 'thung mngon par 'byung ba zhes bya ba śrī-herukābhyudaya-nāma The Arising of Heruka
rnal 'byor ma'i kun tu spyod pa yoginīsañcārya The Manifesting of Yoginīs
rnal 'byor ma bzhi'i kha sbyor gyi rgyud ces bya ba caturyoginīsampuṭatantra-nāma The Tantra of Union with the Four Yoginīs
phag mo mngon par brjod pa bshad pa'i rgyud phyi ma las phag mo mngon par byang chub pa zhes bya ba ākhyātatantrottaravajravarāhyabhidhānād varāhyabhibodhana-nāma The Awakening of Vārāhī
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba ḍākinīsarvacittādvayācintyajñānavajravarāhyabhibhavatantrarāja-nāma The Preeminence of Vārāhī, a Sovereign Tantra
mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las rgyud phyi ma rdzogs rim bstan pa'i le'u gnyis pa rdzogs so ḍākinīsarvacittādvayācintyajñānavajravārāhi-adhibhāva-tantrarāja-nāma The Supplementary Tantra to the Tantra "The Preeminence of Vārāhī"
rig pa 'dzin pa rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs zhes bya ba vidyādharīvajrayoginīsādhana-nāma The Propitiation Ritual of Vajrayoginī
          yang dag par sbyor ba zhes bya ba'i rgyud chen po saṃpūṭa-nāma-mahātantra Emergence from Sampuṭa
rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba The Tilaka of Sampuṭa
dpal gsang ba rdo rje rgyud kyi rgyal po śrī-guhyavajra-tantrarāja Guhyavajra, a Sovereign Tantra
dpal gsang ba thams cad gcod pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-guhyasarvacchinda-tantrarāja The Glorious King of Tantras That Resolves All Secrets
dpal 'khor lo sdom pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-cakrasaṃvaraguhyācintya-tantrarāja The Tantra of the Inconceivable Secrets of Cakrasaṃvara
dpal nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-khasama-tantrarāja-nāma The Tantra of Khasama
dpal nam mkha' chen po'i rgyud kyi rgyal po śrī-mahākha-tantrarāja The Tantra of the Great Khasama
dpal sku gsung thugs kyi rgyud kyi rgyal po śrī-kāyavākcitta-tantrarāja The Tantra of Body, Speech, and Mind
dpal rin chen phreng ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-ratnamālā-tantrarāja The Tantra of the Jewel Garland
dpal dam tshig chen po'i rgyud kyi rgyal po śrī-mahāsamaya-tantrarāja-nāma The Tantra of the Great Vow
dpal stobs po che'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrī-mahābala-tantrarāja-nāma The Tantra of Great Power
dpal ye shes gsang ba'i rgyud kyi rgyal po śrī jñānaguhya tantrarāja The Secret Tantra of Gnosis
dpal ye shes phreng ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-jñānamālā-tantrarāja The Tantra of the Garland of Gnosis
dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-jñānajvala-tantrarāja The Tantra of Blazing Gnosis
dpal zla ba'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-candramālā-tantrarāja The Tantra of the Garland of the Moon
dpal rin chen 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrī-ratnajvala-tantrarāja-nāma The Tantra of the Blazing Jewel
dpal nyi ma'i 'khor lo'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrī-sūryacakra-tantrarāja-nāma The Tantra of the Disk of the Sun
dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po śrī-jñānarāja-tantrarāja The Tantra of the King of Gnosis
dpal rdo rje mkha' 'gro gsang ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-vajraḍākaguhya-tantrarāja The Secret Tantra of Vajraḍāka
dpal gsang ba me 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-jvalāgniguhya-tantrarāja The Secret Tantra of the Blazing Fire
dpal gsang ba bdud rtsi'i rgyud kyi rgyal po śrī-amṛtaguhya-tantrarāja The Secret Tantra of Ambrosia
dpal dur khrod rgyan pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-śmaśānālaṃkāra-tantrarāja The Tantra of the Ornament of the Charnel Ground
dpal rdo rje rgyal po chen po'i rgyud śrī-vajrarājamahātantra Tantra of the Vajra King
dpal ye shes bsam pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-jñānāśaya-tantrarāja The Tantra of the Mind of Gnosis
dpal chags pa'i rgyal po'i rgyud kyi rgyal po śrī-rāgarāja-tantrarāja The Tantra, King of Desire
dpal mkha' 'gro ma'i sdom pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrī-ḍākinīsaṃvara-tantrarāja-nāma The Tantra of the Protection by the Ḍākinīs
dpal me'i phreng ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-agnimālā-tantrarāja The Tantra of the Garland of Fire
dpal mkha' 'gro ma gsang ba 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-ḍākinīguhyajvala-tantrarāja The Tantra of the Secret Blaze of the Ḍākinī
dpal rdo rje 'jigs byed rnam par 'joms pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-vajrabhairavavidāraṇa-tantrarāja The Tantra of Vajrabhairava’s Destruction
dpal stobs chen ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po śrī-mahābalajñānarāja-tantrarāja The Tantra of the Mighty King of Gnosis
dpal rdo rje grub pa dra ba'i sdom pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-vajrasiddhajālasaṃvara-tantrarāja The Tantra, Protection by the Web of Vajra Accomplishments
de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs kyi snying po don kyi rgyud sarvatathāgatacittagarbhārtha-tantra The Tantra of the Meaning of the Essential Nature of the Mind
pal 'khor lo sdom pa'i rgyud kyi rgyal po dur khrod kyi rgyan rmad du byung ba zhes bya ba śrī-cakrasaṃvaratantrarājādbhutaśmaśānālaṃkāra-nāma The Tantra of the Amazing Ornament of the Charnel Ground
rgyud kyi rgyal po rnyog pa med pa zhes bya ba anāvila-tantrarāja-nāma The Unsullied, a Sovereign Tantra
dpal bde mchog nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrī-sambarakhasama-tantrarāja-nāma The Tantra of Śaṃvara Who is Equal to Space
dpal rdo rje nag po chen po khros pa'i mgon po gsang ba dngos grub 'byung ba zhes bya ba'i rgyud śrī-vajramahākālakrodhanātharahasyasiddhibhava-tantra-nāma The Tantra of the Protector, the Arising of Secret Accomplishments
kye'i rdo rje zhes bya ba rgyud kyi rgyal po hevajra-tantrarāja-nāma The Hevajra Tantra
kye'i rdo rje mkha' 'gro ma dra ba'i sdom pa'i rgyud kyi rgyal po The Tantra of Hevajra, He Who Affords Protection Through Nets of Ḍākinīs
'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa ārya-ḍākinīvajrapañjaramahātantrarājakalpa-nāma The Tantra of the Vajra Cage
dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag śrī-mahāmudrātilaka-nāma-mahāyoginītantrarājādhipati Tantra of the Tilaka (Forehead Mark) of Mahāmudrā
dpal ye shes snying po zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i rgyal po śrī-jñānagarbha-nāma-yoginīmahātantrarājātirāja The Tantra of the Essence of Gnosis
dpal ye shes thig le rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po mchog tu rmad du byung ba zhes bya ba śrī-jñānatilakayoginītantrarājaparamamahādbhuta-nāma The Tilaka (Forehead Mark) of Gnosis, a Yoginī Tantra
dpal de kho na nyid kyi sgron ma zhes bya ba'i rnal 'byor chen mo'i rgyud kyi rgyal po śrī-tattvapradīpa-nāma-mahāyoginītantrarāja The Tantra of the Lamp of Reality
dpal sangs rgyas thod pa zhes bya ba rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po śrī-buddhakapāla-nāma-yoginītantrarāja The Tantra of Buddhakapāla
dpal sgyu 'phrul chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-mahāmāyā-tantrarāja-nāma The King of Tantras, the Glorious ‌Mahāmāyā
rdo rje A ra li zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po vajrārali-mahātantrarāja-nāma The Tantra of Vajrārali
ri gi A ra li'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba rigi-ārali-tantrarāja-nāma The Tantra of Rigyārali
rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po dpal gdan bzhi pa zhes bya ba śrīcatuḥpīṭha-mahāyoginītantrarāja-nāma The Sovereign Tantra in Four Parts
dpal gdan bzhi pa'i bshad pa'i rgyud kyi rgyal po sngags kyi cha zhes bya ba śrīcatuḥpīthākhyātatantrarājamantrāṃśa-nāma The Tantra in Four Parts, the Mantra Portion
dpal gdan bzhi pa'i rnam par bshad pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrīcatuḥpīṭhavikhyātatantrarāja-nāma The Explanatory Tantra on the Four Parts
dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa zhes bya ba ekavīrākhyāśrīcaṇḍamahāroṣaṇa-tantrarāja-nāma The Glorious Caṇḍa­mahā­roṣaṇa Tantra “The Sole Hero”
'phags pa mi g.yo ba'i rtog pa'i rgyud kyi rgyal po ārya-acalakalpa-tantrarāja The Tantra of the Practice of Acala
khro bo'i rgyal po thams cad gsang sngags gsang ba'i rgyud ces bya ba krodharājasarvamantraguhyatantra-nāma The Secret Tantra of the Mantras for the Wrathful Kings
'phags pa mi g.yo ba'i gsang rgyud chen po ārya-acalamahāguhyatantra The Secret Acalatantra
rdo rje bdud rtsi'i rgyud vajrāmṛta-tantra The Vajrāmṛta
rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa zhes bya ba kulalokanāthapañcadaśaka-nāma The Fifty Verses on the Guardians of the World
'phags pa sgrol ma ku ru ku lle'i rtog pa ārya-tārākurukulle-kalpa The Practice Manual of Noble ​Tārā​ Kurukullā​
sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa namastāre-ekaviṃśatistotraguṇahitasahita The Praise of Tārā in Twenty-One Homages
rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu vajrakīlayamūlatantrakhāṇḍa A Section of the Root Tantra of Vajrakīlaya
nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po mahākāla-tantrarāja-nāma The Tantra of Mahākāla
ji bzhin brnyes pa nam mkha' dang mnyam pa zhes bya ba'i rgyud yathālabdhakhasama-tantra-nāma The Extant Khasama Tantra
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi gsang chen gsang ba 'dus pa zhes bya ba brtag pa'i rgyal po chen po sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamāja-nāma-mahākalparāja Guhyasamāja
rgyud phyi ma The Supplementary Tantra
dgongs pa lung bstan pa zhes bya ba'i rgyud sandhivyākaraṇa-nāma-tantra The Tantra, the Prophecy of the Intent
rnal 'byor chen po'i rgyud dpal rdo rje phreng ba mngon par brjod pa rgyud thams cad kyi snying po gsang ba rnam par phye ba zhes bya ba śrī-vajramālābhidhānamahāyogatantra-sarvatantrahṛdayarahasyavibhaṅga-nāma The Garland of Vajras
lha mo bzhis yongs su zhus pa caturdevīparipṛcchā The Questions of the Four Goddesses
ye shes rdo rje kun las btus pa zhes bya ba'i rgyud vajrajñānasamuccaya-nāma-tantra The Tantra, Compendium of Vajra Gnosis
phrin las thams cad 'byung ba'i sgro la 'dus pa don dam pa zhes bya ba rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po samājaparamārthasarvakarmodaya-nāma-tārāyoginītantrarāja The Tantra of Tārāyoginī
phrin las thams cad 'bung ba 'dus pa don dam pa las phyi ma'i rgyud kyi rgyal po samājaparamārthasarvakarmodaya-uttaratantrarāja The Supplementary Tantra of Tārāyoginī
dpal ye shes rdo rje kun las bsdus pa śrī-jñānavajrasamuccaya Compendium of Vajra Gnosis
dpal rdo rje snying po rgyan gyi rgyud ces bya ba śrī-vajrahṛdayālaṃkāra-tantra-nāma The Tantra of the Ornament of the Vajra Essence
'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po ārya-advayasamatāvijayākhyākalpamahārāja Victory by Means of Non-dual Equality, a Sovereign Practice
dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po śrī-sarvathāgataguhyatantrayogamahārājadvayasamatāvijaya-nāma-vajraśrīvaramahākalpādi The Beginning Chapter of the Supremely Great Vajra
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can drag po gsum 'dul ba zhes bya ba'i rgyud ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇirudratrivinaya-tantra-nāma The Tantra of Vajrapāṇi's Triple Dreadful Training
gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba vibhaṅgaguhyatantrāṇāṃ trirudradamana-nāma The Triple Dreadful Taming, a Division of the Secret Tantras
lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga rdo rje be con gyi rgyud vajrapāṇinīlāmbaravidhivajradaṇḍa-tantra The Tantra of the Vajra Staff of Vajrapāṇi
la na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba nīlāmbaradharavajrapāṇivajraphaṇaka-tantratrilokavijaya-nāma The Tantra of Vajrapāṇi, Conquest of the Triple World
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud dpal gtum po śrī-vajracaṇḍacittaguhya-tantra The Secret Tantra, The Wrathful Thought of the Vajra
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma śrī-vajracaṇḍacittaguhya-tantrottara The Later Secret Tantra, The Wrathful Thought of the Vajra
dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma śrī-vajracaṇḍacittaguhya-tantrottarottara The Supplementary Tantra to the Later Secret Tantra, The Wrathful Thought of the Vajra
phyag na rdo rje gos sngon po can gnod sbyin drag po chen po rdo rje me lce'i rgyud ces bya ba nīlāmbaradharavajrapāṇiyakṣamahārudravajrānalajihva-tantra-nāma The Tantra of the Flame of the Vajra
rdo rje snying po rdo rje lce 'bar ba zhes bya ba'i gzungs vajrahṛdayavajrajihvānala-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Vajra Flame
dpal phyag na rdo rje gsang ba bstan pa'i rgyud śrī-vajrapāṇiguhyābhideśa-tantra-nāma The Secret Revelation of Vajrapāṇi
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gsang ba mngon par bstan pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba bhagavadvajrapāṇiguhyābhideśa-tantrarāja-nāma The Tantra of the Secret Revelation of Vajrapāṇi
rdo rje bde khros rgyud kyi rgyal po vajrasukhakrodha-tantrarāja The Tantra of the Wrathful Vajra-Bliss
rgyud kyi rgyal po chen po sgyu 'phrul dra ba zhes bya ba māyājāla-mahātantrarāja-nāma The Net of Magical Illusion
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs gshin rje gshed nag po zhes bya ba'i rgyud sarvatathāgatakāyavākcittakṛṣṇayamāri-nāma-tantra The Tantra of Black Yamāri
dpal rdo rje 'jigs byed kyi chen po'i rgyud ces bya ba śrī-vajramahābhairava-nāma-tantra The Tantra of the Great Vajrabhairava
dpal gshin rje'i gshed nag po'i rgyud kyi rgyal po rtog pa gsum pa zhes bya ba śrī-kṛṣṇayamāritantrarājatrikalpa-nāma The Tantra of Black Yamāri in Three Chapters
dpal rdo rje 'jigs byed kyi rtog pa'i rgyud kyi rgyal po śrī-vajrabhairavakalpa-tantrarāja The Tantra of the Practice of Vajrabhairava
gtam rgyud kyi rtog pa The Practice of the Legend
te'u lo pa'i cho ga zhes bya ba chucchundarakalpa-nāma The Ritual Practices of the Muskrat
gshin rje gshed dgra nag po'i 'khor lo las thams cad grub par byed pa zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po yamārikṛṣṇakarmasarvacakrasiddhakara-nāma-tantrarājā The Cycle Accomplishing All the Actions of Black Yamāri, a Sovereign Tantra
dpal gshin rje'i gshed dmar po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po śrī-raktayamāri-tantrarāja-nāma The Tantra of Red Yamāri
dpal ldan gshin rje gshed dmar po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrīmadraktayamāri-tantrarāja-nāma The Tantra of Red Yamāri
dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba śrī-bhagavadekajaṭamahākalpatantrāja-nāma The Tantra of Ekajaṭa
dpal zla gsang thig le zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po śrī-candraguhyatilaka-nāma-mahātantrarāja The Tantra of the Secret Ornament of the Moon
dpal ldan gshin rje'i gshed dmar po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba śrīmadraktayamāri-tantrarāja-nāma The Tantra of Red Yamāri
de bzhin gshegs pa thams cad kyi de kho na nyid bsdus pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo sarvatathāgatatattvasaṃgraha-nāma-mahāyānasūtra The Compendium of Realities
gsang ba rnal 'byor chen po'i rgyud rdo rje rtse mo vajraśekhara-mahāguhyayogatantra The Great Secret Yogatantra, the Tip of the Vajra
thams cad gsang ba zhes bya ba rgyud kyi rgyal po sarvarahasya-nāma-tantrarāja The Tantra, the Universal Secret
'jig rten gsum las rnam par rgyal ba rtog pa'i rgyal po chen po trailokyavijaya-mahākalparāja The Great Sovereign of Practices, the Victory Over the Three Worlds
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa zhes bya ba sarvadurgatipariśodhanatejorājasya tathāgatasya arhato samyaksambuddhasyakalpa-nāma The Tantra Purifying Evil Destinies
mngon sbyod kyi las abhicārakarman The Actions to be Practiced
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa zhes bya ba sarvadurgatipariśodhanatejorājasya tathāgatasya arhato samyaksambuddhasya kalpaikadeśa-nāma A Portion of the Practice of the Sovereign Tantra Purifying Evil Destinies
rab tu gnas pa mdor bsdus pa'i rgyud supratiṣṭhatantrasaṃgraha The Tantra Summarizing Consecration
dpal mchog dang po zhes bya ba theg pa chen po'i rtog pa'i rgyal po śrī-paramādya-nāma-mahāyānakalparāja The Supreme
dpal mchog dang po'i sngags kyi rtog pa'i dum bu zhes bya ba śrī-paramādyamantrakalpakhaṇḍa-nāma A Section of the Chapter on Mantras of "The Supreme"
dpal rdo rje snying po rgyan zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po śrī-vajramaṇḍalālaṃkāra-nāma-mahā-tantrarāja The Tantra, the Ornament of the Vajra Essence
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sgo nyi shu rtsa lnga pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-pañcaviṃśatikāprajñāparamitāmukha-nāma-mahāyānasūtra The Twenty-five Entrances to the Perfection of Wisdom
de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi gsang ba rgyan gyi bkod pa zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po sarvatathāgatakāyavākcittaguhyālaṃkāravyūha-tantrarāja-nāma The Tantra of the Array of Secret Ornaments
'phags pa gsang ba nor bu thig le zhes bya ba'i mdo ārya-guhyamaṇitilaka-nāma-sūtra The Sūtra of the Secret Jewel Ornament
rnam par snang mdzad chen po mngon par rdzogs par byang chub pa rnam par sprul pa byin gyis rlob pa shin tu rgyas pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba'i chos kyi rnam grangs mahāvairocanābhisaṃbodhivikurvitādhiṣthānavaipulyasūtrendrarāja-nāma-dharmaparyāya The Tantra of the Complete Enlightenment of Vairocana
de bzhin gshegs pa thams cad kyi khro bo'i rgyal po 'phags pa mi g.yo ba de'i stobs dpag tu med pa rtul phod pa 'dul bar gsungs ba zhes bya ba'i rtog pa āryācalamahākroḍharājasya-sarvathāgatasya balāparimitavīravinayasvākhyāta-nāma-kalpa The Practice Described as the Taming
'phags pa lag na rdo rje dbang bskur ba'i rgyud chen po ārya-vajrapāṇyabhiṣeka-mahātantra The Vajrapāṇi Empowerment
'phags pa lha mo brgyad kyi gzungs ārya-aṣṭadevī-dhāraṇī Incantation of the Eight Goddesses
bcom ldan 'das phyag na rdo rje gos sngon po can gyi rgyud ces bya ba bhagavatnīlāmbaradharavajrapāṇi-tantra-nāma The Tantra of the Blue-Clad Blessed Vajrapāṇi
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje sa 'og ces bya ba'i rgyud ārya-vajrapāṇinīlāmbaradharavajrapātāla-nāma-tantra The Tantra of Blue-clad Vajrapāṇi Vajrapātāla
rdo rje sa gsum du rgyu ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po vajrabhūmitricaraṇarājakalpa-nāma Moving Through the Three Vajra Levels, a Sovereign Practice
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can zhes bya ba 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud ārya-vajrapāṇinīlāmbaradharatrilokavinaya-nāma-tantra Blue-clad Vajrapāṇi, a Tantra to Tame the Three Worlds
dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po zhes bya ba'i rgyud trisamayavyūharāja-nāma-tantra The Sovereign Tantra, Orderly Arrangement of the Three Vows
'phags pa de bzhin gshegs pa'i ting nge 'dzin gyi stobs bskyed pa bai DUrya'i 'od ces bya ba'i gzungs ārya-tathāgatavaiḍūryaprabha-nāma-balādhānasamādhi-dhāraṇī The Incantation of Vaiḍūryaprabha
'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs ārya-mahāmaṇivipulavimānasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparāja-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Sovereign Practice of the Supreme Secret Found Especially in the Great Jewel Palace
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis rlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo ārya-sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdayaguhyadhātukaraṇḍa-nāma-dhāraṇīmahāyānāsūtra The Incantation of the Secret Relics
byang chub snying po'i rgyan 'bum zhes bya ba'i gzungs bodhimaṇḍalalakṣālaṃkāra-nāma-dhāraṇī Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening
byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs bodhigarbhālaṃkāralakṣa-dhāraṇī Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening
'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs ārya-raśmivimalaviśuddhaprabhā-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Pure Stainless Light
'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs ārya-sarvabuddhāṅgavatī-nāma-dhāraṇī The Incantation That Has the Attributes of All Buddhas
'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs ārya-buddhahṛdaya-nāma-dhāraṇīdharmaparyāya The Dhāraṇī Discourse of the Buddha’s Heart Mantra
'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs ārya-buddhahṛdaya-nāma-dhāraṇī The Noble Dhāraṇī of the Buddha’s Essence
'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs ārya-puṣpakūṭa-nāma-dhāraṇī The Incantation, the Heap of Flowers
'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs ārya-vimala-nāma-dhāraṇī The Incantation, the Stainless
'phags pa tsandan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs ārya-candanāṅga-nāma-dhāraṇī The Incantation, the Sandalwood Branch
'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs ārya-pratītyasamutpādahṛdayavidhi-dhāraṇī The Incantation, the Essence of Dependent Arising
'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po zhes bya ba ārya-pratītyasamutpādahṛdaya-nāma The Essence of Dependent Arising
'phags pa ye shes ta la la zhes bya ba'i gzungs 'gro ba thams cad yongs su sbyong ba ārya-jñānolka-nāma-dhāraṇī-sarvagatipariśodhanī The Noble Dhāraṇī of the Tathāgata Jñānolka that Purifies All Rebirths
'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs ārya-mahāmahīndra-nāma-dhāraṇī The Incantation, Lord of the Earth
'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs ārya-niścaya-nāmadhāraṇī The Incantation, the Doubtless
'phags pa rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs ārya-agrapradīpadhāraṇī-vidyārāja The Incantation, the Supreme Lamp
'phags pa gzungs chen po ārya-mahādhāraṇī The Great Incantation
bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po bhagavatīprajñāpāramitāhṛdaya The Essence of the Perfection of Wisdom
sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa buddhabhagavadaṣṭaśatanāma-dhāraṇī The One Hundred and Eight Names of Lord Buddha along with the Incantation
'phags pa shAkya thub pa'i snying po'i gzungs The Incantation, the Essence of Śākyamuni
'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po'i gzungs The Incantation, the Essence of Vairocana
zla 'od kyi mtshan rjes su dran pa'i gzungs Recollecting the Names of Candraprabha
de bzhin gshegs pa spyi'i snying po rjes su dran pa'i gzungs Recollecting the Common Essence of the Tathāgatas
sangs rgyas rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes su dran pa'i gzungs Recollecting the Names of Buddha Śikhin
mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs pūjāmegha-nāma-dhāraṇī The Incantation, the Cloud of Offerings
pad+ma'i spyan pa'i gzungs The Incantation of Padmanetra
su rU pa zhes bya ba'i gzungs surūpa-nāma-dhāraṇī The Incantation of Surūpa
          'phags pa 'jig pa chen po brgyad las sgrol ba zhes bya ba'i gzungs ārya-aṣṭamahābhayatāraṇī nāma dhāraṇī The Incantation for Deliverance from the Eight Types of Fear
'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs ārya-viśeṣavatī-nāma-dhāraṇī The Incantation known as "Distinctive"
'phags pa 'jam dpal gyi rtsa ba'i rgyud ārya-mañjuśrīmūlatantra The Root Manual of the Rites of Mañjuśrī
dpa' bo gcig bu grub pa zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po siddhaikavīra-mahātantrarāja-nāma The Great Sovereign Tantra of Siddhaikavīra
'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs ba zhes bya ba'i gzungs ārya-mañjuśrīsvākhyāta-nāma-dhāraṇī The Incantation, That Which Was Spoken by Mañjuśrī Himself
'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs The Incantation, The Curse of Mañjuśrī
'jam dpal gyis dam bcas pa'i gzungs The Incantation, The Promise of Mañjuśrī
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan The Names of Mañjuśrī
rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs ārya-mañjuśrībhaṭṭārakaprajñābuddhivardhana-nāma-dhāraṇī The Incantation, Mañjuśrī’s Increasing of Insight and Intelligence
'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga The Way of the Single Letter Mantra of Mañjuśrī
'jam dpal ngag gi dbang phyug la bu mo brgyad kyis bstod pa The Eight Maidens’ Praise of Mañjuśrī
stong chen mo rab tu 'joms pa zhes bya ba'i mdo mahāsahasrapramardana-nāma-sūtra The Sūtra “Destroyer of the Great Trichiliocosm”
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo mahāmāyūrīvidyārājñī The Great Peahen, Queen of Incantations
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba ārya-māyūrīvidyāgarbha-nāma The Essence of the Peahen, Queen of Spells
'phags pa rig pa'i rgyal mo so sor 'brang ba chen mo ārya-mahāpratisarāvidyārājñī The Great Amulet, Queen of Incantations
bsil ba'i tshal chen po'i mdo mahāśītavanasūtra The Sūtra of Great Cool Grove
gsang sngags chen po rjes su 'dzin pa'i mdo mahāmantrānudhārisūtra The Sūtra of Upholding the Great Secret Mantra
'phags pa 'od zer can zhes bya ba'i gzungs ārya-mārīcī-nāma-dhāraṇī The Incantation of Mārīcī
          sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las 'byung ba'i rtog pa'i rgyal po zhes bya ba māyāmārīcījātatantrād uddhṛtakalparāja-nāma The Sovereign Practices Extracted from the Tantra of Māyāmārīcī
          'phags ma 'od zer can gyi dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i rtog pa'i snying po bdun brgya pa zhes bya ba ārya-mārīcīmaṇḍalavidhimārīcījātadvādaśasahasrād uddhṛtakalpahṛdayasaptaśata-nāma The Seven Hundred Practices of Mārīcī from the Tantras
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba ārya-jayavatī-nāma-mahāvidyārājā Jayavatī, the Great Queen of Spells
'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs ārya-jayavatī-nāma-dhāraṇī The Incantation of Jayavatī
'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs ārya-abhiṣecanī-nāma-dhāraṇī The Incantation of Abhiṣecanī
'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs ārya-hiraṇyavatī-nāma-dhāraṇī The Incantation of Hiraṇyavatī
'phags pa dug sel zhes bya ba'i rig sngags ārya-jāṅguli-nāma-vidyā The Spell of Jāṅgulī
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo siddhapaṭhitabhagavatī-āryāṅguli-nāma-vidyārāja The Queen of Spells, Aṅgulī
'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs ārya-sarvadharmamātṛkā-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Mother of All Dharmas
'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs ārya-cūḍāmaṇi-nāma-dhāraṇī The Incantation of Cūḍāmaṇi
'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags ārya-ṣaḍakṣara-vidyā The Six Syllable Spell
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs The Incantation of the Perfection of Wisdom in Twenty-five Thousand Lines
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs The Incantation, The Essence of the Six Perfections
pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs The Incantation that Captures the Six Perfections
pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs The Incantation that Gains the Ten Perfections
tshad med pa bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs The Incantation of the Four Immeasurables
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines
'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs The Incantation that Captures the Avataṃsaka
'phags pa sdong po bkod pa'i snying po Essence of the Gaṇḍavyūha
'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs The Incantation that Captures the Samādhirājasūtra
'phags pa rma bya chen mo'i snying po Essence of the Great Peahen
'phags ma so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs The Incantation that Captures the Great Amulet
'phags pa lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra
'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo ārya-sarvatathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-nāma-aparājitapratyaṅgirāmahāvidyārājñī The Invincible Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrāparājitamahāpratyaṅgirāparamasiddha-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Supremely Accomplished Great Sitātapatrā Apārajitā
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrāparajita-nāma-dhāraṇī The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā
'phags pa de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs ārya-tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-nāma-aparājitadhāraṇī The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā
de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa sarvatathāgatoṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇīkalpa-sahita The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā
de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa sarvatathāgatoṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇīkalpa-sahita The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā
de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa sarvatathāgatoṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇīkalpa-sahita The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā
'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs ārya-sarvadurgatipariśodhanī-uṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇī The Incantation of Uṣṇīṣavijayā
de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ma'i gzungs zhes bya ba'i rtog pa sarvatathāgatoṣṇīṣavijaya-nāma-dhāraṇī-kalpa The Practice of the Incantation of Uṣṇīṣavijayā
kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs samantamukhapraveśaraśmivimaloṣṇīṣa-prabhāsasarvatathāgatahṛdayasamayavilokita-nāma-dhāraṇī The Incantation of Vimaloṣṇīṣa
gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs The Incantation of Uṣṇīṣājvālā
shes pa thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs sarvaprajñāntapāramitāsiddhacaitya-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Reliquary
mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs The Incantation that Makes Erecting One Reliquary Like Erecting Ten Million
snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs karuṇāgra-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Apex of Compassion
khro bo rnam par rgyal ba'i rtog pa gsang ba'i rgyud krodhavijayakalpaguhyatantra The Secret Tantra of the Wrathful Conqueror
'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba ārya-vajrabhairavadhāraṇī-nāma The Incantation of Vajrabhairava
'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs ārya-mahādaṇḍa-nāma-dhāraṇī The Incantation of Mahādaṇḍa
'phags pa gzhan gyis mi thub pa rin po che'i phreng ba zhes bya ba ārya-ratnamālā-nāma-aparājita The Jeweled Rosary, The Unconquerable
'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs ārya-sarvāntarāyikaviśodhanī-nāma-dhāraṇī The Incantation that Purifies All Hindrances
'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs ārya-sarvābhayapradā-nāma-dhāraṇī The Incantation that Confers Fearlessness
'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po ārya-dramiḍa-vidyārāja The King of Spells of Dramiḍa
'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan zhes bya ba'i gzungs ārya-dhvajāgrakeyūra-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Arm Bracelet Atop the Standard
'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs ārya-cundīdevī-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Goddess Cundā
'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs ārya-sumukha-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Excellent Method
'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs ārya-bahuputrapratisaraṇa-nāma-dhāraṇī The Incantation, Reliance upon Many Sons
'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs ārya-saptavetāḍaka-nāma-dhāraṇī The Incantation, Seven Zombies
'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra
'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo ārya-ojaḥpratyañjana-sūtra The Sūtra of Taking Back Vitality
'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags ārya-cakṣurviśodhanī-nāma-vidyāmantra The Spell for Cleansing the Eyes
'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo ārya-akṣirogapraśamani-sūtra The Sūtra for Assuaging Eye Disease
'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo ārya-arśapraśamani-sūtra The Sūtra for Assuaging Hemorrhoids
'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs ārya-sarvarogapraśamani-nāma-dhāraṇī The Incantation for Assuaging All Illnesses
'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs The Incantation for Assuaging All Illnesses
rims nad zhi ba'i gzungs The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers
'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs ārya-jvarapraśamani-nāma-dhāraṇī The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers
'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs The Incantation for Assuaging Smallpox
mdangs phyir mi 'phrog pa zhes bya ba Not Taking Back Vitality
gnod sbyin gyi sde dpon gar mkhan mchog gi brtag pa
'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs ārya-coravidhvaṃsana-nāma-dhāraṇī The Incantation for Triumphing Over Bandits
'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags ārya-sarvāntarāyikasaṃgrāsa-dhāraṇī-mantra The Incantation for Eliminating All Hindrances
'phags pa mi g.yo ba zhes bya ba'i gzungs ārya-acala-nāma-dhāraṇī The Incantation of Acala
'phags pa rdo rje khro bo'i rgyal po'i rtog pa bsdus pa'i rgyud ces bya ba ārya-vajrakrodharājakalpalaghutantra-nāma The Shorter Tantra for the Practice of the King of Vajra Wrath
'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs ārya-kāñcanavatī-nāma-dhāraṇī The Incantation Known as “Golden”
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-avalokiteśvarāṣṭottaraśatakanāma-dhāraṇī-mantra-sahita The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara
'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-maitreyanāmaṣṭottaraśataka-dhāraṇī-mantra-sahita The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Maitreya
'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-khagarbhāṣṭottaraśatakanāma-dhāraṇī-mantra The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Khagarbha
'phags pa kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-samantabhadrāṣṭottaraśatakanāma-dhāraṇī-mantra-sahita The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Samantabhadra
'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-vajrapāṇyaṣṭottaraśatakanāma-dhāraṇī-mantra-sahita The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi
'phags pa 'jam dpal gzhon nur 'gyur ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-mañjuśrīkumārabhūtāṣṭottaraśatakanāma-dhāraṇī-mantra-sahita The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī
'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-sarvanivaraṇaviṣkambhinināmāṣṭottaraśataka-dhāraṇī-mantra-sahita The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin
'phags pa sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa ārya-kṣitigarbhāṣṭottaraśatakanāma-dhāraṇī-mantra-sahita The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba ārya-mañjuśrīnāmāṣṭaśataka The Hundred and Eight Names of Mañjuśrī
'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs ārya-maitreyapratijñā-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Promise Made by Maitreya
'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-aṣṭamaṇḍalaka-nāma-mahāyānasūtra The Sūtra of the Eight Maṇḍalas
bdud rtsi 'byung ba zhes bya ba'i gzungs amṛtabhava-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Production of Ambrosia
          yi dwags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa zhes bya ba'i gzungs pretamukhāgnijvālayaśaraṇakara-nāmadhāraṇī The Incantation for Protection from the Blazing Flames Coming From the Mouths of Ghosts
yi dwags mo kha 'bar ma dbugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga The Oblation Ritual which Comforts the Female Ghosts whose Mouths are Aflame
'jur 'gegs zhes bya ba'i gzungs The Incantation for Overcoming Hindrances
ye shes skar mda'i snying po Essence of Meteoric Gnosis
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs prajñāvardhanī-nāma-dhāraṇī The Incantation for Developing Insight
thos pa 'dzin pa'i gzungs The Incantation for Retaining What One Hears
'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs The Incantation of the Bodhisattva Supreme Conqueror
mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba mahāsamājasūtra-nāma-mahāsūtra The Mahāsūtra, the Sūtra of the Great Assembly
'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs ārya-dharmasāgara-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Ocean of Dharma
'phags pa bgegs sel ba'i gzungs ārya-vighnavināyaka-nāma-dhāraṇī The Incantation which Removes Hindrances
mdo chen po kun tu rgyu ba dang kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba āṭānāṭīyasūtra-nāma-mahāsūtra The Mahāsūtra, the Āṭānāṭīya Sūtra
'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs ārya-tapasvīnāgarājaparipṛcchā-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Questions of the Nāga King Tejasvin
'phags ma gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs ārya-grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Mother of the Demons
gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Mother of the Demons
'phags pa nor gyi rgyun zhes bya ba'i gzungs ārya-vasudhārā-nāma-dhāraṇī The Incantation of Vasudhārā
bcom ldan 'das ma nor rgyun ma'i rtog pa The Practice of Vasudhārā
bcom ldan 'das ma nor rgyun ma'i gzungs kyi rtog pa The Practice of the Incantation of Vasudhārā
'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po ārya-gaṇapati-hṛdaya The Essence of Gaṇapati
tshogs kyi bdag po chen po'i rgyud ces bya ba mahāgaṇapati-tantra-nāma The Tantra of Gaṇapati
dpal nag po chen po'i rgyud śrī-mahākāla-tantra The Tantra of Mahākāla
dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs śrī-mahākāla-nāma-dhāraṇī The Incantation of Mahākāla
          'phags pa nag po chen po'i gzungs rims nad thams cad las thar bar byed pa The Incantation of Mahākāla, Deliverance from All Epidemic Fevers
lha mo nag mo chen mo'i gzungs devimahākālī-nāma-dhāraṇī Incantation of Mahākālī
dpal lha mo nag mo'i bstod pa rgyal po'i rgyud śrī-devīkālī-praśaṃsārājatantra The Sovereign Tantra, In Praise of the Goddess Kālī
dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa śrī-devīkālīnāmāṣṭaśataka The Hundred and Eight Names of the Goddess Kālī
lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa The Praise by Indra
'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis
'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyānasūtra The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis
'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs ārya-aparimitāyurjñānahṛdaya-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Essence of Immeasurable Life and Gnosis
bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags bhagavadamitābha-dhāraṇīmantra The Incantation of Amitābha
snang ba mtha' yas rjes su dran pa Calling Amitābha to Mind
'phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba'i gzungs ārya-aparimitāguṇānuśaṃsā-nāma-dhāraṇī The Dhāraṇī Praising the Qualities of the Immeasurable One
bde ldan gyi snying po Essence of Sukhāvatī
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi rtsa ba'i rgyud kyi rgyal po pad ma dra ba zhes bya ba ārya-avalokiteśvarapad+majāla-mūlatantrarāja-nāma The Web of Lotuses, the Root Tantra of Avalokiteśvara
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-amoghapāśahṛdaya-nāma-mahāyānasūtra The Sūtra, The Essence of Amoghapāśa
'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs ārya-amoghapāśahṛdaya-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Essence of Amoghapāśa
sred med kyi bus zhus pa 'phags pa sgyu ma chen mo rnam par rgyal ba thob par byed pa zhes bya ba'i gzungs nārāyaṇaparipṛcchā-āryamahāmāyāvijayavāhinī-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Questions of Nārāyaṇa
klus byin pa'i gzungs klu'i snying po zhes bya ba nāgadattadhāraṇī-nāgahṛdaya-nāma The Incantation of Nāgadatta, The Essence of the Nāgas
'phags pa don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po ārya-amoghapāśa-kalparāja The King of Detailed Procedures for Amoghapāśa
'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs ārya-amoghapāśapāramitāṣaṭparipūraka-nāma-dhāraṇī The Incantation, Fulfilling the Six Perfections of Amoghapāśa
sa bcu pa'i gzungs daśabūmi-dhāraṇī Incantation of the Ten Grounds
'phags pa don yod zhags pa'i rtog pa'i rgyal po'i cho ga zhes bya ba ārya-amoghapāśa-kalparājavidhi-nāma Procedures for the King of Practices of Amoghapāśa
byang chub sems dpa' 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug lag pa stong dang mig stong dang ldan pa'i cho ga zhib mo Detailed Procedures for the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara
phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs ārya-avalokiteśvarasahasrabhujanetrāsaṇgamahākāruṇikacittaparipūrṇa-nāmadhāraṇī The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs The Incantation, The Wish-Fulfilling Wheel of Avalokiteśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs ārya-avalokiteśvaraikādaśamukha-nāma-dhāraṇī The Incantation of the Eleven Faced Avalokiteśvara
'phags pa zhal bcu gcig pa'i rig sngags kyi snying po zhes bya ba'i gzungs ārya-mukhaikādaśavidyāmantrahṛdaya-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Essence of the Spell of Eleven-Faced Avalokiteśvara
'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po The Essence of Avalokiteśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba ārya-avalokiteśvara-nāma-dhāraṇī The Incantation of Avalokiteśvara
'phags pa nI la kaN+Tha zhes bya ba'i gzungs ārya-nīlakaṇṭha-nāma-dhāraṇī The Incantation of Nīlakaṇṭha
'phags pa snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs ārya-karuṇānāvṛtta-nāma-dhāraṇī The Incantation, Undeterred Through Compassion
'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs ārya-samantabhadra-nāma-dhāraṇī The Incantation of Samantabhadra
'jig rten dbang phyug gi rtog pa lokeśvarakalpa The Practice of Lokeśvara
pad+ma cod pan zhes bya ba'i rgyud pad+mamukuṭatantra-nāma The Lotus Diadem Tantra
seng ge sgra'i rgyud ces bya ba siṃhanādatantra-nāma The Lion's Roar Tantra
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug seng ge sgra'i gzungs zhes bya ba ārya-avalokiteśvarasiṃhanāda-nāma-dhāraṇī The Incantation, the Lion's Roar of Avalokiteśvara
seng ge sgra'i gzungs The Incantation, the Lion's Roar
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa ārya-avalokiteśvaranāmāṣṭaśataka The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba ārya-avalokiteśvaranāmāṣṭaśataka The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara
'phags pa lus kyi dbyibs mdzes pa zhes bya ba'i gzungs ārya-rucirāṅgayaṣṭhi-nāma-dhāraṇī Incantation for a Beautiful Slender Physique
'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa spyin pa zhes bya ba ārya-abhayapradā-nāmā-aparājita Aparājitā, who Grants Fearlessness
gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo The Great Awareness of Aparājitā
stong 'gyur zhes bya ba'i gzungs The Incantation Known as “The Thousandfold”
sh+lo ka brgya lobs pa Training in the Hundred Verses
sh+lo ka brgya lobs pa Training in the Hundred Verses
sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs The Incantation, Training in the Thousand Verses
sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs The Incantation, Training in the Thousand Verses
sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs The Incantation, Training in the Thousand Verses
sh+lo ka sum stong lobs pa'i gzungs The Incantation, Training in the Three Thousand Verses
mi brjed pa'i gzungs The Incantation for Not Forgetting
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs prajñāvardhanī-nāma-dhāraṇī The Incantation for Developing Insight
thos pa 'dzin pa'i gzungs The Incantation for Retaining What One Hears
          'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba ārya-avalokiteśvaracintāmaṇkalpapraṇidhībhava The Prayer from the Practice of Avalokiteśvara that is like the Wish-Fulfilling Jewel
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug thugs rje chen po'i gzungs phan yon mdor bsdus pa zhes bya ba mahākāruṇika-nāma-āryāvalokiteśvaradhāraṇī-anuśaṃsāhitasūtrāt saṃgṛhīta A Summary of the Benefits of the Incantation of Avalokitśvara
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po ūrdhvajaṭāmahākalpa-mahābodhisattvavikurvāṇapaṭalavistarād bhagavatyāryatārā-mūlakalpa-nāma The Great Practice Manual of Tārā of the Upswept Tresses
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs ārya-avalokiteśvaramāta-nāma-dhāraṇī The Incantation, Mother of Avalokiteśvara
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud sarvatathāgatamātṛtārāviśvakarmabhava-tantra-nāma The Tantra of Tārā, Source of All the Different Activities
rje btsun ma 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba ārya-tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśataka The Hundred and Eight Names of Tārā
ha mo sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba tāradevīnāmāṣṭaśataka The Hundred and Eight Names of Tārā
'phags ma sgrol ma'i gzungs The Incantation of Tārā
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs ārya-tārāsvapratijñā-nāma-dhāraṇī The Incantation, Tārā's Own Promise
          'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo ārya-tārāṣṭaghoratāraṇī-sūtra The Sūtra of Tārā Who Protects from the Eight Fearful Things
'phags pa grags ldan ma'i gzungs ārya-yaśovatī-dhāraṇī The Incantation of Yaśovatī
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs ārya-avalokiteśvarahayagrīva-dhāraṇī The Incantation of Avalokiteśvara Hayagrīva
phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba ārya-vijayavatī-nāma-pratyaṅgirā Pratyaṅgirā, The Noble Conquerer
'phags pa pa r+N+Na sha ba ri'i mdo The Sūtra of Parṇaśabarī
'phags pa ri khrod lo ma gyon ma zhes bya ba'i gzungs ārya-parṇṇaśabarī-nāma-dhāraṇī The Incantation of Parṇaśabarī
'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba ārya-balavatī-nāma-pratyaṅgirā The Incantation of Pratyaṅgirā, the Powerful
dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa Praise to the Goddess Sarasvatī
'phags pa dpal chen mo'i mdo ārya-mahālakṣmī-sūtra The Sūtra of Mahālakṣmī
dpal gyi lha mo mtshan bcu gnyis pa The Twelve Names of Śrī Mahādevī
mchog thob pa'i rig sngags agra-vidyāmantra The Spell for Attaining the Supreme
'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs ārya-sarvakarmāvaraṇaviśodhanī-nāma-dhāraṇī The Incantation that Cleanses All the Obscurations of Karma
'phags pa rdo rje sa 'og gi rgyud kyi rgyal po zhes bya ba ārya-vajrapātāla-nāma-tantrarāja The Tantra of Vajrapātāla
'phags pa rig pa mchog gi rgyud chen po ārya-vidyottama-mahātantra The Great Tantra of Supreme Knowledge
'byung po 'dul ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po bhūtaḍāmara-mahātantrarāja-nāma The Tantra of [Vajrapāṇi] Bhūtaḍāmara
'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs ārya-nīlāmbaradharavajrapāṇikalpa-nāma-dhāraṇī The Incantation of Blue-clad Vajrapāṇi
'phags pa lag na rdo rje mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa The Eight Names of Vajrapāṇi Along With the Mantra
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇī The Incantation of Vajravidāraṇā
'phags pa rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs ārya-mahāvajrameruśikharakūṭāgāra-dhāraṇī The Incantation, The Palace on the Peak of the Great Vajra Meru
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs ārya-vajrājitānalapramohanī-nāma-dhāraṇī The Incantation of Vajrājita, who is Bewildering Like Fire
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs vajrasūkṣmāpratihata-nāma-dhāraṇī The Incantation, Unimpeded Minute Vajras
'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po ārya-daśavajrapāṇi-hṛdaya The Essence of the Ten Vajrapāṇis
'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs ārya-kuṇḍalyamṛtahṛdayacaturtha-nāma-dhāraṇī The Incantation, The Fourfold Essence of Kuṇḍalyamṛta
khro bo'i rgyal po sme brtsegs la bstod pa'i sngags krodhabhurkumkūṭarāja-stotramantra The Mantra Praising the Wrathful King Bhurkuṃkūṭa
'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo ārya-mahābala-nāma-mahāyānasūtra The Sūtra of Great Strength
'phags ma rdo rje lu gu rgyud ma'i rgyud kyi rtog pa ārya-vajraśṛṅkhalātantrakalpa The Practice of the Tantra of Vajraśṛṅkhala
rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig go vajratuṇḍa-nāma-nāgasamaya The Vow of the Nāga Vajratuṇḍa
rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs vajralohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī The Incantation of Vajralohatuṇḍa
'phags pa lcags mchu zhes bya ba'i gzungs ārya-lohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī The Incantation of Lohatuṇḍa
'phags pa lcags kyi mchu zhes bya ba'i gzungs ārya-lohatuṇḍa-nāma-dhāraṇī The Incantation of Lohatuṇḍa
'phags pa lcags mchu nag po ārya-kṛṣṇāya-oṣṭha Black Lohatuṇḍa
'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba ārya-maṇibhadra-nāma-dhāraṇī The Incantation of Maṇibhadra
gnod sbyin nor bu bzang po'i rtog pa maṇibhadrayakṣasena-kalpa The Practice of the Yakṣa Maṇibhadra
gnod sbyin gyi sde dpon chen po gar mkhan mchog gi brtag pa mahāyakṣasenāpatinartakapara-kalpa Practice of the Sublime Dancer, Chief of the Army of Yakṣas
gnod sbyin gar mkhan mchog gi rgyud Tantra of the Supreme Dancer of the Yakṣas
'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs ārya-jambhalaśrī-nāmadhāraṇī The Incantation of Jambhalaśrī
'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba kāruṇikāryajambhalajalendrasuśaṅkara-nāma-dhāraṇī The Beneficent Incantation of the Compassionate Jambhalajalendra
'phags pa gnod gnas dbang po ci ltar 'byung ba'i rtog pa zhes bya ba ārya-jambhalajalendrayathālabdha-kalpa-nāma The Extant Practice of Jambhalajalendra
'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba ārya-jambhalanāmāṣṭaśataka The Hundred and Eight Names of Jambhala
'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs ārya-mekhalā-nāma-dhāraṇī The Incantation of Mekhalā
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba ārya-vidyārājaśvāsamahā-nāma Mahāśvāsa, King of Spells
rin po che bdar ba'i gzungs The Incantation of the Polished Jewel
bskor ba'i gzungs The Incantation for Circumambulation
'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba ārya-pradakṣiṇaratnatraya-nāma-dhāraṇī The Incantation for Circumambulation of the Three Jewels
yon yongs su sbyong ba zhes bya ba dakṣiṇāpariśodhanī-nāma Purifying the Offerings
yon yongs su sbyong ba zhes bya ba dakṣiṇāpariśodhanī-nāma The Incantation for Purifying the Offerings
phyag bya ba'i gzungs The Incantation of Homage
gos brgya thob pa'i gzungs Incantation for Acquiring a Hundred Garments
mi dga' bar byed pa'i gzungs The Incantation for Making People Joyful
ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs The Incantation for the Purification of All Evil Destinies
skran zhi ba'i gzungs The Incantation for Assuaging Tumors
ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs The Incantation for Clearing Up Digestive Disorders
'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs The Incantation for Calming Hatred
sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs The Incantation for Calming Sin
khro ba zhi bar byed pa'i gzungs The Incantation for Calming Wrath
'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs The Incantation for Calming the Enraged
tshig btsan pa'i gzungs The Incantation for Forceful Words
bdag bsrung ba'i gzungs The Incantation for Self-Protection
'phags pa yid du 'ong ba zhes bya ba The Incantation for Attractiveness
mgrin pa snyan pa'i gzungs The Incantation for a Pleasant Voice
don thams cad 'grub pa'i gzungs The Incantation for Accomplishing Goals
las grub pa'i gzungs The Incantation for Accomplishing Actions
dug zhi bar byed pa zhes bya ba The Incantation that Assuages Poison
          bcings pa las grol ba'i gzungs The Incantation for Release from Bondage
'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba The Incantation for Intimidating Demons
rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags The Incantation for Treating Wounds
me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs The Incantation that Assuages the Pain of Burns
mkhris pa'i nad sel ba'i sngags The Mantra that Dispels Bile Diseases
bad kan gyi nad sel ba'i gzungs The Incantation that Dispels Phlegm Diseases
k+Sha ya'i nad sel ba'i sngags The Incantation that Dispels Phthisis
'phags pa rims dang srog chags kyis mi tshugs pa zhes bya ba'i gzungs The Incantation for being Invulnerable to Infectious Fevers and Vermin
lus kyi zag pa sbyin par gtang ba'i gzungs Incantations for Giving Bodily Excretions as Charity
'phags pa dpung bzang gis zhus pa zhes bya ba'i rgyud ārya-subāhuparīpṛcchā-nāma-tantra The Tantra, The Questions of Subāhu
dkyil 'khor thams cad kyi spyi'i cho ga gsang ba'i rgyud sarvamaṇḍalasāmānyavidhīnām guhyatantra Tantra of the Procedures Common to All Maṇḍalas
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala The Section on Propitiation Rituals [in the Great Tantra, Susiddhikara]
bsam gtan gyi phyi ma rim par phye ba dhyānottarapaṭalakrama The Section on the Higher States of Meditative Absorption
'phags pa dgongs pa'i rgyud gyi phreng ba chen po byang chub sems dpa'i rnam par nges pa chen po bstan pa las nor bu rin po che la mkhas pa bstan pa yongs su bsngo ba chen po'i rgyal po zhes bya ba ārya-sandhimālāmahātantrabodhisattvamahāviniścayanirdeśān mahāmaṇiratnakauśalyanirdeśamahāpariṇāma-nāma-rāja The King of Dedications, the Teaching on Skillfulness in the Great Jewel
'phags pa yongs su bsngo ba'i rgyal po chen po sngags dang bcas pa ārya-mahāpariṇāmarāja samantraka The King of Dedications
          pal legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las byung ba'i smon lam A Prayer from the Great Susiddhikaratantra
          stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam A Prayer from Destroyer of the Great Chiliocosm
          rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo las gsungs ba'i smon lam dang bden tshig A Prayer and Statement of Truth from The Great Peahen, Queen of Incantations
          sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam A Prayer from The Series of Gifts
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa The Verses of Well-wishing in the Sūtra on Entering the City of Vaiśālī
lhas zhus pa'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa devaparipṛcchāmaṅgalagātha The Verses of Auspiciousness for the Questions of the God
dpal rnal 'byor gyi rgyud kyi dkyil 'khor gyi lha de bzhin gshegs pa rigs lnga 'khor dang bcas pa lha sum cu rtsa bdun gyi bkra shis tshigs su bcad pa The Verses of Auspiciousness for the Thirty-Seven Deities
sangs rgyas rabs bdun gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa The Verses of Auspiciousness for the Seven Successive Past Buddhas
dpal rigs gsum gyi bkra shis Auspiciousness for the Three Families
dkon mchog gsum gyi bkra shis kyi tshigs su bcad pa ratnatrayamaṅgalagāthā Verses of Auspiciousness for the Three Jewels
rigs gsum gyi bkra shis Auspiciousness for the Three Families
bkra shis kyi tshigs su bcad pa maṅgalagāthā Verses of Auspiciousness
rmi lam mthong ba zhes bya ba'i gzungs The Incantation for Seeing [Vajrapāṇi] in Dream
phyag bya ba'i gzungs
bstod pa'i gzungs
mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs
phyags bya ba'i gzungs