bdr:P8946

Vāgīśvarakīrti

&

ngag gi dbang phyug grags pa
paN+Di ta ngag gi dbang phyug grags pa
rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug
slob dpon gsung gi dbang phyug grags pa
slob dpon ngag gi dbang phyug grags pa
slob dpon ngag gi dbang phyug grags pa'i slob ma thu boD704 -
D912 -


no entry


- shes rab brtsegs pa (bdr:P1582)
D704 -
D912 -BDRC (bdr:P8946)