Catalog entry rKTs-K912 (Kanjur)

སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས

seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs

The Incantation of the Promise Made by [Lokeśvara] Siṃhanāda


seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs (C J Q R U)
sengge sgras dam bcas pa'i gzungs
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs


A924

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 723-724


Colophon:
སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / lo tsA ba klog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

B911

སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 323a6-323b3


C542

སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 261a1-261a5
Set: MWEAP1034-2-2D912

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 242a7-242b3
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 242a7-242b3
Set: MW30532

gzungs, e, 242a7-242b3
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 242a7-242b3

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ལོཙྪ་བ་ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / lots+tsha ba klog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug (Tr.)
lots+tsha ba klog skya shes rab brtsegs (Tr.)

Dd066-068

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 355a5-355b4

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་ལོ་ཙྪ་བ་ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dag gi dbang phyug dang lo ts+tsha ba klog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

J829

སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 240a2-240a6
Set: -

Set: MW4PD3142Pj033-068

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 283b7-284a4

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་ལོ་ཙྪ་བ་ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dag gi dbang phyug dang lo ts+tsha ba klog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Pz035-068

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 242a7-242b3

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་ལོ་ཙྪ་བ་ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dag gi dbang phyug dang lo ts+tsha ba klog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Q537

སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 240a3-240a6
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 240a3-240a6

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་སྒྱུར་བའོ་།། །། (འ,་2406)
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang /lo ts+tsha ba glog skya shes rab brtsegs kyis sgyur ba'o // // ('a, 240a6)

Translators and revisors:
klog skya shes rab brtsegs/ (Tr.)
ngag gi dbang phyug (Tr.)

R893

སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 242a7-242b3


U914

སེང་གེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས
seng ge sgras dam bcas pa'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 242a7-242b3
Set: MW1BL4
Vāgīśvarakīrti

shes rab brtsegs pa


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0912
84000 Toh 912
BuddhaNexus