Catalog entry rKTs-K698 (Kanjur)

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས

seng ge sgra'i gzungs

The Incantation, the Lion's Roar


- (Bd Dk Gt)
seng ge sgra'i gzungs (C Eg J L N Q R U Z)
seng ge sgra'i gzungs (H)


A735

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 501-501


Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

B753

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 71b5-72a2


Bd1.36

-
-
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 112a3-112a8

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁནཔོ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། ཞུས་དག
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhanapo dag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o// zhus dag

C392

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 61b3-62a4
Set: MWEAP1034-2-2Cz067-011

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 48b1-48b5

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

D704

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 171a5-171b1
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 171a5-171b1
Set: MW30532

rgyud, tsa, 171a5-171b1
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 171a5-171b1

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug (Tr.)
klogs skya shes rab brtsegs (Tr.)

Dd095-018

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 209a6-209b4

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་རྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan pongag gi dbang phyug dang/ klogs skya shes rab rtsegs kyis bsgyur ba'o

Dk104-011

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 56a4-56b2

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Eg36

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 96a6-96b3

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁནཔོ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། ཞུས་དག
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhanapo dag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o// zhus dag

Gt084-011

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 46b3-46b7

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

H673

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་
seng ge sgra'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 47a2-47a7


J700

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 55b7-56a3
Set: -

Set: MW4PD3142L539

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 43a7-43b3


N635

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 453b7-454a4
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 453b7-454a4
Set: MW2KG210297Ng52.31

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 2b3-2b8

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ།། ཞུས་དག །།
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so//_//rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang /_glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur pa'o//_zhus dag_//
Notes:
- See Everding 2015, no.257.

Np053-011

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 47b7-48a5

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Pj096-018

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 203b3-203b6

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Pz096-018

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 173a5-173b1

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ klog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Q387

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 55b3-55b6
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 55b3-55b6

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་།ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། །། (ཙ,་55བ6)
seng ge sgra'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang /klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o // // (tsa, 55b6)

Translators and revisors:
klog skya shes rab brtsegs/ (Tr.)
ngag gi dbang phyug (Tr.)

R704

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 171a5-171b1


S657

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 45b4-46a1

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Ty071-011

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 47a3-47a7

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

U705

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 171a1-171b1
Set: MW1BL4

rgyud, tsa, 171a1-171b1


V727

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 43a8-43b4

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Z670

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 46a7-46b4

Colophon:
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ།།
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur pa'o//

Translators and revisors:
ngag gi dbang phyug (Tr.)
shes rab brtsegs (Tr.)
Notes:
- The text has no formal opening; the title is taken from the colophon.


Vāgīśvarakīrti

shes rab brtsegs pa


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0698
84000 Toh 704
BuddhaNexus K12D0704_H0673