Catalog entry rKTs-K698
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ
arslan-u daγun-iyar aman aldaγsan-u tarni

The Incantation, the Lion's Roar
A735

Location
set MW1PD96682: volume rgyud 'bum tsa - folios 5011-50125

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


C392

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs


Location
set MW1PD96685: volume rgyud tsa - folios 61b3-62a4
complete textCz067-011

Location
set MWEAP570-4-1: volume rgyud ma - folios 48b1-48b5

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


D704

e-text
Location
set MW22084: volume rgyud 'bum tsa - folios 171a5-171b1
complete text
set MW30532: volume rgyud 'bum tsa - folios 171a5-171b1
complete text
set MW3CN20612: volume rgyud 'bum tsa - folios 171a5-171b1
complete text
set MW4CZ5369: volume rgyud 'bum tsa - folios 171a5-171b1
complete text

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o

Translators and Revisors
rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug (translator)
klogs skya shes rab brtsegs (translator)Dd095-018

Location
set MWEAP570-5-1: volume rgyud tsa - folios 209a6-209b4

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་རྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan pongag gi dbang phyug dang/ klogs skya shes rab rtsegs kyis bsgyur ba'o


Dk104-011

-
-
-
-


Location
set MWEAP570-1-1: volume rgyud ma - folios 56a4-56b2

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


Dr389

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་
seng ge sgra'i gzungs


Location
set MWNPM1: volume rgyud tsa - folios 74a1-74a6Eg36

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs


Location
set MW1KG12671: volume mtshan brjod - folios 96a6-96b3

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁནཔོ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ།། ཞུས་དག
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhanapo dag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o// zhus dag


Gt084-011

-
-
-
-


Location
set MWEAP039-1-1: volume rgyud ma - folios 46b3-46b7

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


H673

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་
seng ge sgra'i gzungs
-
-


e-text
Location
set MW26071: volume rgyud pha - folios 47a2-47a7
complete textJ700

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs


e-text
Location
set MW4CZ7445: volume rgyud 'bum tsa - folios 55b7-56a3
complete textL539

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
-
-


Location
set MW3CN981: volume rgyud, ma - folios 43a7-43b3N635

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs
-
-


Location
set MW22703: volume rgyud pha - folios 453b7-454a4
complete text
set MW2KG5014: volume rgyud pha - folios 453b7-454a4
complete textNg52.31

Location
set MW2KG229028: volume gzungs bsdus - folios 2b3-2b8

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ།། ཞུས་དག །།
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so//_//rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang /_glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur pa'o//_zhus dag_//

Notes
See Everding 2015, no.257.Np053-011

Location
set MWEAP310-2-1: volume rgyud ma - folios 47b7-48a5

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


Pj096-018

Location
set MWEAP570-6-1: volume rgyud tsa - folios 203b3-203b6

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


Pz096-018

Location
set MWEAP570-7-1: volume rgyud tsa - folios 173a5-173b1

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། ཀློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ klog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


Q387

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs


Location
set MW1PD96684: volume rgyud tsa - folios 55b3-55b6
complete text
set MW3CN1094: volume rgyud tsa - folios 55b3-55b6
complete text

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་།ཀློགས་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ་།། །། (ཙ,་55བ6)
seng ge sgra'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang /klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o // // (tsa, 55b6)

Translators and Revisors
klog skya shes rab brtsegs/ (translator)
ngag gi dbang phyug (translator)R704

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs


Location
set MW2PD17098: volume rgyud tsa - folios 171a5-171b1
complete textS657

Location
set MW22083: volume rgyud 'bum ma - folios 45b4-46a1
complete text

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


Ty071-011

Location
set MW2KG209840: volume rgyud ma - folios 47a3-47a7
complete text

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


U705

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs


Location
set MW1BL4: volume - folios 171a1-171b1
set MW29468: volume rgyud tsa - folios 171a1-171b1
complete textV727

Location
set MW1KG14700: volume - folios 43a8-43b4

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའོ
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba'o


Z670

སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས
seng ge sgra'i gzungs


Location
set MW1PD127393: volume rgyud ma - folios 46a7-46b4
complete text

Colophon
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། གློག་སྐྱ་ཤེས་རབ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པའོ།།
seng ge sgra'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur pa'o//

Translators and Revisors
ngag gi dbang phyug (translator)
shes rab brtsegs (translator)


Notes
The text has no formal opening; the title is taken from the colophon.Additional miscellaneous Collections

NLM2301.004 (Manuscript)
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས།
seng ge sgra'i gzungs/


Location
5a1-6a6

NLM2755.029 (Xylograph)
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས།
seng ge sgra'i gzungs/


Location
107b1-108a6

NLM2764.022 (Xylograph)
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས།
seng ge sgra'i gzungs/


Location
2b1-3a6

NLM2765.027 (Xylograph)
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས།
seng ge sgra'i gzungs/


Location
69b1-69b6

NLM2767.054 (Xylograph)
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས།
seng ge sgra'i gzungs/


Location
2b1-2b6

NLM2769.029 (Xylograph)
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས།
seng ge sgra'i gzungs/


Location
68a1-68b6

NLM2770.027 (Xylograph)
སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས།
seng ge sgra'i gzungs/


Location
71b1-72a6Mongolian Canon

Mmk393

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location
MW4CZ5370: Tsa Dandr-a - 65a1-65a1

Colophon

ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠡᠷᠺᠡᠲᠦ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠭᠯᠣᠭᠰᠰᠺᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠪ ᠪᠷᠴᠡᠭᠰ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢVāgīśvarakīrti
shes rab brtsegs pa
Prajñākaramati

source rKTs &BDRC bdr:WAORK0698
84000 Toh 704
BuddhaNexus K12D0704_H0673