e-texts viewer
Set
Volume
Page

display complete e-text T37
display complete e-text T38
mchog gsum gyi bstod pa/ dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /dmigs med chos kyi sku/ /longs spyod rdzogs pa'i sku/ /cir yang sprul sku la/ /gus pas phyag 'tshal lo/ /rnam dag chos kyi dbyings/ /sgrub pa'i 'phags lam brgyad/ /bstan
pa'i gsung rab la/ /gus pas phyag 'tshal lo/ /byang chub sems rnams dang / /dgra bcom dag la sogs/ /rang sangs rgyas rnams la/ /gus pas phyag 'tshal lo/ /dkon mchog gsum gyi bstod pa slob dpon dbyig gnyen gyis mdzad pa rdzogs so// //
@##/ /rgya gar skad du/ sha ta pany+tsa sha ti ka nA ma s+ya sto tra/ bod skad du/ brgya lnga bcu pa zhes bya ba'i bstod pa/ dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /gang zhig la ni nyes pa kun/ /gtan nas yong ye mi mnga' zhing / /gang la'ang rnam pa thams cad du/ /
yon tan thams cad gnas gyur pa/ /gal te sems shig yod na ni/ /de nyid la ni skyabs 'gro zhing / /de bstod de ni bkur ba dang / /de yi bstan la gnas pa'i rigs/ /thams cad mkhyen pa yon tan kun/ /mnga' la de yang nyam mi mnga'/ /nyes pa bag chags
bcas de yang / /skyob pa gcig pu la mi mnga'/ /bcom ldan 'das kyi sku dang ni/ /gsung dang thugs kyi phrin las la/ /zhe 'gras gyur pa gang gis kyang / /chos dang ldan par glags mi rnyed/ /rgya mtshor gnya' shing bu ga ru/ /rus sbal mgrin pa chud pa ltar/ /dam
chos dga' ston cher bcas pa'i/ /mi nyid bdag gis thob nas ni/ /mi rtag nyid dang rjes 'brel zhing / /las kyi klags la dogs bcas pa/ /bdag gi lce 'di nyid kyis go/ /snying po ci phyir blang mi bya/ /de ltar thub pa'i yon tan kyi/ /yul lta grangs med shes mod kyi/ /
rang gi don la gus pa yis/ /de yi phyogs gcig bsgrims te brjod/ /gang gi yon tan grangs dag dang / /mthu la thug pa ma mchis la/ /rmad byung phrin las dpag med can/ /rang byung khyod la phyag 'tshal lo/ /'di snyed bgyi ba'i mtha' med na/ /'di ltar lags zhes

109b - 110b

Text with dictionary entries