T37

triratnastotra
dkon mchog gsum gyi bstod pa

བོད་ཡིག
[109b] @##// rgya gar skad du/ tri rat+na sto traM / bod skad du/ dkon mchog gsum gyi bstod pa/ [110a] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo// dmigs med chos kyi sku// longs spyod rdzogs pa'i sku// cir yang sprul sku la// gus pas phyag 'tshal lo// rnam dag chos kyi dbyings// sgrub pa'i 'phags lam brgyad// bstan pa'i gsung rab la// gus pas phyag 'tshal lo// byang chub sems rnams dang // dgra bcom dag la sogs// rang sangs rgyas rnams la// gus pas phyag 'tshal lo// dkon mchog gsum gyi bstod pa slob dpon dbyig gnyen gyis mdzad pa rdzogs so//