rKTs

Switch the collection

འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
Peking Kanjur
KQ898

mdo sna tshogs, dzu 121a4-237a6 (vol. 35, p.220)
scan made by rKTs

Volume: 081 / scan number 0049