T29

varṇārhavarṇe bhagavato buddhasya stotre 'śakyastava
sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las bstod par mi nus par bstod pa

བོད་ཡིག
[84a] @##// rgya gar skad du/ bar+Narta bar+Na b+ha ga ba to bud+d+hA sto tra a shAkya sta ba nA ma/ bod skad du/ sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las bstod par mi nus par bstod pa zhes bya ba/ [84b] dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo// zhing dang zhing min ma 'tshal te// sgra tsam gyi ni rjes 'brangs nas// bdag gis nongs te sngon chad ni// bsngags min bsngags pa brjod pa gang // ngag gi 'dam gyis gos pa de// thub pa bsod nams 'bab kyis stegs// bzhud pa khyod la rten bcas nas// rab tu bkru ba 'di brtsam mo// 'di ni bdag gis mchog tshogs la// gti mug ldongs pas nongs bgyis gang // sdig pa de yi nongs pa dag // sel bar bgyid pa'i bsang byed lags// bdag ni mya ngan 'das bar du// khyod kyi gsung dang khyod kyi ni// yon tan brjod pa gang lags pa'i// tshig lam gnyis las nyams ma gyur// gtam 'di tsam zhig snying por bas// de las gzhan don ma mchis pas// smra na 'di nyid smra bar shog // yang na bdag ni mi smrar shog // khyod kyi chos ni kho na dang // khyod mnyam khyod ni nyid la mnga'// de slad chos gzhan thams cad ni// khyod las khyad du khor ma lags// gal te sangs rgyas chos rnams ni// bsam pa bgyis na thams cad kyi// phul du phyin gyur dngos po gzhan// mi gtsang nyid dang 'dra bar gyur// khyod 'dra 'ga' yang ma mchis na// lhag pa lta zhig smos ci 'tshal// khyod pas khyad par cung zad kyis// dman pa tsam yang 'ga' ma mchis// 'dren pa khyod la gang zhig gis// dper brjod dpe ni ma mchis pas// dpe yi glags ni spangs pa'o// dpe med khyod la phyag 'tshal lo// sangs rgyas chos ni gzhal las phyir// de las gzhan pa'i gang zag ni// rnam grol 'dra ba thob rnams kyang // khyod dang khyad par shin tu che// stod pa tsam du 'dra slad du// su zhig khyad par ma 'tshal nas// ba spu'i bu ga stong pa ni// chung ngu nam mkha' dag dang bsgrun// grangs med pa la su zhig bgrang // tshad med pa la su zhig 'jal// khyod kyi yon tan grangs dang ni// mthu la dpogs pa ma mchis so// ji ltar dpag bsam shing gi tshal// 'byams klas nang du 'khyams pa ltar// bdag ni khyod la legs spyad kyis// [85a] ngoms ma 'tshal te mtha' mi rtogs// yon rten rnams kyi yon tan mtsho// khyod kyi de bzhin gshegs chos rnams// gal te bstan du mchis gyur na// nam mkhar yang ni shong mi 'gyur// khyod kyi mngon sum bsnyen bkur ba// sangs rgyas chos kyi sde dpon po// nyan thos kun gyi tog gyur pa// zab mo rjes su sgrogs pa la// kun mkhyen nyid phyir bcom ldan gyis// rmas na ma mtshal zhes gsol pas// sangs rgyas chos kyi zab mo nyid// bas ma 'tshal bar bshad pa lags// gal te gtso bo de dag kyang // khyod la nus pa rdugs lags na// bdag 'dra srid pa mi gtsang ba'i// srin bus bsam skabs ga la mchis// sA la'i shing chen khyod nyid kyi// yon tan yal ga thugs brtse bas// btud pa rnams la skye bo 'di// cung zad 'ju ba tsam du bas// char sprin tshogs ni chen po yis// char gyi rgyun rnams phab pa las// so ga'i tsha bas gdungs pa yi// khug rtas 'tshal na'ang ci zhig 'tshal// ma dros pa yi mtsho las ni// chu bo chen po bzhi 'bab kyang // de zad bgyid par mi nus na// gzhan dag 'bab pas smos ci 'tshal// rin chen 'byung khungs rnams kyis ni// 'jig rten rgyas bgyis pas ma 'tshal// mgon khyod yon tan brjod pa'ang // bdag ni de 'dra kho nar sems// bsgrims nas khyod kyi bstan nyid las// yon tan me tog rnams btus te// rang gi me tog dag gis ni// shing bzhin khyod la me tog gsol// rang gi dbyig gi 'byung khungs bzhin// rang gi mtshon rtsis ri lta bur// rang gi dri yis tsan+dan bzhin// rang gi chu yis mtsho lta bur// rang las byung ba'i gser nyid kyis// gser 'byung ba yi rin chen bzhin// khyod bstan nyid las btus pa yi// yon tan rnams kyis khyod mchod do// nam mkha'i dkyil nas zla 'od thams cad du// 'phros pa ril gyis 'bab 'gyur pa yin la// zla 'od sa stengs bab pas kha phye na// me tog ku mu ta tshal mi rgyas min// de bzhin yon tan dpag med chu ldan pa// rgyal ba'i bsngags pa rgya mtsho mtha' med la// de yi phyogs gcig brjod pas dad ldan pa'i// [85b] skye bo'ang 'dod pa'i 'bras bur mi ldan min// sangs rgyas bsngags pa brjod tshig 'bras bu yod// skye ba'i zong brin bder 'gyur gegs med lam// tshangs pa'i theg 'gyur dad sogs yon tan gyi// rtsa ba'i ser rme de la sogs pa yod// dbang po rab tu dad par gzhol gyur cing // sangs rgyas bstod pa'i gzhung la brtson pa rnams// skad cig re rer chos rgyun 'byung ba gang // kun mkhyen min pas cung zad bzung mi nus// mthu bdog mi rtag par yang zhugs gyur pa// dal 'byor 'di yang shin tu dka' ba las// gang dag las 'di la ni mi brtson pa// de las bslus par gyur pa gzhan ci yod// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags pa 'os pa bsngags pa las bstod par mi nus par bstod pa zhes bya ba ste le'u dang po'o// // bcom ldan khyod ni zhal bzhugs tshe// bdag ni dad dbang gzhol gyur pa// gang slad thugs rjes brlan pa yi// sangs rgyas spyan gyis gzigs mdzad pa// khyod kyi thugs rje de nyid ni// yid la mchis pa mngon bgyis nas// phyag bgyir 'os pa khyod la bdag // mngon sum bzhin du phyag 'tshal lo// kun mkhyen ma lags gang gis kyang // kun mkhyen khyod ko ji ltar rtogs// bdag nyid che rgyas bdag nyid kyis// mkhyen pa khyod la phyag 'tshal lo// 'di lags 'di 'dra'o zhes bgyir khyod// bdag 'dra ba yi yul ma lags// gang lags gang 'dra'ang mi bsngo ste// khyod 'dra ba la phyag 'tshal lo// mgon po khyod ni nyid dang 'dra// rgyal rnams ci 'dra khyod dang 'dra// gang gzhan 'ga' 'ang ma mchis pa// de 'dra khyod la phyag 'tshal lo// ji ltar khyod ni nyid kyis mkhyen// ji ltar khyod ni khyod 'dras mkhyen// ji ltar khyod gzhan ma 'tshal ba// de 'dra khyod la phyag 'tshal lo// ji ltar khyod ni bdag nyid kyis// thugs rje stobs bcu la sogs kyi// yon tan rnams kyis bsgrags mdzad pa// de 'dra khyod la phyag 'tshal lo// deng nas bzung nas khyod kyi ni// yon tan 'byung gnas snying po dag // de nyid las ni mngon btus nas// ci nus khyod la phyag 'tshal lo// dgra bcom khyod la phyag 'tshal 'dud// [86a] mchod 'os khyod la phyag 'tshal 'dud// rigs pa khyod la phyag 'tshal 'dud// khyod la 'dud cing phyag 'tshal lo// rdzogs pa'i sangs rgyas rin chen te// rin chen chos kyi rang bzhin lags// dge 'dun rin chen 'byung gnas te// rin chen gsum tshogs khyed la 'dud// mchod 'os khyod ni rin chen te// thugs kyi dgongs pa'ang rin chen lags// dam chos rin chen 'byung gnas te// kun nas rin chen khyod la 'dud// rin chen kun gyi mchog gyur pas// rin chen thams cad zil gyis gnon// rin chen kun gyi 'byung gnas pa// yang dag rin chen khyod la 'dud// phyag 'tshal rin chen thugs khyod la// phyag 'tshal rin chen chos khyod la// phyag 'tshal thams cad rin chen la// srid med bsgom pa goms mdzad pas// thub pa kun gyi mchog gyur pa// phyag bgyir 'os pa'i dgra bcom pa// khyod la gus par phyag 'tshal lo// 'gal bar bgyis pa gang lags pa// yang dag mtha' la gnas pa po// dge sbyong gi ni mthar phyin pa// bla med khyod la phyag 'tshal lo// rnam pa thams cad phun tshogs pas// mdzes pa gzhan kun zil gnon cing // dus rnams kun tu dga' mdzad pa// sangs rgyas pad+ma khyod la 'dud// kha dog bzang la dri zhim zhing // blta na sdug la mi rings pa// rdzogs pa'i sangs rgyas pad+ma dkar// kha bye khyod la phyag 'tshal lo// bde ba'i snying khu rab sbyangs pa// bzhed dgur reg pa brnyes pa po// skyid par bskrun pa'i dge sbyong ni// rab gzhon khyod la phyag 'tshal lo// 'o brgyal 'bras bu mchis gyur pas// mthar phyin mtha' dag brnyes nas ni// dam pa gsung par dam bcas pa'i// dge sbyong khyod la phyag 'tshal lo// tshangs spyod brten cing rig byed dang // rig byed kun gyi yan lag mkhyen// rig dang zhabs kyis bsangs pa yi// tshangs pa khyod la phyag 'tshal lo// 'phags pa'i chos ni ma 'phrogs shing // 'phags pa'i phrin las phul du byung // 'jig rten slob dpon bya ba mdzad// 'phags pa khyod la phyag 'tshal lo// thugs ni dka' thub brtul zhugs dag // [86b] yang dag blangs pas gtsang mar mdzad// sdig pa thams cad bkrus gyur pa// khrus mdzad khyod la phyag 'tshal lo// mnga' bdag mchog ni brnyes gyur cing // sems can thams cad zil gyis gnon// seng ge'i nga ro sgrogs mdzad pa// seng ge khyod la phyag 'tshal lo// rtog pa brjod pa'i rjen shul che// dam chos spo la bsten pa mdzad// chos gzhan thams cad 'jig pa po// glang chen khyod la phyag 'tshal lo// chos nyid shin tu dka' ba'i lam// khyod min gzhan gyis mi bzod pa// gsal mdzad gshegs pa 'jig rten gyi// lam gyur khyod la phyag 'tshal lo// des la shin tu dul gyur bzod// shugs dang mdog bzang stobs dang ldan// yan lag rdzogs pa'i sku mnga' ba// cang mkhyen khyod la phyag 'tshal lo// phyogs dang 'bab stegs spyod yul mkhyen// brtan la gya gyur bzhud mi mnga'// khyu mchog gnas ni brnyes pa yi// khyu mchog khyod la phyag 'tshal lo// gdul ba'i thabs ni mtha' dag la// mkhas shing le lo mi mnga' ba// skyes bu 'dul ba'i kha lo sgyur// mchog rab khyod la phyag 'tshal lo// gang slad khyod bstan ma mchis na// skal ba can yang don ma mchis// de slad kun gyi tshangs spyod du// gyur pa khyod la phyag 'tshal lo// yon tan phun sum ldan pa kun// yang dag shin tu yongs rdzogs pas// dge ba'i chos la 'dun pa kun// rgyun bcad khyod la phyag 'tshal lo// nyid kyi don ni yongs rdzogs shing // gzhan gyi don la mngon brtson pa// dam chos bdud rtsi stsol ba po// tshim par mdzad pa khyod la 'dud// 'jigs pa du mas 'jigs gyur pa// pha rol min pa'i mu spangs nas// chu bo chen po legs rgal zhing // pha rol gshegs pa khyod la 'dud// nyon mongs nad ni kun sel cing // zug rngu thams cad 'byin mdzad pa// rig sngags 'chang ba grub pa po// sman pa'i gtso bo khyod la 'dud// mchog dang mchog min lam mkhyen cing // zhi ba'i phyogs ni ston par mdzad// grub dang bde ba skyed pa yi// ded dpon khyod la phyag 'tshal lo// rtag tu mun pa sel mdzad cing // rtag tu spyan ni 'byed par mdzad// rtag tu mi bsnyel chos mnga' ba// [87a] shin tu bzhengs pa khyod la 'dud// dri ma'i 'dam ni nges bkrus pas// dam chos dri ma med pa'i chu// mchog tu rnam par byang ba po// shin tu rnam dag khyod la 'dud// sdig dang bsod nams spangs gyur cing // stong pa nyid kyis bsgos pa'i bdag // phan dang gnod pa bgyid snyoms pa// shin tu chags bral khyod la 'dud// kun nas nyon mongs bag chags kun// nges par bsal bas dri med thugs// rnam thar sgrib pa mi mnga' ba// shin tu rnam grol khyod la 'dud// blta bas mi ngoms gzugs mnga' zhing // sku ni 'od kyis lhag ger mdzes// blta bya kun gyi nang na ni// blta na sdug mchog khyod la 'dud// skyes bu chen po'i mtshan rnams ni// dpe byad bzang po'i tshogs bcas pa// sum cu rtsa gnyis dang ldan pas// blta bar 'os pa khyod la 'dud// sangs rgyas chos ni bla med pa// mi 'jigs pa dang stobs sogs kyis// 'gro ba'i nang du sgra bsgrags pa// dga' bar 'os pa khyod la 'dud// 'phags chos dkar po bla med pa// goms par bya ba rnams kyis ni// sku gnyis po dag bsgos gyur pa// bsgom par bya ba khyod la 'dud// sku gsung thugs kyi phrin las rnams// shin tu rnam par byang gyur pas// tshul khrims bsrungs pa las 'das pa// gtsang sbra dag pa khyod la 'dud// nyon mongs pa yi brjod pa spangs// zhi ba'i las kyi mtha' la dgongs// mi gsung dang du bzhes mdzad pa// thub pa zhi ba khyod la 'dud// bde ba dang ni sdug bsngal gyis// thugs mi 'phrogs la brtan pa'i thugs// thams cad zil gnon sems can gyi// snying po mchog gyur khyod la 'dud// kun la rnam pa thams cad dang // rten gyi blo dang dgongs pa dag // legs par gnas phyir mi bsnyel ba'i// chos can khyod la phyag 'tshal lo// 'jig rten 'das kyi yon tan phyug // 'jig rten zang zing rnam par 'jig // 'jig rten snang bar mdzad pa po// 'jig rten mgon po khyod la 'dud// bshes dang dgra dang bar mar snyoms// sems can kun la phan dgongs pa// rjes su brtse bar mdzad pa po// thugs rje chen po khyod la 'dud// [87b] chos kyi 'du shes kun rdzogs pa// skyob pa mngon shes chen po mnga'// byas mkhyen ma byas mkhyen pa po// thams cad mkhyen pa khyod la 'dud// glags kyi skabs ni kun spangs shing // kun nas 'ching ba bcad gyur pa// shes rab gsal bar mdzad pa po// sred pa gsal ba khyod la 'dud// mnyes par bgyi 'os phyag bgyir 'os// brgal bar 'os min nongs mi mnga'// 'bad de mchod par bgyi 'os pa// rigs pa gsum ldan khyod la 'dud// phan pa ma lags sel mkhas shing // phan pa skyed par mngon brtson pa// gcig tu brtse bar gzhol ba yi// bshes gnyen dam pa khyod la 'dud// skye dgu lam log zhugs pa rnams// rtag tu dam pa'i lam la ni// mngon phyogs mdzad par mngon brtson pa// rtsa lag dam pa khyod la 'dud// go 'phang mkhyen pa rnams kyi phul// khyod kyis go 'phang mchog brnyes nas// rkang gnyis rnams kyi mchog gyur pa// de las go 'phang 'phags ma mchis// go 'phang bla na med brnyes nas// sdug bsngal thams cad sel mdzad cing // ma chags nyer len mi mnga' ba'i// rkang gnyis mchog gyur khyod la 'dud// khyod kyi bstan la ma brten par// 'gas kyang de nyid mi mthong bas// 'jig rten long ba lta bu yi// mig tu gyur pa khyod la 'dud// sa stengs gdugs ni ma mchis na// zhugs mchis mar me'ang mchis gyur la// rgyu skar nor bu zla ba dag // mchis kyang gsal ba rdzogs mi 'gyur// snang ba de dang gzhan dang ni// de bas khyad par ches 'phags pa// mchis kyang khyod ni mi bzhugs na// 'gro ba snang ba mchis ma lags// de ltar 'jig rten ma rig pa'i// mun nag thibs po'i ling tog gis// bsgribs pa'i sems ldan smag gyur pa'i// sgron mar gyur pa khyod la 'dud// chos la blo gros ma byang bas// phan pa'ang phan par ma 'tshal zhing // gnod pa'ang gnod par ma 'tshal la// byang ba'ang khyod la brten nas 'gyur// byis pa phal cher gnod pa dag // dor bar 'tshal la phan pa spong // phan pa gnyer yang ma 'tshal bas// [88a] gnod pa so sor bsten par bgyid// de dag thabs ni ston mdzad phyir// khyod la brten nas gnyis ka yang // yang dag ji bzhin rtogs 'gyur bas// sman par gyur pa khyod la 'dud// gtso khyod gang gi blar gyur pa// de yang 'jig rten bla ma lags// de slad bla ma rnams kyi yang // blar gyur bla ma khyod la 'dud// 'jig rten mkhas pas mchod pa yang // yid ches ngo bo khyod la mchod// mchod 'os rnams kyis mchod bya ba// mchod 'os dam pa khyod la 'dud// bsngags 'os bsngags pa gang lags pa'i// skye bo des kyang khyod bsngags te// bsngags par 'os pa rnams kyis kyang // bsngags par bgyi ba khyod la 'dud// lha rnams kyang ni khyod la 'dud// khyod la drang srong rnams kyang 'dud// phyag bgyir 'os pa rnams kyis kyang // 'dud par bgyi ba khyod la 'dud// sems dang bcas pa su zhig ni// bsod nams zhing ni dpag med pa// 'dud 'os khyod la phyag bgyid pas// nam zhig na ni ngoms par 'gyur// de ltas khyod la phyag 'tshal 'dud// 'dud par 'os pa khyod la 'dud// phyag gi rgyun ni mi 'chad par// rtag tu khyod la phyag 'tshal lo// rtag tu dam pa'i spyod pa mdzad pa lam dang ldan// byas dang ma byas thob pa yang dag rig pa mkhyen// mchod pa che mnga' phyag bgyir 'os pa mtshungs med pa// 'dud par 'os pa'i dgra bcom khyod la phyag 'tshal lo// dpe med yid 'ong sku mnga' khyod la phyag 'tshal lo// mchog tu gsung snyan mngon sgrogs khyod la phyag 'tshal lo// dri med rnam dag thugs mnga' khyod la phyag 'tshal lo// yon tan tshogs bsgoms bdag nyid khyod la phyag 'tshal lo// zhing zhes bsam pas sangs rgyas la 'dud pa// dri ma med la bkra shis thams cad kyis// char yang mi phod mchod sbyin kun gyis min// dka' thub brtul zhugs min te khrus kun min// thub pa'i dbang po la 'dud pa// snyan par grags shing dpal du byed// sdig pa thams cad drungs nas 'byin// gzi brjid dag kyang rnam par 'phel// dgra rnams thams cad sel bar byed// 'jig rten dag na mi rnams kyi// [88b] rgyud ni bde 'gror nges byed cing // nges mthar zhi ba'i 'bras bur smin// de ltar yon tan mang bsams shing // lus kyang 'jig pa'i ngang bsams na// mkhas gang sangs rgyas phyag 'tshal las// lus kyi las gzhan spyad par byed// 'chi bdag sel bar byed pa yi// bstan pa 'di ni nub gyur cing // kun nas mun pas khebs gyur na// gang zhig la ni bkur sti bya// de lta bas na mtshungs med pa'i// mchod pa bya ba smyur te gyis// ma 'ongs pa yi 'jigs pa dag// da lta nyid nas byung zin to// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las phyag 'tshal ba zhes bya ba ste le'u gnyis pa'o// // nyi ma'i gnyen gyur nyi ma yi// 'od pas shin tu 'od gsal ba// phyag bya kun gyi rab dang mchog // phyag 'os phyag bgyis khyod la 'dud// stobs chen dpa' bo chen po ba// mngon shes che la mthu yang che// g.yul ngor mda' chen 'phen mdzad pa// dga' ston chen po khyod la mchod// 'jig rten mchod 'os mchod 'os mchog // 'jig rten mchod pas mchod pa po// mchod pa'i snod ni bla med pa// mchod par 'os pa khyod la mchod// mchod dang mkhyen pas rtogs pa brnyes// dgongs pa nga rgyal bag mi mnga'// rjed 'os khyod la nga rgyal gyi// sems bor nas ni rjed par bgyi// gus bgyid ma gus pa la snyoms// 'jig rten gus pas mchod bgyis pa// khyod la bkur stir gzhol ba yi// dbang po gus par bkur sti bgyid// khyod dang 'dra ba 'ga' ma mchis// lhag pa ma byung 'byung mi 'gyur// de slad sems can kun la khyod// dgra zin snyoms pa'i mnyam med lags// ma 'dres 'phags pa'i gdung las byung // sangs rgyas kun dang skal ba mnyam// mdog dang shes rab snang ba yis// phyogs rnams snang bar mdzad de 'khrungs// sum cu rtsa gnyis mtshan dang ldan// 'dom gang 'od kyi 'od zer sba// mtshon dang mthun pa'i dpe byad bzang // brgyad cus 'bar ba'i gzi brjid can// rgyal chen dpal dang ldan pa'i sku// kun gyi mdzes pa zil gnon pa// [89a] 'jig rten snang bar mdzad nas ni// nyi ma gzhan zhig lta bur bzhugs// bcom ldan dus kun rtogs pa'i chos// rnam kun 'byung gnas thams cad ni// phyag mthil skyu ru ra lta bur// khyod kyi thugs ni spyod yul gyur// chos rnams g.yo dang mi g.yor bcas// gcig dang sna tshogs so so la// mkha' la rlung dag rgyu ba bzhin// khyod kyi thugs ni thogs mi mnga'// bya ba mdzad pa khyod kyis ni// ji ltar thugs bskyed tsam gyis su// khyod la bzhed dgur kun 'grub pa// de ltar chos dbyings legs thugs chud// dge mthar phyin pa khyod la ni// sbyor byung dge ba 'ga' mi mnga'// khyod ni gang zhig bzhed na yang // bzhed pa tsam la rag las so// chos rnams kyi ni chos yod dang // chos nyid dang ni chos kyi mthu// so sor rgyu dang bcas gnas shing // rkyen dang 'bras bur bcas pa dag // khams dang dbye ba tha dad bcas// skye dang 'jig bcas rgyas pa de// thams cad so sor rnam kun du// kun mkhyen khyod kyis mkhyen gzhan min// khyod la shin tu bsgribs pa'ang mngon// shin tu ring ba'ang nye ba ste// shin tu 'dzings pa'ang sal gyis dag // shin tu mthon po'ang dma' ba lags// shin tu gnag pa'ang snang bar bcas// shin tu the tshom gnas kyang ngos// shes bya shin tu zab mo yang // khyod la sa ler gda' ba lags// dbang po chen po'i glang chen gyi// rked bcings gser las bgyis pa ltar// chos nyid shin tu zab mos kyang // khyod ni 'o brgyal 'gyur ma lags// chos kyi nang na chags bral ltar// nges 'byin nang na drang po ltar// phun tshogs nang na sangs rgyas ltar// khyod ni sems can kun gyi mchog // rnam grol nang na mi g.yo ltar// rigs pa'i nang na chos nyid ltar// shes rab nang na kun mkhyen ltar// khyod ni lus can kun gyi mchog // dag pa'i nang na rnam grol ltar// de nyid nang na stong pa ltar// dka' thub nang na bzod pa ltar// khyod ni srog chags kun gyi mchog // gzugs kyi nang na khyod sku ltar// sems kyi nang na khyod thugs ltar// chos kyi nang na khyod chos ltar// khyod ni srog chags kun gyi mchog // [89b] sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las/ thams cad mkhyen pa nyid grub pa zhes bya ba ste le'u gsum pa'o// // bde bar gshegs pa khyod gcig pu// chos gcig chos kun snang mdzad pa// rnam pa thams cad mkhyen pa yis// de dang ldan gyi gzhan ma lags// khyod 'ba' zhig gi ye shes kyis// shes bya mtha' dag khyab lags kyi// khyod las gzhan pa thams cad kyi// shes bya kho na lhag pa lags// rgyu rkyen 'di las 'bras bu 'di// 'di las 'di ni ma yin zhes// gnas dang gnas min nges pa kun// khyod kyis mkhyen gyi gzhan gyis min// las chos yang dag blangs pa yi// rnam smin dus ni thams cad pa// sa kun rtogs pa thams cad ni// rnam kun khyod mkhyen gzhan gyis min// rnal 'byor sa ni ma lus pa// kun nas nyon mongs rnam bzhag dang // rnam par byang bcas zab mor bcas// khyod gcig kho nas thugs su chud// dbang po mchog dang mchog min pa// chung dang 'bring dang chen po dang // cha shas dbye ba mtha' yas pa// khyod las gzhan gyis rtogs ma mchis// mthun par 'gyur ba gang lags dang // mi mthun 'gyur ba gang lags pa// mi yi mos pa sna tshogs kun// khyod gcig kho nas thugs su chud// 'jig rten 'di khams sna tshogs te// sna tshogs khams nyid mtha' dag ni// sna tshogs khams dbye khyod gcig pus// mkhyen gyi gzhan gyis ma lags so// rgyu dang rkyen ni sna tshogs las// sna tshogs mngon par 'grub pa ni// kun du 'gro ba'i lam stobs kyis// thams cad khyod kyis thugs su chud// thog med srid par byung ba dang // tha ma med par 'byung 'gyur gang // de la khyod kyi ye shes ni// mngon sum bzhin du gzigs pa 'jug // sngon gyi mtha' dang phyi ma'i mtha'// 'jig rten yang dag 'grub pa dang // de bzhin nying mtshams sbyor ba ni// mtha' yi bar bzhin khyod kyis gzigs// nye 'am yang na ring yang rung // ji ltar khyod la mngon sum pa// [90a] de ltar sgrib pa bag chags dang // bcas te khyod kyis spangs pa lags// dngos 'di yongs su ma mkhyen cing // nyon mongs 'di yi bag chags ni// lhag ma lus zhes mi bsnyad pa'i// go 'phang de ni khyod kyis brnyes// khyod kyis bar du gcod gsungs gang // nges par de dag bar du gcod// khyod kyis lam bstan gang lags pa// de gcig kho na nges par 'byin// de yis bar gcod mi nus she'am// de yis nges 'byin mi 'gyur zhes// gzhan gyi klan ka cha shas kyang // de la srid pa ma mchis so// khyod kyis rgyal bgyi ma rgyal min// shes bya mi snang bgyis ma mchis// dbang phyug khyod nyid kun mkhyen cing // kun rgyal lags kyi gzhan ma lags// stobs ldan 'jigs mi 'gyur bas khyod// mi bsnyengs gang lags rigs lags na// mthu mnga' bzhin du 'ga' la yang // khyad du mi gsod gang de rmad// log pa'i nga rgyal can 'ga' zhig // dregs dang 'bral bar mdzad pa gang // gdul ba yi ni thabs tsam ste// des ni stobs snyems yod ma lags// 'jig rten dag na stobs ldan pas// kun las rgyal zhes gang brjod pa// de ni gzhan la bstod par bas// go 'phang de ni khyod la rdzogs// 'dren pa khyod la chos mthun par// 'gas kyang rgal bar nus ma lags// klan ka btsal 'os ma lags te// nongs mi mnga' ba'i bde ba brnyes// nongs mi mnga' bas gang las kyang // bzhi ni bsrung bar bgyi mi 'tshal// bzhi po yongs su rdzogs slad du// khyod la sus kyang glags mi thod// kun la mi thogs blo gros can// dgongs pa kun du nye bar gnas// kun la thugs rje snyoms pa po// thugs ni kun la chags mi mnga'// shes bya'i rgya mtsho kun rgal ba// bag chags thams cad gtan nas spangs// bar chad kun gyi khyad par mkhyen// nges par 'byin pa kun la mkhas// kun gyi bsam pa mkhyen pa po// gdul ba thabs kyi pha rol gshegs// nyon mongs sna tshogs thams cad kyi// gnyen po la yang bsnyengs mi mnga'// khyod la brten nas smra ba po// byis pa shed bye ma gyur gang // [90b] de ni ma rig mun pa yi// tshang tshing mi bzad mthu lags so// khyod kyi bka' la brten nas kyang // bral bar ma gyur gang lags pa// de dang de sgrib ces bgyi ste// de dang de sgrib mi zad lags// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las stobs dang mi 'jigs pa la bstod pa zhes bya ba ste le'u bzhi pa'o// // ji ltar thub pa khyod kyi bka'// nyes dmigs brjod ldan thos pa ltar// 'khor ba'i sdug bsngal mi bzad pa'i// me yi kun du spar kyang ni// 'gro ba mi shes go bgos pa// de ltar skyo bar 'gyur ma lags// de ltar mgon po khyod kyi bka'// mngon sum pas kyang don gsal rab// chos nyid zab mo gting yangs pa// bshad pas sa ler gyur lags pas// khyod kyi bka' ni snrel zhi yi// cho 'phrul dag kyang mdzad pa lags// tshig gi mtha' ni mi mthong zhing // don gyi gting yang mi dpogs la// phan tshun rjes su zhugs pa ni// de las ya mtshan che ci mchis// smra ba'i dam pa khyod kyi bka'// rnam grangs du ma nyid mchis shing // zlos bu yang ni ma mchis la// sbyor ba'i lugs kyang rigs pa lags// smra ba'i dam pa khyod kyi bka'// gnas pa bzhi yi yon tan ldan// lung bstan bzhi yi rten gyur kyang // don du gnyis su 'gyur ma mchis// gnang ba dang ni dgag pa la// khyod bka' la lar gcig tu nges// la lar nges pa ma lags la// phan tshun 'gal ba'ang ma mchis so// chos kyi de nyid don slad du// rtsod pa med pa'i go 'phang gzhi// rigs 'thad yon tan bzang po yis// ngan smra thams cad sun 'byin pa// gcig tu don dam la gzhol la// kun rdzob la yang skyon ma mchis// bden pa gnyis dang mi 'gal bas// khyod kyi bka' ni rigs pa 'byung // nyon mongs med la gcig tu 'jam// nyon mongs can la nges bslang yang // khyod kyi bka' ni bsnyen pa dang // srid pa'i skyon dang ldan ma lags// rnam par byang ba'i rjes mthun la// de yi phyogs su lhung mi mnga'// kun nas nyon mongs dgrar gyur la// [91a] mi bzod mi mnga' khyod kyi bka'// smod pa'i tshig ni brgyas gang yang // phyar ka gtong ba'i skyon ldan min// rab tu bsngags pa'i tshig phyung kyang // 'ga' la'ang rten pa mnga' ma lags// bsnan dang dor ba mi mnga' la// bsdus dang rgyas pa dang yang ldan// brtags shing 'thad par 'gyur lags la// dang po nas kyang mi bzang min// shin tu snyan gsung chags mi 'gyur// mang la snying po ma mchis min// sna tshogs pa la don ma 'khrugs// bka' ni ngo mtshar mang po lags// gsung gi bdag po khyod kyi bka'// yid 'phrog mdzad la zhen mi mnga'// gzi byin can la gnod mi 'gyur// khyab la ngan pas rtogs ma lags// ba spu dag kyang ldang bgyid cing // rdul yang kun du 'thon par bgyid// lus rnams dag ni ston bgyid cing // 'dar ba dag kyang skyed par bgyid// lha yi 'jig rten skyo bgyid cing // sgra yang kun du sgrogs par bgyid// sa ni rnal mar gnas pa yang // rnam pa drug tu g.yo bar bgyid// thog med dus nas goms pa yi// lus can rang bzhin bzlog mdzad cing // rang bzhin 'dris pa ma lags pa// gzhan ni snying la 'jog par mdzad// rang gi nyes pas mi 'gal la// yid ni gdung bar bgyid dang 'dra// rigs pas zhugs pa mkhas rnams la// bdud rtsi'i char pa bab pa bzhin// khyod kyi bka' ni thog ma dang // bar dang tha mar dge ba dag // thos dang sems dang sgom pa na// de sgrub pa la bdud rtsir 'gyur// mos pa du ma dang ldan pa// mang po 'khod par gyur pa la// gsung gcig bka' ni stsal ba las// du ma lta bur snang 'gyur te// kun gyis 'di ni bdag gi ched// kho na'o snyam du go ba gang // de las ya mtshan che ci mchis// de las ngo mtshar che ci mchis// chos nyid 'dor bar mi mdzad la// 'jig rten kun rdzob dang yang mthun// rjes su sgrogs par mdzad bzhin du// cig shos rnam par bsgom pa'ang mdzad// kun nas nyon mongs rnam byang mchis// las dang las kyi 'bras bu'ang mchis// de ldan byed du 'jug pa dang // [91b] byed pa ma mchis khyod kyi bka'// de ni lha dang mir bcas pa'i// 'jig rten dag gis mngon thos nas// chu yi zla ba g.yo ba bzhin// so sor rab tu g.yos par gyur// bzang dang ngan pa nyid du na// 'byung bar 'gyur ba tha dad pa// thams cad rkyen la rag las na// byed po ci ga mchis 'gyur ram// 'ga' la rang dbang nyid mchis na// byed por 'gyur na de mi rigs// de lta lags pas chos kun la// byed po med par khyod kyis gsungs// lha dang bcas pa'i 'jig rten la// chos 'di stong pa nyid kyi ni// seng ge sgra yis rnga brdungs nas// mtshams bcad bgyis te gnas pa lags// de yis nyi ma'i 'od bzhin du// 'jig rten snang bar bgyis pas na// de las gzhan pa'i tshig kun ni// shin tu cir yang ma rung gyur// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las gsung rnam par dag pa la bstod pa zhes bya ba ste le'u lnga pa'o// // chos rnams thams cad bdag med pa// 'dus byas thams cad skad cig ma// mya ngan 'das zhi zhes bgyi ba// mtshan nyid 'di gsum chos kyi rgya// smra ba kun gyi yul min pa// mi phyed khyod kyis gzhag pa mdzad// ji skad brjod kyang 'jig rten na// rang bzhin las ni gang zhig 'da'// gal 'dzin pa yis shags la ni// goms par bgyis kyang su zhig gis// me nyid grang ba lta bur ni// de nyid gzhan du bgyi bar nus// nam mkha' thogs pa med pa la// 'ga' yis rma phyin 'gyur srid kyi// chos kyi phyag rgya 'di la ni// chos dang mthun par 'gal ma lags// chos nyid de nyid mkhyen khyod kyi// bka' la nag po chen po dag // bstan pas 'di ni mchis grags kyi// smra ba gzhan la mchis ma lags// tha dad lta la brten pa yis// 'jig rten rnams ni rtsod par ltung // khyod ni gcig pus rtsod med pa'i// gnas kyi go 'phang thugs su chud// long ba rnams ni rtsod gyur kyang // mig can gzugs rnams mthong ba ni// ji ltar rtsod par mi 'gyur ba// de nyid khyod dang byis pa'i dpe// [92a] chos bzhin gsung ba khyod la ni// 'ga' dang lhan cig rtsod mi mnga'// legs par smra phyir mkhas dang min// khyad du gsod phyir mi mkhas min// 'dod pa rnams ni mi snang gyur// lta ba'i dra ba rab tu bcom// gzhi ma mchis na ci slad khyod// gzhi ma mchis pa rtsod par 'gyur// rgyal thabs brnyes pa khyod lta bu'i// brtan pa ci zhig rtsod pa mdzad// 'od zer stong ldan ro lta bu'i// mun dang lhan cig ci zhig 'gyed// mkha' la lcag gis 'ju ba bzhin// brtsad pas khyod la brdzi mi 'gyur// rlung gis bzlog phyogs gtor ba'i rdul// 'thor ba nyid la 'bab cing 'go / 'jig rten rnams ni rtag par ltung // yang dag ji bzhin spyod yul khyod// de slad phyin ci log gyur pa// mang po rnams dang khyod mi mtshungs// dper na lcags dang gser bzhin du// log par mngon par zhen rnams dang // mngon zhen mi mnga' khyod du ni// lhan cig bsgrun du ga la mchis// byis pa rnams ni ma 'tshal te// mgon po phan dang bde bzhed pa// de min khyod la bsngo bgyid pa// bdag gis bdag nyid brlag par bas// bdag gis bdag nyid me 'bar ba'i// phreng ba 'khrigs par mi bsngo yi// rgyal ba thub pa med pa yi// gzi byin can la bsngor mi rung // khyod la 'dir brgal dus btab nas// khyod kyis slar gzhan dus btab pa// brtod pa dam pos btags pa bzhin// stan las ldang bar nus ma mchis// khyod kyis tshogs par bden smra'i bu'i// rgol ba'i mche ba bcag pas na// pha rol rgol ba thams cad kyi// rwa yad bcag pa nyid du 'gyur// pha rol rgol ba kha cig ni// khyod dang 'phrad nas 'dud par bgyid// kha cig thag ring slar ldog ste// gzhan dag spyan sngar zhum nas mchis// kha cig khyod kyis dam pa'i chos// bdud rtsi'i rgyun gyi char phab pas// yang dag sgrub pa phun sum gyis// dam pa'i chos la bsten par bgyid// kye ma mgon po thugs rje'i bdag // kyi hud gti mug nyon mongs ngan// kyi hud sred pa rnam par 'phro// kyi hud nga rgyal phung bar byed// dam chos ma yin 'di gsum gyis// skye bo 'di ni kun dkrugs te// [92b] mi bzad rgyun gyis bdas pa bzhin// khyod kyi gzhung dang bral bar bgyid// 'di yig ni yis lta ba dang // the tshom la sogs nye nyon mongs// so sor lam gyi bar gcod pa// kun nas nyon mongs thams cad 'phel// ka la ping ka'i skad thos nas// khwa yi sgra la chags med ltar// khyod kyi chos kyi ro myong na// gzhan gyi tshig la chags mi 'gyur// gang dag chos la sgyu bshams nas// khyod kyi bka' la zhugs gyur pa// ngan don thos pa de la'ang de// rnga mo sbrang rtsi bzhin du 'gyur// bden zhing go sla don dang ldan// bsam pa dang ni cho 'phrul bcas// zad mi shes la mdor 'dus pa// gcig tu mthu ni chen por ldan// snying po mchog ldan ro mchog ldan// rnam grangs ldan zhing thabs dang ldan// yongs su rdzogs la ma 'dres pa// gzi brjid dang ldan grags dang ldan// de 'dra'i yon tan dang ldan pa'i// khyod gsung thos pa su zhig ni// de las bzlog pa gzhan gyi tshig // rul pa lta bu snom par bgyid// sdug bsngal yang rung bde yang rung // don dang mi ldan gang yin pa// de ni yongs su spang bya zhing // bzlog pa bsten par bya bar gsungs// 'dod dang mi 'dod bsten pa la// de ltar khyad par gsungs khyod kyi// lam mal thang chad smra ba rnams// ji lta bur na rjes 'brang 'gyur// spyad pa rnams la khyod kyis ni// 'di yi ched du bstan pa gang // de nyid khyod kyi bka' dang ni// gzhan gyi tshig gi mtshams rdzogs pa// khyod kyi bka' dang gzhan gyi tshig // ji ltar khyad par che zhugs pa// dug dang bdud rtsi de lta min// mun dang snang ba'ang ma lags so// khyod kyi bka' dang gzhan gyi tshig // ji ltar khyad par rgyang chad pa// mtho ris ngan song de ltar min// zil dngar bkus te bor ba'ang min// de ni tshig tsam snying po ste// 'di ni tshig dang tshig don ldan// de yis khyod kyi bka' dang ni// gzhan gyi tshig gi khyad par bshad// bde bar gshegs pa khyod dang ni// smra de rnams kyi khyad par gang // de nyid khyod kyi bka' dang ni// gzhan gyi tshig gi mtho dman lags// ji ltar srid dang thar pa'i chad// de ni dpyad du med pa ltar// [93a] dpa' bo khyod kyi bka' dang ni// gzhan tshig khyad kyang de dang 'dra// 'jug dang ldog pa gang lags pa// kun nas nyon mongs rnam byang gang // de nyid dpa' bo khyod bka' dang // gzhan gyi tshig gi khyad par lags// 'di ni gcig pu de bzhin nyid// de ni slu chos 'ba' zhig na// khyod kyi bka' dang gzhan gyi tshig // de las khyad zhugs gzhan ci 'tshal// 'di ni gcig pu dge la de// gcig tu bar chad bgyid lags na// khyod kyi bka' dang gzhan gyi tshig // de las mi 'dra ci zhig mchis// de yis bsgos shing nyer bsgos pa// 'di yis dag par bgyid 'gyur ba// de nyid mgon po khyod bka' dang // gzhan gyi tshig gi khyad par lags// de kun dam pa ma yin brdol// 'di gcig legs gsungs de yi slad// khyod kyi bka' dang gzhan gyi tshig // brtsan dang mi brtsan nges pa lags// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las rtsod pa mi mnga' bar bstod pa zhes bya ba ste le'u drug pa'o// // 'jug pa dang ni ldog pa la// 'gro 'di'i rang bzhin gang lags dang // lha dang bcas pa'i 'jig rten kun// so sor gang las mi 'da' ba'i// lugs mthun lugs dang mi mthun pa// tshig bcu gnyis kyi yi ge gnyis// de ni dam chos nyi ma yi// nyi ma mchod pa'i 'os su bstan// de nyid rdzus te skye ba yi// srid gcig yan lag ma tshang bas// ji bzhin yan lag so so la// bzhi ru bsgres pas gsum mchod lags// de nyid yan lag tshang ba las// yi ge bcu gnyis tshig dag gis// bden pa'i lugs su snga ma bzhin// bsgres na rab tu 'gro ba lags// tshangs pa 'di ni khyod bstan la// gang dag ji bzhin bsten bgyid pa// bram ze de dag tshangs 'gyur ba'i// gsang gsum mthun pa'i tshangs pa lags// tshangs pa'i tshul dang tshangs pa dang // tshangs tshul 'bras bu tshangs pa'i don// tshangs mchog khyod kyi bstan pa las// gzhan la mchis pa ma lags so// tshangs pa'i tshul ni ma mchis par// 'ga' yang bram zer 'gyur ma lags// drang po yi ni lam 'di yang // gzhan ni 'ga' la'ang ma mchis so// [93b] rig dang zhabs su ldan pa ni// tshangs pa lags par bram zes bshad// reg pa de dang zhabs de yang // khyod kyi bstan las gzhan la min// slob dang mi slob rig pa de// zhabs ni de thob bgyid pa lags// gzhan la chos kyi lam de ni// ming yang mchis pa ma lags so// gang zhig goms par bgyis pa yis// rigs kun bram zer 'gyur bgyid pa// bdud rtsi'i sgo ni ring zhig nas// bcad pa khyod kyis dbye ba mdzad// lta ba ngan dang yid gnyis kyis// zin pa bram zer ci zhig 'gyur// khyod kyi gzhung lugs ma gtogs par// gzhan gyis mdud pa 'di mi chod// bram ze tshangs pa'i bu yin te// snying dang kha las skyes zhes pa// 'jig rten gyi ni grags pa de// khyod la 'bras bu bcas par gyur// tshangs khyod tshangs lam khyod la mnga'// khyod ni bram ze'i khyu mchog ste// nye bar 'dren dang ston pa'ang khyod// khyod ni dus mchod mdun na 'don// khyod kyis legs par bstan pa yi// bram ze mi gtsang 'gyur ma lags// nye bar drangs pa'i bram ze yang // tshangs pa'i tshul las ltung mi 'gyur// khyod bstan las gzhan 'ga' la yang // bram zer 'gyur ba'i chos ma mchis// tshangs pa yi ni mchod pa dang // tshangs pa'i lam yang mchis ma lags// tshangs pa'i bden pa gsum dang ni// tshangs pa'i mtshan nyid rnam gsum dang // tshangs pa'i mchog rab gsum dang ni// tshangs pa'i rigs kyang mchis ma lags// 'jig rten legs bshad ji snyed pa// thams cad khyod kyi bstan las 'byung // skyon med mngon par brjod pa 'di// bde gshegs kho na'i ma 'dres pa// khyod las gzhan pa gang dag cig // ngag la skyon med gda' ba de// thams cad chos kun mkhyen khyod kyi// legs par gsungs pa'i bram ze lags// srin bus zos pa'i yi ge ltar// 'di las gzhan pa'i legs bshad gang // de ni lcags las gser bzhin du// de la 'tsham pa ma lags so// e raN+Da yi shing khrod du// tsan+dan sa mchog bzhag pa ltar// ltag 'og 'gal ba de la de// mchis par su zhig yid ches 'gyur// gang zhig nim pa'i shing la ni// [94a] a mra'i 'bras bu smin btags pa// de las skyes zhes yid ches te// gzhan la legs bshad yod sems grang // ma la ya las tsan+dan bzhin// khyod las gzhan la lhar bcas pa'i// 'jig rten 'di na legs bshad pa'i// rin chen 'byung ba ma mchis so// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las tshangs pa dang mthun par gsung bar bstod pa zhes bya ba ste le'u bdun pa'o// // brgya la res 'ga' gang zhig gis// mi gsung thugs las chud dgyes pa// rang byung bse ru lta bu rnams// rnam par 'gying zhing bzhud gyur pa// nyams par 'gyur ba'i lam mang bas// rtags par yang ni rab dga' ba// mya ngan 'das pa'i lam de ni// khyod kyis lam chen srol du btod// de ni glang po che rnams ltar// dga' mgur gzhon nu dag dang ni// stobs dang blo ni sor gnyis pa'i// bud med kyis kyang goms par bgyis// de ni gzi byin ldan pa'i mchog // khyod la bsten pa'i cho 'phrul te// sangs rgyas kyi ni ma 'dres pa// mthu dpag med pa'i gzi byin lags// kun nas nyon mongs sbrul dag gis// rnam pa du mar zin rnams la// khyod ni spyi yi gnyen po yi// skyon med 'byung gnas ma 'dres pa// 'dod chags la sogs 'bags rnams la// skyon ni skyon med mdzad khyod kyis// mi sdug sgom pa la sogs pa'i// chos kyang rab tu bstan pa mdzad// khyod kyis lam gyi tshogs kyi chos// dge ba zag bcas bstan mdzad pas// dngos po rnams kyi nang gi ni// phan tshun khyad par dag kyang bsten// de yang nye ba'i nyon mongs dang // 'bags phyir spyi yi rnam pas bcom// dur khrod mgal ba'i yog pa ltar// de dag ye shes me la bsregs// byang chub pa yi snga rol du// 'jug pa bde ba'i rgyu chos bstan// de nas byang chub brnyes nas ni// ldog pa bde ba'i chos kyang bstan// sangs rgyas nas kyang dge ba'i chos// zag bcas de dag ma bshad min// phal cher mya ngan 'das pa yi// rgyu mthun nyid du yongs su bsngos// khyod kyis gang las 'gro ba dag // ma drangs rgud pa de gang mchis// [94b] gang dang 'jig rten ma sprad pa'i// phun tshogs de yang gang zhig mchis// khyod kyis yid gnyis mdud pa bcad// lta ba ngan pa'i tsher ma dkrugs// sred pa'i dug gi lcug ma bsregs// khro ba'i dug kyang thams cad bcom// ma rig pa yi ling tog bsal// nga rgyal gyi ni rgyal mtshan bsgyel// sems kyi tha ba rnams kyang bcom// rnam par 'ching ba rnam par gtubs// mdud pa thams cad rnam par bkrol// chu bo la ni gzings kyang bcas// khyod kyis chu bo rnams kyi gzhi// mtsho chen gang lags de yang bskams// skyon dang snyigs ma yon po dag // sems la mi mngon 'khras bgyid pa// kun nas nyon mongs dug shing gi// rtsa ba khyod kyis drungs nas phyung // phyin ci log gis 'tshal ba yi// ngan pa'i lam ni thams cad bcad// 'chi med bgrod pa gcig pa yi// dpal ldan lam ni drang po phya// gzhan dag gdul bar bgyi ba yi// skyon brgyad las ni nges drangs nas// 'dod pa'i yan lag brgyad ldan pa// cang shes bzang po'i gnas su bkod// kun nas nyon mongs srin 'khrug pa'i// mi gtsang rgyun nas drangs nas kyang // nyon mongs min pa'i yan lag can// dri med chu la 'phyo ru stsal// 'chal ba'i tshul khrims skyon bsal nas// tshul khrims kyi ni byug pas byugs// ngo tsha shes dang khrel yod pa'i// dri med gos kyis dgab pa mdzad// dam pa'i chos rgyan dkar po ni// spa ba dag gis brgyan mdzad nas// de dag bsam gtan seng ge'i khri// chen po'i rkyen du 'bab la bzhag // byang chub yan lag me tog ni// zag med dri zhim rnams kyis gtor// chos kyi dga' ba 'phags pa'i ros// zang zing med pas tshim par mdzad// srid pa'i bran ni 'tshe mang ba// thog ma med pa las bton nas// nyid kyi sras po gtan du ni// nyams pa med pa kho nar mdzad// gzhan dag ma 'ongs dus na ni// rang rgyal ba yi snod du mdzad// gzhan dag theg pa chen po yi// rgyal tshab mchog tu dbang yang bskur// chos kun gyi ni tshig mkhyen cing // don rnams kun gyi gzhi la mkhas// skad kyi dbye ba kun mkhyen cing // phyogs rnams kun du spobs dang ldan// [95a] nga ni mgon med khyed rnams kyi// grogs su gyur pa zhes sgrogs shing // thugs rje chen pos 'gro ba ni// mtha' dag 'khyud pa bzhin du bzhugs// ston pa thugs rje che mnga' ba// brtse bar ldan zhing thugs brtser mdzad// der brtson le lo mi mnga' ba// khyod dang 'dra ba gzhan su mchis// khyod ni sems can kun gyi mgon// spyi yi rtsa lag bzang po lags// mgon du khyed bzhugs ma 'tshal bas// de slad skye bo bying bar gyur// gang zhig yang dag blangs nas ni// tha shal bas kyang grogs nus pa// grogs byed pa yi chos dag ni// khyod las gzhan pa 'gas mi rtogs// phyi yi yan lag stobs kun ni// khyod kyis yang dag bsgrubs lags te// nang gi stobs dag ma tshang bas// byis pa rnams ni sdug bsngal sten// 'jig rten spyod pa med dang sbyar// chos nyid zab pa dang yang sbyar// dman la mos pa nyid dang sbyar// lam ni ngan pa mang dang sbyar// thog med dus nas goms pa yi// brel ba ngang gi 'byung dang sbyar// bsgom pa 'bad pa chen pos kyang // thob par dka' ba dang sbyar na// 'jig rten du ni khyod lta bu// chos dkar yang dag blang ba yi// dngos po gsal bar ston pa'i rtsa// bzang po gal te ma byung na// 'gro kun mun par 'gyur lags te// mi 'dod tshor ba byung ba yis// nyam thag 'o dod cher 'bod pa'i// ngan song rang bzhin kho nar 'gyur// khyod la gang gis 'gro rnam gsum// de ni gzhan gyis sgrub par bas// khyod ni dgra bshes bar ma la// bshes mchog nyid du rtse bar mdzad// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las phan par mdzad par bstod pa zhes bya ba ste le'u brgyad pa'o// // bgo bsha' mdzad pa'i chos nyid ni// khyod gcig pu la rdzogs mnga' yi// gzhan la phan gdags bgyi ba la// skye bo gzhan ni tshogs shing mchis// khyod kyi slob ma bsdu ba yi// dngos la mkhas par gda' ba gang // de yang rdzogs par mi mkhas pas// khyod kyi cha shas rjes su 'brang // bcom ldan khyod kyi zang zing gi// bgo bsha' srog gi bar lags te// dam pa'i chos kyi bgo bsha' ni// [95b] slob dpon dpe mkhyud bral ba lags// khyod ni bgo bsha' bgyi ba'i las// bla na med pa'i mdzad pa po// phun sum thams cad rdzogs mnga' ba// khyod ni btang bar bgyi ma lags// 'gro ba phal cher mi bzad pa// gzhan la gnod pa bgyid par dga'// khyod ni 'jig rten rang bzhin te// rgyun las bzlog pa'i phyogs su 'jug // byas pa gzo gang de dag nyung // phan 'dogs bgyi ba 'ga' tsam ste// de yang phal cher re ba can// khyod gcig dag pa'i chos can lags// phan btags pa yis khyod mi 'jug // gnod pa bgyis pas ldog ma lags// skal pa mchis zhes thams cad la// khyod ni mnyam pa nyid du 'jug // mtshan mo me tog ku mu da// kha 'bye 'gyur zhing pad+ma zum// nyin par pad+ma kha 'bye zhing // cig shos zum par 'gyur mod kyi// 'on kyang nyi ma zla ba yi// 'od la phyogs su lhung ma mchis// de nyid khyod kyis byis pa dang // mkhas pa dag la bstan pa'i dpe// gang tshe mgon khyod mdzad pa ni// thams cad gzhan don kho nar bas// dpag med phan pa mdzad pa po// khyod la lan cis lon par 'gyur// sems can dar bar mi 'gyur ba'i// sgrub pa khyod la 'ga' mi mnga'// khyod kyi dbugs phyung tsam yang ni// 'gro la phan dang bde ba skyed// sangs rgyas dbugs ni phyung ba'i ngad// dri kun zil gyis gnon mdzad pa// tshor na zhe 'gras gyur pa yang // khyod la dang ba bskyed par bgyid// sangs rgyas dbugs kyi dad bab na// bag med pa yi lha rnams kyang // lha yi yul yang spangs nas ni// 'dul ba dag la mngon phyogs 'gyur// khyod las dam pa'i chos mnyan pas// thams cad tshim par 'gyur ma 'tshal// de slad dam pa'i don du na// khyod nyid ngoms 'gyur tshim mdzad lags// skye dgu rnams la char bzhin du// khyod ni mkhas pa kun gyi gsos// 'di ltar khyod kyi gsos 'gyur gang // de dang de ni mchis ma lags// dgrongs par 'tshal ba rnams la yang // khyod kyi phan dgongs ci 'dra ba// de blo ma sbyangs byis pa yis// yid ches bgyi bar nus ma lags// khyod ni sdang ba rnams la yang // legs pa ci 'dra sgrub mdzad pa// [96a] sa de yid la smon pa'i yang // yul las 'das par gyur pa lags// la la phan 'dogs mdzad pa yi// ro mchog rtogs pa de dag kyang // khyod kyi chos kyi bgo skal la// spyod par 'gyur ba'i gnyen lags so// gal te sems can 'di dag gis// khyod mnga' thugs rje'i dgongs pa 'tshal// khyod kyi bstan pas 'tsho bzhin du// kun du 'bar ba'i mer yang 'jug // gang slad bdud kyi dgras thebs pas// rtogs par mi 'gyur de slad du// khyod kyi bstan las 'gal bgyid pa'i// byis pa rnams ni bdag nyid 'gums// khyod kyi bstan las gzhan phyogs pa// g.yang sa chen po'i mun pa dang // yongs su gdung ba myong ba rnams// kye ma yun ring 'khyam par 'gyur// khyod kyi chos la mi phyogs pa'i// skye bo gti mug gis ldongs pa// srid rtse'i bar du son nas kyang // sdug bsngal yang 'byung srid pa sgrub// khyod kyi bstan pa'i rjes 'gro ba// bsam gtan dngos gzhi ma thob kyang // bdud kyi mig ras btsa' bzhin du// srid pa dag ni zlog par bgyid// khyod kyis dang por lha bu yi// bdud kyi me tog rgyal mtshan bsnyal// de nas nyon mongs bdud kyi ni// nga rgyal rgyal mtshan mthon po brtib// khyod kyis byang chub ma brnyes par// 'dod khams dbang phyug las rgyal te// byang chub bar chad med lam la// khams gsum dbang phyug las rgyal lo// dbang phyug khyod nyid 'jig rten 'dir// dpa' bo rnams kyi dpa' rab ste// nyon mongs dbang gyur skye bo la// dpa' ba'i rab tu gang zhig rtsi// khyod kyis rang gzhan gnyis ga yi// rgyud la nyon mongs sde bcom pas/ khyod las dpa' mchog gzhan dang ni// mi bzad g.yul rgyal gzhan ma mchis// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las lan mi lon par bstod pa zhes bya ba ste le'u dgu pa'o// // spyan gyi yon tan mthon mthing dang // dkar gnag gsum pe gang lags pa// de la gtsor bcas 'jig rten gyi// yon tan rnams kyis khyad mi khor// sgros gang dpal gyis bla na med// 'og ma dpal mnga' gnyis ka yang // 'byung dang 'byung ba las gyur pa'i// [96b] phun sum tshogs pa bla na med// de dag 'ga' zhig ma mchis na// zla mthun 'ga' yang ma mchis pas// gong ma gang gis ltag gnas gyur// 'og ma'ang gang gi gzhi bor 'gyur// khyod kyi sgros ni dpal gyi gnas// phan tshun 'tsham par gyur pa 'di// e ma'o legs par zung du 'brel// e ma'o 'phrod pa bla na med// ston pa'i dus na g.yo 'gyur zhing // gsal ba nyid la g.yo mi mnga'// tshems kyi zla ba shar ba'i dpal// nang nas bag tsam gda' 'gyur ba// nyid kyi gnas nas 'byung ba'i sgra// me tog bzhin du 'grems mdzad cing // gzhan gyis nye bar bskyed rnams kyi// 'gro ba'i lam la phan 'dogs pa// zangs zhun 'od 'dra 'di dag gi// dpal 'bar 'di yi thad na ni// bim pa'i 'bras bu mtshams sprin dang // ut+pal dmar mdzes ro dang 'dra// khyod kyi sgros ni mdzes bskyod pa// gang gis mthong ba de dag gi// legs par mig rnyed de dag gis// mthong ba'ang 'bras bu mchis pa lags// mgon po mu tig phreng bas min// kun da ku mu ta phreng min// gangs can rtse mo sbrengs pa'i lus// zla ba'i 'od kyis bab pas min// ston ka'i chu bo sun 'byin pa// mkha' 'gro dkar po'i phreng bas min// sprin med mkha' la lhag ge ba// ston ka'i zla ba tshes pas min// dul ba khyod kyis tshems rnams kyi// phreng ba 'od gsal dkar 'di la// mar me'i 'od kyis nyi 'od bzhin// cha shas su yang phod ma lags// rdo rje myu gu'i phreng ba la// 'phags pa'i chos kyi bdud rtsi'i ros// brlan pas bsgos pa 'di dang ni// 'dra bar 'gyur ba'i dngos ci mchis// ku mu da zla kun da sogs// dkar po'i dper brjod bzhi pa dag // khyod kyi tshems phreng byung gyur nas// thabs ni shor ba lta bur gda'// 'jig rten du ni 'di byung bas// dkar po dang ni mdzes pa yi// rdzas rnams thams cad ma lus pa// dri ma can dang 'dra bar gyur// khyod kyi ljags dang sgros bar na// 'di dag thags bzangs gnas pa ni// rtogs dang zhi ba'i bar dag na// rnam par grol ba bzhin du mdzes// khyod kyi dpal gyis 'gro ba 'di// tshems kyi phreng bas zil mnan par// [97a] gzigs nas rgyal bar gyur to zhes// ru mtshon lta bur mche ba bsgreng // khyod kyi mche ba mnyam la zlum// mdzes shing rtse mo rno dkar ba// dpe kun thabs kyis mnan nas ni// 'bar ba bzhin du gnas pa lags// zla ba tshes pa 'jig rten na// yon por gsal gyur gang lags te// khyod kyi mche ba mi yo zhing // mdzes pa'i lus can rnams kyis bgyis// tshes pa'i gnas skabs mche ba yis// nya ba zhal ras bzang po yis// kham pa 'phral bas 'khyil pas ni// 'dom gang 'od kyis zil mnan te// thub pa zla ba khyod kyi ni// gzugs kyi yon tan phun tshogs pas// zla ba'i yon tan phun sum kun// gnas skabs kun du nyams par bgyi// bde bar gshegs pa khyod kyi sku// gser gyi pad+mo'i snying po ltar// ba spu g.yas 'khyil nyag re ba// 'jam la dri med gyen du 'khrungs// snum la ma 'dzings ma 'khrugs pa// in+d+ra nI la'i rngams lta bur// sngon pos rin chen bskyil ba ni// phra mo lta bur spras par gda'// skyes bu glang chen khyod kyi ni// glang po che mtshan ma 'dres gang // nang dang phyi yi dri ma yis// shin tu nye bar ma gos gang // khyod kyi yan lag rgyan 'dra gang // yan lag mdzes pa de legs te// lhad med gser las blugs pa yi// khor yug lta bur gnas pa lags// rang gi dbyibs ni mdzes pa yi// cang shes gtso bo thams cad kyi// skyes kyi mtshan ma mdzes pa dag // zil gyis mnan te gnas pa gang // mgon po tshangs spyod gnas slad dang // dbyibs kyang shin tu mdzes slad du// khyod kyis sba ba nyid lags shing // sba bar bgyi ba min pa'ang lags// thugs rjes the tshom can rnams la// khyod kyis mtshan ma gzhan tshul gyis// sprin mthongs zla ba'i gzugs lta bur// shin tu lan mang bstan pa gang // ngo tsha shes dang khrel yod ri// mi g.yo bskyod pa ltar mdzad nas// thugs rje chen po'i mig gis ni// blo yi yul du mdzad pa gang // dal gyis 'bab pa'i pad+ma ni// cung zad kha bye'i ze ba'i tshogs// mgon po yan lag mdzes khyod kyi// mdzes pa de la des mi bskyod// dpal ldan zla ba nya ba la// 'khyil par gnas pa mchis na yang // [97b] 'on kyang yan lag mchog khyod kyi// dpe yi gzhi bor rdzogs mi 'gyur// bsod nams brgya phrag rgya chen gyi// las kyis sprul pa mdzes lam la// de las gzhan pa'i sems pa yis// 'phangs pas yong yang rjes slebs sam// nyid kyi sbubs dang na bza' dang // sdom pas shin tu bkab kyang ni// mtshan gzhan phun sum tshogs pa yis// gsal bar gyur pa lta bu lags// yan lag dam pa ldan khyod kyi// yan lag mchog gyur de la ni// mgos btud yid rab dang ba dang // ngag gis kyang ni mchod pa bgyi// dad par bgyi ba rnams kyi mchog blta bas mi ngoms khyod la ni// gal te khong khro bgyid mchis na// mun nag tha shal ngan pa lags// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las sku'i phyogs gcig la bstod pa zhes bya ba ste le'u bcu pa'o// // sems can rnams kyi mos pa ni// khams rnams ji bzhin gnas lags pas// re zhig bdag gi bsam pa ni// yangs pa'i ljags la rgya cher dang // su zhig mgo dang yid dang ni// ngag gis ljags yangs mchod mi bgyid// de ni gsung rab 'di kun gyi// yum ste rin chen bskrun pa lags// bdag la gtso bo khyod kyi ni// mdzad pa bla med thams cad kyi// nang na yangs pa'i ljags 'di ni// bla na med pa'i phul du gda'// 'gro la bstan pa rab sgrogs pa// chos kyi phrin las mdzad slad du// rgyal po bzhin du mtshan kun gyi// nang na gtso bo lags par gnas// gzhan gyi the tshom bcad slad du// gang zhig zhal nas mngon phyung na// ston gyi mtshams sprin tshogs lta bur// zhal ras zla ba khebs pa lags// de ltar yangs shing mdzes pa de// tshems kyis gtams pa'i zhal nang du// dog pa med par gnas pa yang // de las ya mtshan che ci mchis// de ni nges par dpag med pa'i// mthu can bzang po de yi ni// shin tu 'jam pa nyid dang ni// mnyen pa nyid kyi mthu lags so// khyod zhal 'brug sgra sgrogs pa na// 'dzam bu'i chu gser zhun ma ltar// zangs bzhu ba yi 'od lta bur// glog phreng 'gyu ba lta bur mdzad// bslab pa bzang po phun sum gyi// [98a] rgyal thabs lta bu brnyes nas ni// khyod kyi zhal nas bag yangs su// gnas gzhan dag tu rol zhing spyod// gang gi dri zhim tshor nas 'di// me tog gsung ba zhes sgrogs pa// gsung gi me tog skyon med pa// de dag 'dis ni 'grems par mdzad// de nyid slad du rgyal khyod las// mchog tu snyan pa'i gsung snyan 'byung // de yi dri rab zhim pas khyod// snyan pa gsung zhes rnam par grags// gang gi mthu yis khyod 'dra ba// bdud rtsi stsol bar rab grags pa// gdams ngag rjes su ston pa de// 'di nyid la ni rag las so// gang gis lhar bcas 'jig rten du// chos kyi 'khor lo bskor ba de// nyid kyi 'o brgyal mi gzigs pa// dge ba 'di yis bgyis pa lags// gang gis rin chen bkram pa ltar// legs par bshad pa brgyas bkang nas// 'jig rten 'di ni snang bgyis pa// de ni 'di yi mthu lags so// rigs dang spyad par mngon brjod pa// chos kun gsung ba'i 'phags pa ste// dpag bsam ljon pa'i lcug ma ltar// rin chen sna tshogs 'bras bu stsol// ljags yangs med par 'jig rten na// kun mkhyen nyid ldan spobs pa ni// so so yang dag rig pa yi// spobs pa'i khur ni su yis bskur// khyod kyis dgongs te de la ni// chos ni gang dang gang bshad pa// 'di ni snyom las mi mnga' bar// me tog bzhin du phreng bar brgyud// gal te 'di yis ma bstan na// khyod la kun mkhyen mngar sus 'tshal// thugs rje chen pos mnga' bar sus// yon tan gzhan yang mngar sus 'tshal// bstan pa dag ni ma mchis na// khyod 'dra'i mkhas pa mngon mi 'gyur// bstan pa yang ni ljags yangs la// gzhung la dngos grub bzhin du rten// rnam pa sna tshogs chos gsung zhing // rnam pa sna tshogs ro bstang yang // 'dam rdzab kyis ni nam mkha' bzhin// ro la chags pas gos mi mnga'// mi gsung bzhugs pa'i rjes su mthun// gsung ba la yang skyon mi mnga'// mi mthun chos ni gnyis ka la// gcig tu yang ni mthun pa lags// mi gsung bzhugs na spro mi mdzad// ston par mdzad la skyo mi mnga'// [98b] cang mkhyen nyid kyi dge ba ste// thams cad la ni snyoms par 'jug // 'di ltar thams cad gsung spyod la mi// chos rnams 'ba' zhig bka' stsol ba// spyod pa la ni 'jug par mtshar// rigs pa la yang gzhol bar mtshar// 'byung ba las gyur bsod nams dang // chos gsung ba yi rang bzhin gyis// sangs rgyas pa yi dri zhim pa// gnyis kyis rtag tu bsgos pa lags// mig gi spyod yul dag pa dang // bsod nams snyan pa'i rang bzhin gyis// shin tu rnam par grags pa yi// snyan pa gnyis kyi phyogs su grags// gang gis skyon kun med pa 'di// zhal nas phyung ba mthong gyur pa// skye bo de dag mig dang ldan// mig de dag kyang dpal dang ldan// gang gis de yi gsung snyan pa// mngon sum rna ba'i snyim pa yis// bdud rtsi'i rgyun dang 'dra 'thungs pa// mkhas pa de dag ches dpal ldan// sgra rnams brgyan par mdzad pa bzhin// sgra yis sa rnams brgyan pa bzhin// bshad pa mdzad na khyod kyi zhal// shin tu sba bar mdzad pa bzhin// 'di ni nyid mdzes yon tan gyis// thub pa khyod kyi zla zhal ni// 'jig rten rgyan du gyur pa yang // lhag pa'i rgyan du gyur par gda'// mdog dang dbyibs dang snyan gsung dang // shin tu 'jam pa nyid kyi mthus// ljags yangs lta bu gzugs can gyi// rdzas ni 'ga' yang ma mthong ngo // gal te lha mo dbyangs ldan ma// de ni gzugs can 'ga' mchis na// skyon kun med pa'i yan lag can// ljags yangs 'di ni de lags grang // yangs pa'i ljags kyi chos kyi rnga// kun du rdung bar zhugs pa'i tshe// lha dang mi yi sgra rnams ni// thams cad ro bro med par 'gyur// ston pa khyod dang ljags 'di dang // bla na med pa'i bka' 'di ni// nyon mongs dug kun 'joms pa yi// yan lag gsum ldan sman gyi mchog // sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las ljags la bstod pa zhes bya ba ste le'u bcu gcig pa'o// // khyod dang 'dra ba'i zhing dag ni// 'jig rten gsum na ma mchis te// [99a] khyod ni sbyin gnas rnams kyi mchog // gral gtsang mdzad pa'i gtsang ma lags// nam mkha' mthar thug ma mchis pa'i// chu dang zhing dag ji lta bar// khyod la sman gnod bgyid pa yi// rnam par smin pa thug ma mchis// gang dag khyod la bar mar gnas// de yang re zhig tshad med pa'i// mun pas bsgos pas ma rung na// skye bo log bgyid smos ci 'tshal// ji ltar bla med yon gyi gnas// khyod la yang dag sgrub bgyid pa// las gang lags pa de yi ni// dar ba'i mthar thug mi mthong la// yang dag sgrub pa'i mthar byon pa// khyod la log par zhugs pa gang // las de rgud pa'i mthar yang ni// de bzhin thug pa ma mchis so// gang gis rnam pa thams cad du// stobs ldan khyod la ma btsas pa// rab tu mtshams ni mi zin pa'i// ma rabs mi rtag nyid reng na// kye ma'o 'khor ba bdag nyid ngan// kye ma'o mya ngan 'das pa zhi// khyod 'dra'i thugs rje'i bdag nyid can// mnga' mchis pa'ang de ru gshegs// ma 'ongs 'jigs pa rnams kyang gsungs// chos kyi tshul yang bshad pa mdzad// 'khor ni rnam pa bzhi po yang // mi 'jigs pa dag thob par mdzad// lam bzang 'di ni bsrung slad du// blo gros sbyangs pa bgyis gyur pa// 'od srung che dang kun dga' dang // de la sogs pa bskos mod kyi// 'jig rten gyi ni mig gcig pu// dri ma med pa khyod zum na// snang ba mchis kyang 'jig rten 'di// mun pas khebs dang 'dra ba lags// bde bar gshegs pa bde gshegs kyi// bka' 'di'ang mchis la khyod kyi sras// sras kyi dam pa slob pa dang // mi slob 'di yang mchis mod kyi// 'gro ba'i mgon khyod mi bzhugs na// gza' skar gsal bas mtshan pa yi// nam mkha' zla bas stong pa bzhin// shin tu brlag gis ma mchis so// khyod mi bzhugs na gsung rab 'di// klu 'phos pa yi mtsho yi dpal// ring po mi thogs 'jig pa ltar// 'tsham pa'i snying po dang bral bas// yon tan gzi yang mi spa la// cho ga gzhan dang lugs gzhan gyis// 'phan dang rma yang phyung lags pas// [99b] lus kyi brjid kyang yal du cha// sangs rgyas mnga' dbang bskur ba rnams// yongs su mya ngan 'das bsams na// srid pa ral gri 'bar 'dra la// su zhig 'jigs par mi bgyid lags// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las srid pa las skyo ba skyed par bstod pa zhes bya ba ste le'u bcu gnyis pa'o// // sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa zhes bya ba slob dpon ma ti tsi tras mdzad pa rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po sarba dz+nyA de ba dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de dpal brtsegs rak+Shi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa// // snyan ngag rtsom la skal chen po// khyod la brten nas bdag gi blo// dbyar ka yi ni chu bo ltar// chung bu'ang shin tu 'phel bar 'gyur// mi yi rnyed pa rnyed dka' dang // lce 'di rnyed par gyur nas ni// mgon po'i yon tan sgrogs byed pa'i// rang la phan pa su mi byed// khyod sku mtshan gyis spras gyur pa// mdzes gyur mig gi bdud rtsi ni// sprin med ston ka'i nam mkha' la// skar ma'i tshogs kyis spras pa 'dra// thub pa gser gyi mdog ldan pa// chos gos kyis g.yogs mdzes gyur pa// gser gyi ri bo'i rtse mo ni// mtshams kyi sprin gyis dkris pa 'dra// mgon khyod rgyan gyis ma brgyan yang // zhal gyi dkyil 'khor mdangs gang yin// zla ba'i dkyil 'khor rgyas gyur pa// sprin dang bral la de ma mchis// khyod kyi zhal gyi pad+ma dang // pad+ma nyi mas kha phye ba// bung bas mthong na pad+ma ni// the tshom dpyad thag la 'ju 'gyur// khyod zhal gser gyi mdog ldan par// tshems dkar mdzes par gyur pa ni// gser gyi ri gseb ston ka yis// zla zer dri med zhugs pa 'dra// mchod 'os khyod kyi phyag g.yas ni// 'khor lo'i mtshan gyis mdzes gyur pa// 'khor bas skrag pa'i mi rnams la// phyag gis dbugs 'byin mdzad pa lags// thub khyod gshegs par gyur pa'i tshe// zhabs gnyis dpal gyi pad+ma 'dras// sa gzhi 'di ni bris gyur pa// [100a] pad+ma can gyis ji ltar mdzes// khyod ni gshegs stabs mnyam med de// glang chen mchog ni myos pa dang // ngang pa chung mar ldan pa'am// khyu mchog pas kyang brtan par gshegs// tshul khrims phung pos sku che zhing // ting 'dzin shing gis rnam par brgyan// ye shes 'bab chus khyab gyur pa// rgyu ba'i gangs can ri bo lags// yon tan rgya mtsho khyod gang gi// lus kyis khyod la reg gyur pa// lha dang mi yi mchod gyur pa'i// 'bab stegs su ni de de mdzad// khyod kyi gnas ni grub pa'i zhing // mthong bas sems dag gyur lags na// dag par 'dod pa'i mkhas pa rnams// sgra ngan zhing gis ci zhig bya// khyod ni pha rol phyin drug dang // ldan pas yang dag mdzes gyur pa// zla ba rgyas par gyur ba ni// smin drug gis ni brgyan pa 'dra// gdul bya'i skye bo pad+ma ni// gnyid log khyod kyis sad mdzad pa// nyi ma shar bar gyur pa yis// pad+ma kha byer byed pa 'dra// nyon mongs dug gis zin gyur la// khyod ni ye shes sman stsol ba// mche ba'i dug can gyis zin la// 'gro skyob kyi ni dug bsal mtshungs// khyod kyi ye shes nags me yis// lta ba'i dra ba bsregs gyur pa// nags mes shin tu 'bar ba yis// shing gi lcug phran bsregs dang mtshungs// ye shes rang bzhin 'bar ba yis// thub khyod nyi mas nyon mongs pa'i// rang bzhin 'dam ni skems mdzad pa// 'di ni nyi ma'i 'od dang mtshungs// khyod kyi gsung gis mi yi sems// bya ba ma yin las bzlog pa// kha lo sgyur chen zhags pa yis// ba glang mo 'khrul zlog dang mtshungs// gal te re ba khyod gcig pu// nyon mongs 'ching ba las grol na// 'on kyang gzhan dag grol mdzad pas// phal cher mchod 'os nyid du 'gyur// khyod kyi gsung gi 'od zer gyis// nyon mongs kyis gdungs tshim mdzad pa// sos ka'i tsha bas gdungs pa la// mtshan mo'i zla zer ji bzhin no// gdul bya'i skye bo chos kyis ni// skom gdungs khyod zhal rtog pa ni// khug rta skom gyis gdungs pa ni// dbyar gyi char sprin tshogs ltar mtshungs// khyod gsung chos kyi sgra yis ni// [100b] gdul bya kun la dga' mdzad pa// snyan pa'i glu yi sgra yis ni// ri dgas 'gro ba'ang sdod dang mtshungs// skyabs 'dod gang dag skyabs 'os pa// khyod la skyabs su mi mchi ste// mu stegs la ni skyabs 'gro ba// skyabs med yun ring sdug bsngal 'gyur// brgya byin mig ni stong gis kyang // de nyid mthong bar ma gyur gang // khyod kyis ye shes spyan gyis de// gzigs shing gzhan la'ang ston par mdzad// bstan bcos ngas shes rlom pa can// rtsod pa smra ba mang po ni// khyod kyi gzigs pas zhum gyur cing // bung ba lta bur rnam par 'khor// khyod kyi gsung ni gcig tsam gyis// pha rol tshar gcod mdzad pa na// gzhan dag mi smra'i tshul gnas pa// dgun gyi khu byug lta bu lags// khyod kyi slob ma bzang po'i shing // dge ba'i me tog ches rgyas pa// dpyid ka'i shing ni me tog gis// brgyan pa lta bur mdzes pa lags// thub pa khyod kyi blo gros mdas// shes bya'i 'ben ni phug gyur te// dga' byed grong na gzhu rgyal gyis// sngon chad phug par ma gyur to// mkhas par rlom pa'i dregs pa can// khyod kyi thar lam ma 'tshal bas// srid pa'i dgon par 'khyams gyur pa// 'brog stong dmus long tshogs dang mtshungs// las 'bras yod dam med 'gyur zhes// 'jig rten pa ni the tshom skye// dge ba'i las kyi dpang por ni// gyur pa khyod sku 'di lags so// yon tan rgya mtsho khyod yon tan// mthar thug bdag gis mi rtogs te// nam mkha' bai DUr+ya sngo mdog // bya yis mtha' rtogs mi 'gyur mtshungs// sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa las dpe las bstod pa zhes bya ba ste le'u bcu gsum pa'o// // sangs rgyas bcom ldan 'das la bstod pa bsngags par 'os pa bsngags pa zhes bya ba slob dpon ma ti tsi tras mdzad pa rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po pad+mA ka ra dang / lo tsA ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba'o//