K747

vajrasūkṣmāpratihata-nāma-dhāraṇī
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs

བོད་ཡིག
[4b] @#// rgya gar skad du/ badzra sU k+Sh+ma a pra ti ha tanA ma d+hA ra NI/ bod skad du/ rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo// bde gshegs khro bo thams cad la phyag 'tshal lo// 'di skad bdag gis thos pa dus gcig na/ bcom ldan 'das rdo rje rigs pa'i ting nge 'dzin la snyoms par zhugs so// sangs rgyas kyi mthus gsang ba pa'i bdag po lag na rdo rje hU~M zhes bya bas bzhin rab tu 'bar ba bstan te/ bcom ldan 'das kyi thad du 'dug go// de'i tshe bcom ldan 'das kyi thugs kyi sprul pa las bram ze'i khye'u cig byung ste/ gsang ba pa'i bdag po la 'di skad ces smras so// gsang ba pa'i bdag po/ rig pa'i bdag po/ gzungs kyi bdag po/ lha'i gnas gsum po dag na lha nyam chung ba dang / klu nyam chung ba la zil gyis gnon pa drag pos rab tu gzhom pa'i gsang sngags dang / rig sngags gzungs sngags rnams rab tu brjod du gsol/ [5a] lag na rdo rjes smras pa/ bram ze'i khye'u rab tu nyon la yid la zung shig dang / nga yis bde gshegs khro bo thams cad kyis rtag tu brjod pa'i yang snying 'di rab tu smras so// na mo ra t+na tra yA ya/ na ma sh+ca N+Ta badzra pA Na ye/ ma hA yak+Sha se nA ba ta ye/ ta d+ya thA/ oM ha ra ha ra badzra/ ma tha ma tha badzra/ d+hu na d+hu na badzra/ da ha da ha badzra/ ba tsa ba tsa badzra/ d+ha ra d+ha ra badzra/ dA ra ya dA ra ya badzra/ dA ru Na dA ru Na badzra/ ts+tshin+da ts+tshan+da badzra/ b+hin+da b+hi n+da badzra/ hU~M phaT thA/ na ma sh+tsa N+Da badzra kro d+hA ya/ hu lu hu lu/ tiSh+Tha tiSh+Tha/ ban+d+ha ban+d+ha/ ha na ha na/ a mr-i te hU~M phaT thA/ bram ze'i khye'u gang la la zhig gis bde gshegs bdud rtsi 'khyil pa'i cha bzung ste/ khro bo thams cad kyi rdo rje'i tshig 'di rab tu smra zhing // ba spu'i bu ga thams cad nas rdo rje phra mo grangs med pa sprul te phyogs bcur spros na/ sems can thams cad kyi bag chags ngan pa byang // tshe dang bsod nams rab tu rgyas te/ dgra dang / dug dang / dus ma yin par 'chi ba las rnam par thar nas/ gang zhig gis dmigs pa'i rgol ba ngan pa la rtsi ma gi ta sprin gyis bshig pa'am/ skyu ru ra rlon pa gser gyis gzhibs pa bzhin du dmigs te/ rdo rje'i tshig 'di smra zhing // rdo rje phra mo spros pas de dag gi phung po lnga dbang po lnga myur du brlag par 'gyur ro// lhas smras na lha'i zla ba gcig gam/ lo ldan lha ma yin mgo 'gas par 'gyur ro// dge slong gis smras na/ bdud kyi mtshon cha rnams myur du btul bar 'gyur ro// mis brjod na gang la dmigs pa de mi'i zla ba gcig gam/ mi'i lo lnga na nges par brlag par 'gyur ro// bcom ldan 'das kyis lag na rdo rje dang / bram ze'i khye'u la legs so zhes bya ba byin nas mi snang bar gyur to// de nas bram ze'i khye'u des tshangs pa'i skad phyung ste/ rdo rje'i tshig 'di lha gnas gsum por bsgrags so// rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so//