K575


pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs

བོད་ཡིག
[203b] @#// pha rol tu phyin pa bcu'i snying po 'di lan cig thos pas pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ro// na maHsarba tA nAM ta thA ga tA nAM/ da sha pA ra mi tA pa ri pU ra kA nAM hI/ pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so//