rKTs
rKTs
      rKTs
rKTs
×
  Home
The project About us Copyrights Supports Cooperations News Links
Sigla Collections
Title e-Kanjur mono e-Kanjur approximated e-Kanjur lexical units e-Tanjur Chapters Colophons by numbers
Handlists Structural analysis Bibliography Translations & editions Map External resources
Introduction e-Derge e-Lhasa e-Lithang
Archives Kanjur viewer Tanjur viewer Rnying rgyud viewer
Conferences, workshops, panels Talks, conference papers Project-related teaching Publications
Unicode converter Gondhla miniatures
Tibetan-English

  Contact
Menu


We move. Please visit rkts.org

rKTs-K92 (Kanjur) [click on a ↘ to expand or collapse a line]

༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ ༎

Alternative titles
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
 • - ༄ དཔལ་འཕྲེང་སེང་གེའི་ང་རོས་ཞུས་པའི་མདོ
 • - ༄ ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པ
 • - ༄ ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་སེང་གེ་སྒྲའི་ལེའུ
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་བསྟན་པའི་ལེའུ
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞུས་པ
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷོ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གྱི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
 • - ༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ
 • - ༄ འPཧགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ

आर्य​ मलदेवीसिंहनाद​ नाममहायानसूत्र​॥

Alternative titles
 • - ༄ आर्य​ मलदेवीसिंहनाद​ नाममहायानसूत्र​
 • - ༄ आर्य​ श्रीमालदेवीसिंहनाद​ नाम​ महायान​ सूत्र​
 • - ༄ आर्य​ श्रीमालादेवीसिंहनाद​ नाम​ महायान​ सूत्र​

᠀ ᠬᠣᠳᠣᠬ ᠳᠣ ᠴᠣᠭ ᠳᠣ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠳᠨᠭᠷᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠅

Alternative titles
 • - ᠀ ᠬᠣᠳᠣᠬ ᠳᠣ ᠴᠣᠭ ᠳᠣ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠥᠭᠢᠨ ᠳᠨᠭᠷᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ
- KB Berlin Kanjur ↘

KB Berlin Kanjur
(Handlist prepared from H. Beckh's catalogue from 1914)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

B102
dkon brtsegs, cha 280a3-310a8 (vol. 52)
- C Cone Kanjur ↘

C Cone Kanjur
(Handlist prepared from T. Mibu's catalogue from 1959)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
C1029(48)
dkon brtsegs, cha 273a1-298b1


BDRC Cone's node (experimental link)
- D Derge Kanjur ↘

D Derge Kanjur
(Handlist prepared from H. Ui's catalogue from 1934)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
D92
dkon brtsegs, cha 255a1-277b7 (vol. 44)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Bampos

1. (255a1-265b7)

2. (265b7-277b7)


e-text from ADARSHA here (Local files on the rKTs server)


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha) (Local files on the rKTs server)


Dual display (volume dkon brtsegs cha) (Local files on the rKTs server)


View BDRC scans (Work ID W4CZ5369 - Volume I1KG9170=dkon brtsegs cha)


View BDRC scans (Work ID W22084 - Volume 0929=dkon brtsegs cha)


View BDRC scans (Work ID W30532 - Volume 6391=dkon brtsegs cha)


Visit the Adarsha site

- J Lithang Kanjur ↘

J Lithang ('jang sa tham) Kanjur
(Handlist prepared from Y. Imaeda's catalogue from 1984)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
J347
dkon brtsegs, cha 277a1-303a4 (vol. 83)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚྖ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།


e-text from ADARSHA here


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha)


Dual display (volume dkon brtsegs cha)


Visit the Adarsha site

- KQ Peking Kanjur ↘

KQ Peking Kanjur
(Handlist prepared from T. Suzuki's catalogue from 1962)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
Q760,48
dkon brtsegs, 'i 257b1-285a8 (vol. 24, p.229)


See digitized pages of the reprint Kanjur made by rKTs (volume 055)

- KD Dragon Kanjur ↘

KQ Dragon Kanjur
(Handlist prepared from the files from 國立故宮博物院 Taipei)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
Kd762,48
dkon brtsegs, yi
- R Ragya Kanjur ↘

R Ragya (rwa rgya) Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
R92
dkon brtsegs, cha 255a1-277b7 (vol. 44)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚྖ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha)

- U Urga Kanjur ↘

U Urga Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1980)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
U92
dkon brtsegs, cha 255a1-277b7 (vol. 44)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha)

BDRC Urga's node (experimental link)

- L London Kanjur ↘

L London Kanjur
(Handlist prepared from U. Pagel & S. Gaffney's catalogue from 1996)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

L643,48
dkon brtsegs, cha 280b6-306a1 (vol. 100)

- S Stog Kanjur ↘

S Stog Kanjur
(Handlist prepared from T. Skorupski's catalogue from 1985)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་ཤྲཱི་མ་ལ་དེ་བི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
S11.48
dkon brtsegs, cha 400a6-436a1 (vol. 40)

Colophon: འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་འདུས་པ་བགི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ ། ཤླཽ་ཀ་དྲུག་བརྒྱ


- Bampos

1. (400a7-417b4)

2. (417b4-436a1)See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha)

BDRC Stog's node (experimental link)

- T Tokyo Kanjur ↘

T Tokyo Kanjur
(Handlist prepared from S. Kojun's catalogue from 1977)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
T33,47
dkon brtsegs, cha 336a1-364b2 (vol. 56)
- V Ulaanbaatar Kanjur ↘

V Ulaanbaatar Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1982)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་ཤི་མཱ་ལ་དེ་བི་སིང་གཱ་ནཱ་ད། ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
V79
dkon brtsegs, cha 351a8-381a6 (vol. 53)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱའོ


- Bampos

1. (351b1-366a1)

2. (366a1-381a5)

- Z Shey Kanjur ↘

Z Shey Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་ཤི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧཱ་ནཱ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
Z63


Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ།། །།ཤོ་ལོག་དྲུག་བརྒྱ།། བམ་པོ་གཉིས་པ།།

Note: The colophon in both S and D provides the names of translators and revisers not given in Z.


- Bampos

2. ()See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs cha)

- He Hemis I Kanjur ↘

He Hemis I Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲི་མཱ་ལ་དཱེ་བ་སིང་ཧཱ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
He36.22
dKon brtsegs, Nga 517a4-547b8

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། སུ་ལེནྡྲ་བོ་དེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Bampos

1. (517a5-531a5)

2. (531a5-547b6)See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs nga)

- H Lhasa Kanjur ↘

H Lhasa Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
H92
dkon brtsegs, cha 418a6-454a4 (vol. 40)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།


- Bampos

1. (418a7-435b3)

2. (435b3-454a3)


e-text from ACIP here


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha)


Dual display (volume dkon brtsegs cha)

BDRC Lhasa's node (experimental link)

- N Narthang Kanjur ↘

N Narthang Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་སེང་གེ་སྒྲའི་ལེའུ

N79
dkon brtsegs, cha 419a6-455b4 (vol. 40)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤོ་ལོ་ཀ་དྲུག་བརྒྱའོSee digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha)

BDRC Narthang's node (experimental link)

- A Dpe bsdur ma Kanjur ↘

A Dpe bsdur ma Kanjur
(Handlist prepared from the TBRC online catalogue )


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A109
44.712-44.767

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


e-text from OSBL here


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs cha)

BDRC dpe bsdur ma's node (experimental link)

- F Phugbrag Kanjur ↘

F Phugbrag Kanjur
(Handlist prepared from J. Samten's catalogue from 1992)


༄ ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨརྱ་ཤྲི་མཱ་ལ་དེ་བི། སིང་ཧ་ནཱ་ད། ན་མ་མ་ཧ་ཡ་ན་སུ་ཏྲ
F79
dkon brtsegs, cha 348b2-378a3 (vol. 53)

Colophon: རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་ལེནྡྲ་བོ་དེ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།


See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs cha)

- Cz Chizhi Kanjur (Them spangs ma group) ↘

Cz Chizhi Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མ་ལ་དེ་བི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Cz023-013
dkon brtegs Cha 410b1-446b1

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤླཽ་ཀ་དྲུག་བརྒྱའོSee digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs cha) [low resolution]


See the EAP display page (volume dkon brtsegs cha) [high resolution]

- Dd Dodedrak Kanjur (Tshal pa group) ↘

Dd Dodedrak Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Dd065-012
dkon brtsegs Cha 359b1-393b4

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs cha)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs cha) [high resolution]

- Dk Dongkarla Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Dk Dongkarla Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མ་ལ་དེ་བི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Dk007-013
dkon brtsegs Cha 420b2-456b7

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤླཽ་ཀ་དྲུག་བརྒྱའོSee digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs cha) [low resolution]


See the EAP display page (volume dkon brtsegs cha) [high resolution]

- Gt Gangteng Kanjur (Them spangs ma group) ↘

Gt Gangteng Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མ་ལ་དེ་བི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Gt062-013
dkon brtsegs Cha 359a4-389a7

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤླཽ་ཀ་དྲུག་བརྒྱའོSee digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs cha)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs cha) [high resolution]

- Np Neyphug Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Np Neyphug Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མ་ལ་དེ་བི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Np096-013
dkon brtsegs Cha 419b6-455a1

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཤླཽ་ཀ་དྲུག་བརྒྱའོSee digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs cha)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs cha) [high resolution]

- Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Pj019-012
dkon brtsegs Cha 342a4-373b5

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs cha)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs cha) [high resolution]

- Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Pz020-012
dkon brtsegs Cha 271b4-296b6

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། དཔལ་ཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང ། སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs cha)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs cha) [high resolution]

- MMK Mongolian printed Kanjur ↘

MMK Mongolian printed Kanjur
(Handlist prepared from Ligeti's catalogue from 1943)


᠀ ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠴᠣᠭ ᠳᠣ ᠡᠷᠢᠺᠡ ᠦᠺᠢᠨ ᠳᠨᠭᠷᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ
Mng1.840
Cha Erdeni dabqurliq 296b 327b. Volume 53 page 592
Colophon: ᠀ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠢᠨᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠡᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠾᠢ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠺᠣᠨᠭᠭᠠ ᠣᠳᠰᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ


See digitized pages from BDRC (volume 053)

- MPK Mongolian handwritten Kanjur kept in St Petersburg ↘

MPK Mongolian handwritten Kanjur kept in St Petersburg
(Handlist prepared from З.К. Касьяненко's catalogue from 1993)


Mongolian: ᠀ ᠬᠣᠲᠣᠭ ᠲᠣ ᠴᠣᠭ ᠲᠣ ᠡᠷᠢᠺᠡ ᠦᠺᠢᠨ ᠲᠨᠭᠷᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ
Mng2.598
erdeni dabqurliq cha 77b 84a (vol. 59)
Colophon: ᠀ ᠾᠢᠨᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠢᠨᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠡᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠢ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠡᠰ ᠰᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠺᠣᠨᠭᠭᠠ ᠣᠳᠰᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ
- MUUK Mongolian handwritten Kanjur kept in Ulan Ude ↘

MUUK Mongolian handwritten Kanjur kept in Ulan Ude
(Handlist prepared from Alekseev, Tsyrempilov & Badmatsyrenov's catalogue from 2017)


Mongolian:
MUUK.598
erdeni dabqurligsan cha (vol. 59)
Colophon:
- Andrew Glass Databank

Andrew Glass Databank
(Handlist prepared from Andrew Glass' files)

id: 1270
Mong N° 840
Text in volume 12
Peking eql760.48
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongQutuγ-tu čoγ-tu erike ökin tngri arslan-u daγun neretü yeke kölgen sudur
Title SktĀrya-mahāratnakūṭa-dharmaparyāya-śatasāhasrika-grantha
Title Tib'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa
Ref. Mong. volume53
Ref. Mong. side592
Comment
Sanskrit Mong.Ārya-śrīmālā-devī-siṃhanāda nāma mahāyāna-sūtra


see entry in ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠠᠨᠵᠣᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠎ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ (p.82)

- Ta Tabo collection ↘

Ta Tabo collection
(Handlist prepared from P. Harrison's catalogue from 2009)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ
Ta1.3.1.21 (RN39)
Ka-Ma 63-64, 69, 72, 73, 77-78

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ ། བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་རྫོགས་ཤོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མྱི་ཏྲ་དང ། སུ་རེན་དྲ་བོ་དེ་དང ། ཞུ་ཅེན་གྱི་ལོ་ཙ་པ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་།།See digitized pages from rKTs (volume RN039)Ta1.3.5.6 (RN252a)
255 (hundreds marked by crosses; vol. sig. unknown, destroyed by burning)

Colophon: Fོལིོ་ནུམྦེར་རེལཏིཝེ་ཏོ་ཌེརྒེ་ཝེརསིོན་སུགགེསྩ་ཐཏ་ཐིས་ལེf་བེལོངེད་ཏོ་ཐེ་སམེ་ཝོལུམེ་ཨས་ཐེ་པྲེཅེདིང་ཏེxཏ་ཨཱིརརེགུལར་སྤཅིང་ཨིན་ཐེ་ལསྟ་ལིནེས་ཨོf་ཐེ་ཝེརསོ་པོིནྟ་ཏོ་ཨ་རེསྟོརཏིོན་མནུསཅརིཔྟ,་མོསྟ་པྲོབབླཡ་fོར་Cཏ་ཎོ་136་(R་ཎོ་251)See digitized pages from rKTs (volume Rn252a)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞུས་པ
Ta1.3.7.5 (RN251)
(hundreds marked with vertical strokes) 251, 266

Colophon: སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས ། གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། །། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་རྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས ། ལེའུ་བཞི་བཅུ་བརྒྱད་པ་སྟེ ། ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞུས་པ ། བམ་པོ་དང་པོ་།།See digitized pages from rKTs (volume Rn251)


༄ འPཧགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ
Ta1.3.13.18 (RN261)
345-346, 348-354, 357, 358 (numbered as 258), plus 3 folios without numbers (VI, IV, III = 361-363)

Note: Folio number of 353 is partly erased, with only 3 visible. Text appears to have been copied out of place on fol. 357. Folios with numbers missing, appearing in this and the following entries, are numbered I, II, etc. in accordance with their position in the photographic record. Folio III is the penultimate folio (363?), immediately preceded by fol. IV (362?), which is preceded by fol. VI (almost certainly 361, since traces of a g can be seen).See digitized pages from rKTs (volume Rn261)

- Go Gondhla Collection ↘

Go Gondhla collection
(Handlist prepared from H. Tauscher's catalogue from 2008)


༄ འཕགས་པ་ལྷོ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གྱི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨ་རྱ་ཤྲི་མ་ལ་དེ་བི་སིང་ཧཱ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Go09,13
Cha-Ma 60a9-80a3 (Vol. 9)

Colophon: ཤུ་ལོག་དྲུག་རྒྱ་བམ་པོ་གཉིས་།།See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs cha)

- Zl Zangla Collection ↘

Zl Zangla collection (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé & Á. Debreczeni photographed by Á. Debreczeni )


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤི་མཱ་ལ་དེ་བཱི་སིང་ཧ་ནཱ་ན་མ་མཱ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སུ་ཏྲ
Zl2013.31.011
cha 245a3-268a6

- Bd Bardan Collection ↘

Bd Bardan collection
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་ཤྲཱི་མཱ་ལ་དེ་ཝཱི་སིངཧ་ནཱ་ད་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Bd2.3
Vol. 2 (Ka) Ga 1b1-35b6


See digitized pages from rKTs (volume 2 Ka)

No entry for this text in the rKTs-database for the Southern Tibetan canonical collections


No entry for this text in the rKTs-database for the Dunhuang collections


- EM Early Mustang Kanjur ↘

EM Early Mustang Kanjur
(Handlist prepared From Eimer's catalogue)


༄ འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

EM807
dKon brtsegs Ja

No bibliographical entry for this text in the rKTs-database