rKTs
rKTs
      rKTs
rKTs
×
  Home
The project About us Copyrights Supports Cooperations News Links
Sigla Collections
Title e-Kanjur mono e-Kanjur approximated e-Kanjur lexical units e-Tanjur Chapters Colophons by numbers
Handlists Structural analysis Bibliography Translations & editions Map External resources
Introduction e-Derge e-Lhasa e-Lithang
Archives Kanjur viewer Tanjur viewer Rnying rgyud viewer
Conferences, workshops, panels Talks, conference papers Project-related teaching Publications
Unicode converter Gondhla miniatures
Tibetan-English

  Contact
Menu


We move. Please visit rkts.org

rKTs-K48 (Kanjur) [click on a ↘ to expand or collapse a line]

༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ ༎

Alternative titles
  • - ༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
  • - ༄ འཕགས་པ་རྨྱི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
  • - ༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བརྟན་པ
  • - ༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
  • - ༄ འཕགས་པ་རྨྱི་ལམ་བསྟནད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
  • - ༄ འཕགས་པ་རྨྱི་ལམ་བསྟནད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ
  • - ༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བརྟན་པ་
  • - ༄ རྨྱི་ལམ་བསྟནད་པ

आर्य​ स्वप्ननिर्देश​ नाम​ महायान​ सूत्र​॥

Alternative titles
  • - ༄ आर्य​ स्वप्ननिर्देश​ नाम​ महायान​ सूत्र​

᠀ ᠬᠣᠳᠣᠬ ᠳᠣ ᠶᠡᠭᠥᠳᠥᠨ ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠅

Alternative titles
  • - ᠀ ᠬᠣᠳᠣᠬ ᠳᠣ ᠶᠡᠭᠥᠳᠥᠨ ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ
- KB Berlin Kanjur ↘

KB Berlin Kanjur
(Handlist prepared from H. Beckh's catalogue from 1914)


༄ འཕགས་པ་རྨྱི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

B60
dkon brtsegs, ka 273a8-318a1 (vol. 47)
- C Cone Kanjur ↘

C Cone Kanjur
(Handlist prepared from T. Mibu's catalogue from 1959)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
C1029(4)
dkon brtsegs, ka 234b1-271b6


BDRC Cone's node (experimental link)
- D Derge Kanjur ↘

D Derge Kanjur
(Handlist prepared from H. Ui's catalogue from 1934)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་སཝ་པྣ་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
D48
dkon brtsegs, ka 203b1-237b7 (vol. 39)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ


- Bampos

1. (203b1-215a4)

2. (215a4-225b4)

3. (225b4-237a7)


e-text from ADARSHA here (Local files on the rKTs server)


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka) (Local files on the rKTs server)


Dual display (volume dkon brtsegs ka) (Local files on the rKTs server)


View BDRC scans (Work ID W4CZ5369 - Volume I1KG9165=dkon brtsegs ka)


View BDRC scans (Work ID W22084 - Volume 0924=dkon brtsegs ka)


View BDRC scans (Work ID W30532 - Volume 6386=dkon brtsegs ka)


Visit the Adarsha site

- J Lithang Kanjur ↘

J Lithang ('jang sa tham) Kanjur
(Handlist prepared from Y. Imaeda's catalogue from 1984)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
J303
dkon brtsegs, ka 235b6-276a2 (vol. 78)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།།


e-text from ADARSHA here


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka)


Dual display (volume dkon brtsegs ka)


Visit the Adarsha site

- KQ Peking Kanjur ↘

KQ Peking Kanjur
(Handlist prepared from T. Suzuki's catalogue from 1962)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
Q760,04
dkon brtsegs, tshi 233a2-270b4 (vol. 22, p.95)

- KD Dragon Kanjur ↘

KQ Dragon Kanjur
(Handlist prepared from the files from 國立故宮博物院 Taipei)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
Kd762,04
dkon brtsegs, dzi
- R Ragya Kanjur ↘

R Ragya (rwa rgya) Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཱཔན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
R48
dkon brtsegs, ka 203b1-237b1 (vol. 39)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka)

- U Urga Kanjur ↘

U Urga Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1980)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
U48
dkon brtsegs, ka 203b1-237b1 (vol. 39)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེ་བྱ་བ་སྟེ་འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།།See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka)

BDRC Urga's node (experimental link)

- L London Kanjur ↘

L London Kanjur
(Handlist prepared from U. Pagel & S. Gaffney's catalogue from 1996)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

L643,04
dkon brtsegs, ka 239b3-279b5 (vol. 95)

- S Stog Kanjur ↘

S Stog Kanjur
(Handlist prepared from T. Skorupski's catalogue from 1985)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝ་བ་ན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
S11.04
dkon brtsegs, ka 308b4-363a6 (vol. 35)

Colophon: ཤླཽ་ཀ་དགུ་བརྒྱ་བམ་པོ་གསུམ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླར་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ


- Bampos

1. (308b4-327b2)

2. (327b2-345a2)

3. (345a2-363a6)See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka)

BDRC Stog's node (experimental link)

- T Tokyo Kanjur ↘

T Tokyo Kanjur
(Handlist prepared from S. Kojun's catalogue from 1977)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
T33,04
dkon brtsegs, ka 251b6-294b (vol. 51)
- V Ulaanbaatar Kanjur ↘

V Ulaanbaatar Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1982)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་སཝ་བ་ན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
V35
dkon brtsegs, ka 273a6-318b5 (vol. 48)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ། ཤོ་ལོག་དགུ་བརྒྱ། བམ་པོ་གསུམ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲད་ཉཱ་བར་མ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Bampos

1. (273a7-288b5)

2. (288b5-302b6)

3. (302b6-318b4)

- Z Shey Kanjur ↘

Z Shey Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ
ཨཱརྱ་རུ་སྭ་པ་ན་ནིར་དེ་ཤེ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སུ་ཏྲ
Z36


Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས།། །།འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ། བཞི་པ་རྫོགས་སྱོ།།

Note: The colophon in S is much more extensive and provides the names of translators and revisers.


- Bampos

1. ()

2. ()

3. ()See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs ka)

- He Hemis I Kanjur ↘

He Hemis I Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)He33.7
dKon brtsegs, Ka ?-305b2

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ།། རྫོགས་སོ

Note: beginning missingSee digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs ka)

- Hi Hemis II Kanjur ↘

Hi Hemis II Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་སཱ་བན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
Hi34.04
dkon brtsegs, ka 282a7-328b2

Colophon: རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ་རྫོགས་སྷོ


- Bampos

1. (282b1-)

2. (-312a5)

3. (312a5-328b2)See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs ka)

- Ba Basgo fragments ↘

Ba Basgo Kanjur fragments
(Handlist prepared by B. Lainé)
Ba1.4
001 dKon brtsegs, Ka (113/12), ?-342b6

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ།། ཉི་ཤུ་པ། རྫོགས་སོ

Note: Beginning is missing༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝ་བ་ན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ba2.4
002 dKon brtsegs, Ka (123/11), 236b2-275b5

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ།། ཉི་ཤུ་པ། རྫོགས་སོ

Note: Beginning is missing༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝཱ་བ་ན་ནིརྡེ་ཤ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
Ba3.4
003 dKon brtsegs, Ka (128/3), 314a5-364a3

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ།། ཉི་ཤུ་པ། རྫོགས་སོ

Note: Beginning is missing


- H Lhasa Kanjur ↘

H Lhasa Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་སྭ་པ་ན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
H48
dkon brtsegs, ka 313b7-367a4 (vol. 35)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།


- Bampos

1. (314a1-332b4)

2. (332b4-349b5)

3. (349b5-367a3)


e-text from ACIP here


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka)


Dual display (volume dkon brtsegs ka)

BDRC Lhasa's node (experimental link)

- N Narthang Kanjur ↘

N Narthang Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བརྟན་པ་

N35
dkon brtsegs, ka 341b6-394a7 (vol. 35)

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ། །ཤོ་ལོ་ཀ་དགུ་བརྒྱ། བམ་པོ་གསུམ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka)

BDRC Narthang's node (experimental link)

- A Dpe bsdur ma Kanjur ↘

A Dpe bsdur ma Kanjur
(Handlist prepared from the TBRC online catalogue )


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་སྭཔྣ་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A65
39.599-39.680

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླར་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ


e-text from OSBL here


See digitized pages from BDRC (volume dkon brtsegs ka)

BDRC dpe bsdur ma's node (experimental link)

- F Phugbrag Kanjur ↘

F Phugbrag Kanjur
(Handlist prepared from J. Samten's catalogue from 1992)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨརྱ་སྦ་བ་ན་ནིར་ཏེ་ཤཱ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སུ་ཏྲན
F35
dkon brtsegs, ka 296a6-346b3 (vol. 48)


See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs ka)

- Cz Chizhi Kanjur (Them spangs ma group) ↘

Cz Chizhi Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝ་བན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Cz018-004
dkon brtegs Ka 326a4-381b1

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས།། །།འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།། ཤློ་ཀ་དགུ་བརྒྱ ། བམ་པོ་གསུམ་པ ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླར་ཡང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs ka) [low resolution]


See the EAP display page (volume dkon brtsegs ka) [high resolution]

- Dd Dodedrak Kanjur (Tshal pa group) ↘

Dd Dodedrak Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཱཔན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Dd060-004
dkon brtsegs Ka 304b1-355b3

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs ka)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs ka) [high resolution]

- Dk Dongkarla Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Dk Dongkarla Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝ་བན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Dk002-004
dkon brtsegs Ka 347a2-415a1

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས།། །།འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།། ཤློ་ཀ་དགུ་བརྒྱ ། བམ་པོ་གསུམ་པ ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླར་ཡང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs ka) [low resolution]


See the EAP display page (volume dkon brtsegs ka) [high resolution]

- Gt Gangteng Kanjur (Them spangs ma group) ↘

Gt Gangteng Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝ་བན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Gt057-004
dkon brtsegs Ka 273b4-318b5

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས།། །།འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།། ཤློ་ཀ་དགུ་བརྒྱ ། བམ་པོ་གསུམ་པ ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ö་ཕབ་པ། སླར་ཡང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs ka)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs ka) [high resolution]

- Np Neyphug Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Np Neyphug Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝ་བན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Np091-004
dkon brtsegs Ka 318b2-372b5

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས།། །།འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་འདུས་པ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།། ཤློ་ཀ་དགུ་བརྒྱ ། བམ་པོ་གསུམ་པ ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླར་ཡང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs ka)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs ka) [high resolution]

- Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་སཱཔྣ་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Pj014-004
dkon brtsegs Ka 254a1-298a4

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs ka)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs ka) [high resolution]

- Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་སཱཔྣ་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Pz015-004
dkon brtsegs Ka 226a7-261b4

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།See digitized pages from EAP (volume dkon brtsegs ka)


See the EAP display page (volume dkon brtsegs ka) [high resolution]

- MMK Mongolian printed Kanjur ↘

MMK Mongolian printed Kanjur
(Handlist prepared from Ligeti's catalogue from 1943)


᠀ ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ
Mng1.795
Ka Erdeni dabqurliq 270b 324b. Volume 48 page 540
Colophon:


See digitized pages from BDRC (volume 048)

- Andrew Glass Databank

Andrew Glass Databank
(Handlist prepared from Andrew Glass' files)

id: 1225
Mong N° 795
Text in volume 4
Peking eql760.04
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongQutuγ-tu ǰegüdün-i uqaγuluγsan neretü yeke kölgen sudur
Title SktĀrya-mahāratnakūṭa-dharmaparyāya-śatasāhasrika-grantha
Title Tib'Phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa
Ref. Mong. volume48
Ref. Mong. side540
Comment
Sanskrit Mong.Ārya-svapna-nirdeśa-nāma-mahāyāna-sūtra


see entry in ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠠᠨᠵᠣᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠎ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ (p.78)

- Ta Tabo collection ↘

Ta Tabo collection
(Handlist prepared from P. Harrison's catalogue from 2009)


༄ རྨྱི་ལམ་བསྟནད་པ
Ta1.3.3.4 (RN250)
Ka-Na 55-57, 59-60, 62, 64-66

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས ། རྨྱི་ལམ་བསྟནད་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཞི་པ་རྫོགས་ཤོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲད་ཉ་བར་མ་དང ། ཞུ་ཅེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ལས་སྩོགས་པས་བསྒྱུརད་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།།See digitized pages from rKTs (volume Rn250)Ta1.3.11.4 (RN265)
Ka-Na 81, 83-84, 86-87, 91, 93-94, 96, 96 ('og ma)


See digitized pages from rKTs (volume Rn264)


༄ འཕགས་པ་རྨྱི་ལམ་བསྟནད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ
Ta1.3.14.4 (RN242)
Ka [2]95, [2]98-[2]99; Ka 9, 10, 20, 24

Note: The addition by a later hand of two crosses to designate the 200 series is a mistake, since we estimate that the text would have occupied folios Ka 99-195 of this manuscript. Indeed, several of the folios have not been renumbered in this way, indicating that when the ms was first produced hundreds were not marked except by position in the bundle. We use square brackets to indicate that this later renumbering should be ignored. Two diamond-shaped arrangements of four circles decorate le'u divisions (one before and one after), while a single such device marks the point where the bam po divisions (not otherwise specified) would fall.See digitized pages from rKTs (volume Rn242)

- Go Gondhla Collection ↘

Go Gondhla collection
(Handlist prepared from H. Tauscher's catalogue from 2008)


༄ འཕགས་པ་རྨྱི་ལམ་བསྟནད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་སཝཔ་ན་ནིར་དེ་ཤ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Go04,04
Ka-Ma 92b3-Ka-Na 24a7 (Vol. 4)

Colophon: ཤོ་ལོ་ཀ་དགུ་བརྒྱ།། བམ་པོ་གསུམ་པ།། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་པྲད་ཛྙཱ་པར་མ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།See digitized pages from rKTs (volume dkon brtsegs ka)

- Zl Zangla Collection ↘

Zl Zangla collection (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé & Á. Debreczeni photographed by Á. Debreczeni )


༄ འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་སཝ་པ་ནི་ནིར་དེ་ཤ་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སུ་ཏྲ
Zl2013.008.005
ka 234b8-265b5

Colophon: འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས། འཕགས་པ་རྨི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ་རྫོགས་ཤོ།། །།ཤཝོ་ལོ་ཀ་སྟོང་བམ་པོ་གསུ་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱའ།།


- Bampos

1. (235a1-245b1)

2. (245b1-255a2)

3. (255a2-265b5)


No entry for this text in the rKTs-database for the Southern Tibetan canonical collections


No entry for this text in the rKTs-database for the Dunhuang collections


No entry for this text in the rKTs-database for the catalogues


No bibliographical entry for this text in the rKTs-database