rKTs
rKTs
      rKTs
rKTs
×
  Home
The project About us Copyrights Supports Cooperations News Links
Sigla Collections
Title e-Kanjur mono e-Kanjur approximated e-Kanjur lexical units e-Tanjur Chapters Colophons by numbers
Handlists Structural analysis Bibliography Translations & editions Map External resources
Introduction e-Derge e-Lhasa e-Lithang
Archives Kanjur viewer Tanjur viewer Rnying rgyud viewer
Conferences, workshops, panels Talks, conference papers Project-related teaching Publications
Unicode converter Gondhla miniatures
Tibetan-English

  Contact
Menu


We move. Please visit rkts.org

rKTs-K232 (Kanjur) [click on a ↘ to expand or collapse a line]

༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ ༎

Alternative titles
  • - ༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
  • - ༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ
  • - ༄ སྤྲིན་ཆེན
  • - ༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

आर्य महामेघ नाम महायान सूत्र​॥

Alternative titles
  • - ༄ आर्य महामेघ नाम महायान सूत्र​

᠀ ᠬᠣᠳᠣᠬ ᠳᠣ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠥᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠅

Alternative titles
  • - ᠀ ᠬᠣᠳᠣᠬ ᠳᠣ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠥᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠥ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ
  • - ᠀ ᠬᠣᠳᠣᠬ ᠳᠣ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭᠥᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠳᠣᠷ
- KB Berlin Kanjur ↘

KB Berlin Kanjur
(Handlist prepared from H. Beckh's catalogue from 1914)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

B240
mdo sde, wa -313b5 (vol. 72)
- C Cone Kanjur ↘

C Cone Kanjur
(Handlist prepared from T. Mibu's catalogue from 1959)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
C871
mdo sde, wa 141a4-266b2 (vol. 44)


See digitized pages from BDRC (volume mdo wa)

BDRC Cone's node (experimental link)

- D Derge Kanjur ↘

D Derge Kanjur
(Handlist prepared from H. Ui's catalogue from 1934)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
D232
mdo sde, wa 113a1-214b7 (vol. 64)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Structure of the text

ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ཕུང་པོ་དང་པོའི་ལེའུ (141b6)

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གཉིས་པ (58a5)

གཟུངས་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གསུམ་པ (159b1)

ལྡེ་མ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཞི་པ (160a4)

སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ལྔ་པ (160b2)

འཁོར་བ་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱིས་འཐོབ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དྲུག་པ (160b7)

ཡེ་ཤེས་ལ་རྨོངས་པ་གཟུད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བདུན་པ (161a5)

ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བརྟན་པ་འཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བརྒྱད་པ (161b2)

རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དགུ་པ (161b7)

བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གླེད་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་པ (162a5)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་རྣམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པ (162b3)

གློག་གི་འོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པ (163a1)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་འགྱུ་བ་དང་ལྔན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པ (163b1)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པ (163b5)

ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་ལྔ་པ (164a2)

ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གི་འབལ་པའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པ (164a7)

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པ (164b5)

ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བརྒྱད་པ (165a2)

ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པ (165b1)

ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པའི་གླེང་གཞིའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ (165b6)

སེང་གེ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ (166a4)

མཚམས་སྦྱར་བ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འཐུག་པར་འཇིག་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་མདོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ (166b3)

མངོན་པར་རྩེ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་ཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ (167a2)

རྣམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྩལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བཞི་པ (167a7)

སྒྲ་ཆེན་པོའི་དུས་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ (167b5)

མི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ (168a4)

གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བདུན་པ (168b1)

ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ (168b6)

དམག་ཆེན་པོ་དབའ་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པ (169a4)

བཟང་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇུག་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་པ (169b2)

རྩེ་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་སྦས་པ་སྟོན་པའི་དབུང་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཅིག་པ (170a1)

ཡེ་ཤེས་རྩོམས་པའི་ཆོ་ག་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཉིས་པ (170a6)

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བ་སྒྲི་མས་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པ (170b4)

ཡང་དག་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ཕན་པའི་ཆོ་ག་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བཞི་པ (171a2)

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡང་དག་པའི་ས་བོན་རབ་ཏུ་སྐྱེད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ལྔ་པ (171a7)

དེ་ཁོ་ནའི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་ཙེ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དྲུག་པ (171b6)

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕུང་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བདུན་པ (184a6)


- Bampos

1. (113a1-121b1)

2. (121b2-131a4)

3. (131a4-141b6)

4. (141b6-158a5)

5. (158a6-166b3)

6. (166b3-175a5)

7. (175a5-184a5)

8. (184a6-194b2)

9. (194b3-204a2)

10. (204a2-214b6)


e-text from ADARSHA here (Local files on the rKTs server)


See digitized pages from BDRC (volume mdo wa) (Local files on the rKTs server)


Dual display (volume mdo wa) (Local files on the rKTs server)


View BDRC scans (Work ID W4CZ5369 - Volume I1KG9190=mdo wa)


View BDRC scans (Work ID W22084 - Volume 0949=mdo wa)


View BDRC scans (Work ID W30532 - Volume 6411=mdo wa)


Visit the Adarsha site

- J Lithang Kanjur ↘

J Lithang ('jang sa tham) Kanjur
(Handlist prepared from Y. Imaeda's catalogue from 1984)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
J175
mdo sde, wa 134b8-257b4 (vol. 59)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།། རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚྖ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།


e-text from ADARSHA here


See digitized pages from BDRC (volume mdo wa)


Dual display (volume mdo wa)


Visit the Adarsha site

- KQ Peking Kanjur ↘

KQ Peking Kanjur
(Handlist prepared from T. Suzuki's catalogue from 1962)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
Q898
mdo sna tshogs, dzu 121a4-237a6 (vol. 35, p.220)


See digitized pages of the reprint Kanjur made by rKTs (volume 081)

- KD Dragon Kanjur ↘

KQ Dragon Kanjur
(Handlist prepared from the files from 國立故宮博物院 Taipei)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
Kd900
mdo, wu
- R Ragya Kanjur ↘

R Ragya (rwa rgya) Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
R232
mdo sde, wa 113a1-214b7 (vol. 64)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚྖ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་See digitized pages from BDRC (volume mdo wa)

- U Urga Kanjur ↘

U Urga Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1980)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
U232
mdo sde, wa 113a1-214b7 (vol. 64)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།See digitized pages from BDRC (volume mdo wa)

BDRC Urga's node (experimental link)

- L London Kanjur ↘

L London Kanjur
(Handlist prepared from U. Pagel & S. Gaffney's catalogue from 1996)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

L57
mdo sde, wata 1b1-146a3 (vol. 39)

- S Stog Kanjur ↘

S Stog Kanjur
(Handlist prepared from T. Skorupski's catalogue from 1985)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
S81
mdo sde, ta 1b1-155b1 (vol. 60)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ཏོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Structure of the text

1་ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ (44a4)

2་ཏིང་ངེ་འཛིན (67a7)

3་གཟུངས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་གླེང་གཞི (69a3)

4་ལྡེམ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞི (70a5)

5་སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་གཞི (70b6)

6་འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་གླེང་གཞི (71a7)

7་ཡེ་ཤེས་ལ་རྨོངས་པ་གཞུད་པའི་གླེང་གཞི (71b7)

8་ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བསྟན་པ་འཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པ (72a6)

9་རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞི (72b6)

10་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ (73b1)

11་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བ (74a1)

12་གློག་གི་འོད་གྱི་གླེང་གཞི (74b2)

13་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གི་འགྱུ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞི (75a5)

14་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་གླེང་གཞི (75b4)

15་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླེང་གཞི (76a4)

16་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གིས་འབེལ་བའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞི (76b4)

17་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (77a5)

18་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞི (77b5)

19་ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞི (78a6)

20་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པའི་གླེང་གཞིའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ (78b7)

21་སེང་གེ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་གླེང་གཞི (79b1)

22་མཚམས་སྦྱར་བ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་འཇིག་རྟེན་དང་འཐུན་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་མདོའི་གླེང་གཞི (80a4)

23་མངོན་པར་རྩེ་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ་འཇུག་པ (80b6)

24་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྩལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པ (81a7)

25་སྒྲ་ཆེན་པོའི་དུས་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་གླེང་གཞི (82a1)

26་མི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབནས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (82b2)

27་གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ (83a2)

28་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (83b3)

29་དམག་ཆེན་པོ་དཔའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྟོབས་བཀོད་པ (83b3)

30་བཟང་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞི (84b4)

31་རྩེ་བདང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་སྦས་པ་སྟོན་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (85a7)

32་ཡེ་ཤེས་རྩོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པ (85b7)

33་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བསྒྲིབས་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་མཛོད (86b2)

34་ཡང་དག་པའི་མཛོད་སྦྱིན་ཕན་པའི་ཆོ་ག་བཀོད་པ (87a2)

35་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡང་དག་པའི་ས་བོན་རབ་ཏུ་སྐྱེད་པའི་གླེང་གཞི (87b3)

36་དེ་ཁོ་ནའི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་རྩེ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (88a5)

37་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕུང་པོ (109b4)


- Bampos

1. (1b3-15a2)

2. (15a2-)

6. (80a4-)See digitized pages from BDRC (volume mdo ta)

BDRC Stog's node (experimental link)

- T Tokyo Kanjur ↘

T Tokyo Kanjur
(Handlist prepared from S. Kojun's catalogue from 1977)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
T82
mdo sde, ta 1b1-143a6 (vol. 65)
- V Ulaanbaatar Kanjur ↘

V Ulaanbaatar Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1982)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
V131
mdo sde, ta 1b1-143b8 (vol. 62)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང ། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Structure of the text

1་ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ (41b1)

2་ཏིང་ངེ་འཛིན (63b3)

3་གཟུངས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་གླེང་གཞི (65a6)

4་ལྡེམ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞི (66a5)

5་སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་གཞི (66b6)

6་འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་གླེང་གཞི (67a6)

7་ཡེ་ཤེས་ལ་རྨོངས་པ་གཞུད་པའི་གླེང་གཞི (67b5)

8་ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བསྟན་པ་འཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པ (68a4)

9་རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞི (68b3)

10་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ (69a5)

11་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བ (69b4)

12་གློག་གི་འོད་གྱི་གླེང་གཞི (70a4)

13་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གི་འགྱུ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞི (70b6)

14་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་གླེང་གཞི (71a5)

15་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླེང་གཞི (71b4)

16་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གིས་འབེལ་བའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞི (72a3)

17་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (72b3)

18་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞི (73a2)

19་ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞི (73b3)

20་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པའི་གླེང་གཞིའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ (74a2)

21་སེང་གེ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་གླེང་གཞི (74b3)

22་མཚམས་སྦྱར་བ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་འཇིག་རྟེན་དང་འཐུན་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་མདོའི་གླེང་གཞི (75a5)

23་མངོན་པར་རྩེ་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ་འཇུག་པ (75b5)

24་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྩལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པ (76a6)

25་སྒྲ་ཆེན་པོའི་དུས་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་གླེང་གཞི (76b6)

26་མི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབནས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (77a7)

27་གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ (77b6)

28་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (78a6)

29་དམག་ཆེན་པོ་དཔའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྟོབས་བཀོད་པ (78b7)

30་བཟང་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞི (79a6)

31་རྩེ་བདང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་སྦས་པ་སྟོན་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (80a1)

32་ཡེ་ཤེས་རྩོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པ (80b1)

33་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བསྒྲིབས་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་མཛོད (81a3)

34་ཡང་དག་པའི་མཛོད་སྦྱིན་ཕན་པའི་ཆོ་ག་བཀོད་པ (81b2)

35་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡང་དག་པའི་ས་བོན་རབ་ཏུ་སྐྱེད་པའི་གླེང་གཞི (82a3)

36་དེ་ཁོ་ནའི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་རྩེ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞི (82b5)

37་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕུང་པོ (102a1)


- Bampos

1. (1b1-14b6)

2. (14b6-)

3. (-41b1)

4. (41b1-63b3)

5. (63b3-75a5)

6. (75a5-87a8)

7. (87a8-99b7)

8. (99b7-114a6)

9. (114a6-127b6)

10. (127b6-143b7)

- Z Shey Kanjur ↘

Z Shey Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Z112


Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།


- Structure of the text

1་ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཕུང་པོ་དང་པོའི་ལེའུ་རྫོགས་སོ ()

2་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་གཉིས་པའོ ()

3་གཟུངས་ཀྱི་གླེང་བཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གསུམ་པའོ ()

4་ལྡེམ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཞི་པའོ ()

5་སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་བཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ལྔ་པའོ ()

6་འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱིས་ཐོབ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དྲུག་པའོ ()

7་ཡེ་ཤེས་ལ་རྨོངས་པ་གཟུད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བདུན་པའོ ()

8་ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བསྟན་པ་ཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ ()

9་རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་དགུ་པའོ ()

10་བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་པའོ ()

11་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ནམཁའ་ལས་འབྱུང་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ ()

12་གློག་གི་འོད་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པའོ ()

13་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འགྱུ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པའོ ()

14་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པའོ ()

15་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པའོ ()

16་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གིས་འབེལ་བའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པའོ ()

17་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པའོ ()

18་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ ()

19་ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པའོ ()

20་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པའི་གླེང་གཞིའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པའོ ()

21་སེང་གེ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་དམིགྶ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པའོ ()

22་མཚམས་སྦྱར་བ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འཐུན་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་མདོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པའོ ()

23་མངོན་པར་རྩེ་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉི་ཤུ་གསུམ་པའོ ()

24་ནམཁའ་ལྡིང་གི་རྩལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉི་ཤུ་བཞི་པའོ ()

25་སྒྲ་ཆེན་པོའི་དུས་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའོ ()

26་མི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པའོ ()

27་གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བདུན་པའོ ()

28་ལྷགས་པའི་བསམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པའོ ()

29་དམག་ཆེན་པོ་དཔའི་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྟོབས་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པའོ ()

30་བཟང་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་པའོ ()

31་རྩེ་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་སྦས་པ་སྟོན་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཅིག་པའོ ()

32་ཡེ་ཤེས་རྩོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སུམ་ཅུ་གཉིས་པའོ ()

33་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བསྒྲིབས་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་།སུམ་ཅུ་གསུམ་པའོ་ ()

34་ཡང་དག་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ཕན་པའི་ཆོ་ག་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བཞི་པའོ ()

35་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡང་དག་པའི་ས་བོན་རབ་ཏུ་སྐྱེད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ལྔ་པའོ ()

36་དེ་ཁོ་ནའི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་རྩེ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དྲུག་པའོ ()

37་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕུང་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བདུན་པའོ ()


- Bampos

1. ()

2. ()

5. ()

6. ()

7. ()

8. ()

9. ()

10. ()See digitized pages from rKTs (volume mdo ta)

- He Hemis I Kanjur ↘

He Hemis I Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨརྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷན་ན་མ་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
He83.02
mdo, ti 130a3-304a5

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སྷྱོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་ལེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Structure of the text

ཕུང་པོ་དང་པོའི་ལེའུ (179a4)

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གཉིས་པ (207a6)

གཟུངས་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གསུམ་པ (209a6)

ལྡེམ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཞི་པ (210b1)

སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ལྔ་པ (211a5)

འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱིས་འཐོབ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དྲུག་པ (211b7)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོན་པར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ལ་རྨོངས་པ་གཟུད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བདུན་པ (212a8)

ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བརྟན་པ་འཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བརྒྱད་པ (212b8)

རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དགུ་པ (213b1)

བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་པ (214a4)

འབྱུང་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པ (214b7)

ཀློག་གི་འོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པ (215b1)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཀློག་འགྱུ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པ (216a6)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཀློག་འསི་སྒྱུ་འཕྲལ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པ (216b7)

དེ་རིང་ཆོས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་མཛད་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པ (217a7)

ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གི་འབྲེལ་བའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པ (217b8)

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པ (218b2)

()


- Bampos

1. (130a4-144b4)

2. (144b4-161a1)

3. (161a1-179a4)

4. (179a4-207a6)

5. (207a6-)

6. (-237a3)

7. (237a3-252a8)

8. (252a8-268b8)

9. (268b8-285a3)

10. (285a3-304a5)See digitized pages from rKTs (volume mdo ti)

- H Lhasa Kanjur ↘

H Lhasa Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
H233
mdo sde, tsha 180a6-337b7 (vol. 64)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།


- Structure of the text

ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཕུང་པོ་དང་པོའི་ལེའུ (222a7)

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གཉིས་པ (248a2)

གཟུངས་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གསུམ་པ (249b7)

ལྡེམ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཞི་པ (251a2)

སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ལྔ་པ (251b5)

འཁོར་བ་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱིས་འཐོབ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་དྲུག་པ (252a5)

ཡེ་ཤེས་ལ་རྨོངས་པ་གཟུང་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བདུན་པ (252b6)

ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བརྟན་པ་འཐབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བརྒྱད་པ (253a6)

རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་བཞེས་བྱ་སྟེ་དགུ་པ (253b6)

བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གླེང་བཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་པ (254b1)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པ (255a2)

གློག་གི་འོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པ (255b3)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པ (256a5)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པ (256b5)

ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པ (257a5)

ཧོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གི་འབེལ་བའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པ (257b5)

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པ (258a5)

ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་པ (258b6)

ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པ (259a6)

ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པའི་གླེང་གཞིའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ (259b7)

སེངྒེ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ (260b2)

མཚམས་སྦྱར་བ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་འཇིག་རྟེན་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་མདོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ (261a4)

མངོན་པར་རྩེ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ (261b6)

ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྩལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བཞི་པ (262b1)

སྒྲ་ཆེན་པོའི་དུས་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ (263a2)

མི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ (263b3)

གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡངས་པའི་ཚོད་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བདུན་པ (264a3)

ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ (264b4)

དམག་ཆེན་པོ་དཔའ་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པ (265a5)

བཟང་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་པ (265b6)

རྩེ་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་སྦས་པ་སྟོན་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཅིག་པ (266b2)

ཡེ་ཤེས་རྩོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གཉིས་པ (267a2)

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བསྒྲིམས་སྟེ་སྒྲུབ་པའི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པ (267b4)

ཡང་དག་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ཕན་པའི་ཆོ་ག་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བཞི་པ (268a4)

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡང་དག་པའི་ས་བོན་རབ་ཏུ་སྐྱེད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་ལྔ་པ (268b5)

དེ་ཁོ་ནའི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་རྩེ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དྲུག་པ (269a7)

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕུང་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་ཅུ་བདུན་པ (292a3)


- Bampos

1. (180a7-193a6)

2. (193a6-207a7)

3. (207a7-222a7)

4. (222a7-248a3)

5. (248a3-261a5)

6. (261a5-274b7)

7. (274b7-289b3)

8. (289b3-305b6)

9. (305b6-320b5)

10. (320b5-337b5)


e-text from ACIP here


See digitized pages from BDRC (volume mdo tsha)


Dual display (volume mdo tsha)

BDRC Lhasa's node (experimental link)

- N Narthang Kanjur ↘

N Narthang Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

N217
mdo sde, tsha 175b6-331a1 (vol. 64)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།See digitized pages from BDRC (volume mdo tsha)

BDRC Narthang's node (experimental link)

- A Dpe bsdur ma Kanjur ↘

A Dpe bsdur ma Kanjur
(Handlist prepared from the TBRC online catalogue )


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
A250
64.314-64.568

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ


- Structure of the text

དང་པོ། ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ཕུང་པོའི་ལེའུ (64.314)

གཉིས་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལེའུ (64.384)

གསུམ་པ། གཟུངས་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.425)

བཞི་པ། ལྡེམ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞིའི་ཁེའུ (64.428)

ལྔ་པ། སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.430)

དྲུག་པ། འཁོར་བ་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱི་ས་འཐོབ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.431)

བདུན་པ། ཡེ་ཤེས་ལ་མོངས་པ་གཟུད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.432)

བརྒྱད་པ། ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བརྟན་པ་འཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.433)

དགུ་པ ། རྣམ་པར་ཐར་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.433)

བཅུ་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་བརྫོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.434)

བཅུ་གཙིག་པ། སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.435)

བཅུ་གཉིས་པ། གློག་གི་འོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.436)

བཅུ་གསུམ་པ། སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་འགྱུ་བ་དང་ལྡན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.437)

བཅུ་བཞི་པ། སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ཁེའུ (64.438)

བཅཝ་ལྔ་པ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.439)

བཅུ་དྲུག་པ། ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གི་འབེལ་བའི་གཏམ་གྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.440)

བཅུ་བདུན་པ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.441)

བཅཝ་བརྒྱད་པ། ལོངས་སྦྱོད་མི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.442)

བཅུ་དགུ་པ། ཡང་དག་པའི་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.443)

ཉི་ཤུ་པ། ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པའི་གླེང་གཞིའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལེའུ (64.444)

ཉི་ཤུ་གཅིག་པ། སེང་གེ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་གླེང་གཞིའི་ཁེའུ། (64.444)

ཉི་ཤུ་གཉིས་པ། མཚམས་སྦྱར་བ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འཐུན་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་མདོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.446)

ཉི་ཤུ་གསུམ་པ། མངོན་པར་རྩེ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.447)

ཉི་ཤུ་བཞི་པ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྩལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.448)

ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། སྒྲ་ཆེན་པོའི་དུས་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་བརྐོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.44-)

ཉི་ཤུ་དྲུག་པ། མི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.450)

ཉི་ཤུ་བདུན་པ། གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ཁེའུ (64.451)

ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.452)

ཉི་ཤུ་དགུ་པ། དམག་ཆེན་པོ་དཔའ་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.452)

སུམ་ཅུ་པ། བཟང་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.453)

སུམ་ཅུ་གཅིག་པ། རྩེ་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་དག་པར་སྦས་པ་སྟོན་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.454)

སུམ་ཅུ་གཉིས་པ། ཡེ་ཤེས་རྩོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་ཞུགས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.456)

སུམ་ཅུ་གསུམ་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བསྒྲིམས་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ཁེའུ (64.456)

སུམ་ཅུ་བཞི་པ། ཡང་དག་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ཕན་པའི་ཆོ་ག་བརྐོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.457)

སུམ་ཅུ་ལྔ་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡང་དག་པའི་ས་བོན་རབ་ཏུ་སྐྱེད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.458)

སུམ་ཅུ་དྲུག་པ། དེ་ཁོ་ནའི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་རྩེ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ (64.459)

སུམ་ཅུ་བདུན་པ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕུང་པོའི་ལེའུ (64.460)


e-text from OSBL here


See digitized pages from BDRC (volume mdo wa)

BDRC dpe bsdur ma's node (experimental link)

- F Phugbrag Kanjur ↘

F Phugbrag Kanjur
(Handlist prepared from J. Samten's catalogue from 1992)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱརྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷན་ན་མ་ཧཱ་ཡ་ན་སཱུ་ཏྲ
F215
mdo sde, wa (na) 1b1-152a6 (vol. 73)

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་ཨགར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རཱེན་དྲ་བོ་དྷི་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཞང་བཙུན་དྲི་མེད་དང། ཞང་བཙུན་བློ་གྲོས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞུས


See digitized pages from rKTs (volume mdo wa)

- Lg Lang mdo Collection ↘

Lg Lang mdo collection
(Handlist prepared by M. Viehbeck)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
ཨཱ་རྱ་མ་ཧེ་མཱེ་འགྷ་ན་ན་མ་མ་ཧ་ཡ་ན་སུ་ཏྲ་
Lg25.2
mdo, Ra-L67 128b7-238b7

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ ། རྫོགས་སྷོ་།། །།རྒྱ་གི་ཾཁན་པོ་སུ་རེ་ནག་པོ་དོ་དང ། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཚ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།།Lg87.?
mdo, Sha-? ?-? + Sa-L8 1b1-45b1

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ ། །རྫོགས་སྭོ་།། །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སུ་རེ་ན་པོ་དོ་དང ། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙ་བན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།།

Note: Text continues from previous volume, which is missing. Ff. 1-3 missing from current volume.

- Ng Namgyal Kanjur ↘

Ng Namgyal Kanjur
(Handlist prepared by M. Viehbeck)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
ཨ་རྱ་མ་ཧ་མཱེ་གྷན་ནཱ་མ་མ་ཧ་ཡ་ན་སུ་ཏྲ་
Ng26.12
mdo, la 215b6-322a4

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའ་།། རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དེ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།།


- Structure of the text

ལྷ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཕུང་པོ་དང་པོའི་ལེའུ་རྫོགས་སྷོ་ (la 244b8)

ཏིང་ངེ་འཛིནད་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་གཉིས་པའོ་ (la 262a3)

གཟུངས་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ ། གསུམ་པའོ་ (la 263a8)

ལྡེམ་པོ་ངག་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ ། བཞི་པའོ་ (la 264a3)

སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་གླེང་བཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ལྔ་པའོ་ (la 264b1)

འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་གི་ལས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་བྱ་སྟེ ། དྲུག་པའོ་ (la 264b8)

ཡེ་ཤེས་ལ་རྨོངས་པ་གཟུད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བདུན་པའོ་ (la 265a5)

ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བརྒྱད་པའོ་ (la 265b2)

རྣམ་པར་ཐརད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་བཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། དགུ་པའོ་ (la 265b8)

བསོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གླེང་བཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅུ་པའོ་ (la 266a7)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་ཚིག་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ་ (la 266b5)

གློག་གི་འོད་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅུ་གཉིས་པའོ་ (la 267a2)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་འགྱུ་བ་དང ། ལྡན་ཞིང་མུན་པ་འཇོམས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅུ་གསུམ་པོ་ (la 267b2)

སྤྲིན་ཆེན་པོའི་གློག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅུ་བཞི་པའོ་ (la 267b8)

ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་གླིང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་བའོ་ (la 268a4)

ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ཏོག་གི་འབྲེལ་པའི་གཏམ་གི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅུ་དྲུག་པའོ་ (la 268b1)

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅུ་བདུན་པའོ་ (la 268b8)

ལོངས་སྤྱོད་མྱི་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅོ་བརྒྱད་པའོ་ (la 269a6)

ཡང་དག་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་མངོན་པར་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞྀའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། བཅུ་དགུ་པའོ་ (la 269b4)

ཕྲ་ཞིང་ཟབ་པའི་གླེང་གཞིའི་རྣམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་པའོ་ (la 270a2)

སེང་གེ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་གཅིག་པའོ་ (la 270b1)

མཚམས་སྦྱར་བ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འཐུན་པར་འཇུག་པར་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི་མདོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་གཉིས་པའོ་ (la 271a1)

མངོན་པར་རྩེ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་གསུམ་པའོ་ (la 271a8)

ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྩལ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པའི་གླིང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་བཞི་པའོ་ (la 271b7)

སྒྲ་ཆེན་པོའི་དུས་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་ལྔ་པའོ་ (la 272a5)

མྱི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་དྲུག་པའོ་ (la 272b3)

གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་བདུན་པའོ་ (la 272b9)

ལྷག་བའི་བསམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པའོ་ (la 273a6)

དམག་ཆེན་པོ་དཔའི་རྒྱལ་པོའི་སྟོབས་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། ཉི་ཤུ་དགུ་པའོ་ (la 273b4)

བཟང་པོའི་རྣམ་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་བཅུ་པའོ་ (la 274a1)

རྩེ་བ་དང་བཅས་པའི་ཡང་དག་པར་སྦས་བ་སྟོནད་པའི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། སུམ་བཅུ་གཅིག་པའོ་ (la 274b1)

ཡེ་ཤེས་རྩོམ་པའི་ཆོ་ག་ལ་བཞུགས་པའི་རྣམ་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། སུཾ་བཅུ་གཉིས་པའོ་ (la 274b7)

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནོར་བསྒྲིམས་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་མཛོད་ཀྱི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སུམ་བཅུ་གསུམ་པའོ་ (la 275a5)

ཡང་དག་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ཕན་པའི་ཆོ་ག་བཀོད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། སུམ་བཅུ་བཞི་པའོ་ (la 275b2)

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡང་དག་པའི་ས་བོན་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ ། སུམ་བཅུ་ལྔ་པའོ་ (la 275b9)

དེ་ཁོ་ནའི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་རྩེ་བ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའ་ལ་འཇུག་པའི་གླེང་གཞིའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་།། སུམ་བཅུ་དྲུག་པའོ་ (la 276a7)

མདོ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིནད་དང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དང ། གསང་བ་ཞུ་བ་དང ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཏན་ལ་བབ་པར་བསྟན་པ་ལས ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕུང་པོའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་།། སུམ་བཅུ་བདུན་པའོ་ (la 291a2)


- Bampos

1. (la 215b6-224b1)

2. (la 224b2-234a6)

3. (la 234a6-244b8)

4. (la 244b9-262a3)

5. (la 262a4-)

6.la -279b9 ()

7. (la 279b9-289a9)

8. (la 289a9-299b8)

9. (la 299b8-309b5)

10. (la 309b6-322a4)

- O Tawang Kanjur ↘

O Tawang Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé from a dkar chag))


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ
O13
mdo sde Nga+Ca
- Cz Chizhi Kanjur (Them spangs ma group) ↘

Cz Chizhi Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Cz079-001
mdo Ta 1b1-158a1

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from EAP (volume mdo sde ta) [low resolution]


See the EAP display page (volume mdo sde ta) [high resolution]

- Dd Dodedrak Kanjur (Tshal pa group) ↘

Dd Dodedrak Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Dd046-002
mdo Wa 151b1-285b6

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་See digitized pages from EAP (volume mdo sde wa)


See the EAP display page (volume mdo sde wa) [high resolution]

- Dk Dongkarla Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Dk Dongkarla Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Dk031-001
mdo Ta 1b1-186b7

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from EAP (volume mdo sde ta) [low resolution]


See the EAP display page (volume mdo sde ta) [high resolution]

- Gt Gangteng Kanjur (Them spangs ma group) ↘

Gt Gangteng Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Gt025-001
mdo ta 1b1-149a6

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from EAP (volume mdo ta)


See the EAP display page (volume mdo ta) [high resolution]

- Np Neyphug Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Np Neyphug Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Np009-001
mdo Ta 1b1-161a4

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མོ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷེ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from EAP (volume mdo ta)


See the EAP display page (volume mdo ta) [high resolution]

- Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Pj060-002
mdo Wa 136a1-263a3

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་See digitized pages from EAP (volume mdo wa)


See the EAP display page (volume mdo wa) [high resolution]

- Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་རྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Pz060-002
mdo Wa 121b3-233a3

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from EAP (volume mdo wa)


See the EAP display page (volume mdo wa) [high resolution]

- MMK Mongolian printed Kanjur ↘

MMK Mongolian printed Kanjur
(Handlist prepared from Ligeti's catalogue from 1943)


᠀ ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠶᠡᠺᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ
Mng1.989
Zha Eldeb 149a 281b. Volume 80 page 297
Colophon: ᠀ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠰᠣᠷᠢᠨ ᠳᠷᠠ ᠪᠣᠳᠢ ᠺᠢᠭᠡᠳ᠃ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠶᠢᠰᠢᠰᠳᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠺᠦᠨᠭᠠ ᠣᠳᠰᠡᠷ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠲᠣᠷ ᠳᠣᠯᠳᠣᠶᠢᠳᠴᠣ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠦᠪᠰᠠᠨᠭ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ (ᠫ663)


See digitized pages from BDRC (volume 080)

- MPK Mongolian handwritten Kanjur kept in St Petersburg ↘

MPK Mongolian handwritten Kanjur kept in St Petersburg
(Handlist prepared from З.К. Касьяненко's catalogue from 1993)


Mongolian: ᠀ ᠬᠣᠲᠣᠭ ᠲᠣ ᠶᠡᠺᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠳᠣᠷ (ᠫ751)
Mng2.663
eldeb gelmeli na 1b 49a (vol. 84)
Colophon: ᠀ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ᠃ ᠰᠢᠯᠡ ᠳᠷᠠᠪᠠᠳ ᠲᠣ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠺᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠢᠰ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠃ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠅ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠺᠣᠳᠭᠠ ᠣᠳᠰᠡᠷ ᠲᠣᠷᠳᠣᠯᠳᠣᠶᠢᠳᠴᠣ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠣᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ (ᠫ751)
Mongolian: ᠀ ᠬᠣᠲᠣᠭ ᠲᠣ ᠶᠡᠺᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠳᠣᠷ (ᠫ751)
Mng2.751
eldeb gelmeli wa 48b 52b (vol. 92)
Colophon: ᠀ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠢᠲᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ᠃ ᠰᠢᠯᠡ ᠳᠷᠠᠪᠠᠳ ᠲᠣ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠺᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠶᠡᠰᠢᠰ ᠰᠳᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠃ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠅ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠺᠣᠳᠭᠠ ᠣᠳᠰᠡᠷ ᠲᠣᠷᠳᠣᠯᠳᠣᠶᠢᠳᠴᠣ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠣᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ (ᠫ751)
- MUUK Mongolian handwritten Kanjur kept in Ulan Ude ↘

MUUK Mongolian handwritten Kanjur kept in Ulan Ude
(Handlist prepared from Alekseev, Tsyrempilov & Badmatsyrenov's catalogue from 2017)


Mongolian:
MUUK.663
eldeb na (vol. 71)
Colophon:
Mongolian:
MUUK.751
eldeb wa (vol. 79)
Colophon:
- MAK Mongolian handwritten Kanjur "Altan Kanjur" ↘

MAK Mongolian handwritten Kanjur "Altan Kanjur"
(Handlist prepared from irill Alekseev & Anna Turanskaya's catalogue from 2013)


Mongolian:
MAK.57
eldeb wa (vol. 92)
Colophon:
- Andrew Glass Databank

Andrew Glass Databank
(Handlist prepared from Andrew Glass' files)

id: 1604
Mong N° 989
Text in volume 2
Peking eql898
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongQutuγ-tu yeke egülen neretü yeke kölgen sudur
Title SktĀrya-mahāmegha-nāma-mahāyāna-sūtra
Title Tib'Phags pa sprin chen po zhes bya ba thag pa chen po'i mdo
Ref. Mong. volume80
Ref. Mong. side297
Comment
Sanskrit Mong.Ārya-mahāmegha nāma mahāyāna sūtra


see entry in ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠠᠨᠵᠣᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠎ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ (p.94)

- Bd Bardan Collection ↘

Bd Bardan collection
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
ཨཱ་ཪྱ་མ་ཧཱ་མེ་གྷ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ
Bd3.2
Vol. 3 (Ta) Tha 1b1-158a5

Colophon: འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པSee digitized pages from rKTs (volume 3 Ta)

No entry for this text in the rKTs-database for the Southern Tibetan canonical collections


- IDPPT IDP Pelliot Tibétain ↘

IDPPT IDP Pelliot Tibétain
(Handlist prepared From IDP's catalogue)PT86

Pelliot tibétain 86

Section: 1
Mahāmegha
Recueil incomplet contenant en majorité des fragments du Mahāmegha. Mais on lit:
- f. 21, shag kya thub pa'i snying po'o.
- f. 22, in fine: mantra prononcé par Vajrapāṇi.


Note: Pelliot tibétain 86 Section: 1 Mahāmegha Recueil incomplet contenant en majorité des fragments du Mahāmegha. Mais on lit: - f. 21, shag kya thub pa'i snying po'o. - f. 22, in fine: mantra prononcé par Vajrapāṇi.


Go to the IDP catalogue

- IDPLVP IDP La Vallée Poussin ↘

IDPLVP IDP La Vallée Poussin
(Handlist prepared From IDP's catalogue)IOL Tib J 151

IOL Tib J 151

Section: 1
[sprin chen po'i mdo/?]
(Mahā-megha-sūtra?)
Ch. 73. XIV. 11, Concertina; 24.2 c. x 8.4 c.: foll. 10; ll. 6: dbu-can.
A metrical text, incomplete.
Ratnapāṇi questions Mahāmegharāja, fol. 3 verso, l. 6:
/bdag gi pha ni 'od 'bar rgyal/ l.: /de ni tshe 'phos lus rjes na/ l.: /ji bgyis slar mchi phrad par rung/ l.: /ji bgyis bde zhing skyid par 'gyur/ l.: /de skad ces ni dris pa dang/ l.: /... l.: /de ni skye zhing shi ba'i chos/


Note: IOL Tib J 151 Section: 1 [sprin chen po'i mdo/?] (Mahā-megha-sūtra?) Ch. 73. XIV. 11, Concertina; 24.2 c. x 8.4 c.: foll. 10; ll. 6: dbu-can. A metrical text, incomplete. Ratnapāṇi questions Mahāmegharāja, fol. 3 verso, l. 6: /bdag gi pha ni 'od 'bar rgyal/ l.: /de ni tshe 'phos lus rjes na/ l.: /ji bgyis slar mchi phrad par rung/ l.: /ji bgyis bde zhing skyid par 'gyur/ l.: /de skad ces ni dris pa dang/ l.: /... l.: /de ni skye zhing shi ba'i chos/


Go to the IDP catalogueIOL Tib J 193

IOL Tib J 193

Section: 8
Fol. 3a, l. 1. Extract from the Licchavi-kumāra-vyākaraṇa in the Mahā-megha-sūtra.

Note: IOL Tib J 193 Section: 8 Fol. 3a, l. 1. Extract from the Licchavi-kumāra-vyākaraṇa in the Mahā-megha-sūtra.


Go to the IDP catalogue

- EM Early Mustang Kanjur ↘

EM Early Mustang Kanjur
(Handlist prepared From Eimer's catalogue)


༄ འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

EM747
mDo Ti

No bibliographical entry for this text in the rKTs-database