Results for rig pa in the Derge Kanjur's e-texts, exact match

Exact match

Approx. match

See also

Lhasa Kanjur

Lithang Kanjur

Tanjur

Old Tantra
D201
ni yod pa'i rang bzhin las gzhan ma yin pa'i phyir te/ yod pa'i rang bzhin las med pa gzhan med pas yod pa'i rang bzhin nyid med pa ste/ yod pa'i rang bzhin gyi med pa shes pa des chos thams cad med pa'o/ /bdag ni rnam par rig pa dang dbyer med pa rnam par rig pa med pa (mdo sde tsha - 7a3) (go to images)

D201
med pa shes pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang rnam par rig pa dang dbyer med pa rnam par rig pa med pa shes pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la rnam par rig pa dang dbyer med pa rnam par rig pa med pa ni rnam par rig pa'i rang bzhin gang yin pa'o/ /de ci'i p (mdo sde tsha - 7a4) (go to images)

D201
ci'i phyir zhe na/ rnam par rig pa med pa ni rnam par rig pa'i rang bzhin las gzhan ma yin pa'i phyir te/ rnam par rig pa'i rang bzhin las rnam par rig pa med pa gzhan med pas rnam par rig pa'i rang bzhin nyid rnam par rig pa med pa'o/ /rnam par rig pa'i rang bzhin gyi rnam p (mdo sde tsha - 7a5) (go to images)

D201
rnam par rig pa med pa shes pa des chos thams cad rnam par rig pa med pa ste/ 'jam dpal dbugs 'byin pa rnyed pa lnga po de dag ni byang chub sems dpa' rnams kyi sa dang po yongs su sbyong bar 'gyur ba'o/ /'jam dpal gzhan yang dbugs 'byin pa rnyed pa lnga dag byang chub sems dpa' r (mdo sde tsha - 7a6) (go to images)

D201
dang po yongs su sbyong bar 'gyur ba'o/ /'jam dpal gzhan yang dbugs 'byin pa rnyed pa lnga dag byang chub sems dpa' rnams kyi sa dang po yongs su sbyong bar 'gyur te/ lnga gang zhe na/ 'di lta ste/ bdag ni ma rig pa dang dbyer med pa'i rig pa shes pa la gnas kyis/ gzhan (mdo sde tsha - 10b6) (go to images)

D201
gzhan dag kyang ma rig pa dang dbyer med pa'i rig pa shes pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la ma rig pa dang dbyer med pa'i rig pa ni ma rig pa'i rang bzhin gang yin pa'o/ /de ci'i phyir zhe na/ rig pa ni ma rig pa'i rang bzhin las gzhan ma yin pa'i p (mdo sde tsha - 10b7) (go to images)

D201
pa'i phyir te/ ma rig pa'i rang bzhin las rig pa gzhan med pas ma rig pa'i rang bzhin nyid rig pa ste/ ma rig pa'i rang bzhin gyi rig pa shes pa des chos thams cad rig pa'o/ /bdag ni 'dod chags dang dbyer med pa 'dod chags med pa shes pa la gnas kyis gzhan dag ky (mdo sde tsha - 11a1) (go to images)

D201
yin pa'o/ /bdag ni 'gog pa shes pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang 'gog pa shes pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la 'gog pa shes pa ni ma rig pa'i bag la nyal rnams 'byung ba med pa gang yin pa'o/ /bdag ni lam shes pa la gnas kyis/ (mdo sde tsha - 15b4) (go to images)

D201
pa rnyed par 'gyur te/ de la brtson 'grus yang dag byang chub kyi yan lag ni chos thams cad legs par rig pa'i shes pa nyid gang yin pa ste/ 'jam dpal dbugs 'byin pa rnyed pa lnga po de dag ni byang chub sems dpa' rnams kyi sa dang po yongs su sbyong bar 'gyur ba'o/ / 'jam d (mdo sde tsha - 17b6) (go to images)

D201
lnga dag byang chub sems dpa' rnams kyi sa dang po yongs su sbyong bar 'gyur te/ lnga gang zhe na/ 'di lta ste/ bdag ni don so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang don so so yang dag par rig pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de (mdo sde tsha - 25b2) (go to images)

D201
te/ de la don so so yang dag par rig pa ni chos kyi tshul yang dag pa ji lta ba bzhin du rtogs pa gang yin pa'o/ /bdag ni chos so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang chos so so yang dag par rig pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la (mdo sde tsha - 25b3) (go to images)

D201
de la chos so so yang dag par rig pa ni sangs rgyas kyi chos thams cad la 'jug pa'i ye shes gang yin pa'o/ /bdag ni nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed (mdo sde tsha - 25b4) (go to images)

D201
rnyed par 'gyur te/ de la nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa ni skad bsgrags pa thams cad la 'jug pa'i ye shes gang yin pa'o/ /bdag ni spobs pa so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang spobs pa so so yang dag par rig pa la dgod d (mdo sde tsha - 25b5) (go to images)

D201
dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la spobs pa so so yang dag par rig pa ni sangs rgyas kyi chos thams cad la tshig rab tu dbye ba la mkhas pa'i shes pa gang yin pa'o/ /bdag ni spobs pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang spobs pa la dgod do zhes d (mdo sde tsha - 25b6) (go to images)

D201
bzhin ma yin pa'i phyir ro/ /bdag ni chos thams cad rig par dka' ba la gnas kyis/ gzhan dag kyang chos thams cad rig par dka' ba la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la chos thams cad rig par dka' ba ni shes pa dang / shes bya mnyam pa nyi (mdo sde tsha - 29b2) (go to images)

D201
gang yin pa'o/ /bdag ni ma rig pa dang 'du byed mi phyed pa shes pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang ma rig pa dang 'du byed mi phyed pa shes pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de ci'i phyir zhe na/ ma rig pa ni 'du byed kyi rang bzhin las gzhan ma yin pa (mdo sde tsha - 30a1) (go to images)

D201
yin pa'i phyir ro/ /gal te 'du byed rnams las ma rig pa gzhan yin du zin na 'du byed rnams rgyu med pa can du 'gyur ro/ /ji ste ma rig pa las 'du byed rnams gzhan ma yin na de lta na ni shin tu rnam par dag pa'i phyir rgyu dang 'bras bu 'grogs par 'gyur ro/ /bdag ni chos thams (mdo sde tsha - 30a2) (go to images)

D201
te/ de la byang chub kyi sems ni byams pa chen po dang snying rje chen po gang yin pa ste/ de ci'i phyir zhe na/ chos thams cad kyi rjes su song ba'i phyir ro/ /bdag ni chos so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang chos so so yang dag par rig pa la dgod do zhes d (mdo sde tsha - 32a6) (go to images)

D201
zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la chos so so yang dag par rig pa ni chos thams cad kyi chos rab tu dbye ba bstan pa gang yin pa'o/ /bdag ni don so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang don so so yang dag par rig pa la dgod do zhes dbugs (mdo sde tsha - 32a7) (go to images)

D201
dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la don so so yang dag par rig pa ni chos thams cad kyi rab tu dbye ba bstan pa gang yin pa ste/ 'jam dpal dbugs 'byin pa rnyed pa lnga po de dag ni byang chub sems dpa' rnams kyi sa dang po yongs su sbyong bar 'gyur ba'o/ /'jam dpal g (mdo sde tsha - 32b1) (go to images)

D201
dpal gzhan yang dbugs 'byin pa rnyed pa lnga dag byang chub sems dpa' rnams kyi sa dang po yongs su sbyong bar 'gyur te/ lnga gang zhe na/ 'di lta ste/ bdag ni nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa (mdo sde tsha - 32b2) (go to images)

D201
rig pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa ni chos rnams la kun rdzob shes pa dang dbyer med pa gang yin pa'o/ /bdag ni spobs pa so so yang dag par rig pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang spobs (mdo sde tsha - 32b3) (go to images)

D201
spobs pa so so yang dag par rig pa la dgod do zhes dbugs 'byin pa rnyed par 'gyur te/ de la spobs pa so so yang dag par rig pa ni chos thams cad kyi don dam pa la mkhas pa'i ye shes gang yin pa'o/ /bdag ni dran pa la gnas kyis/ gzhan dag kyang dran pa la dgod do zhe (mdo sde tsha - 32b4) (go to images)

D201
dpal chos kyi rnam grangs 'di ni mthong bar dka' ba rig par dka' ba ste/ brtag par bya ba ma yin zhing rtog ge'i spyod pa ma yin pa mos par dka' ba ste/ sangs rgyas bye ba khrag khrig brgya stong mang po la bsnyen bkur byas pa'i sems can de dag chos kyi rnam grangs 'di th (mdo sde tsha - 38b5) (go to images)

D201
nor bu rin po che'i rgyal po rnam par thar pa rgya mtsho grangs med pa rjes su sgrog pa'i kha dog tu ston pa la thogs pa med do/ /nor bu rin po che'i rgyal po so so yang dag par rig pa rgya mtsho grangs med pa rjes su sgrog pa'i kha dog gis 'dul ba rnams la/ de bzhin gshegs (mdo sde tsha - 40b7) (go to images)

D201
gshegs pa nor bu rin po che'i rgyal po so so yang dag pa'i rig pa rgya mtsho grangs med pa rjes su sgrog pa'i kha dog tu ston pa la thogs pa med do/ /nor bu rin po che'i rgyal po mngon par shes pa rgya mtsho grangs med pa rjes su sgrog pa'i kha dog gis 'dul ba rnams (mdo sde tsha - 41a1) (go to images)

D201
thogs pa med do/ /de bzhin du skad cig skad cig la zhing thams cad kyi rdul snyed kyi so so yang dag par rig pa rgya mtsho grangs med pa'i bye brag bstan pa gzhan dang gzhan dag mkhyen pa la thogs pa med do/ /de bzhin du skad cig skad cig la zhing thams cad kyi rdul snyed kyi mngon par sh (mdo sde tsha - 42b3) (go to images)

D201
kyis rnam par sbyong ngo / /'jig rten gyi khams rgya mtsho la la ni rnam par thar pa rgya mtsho grangs med pa'i bye brag bstan pa'i ye shes kyis rnam par sbyong ngo / /'jig rten gyi khams rgya mtsho la la ni so so yang dag par rig pa rgya mtsho grangs med pa'i bye brag bstan pa'i ye shes k (mdo sde tsha - 45a2) (go to images)

D201
byang chub sems dpa'i 'khor gyi dkyil 'khor re re'i byang chub sems dpa' rgya mtsho so so yang dag par rig pa rgya mtsho grangs med pa gzhan dang gzhan gyis sangs rgyas la lta ba mngon du gyur pa thob pa dag ni ches mang ngo / /'jig rten gyi khams lnga bcu'i rdul snyed kyi 'jig rten gyi kh (mdo sde tsha - 46b1) (go to images)

D201
'khor gyi dkyil 'khor re re'i byang chub sems dpa' rgya mtsho so so yang dag par rig pa'i bye brag gzhan dang gzhan thob pa de dag so so yang dag par rig pa'i bye brag gzhan dang gzhan thob pa'i stobs bskyed pa'i byin gyi rlabs kyis de bzhin gshegs pa gzhan dang gzhan mthong (mdo sde tsha - 47b2) (go to images)

D201
dang / mngon par shes pa rnams dang / rig pa rnams dang / rnam par grol ba rnams dang / skyed mos tshal rnams dang / rin po che bkod pa rnams dang / mi bskyod pa'i sems bskyed pa rnams dang / lhag pa'i bsam pa mi gtong ba la gnas pa rnams dang / rgya m (mdo sde tsha - 48a7) (go to images)

D201
kun dga' bos chos rnam pa bcu bstan pa bshad de don kyang rig par byed do/ /dge slong kun dga' bos skad cig gang la chos gcig bstan pa bshad pa'i skad cig de la dge slong shA ri'i bus chos rnam pa stong bstan pa bshad nas don kyang rig par byed do/ /dge slong shA ri'i bus sk (mdo sde tsha - 49b2) (go to images)

D201
khams rgyas par 'gengs pa/ phyi ma'i mtha'i mu'i bskal par byin gyis rlob pa dag go/ /de bzhin du so so yang dag par rig pa tha dad pa rgya mtsho grangs med pa'i bye brag bstan pa rnam par gzhag pa las 'das pa skad cig skad cig las 'byung ba thogs pa med pa/ sgrib pa med pa/ db (mdo sde tsha - 52b5) (go to images)

D201
bstan pa dag 'byung bar shes so/ /kha cig gis ni rnam par thar pa rgya mtsho grangs med pa'i bye brag bstan pa dag 'byung bar shes so/ /kha cig gis ni so so yang dag par rig pa rgya mtsho grangs med pa'i bye brag bstan pa dag 'byung bar shes so/ /kha cig gis ni mngon par shes pa rgy (mdo sde tsha - 55a2) (go to images)

D201
par thar pa rgya mtsho grangs med pa rjes su sgrog go/ /'od zer rgya mtsho kha cig ni so so yang dag par rig pa rgya mtsho grangs med pa rjes su sgrog go/ /'od zer rgya mtsho kha cig ni mngon par shes pa rgya mtsho grangs med pa rjes su sgrog go/ /'od zer rgya mtsho kha cig ni smon lam rgya mtsho grangs (mdo sde tsha - 56b3) (go to images)

D201
med pa'i bye brag bstan pa'i ye shes kyis yongs su smin par mdzad do/ /sems can rgya mtsho kha cig ni so so yang dag par rig pa tha dad pa rgya mtsho grangs med pa'i bye brag bstan pa'i ye shes kyis yongs su smin par mdzad do/ /sems can rgya mtsho kha ci (mdo sde tsha - 57a7) (go to images)

D202
sems dpa' phyugs kyi shing rtas 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya zhe na/ 'jam dpal 'di lta ste dper na/ skyes bu la la zhig sangs rgyas kyi zhing lnga brgya'i rdul phra rab kyi rdul snyed kyi 'jig rten gyi khams rnams 'da' bar 'dod la/ der yang de'i bya ba dang / bya ba (mdo sde tsha - 64a5) (go to images)

D202
cing 'chang ba'i dge ba'i rtsa ba bskyed pa mngon par 'du byed pa des rtul por byed cing nyams par byed de/ 'jam dpal 'di ni byang chub sems dpa' phyugs kyi shing rtas 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya'o/ /'jam dpal ji ltar byang chub sems dpa' glang po che'i shing rtas 'gro b (mdo sde tsha - 65a3) (go to images)

D202
'gro ba lta bu pa yin par rig par bya zhe na/ 'jam dpal dper na mi la la zhig 'jig rten gyi khams de dag nyid 'da' bar 'dod la/ der yang de'i bya ba dang / bya ba chen po dang / don dang / don chen po dang / ched che ba dang / ched che rab cig yod nas de 'di snyam du sems te/ bdag g (mdo sde tsha - 65a4) (go to images)

D202
cad mkhyen pa'i ye shes kyi rgya mtshor 'gro bar yang mi 'gyur/ 'khor ba'i rgya mtsho las kyang sems can rnams sgrol mi nus te/ 'jam dpal 'di ni byang chub sems dpa' glang po che'i shing rtas 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya'o/ /'jam dpal ji ltar byang (mdo sde tsha - 66a3) (go to images)

D202
byang chub sems dpa' nyi ma dang zla bas 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya zhe na/ 'jam dpal dper na mi la la zhig 'jig rten gyi khams de dag nyid 'da' bar 'dod la/ der yang de'i bya ba dang / bya ba chen po dang / don dang / don chen po dang / ched che ba dang / ched che ra (mdo sde tsha - 66a4) (go to images)

D202
ton byed du 'jug par mi byed de/ de gang klog pa de yang theg pa chen po kho na klog la/ gang ston pa de yang theg pa chen po kho na ston na/ 'jam dpal 'di ni byang chub sems dpa' zla ba dang nyi ma'i 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya'o/ /'jam dpal dper na nam mkha' lding (mdo sde tsha - 66b3) (go to images)

D202
nyan thos kyi rdzu 'phrul gyis 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya zhe na/ 'jam dpal dper na mi la la zhig 'jig rten gyi khams de dag nyid 'da' bar 'dod la/ der yang de'i bya ba dang / bya ba chen po dang / don dang / don chen po dang / ched che ba dang / ched che rab ci (mdo sde tsha - 66b6) (go to images)

D202
byang chub sems dpa' nyan thos kyi rdzu 'phrul gyis 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya'o/ /'jam dpal ji ltar byang chub sems dpa' de bzhin gshegs pa'i rdzu 'phrul gyis 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya zhe na/ 'jam dpal dper na mi la la zhig 'jig rten gyi kh (mdo sde tsha - 67b5) (go to images)

D202
'gro log par ltung bar skyes pa'i sems can thams cad kyi mgon dang skyabs dang / dpung gnyen dang / gling dang / gnas dang / skyob par yang 'gyur ba de ni 'jam dpal byang chub sems dpa' de bzhin gshegs pa'i rdzu 'phrul gyis 'gro ba lta bu pa yin par rig par bya'o/ /'jam dpal r (mdo sde tsha - 71b5) (go to images)

D202
byed do/ /'jam dpal de bzhin du dang po'i sems bskyed pa'i byang chub sems dpa' ma rig pa'i sgo nga'i sbubs na 'dug cing / mig las dang nyon mongs pa'i mun pa'i rab rib kyi bris yog pa yang dge ba'i rtsa ba yongs su bsngo ba'i sbyor ba bsgrub pa'i sgra skad kyis nyan thos dang rang sangs (mdo sde tsha - 74a5) (go to images)

D203
D204
yang dag par gzhol ba dpag tu med pa dag ste/ de dag ni tshul khrims la 'jug pa dang / ting nge 'dzin dang / shes rab dang / rnam par grol ba dang / rnam par grol ba'i ye shes mthong ba la 'jug pa dang / so so yang dag par rig pa la 'jug pa dang / len pa med pa (mdo sde tsha - 81b5) (go to images)

D204
bcu'i stobs bskyed pa brnyes pa/ mi 'jigs pa'i stobs bskyed pa brnyes pa/ sangs rgyas kyi chos kyi stobs bskyed pa brnyes pa/ byams pa chen po dang snying rje chen po'i stobs bskyed pa brnyes pa/ so so yang dag par rig pa'i stobs bskyed pa brnyes pa/ sngon gyi bsam pa phu (mdo sde tsha - 82a4) (go to images)

D204
glang po chen po/ dpag tu med pa/ phung po mi mnga' ba/ bsod nams kyi zhing bla na med pa dang / shA ri'i bu de la de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bskal pa bye ba khrag khrig 'bum phrag du mar dge ba'i rtsa ba yang dag par bsgrubs pa/ rig pa (mdo sde tsha - 82a6) (go to images)

D204
rig pa gsum dang ldan pa/ bsod nams kyi zhing gi de bzhin gshegs pa'i mchod rten la dge slong ngam/ dge slong ma'am/ dge bsnyen nam/ dge bsnyen ma sems dang ba/ bsod nams don du gnyer ba/ bsod nams la dmigs pa/ bsod nams yo byad du byed p (mdo sde tsha - 82a7) (go to images)

D204
ma rig pa'i mun pas mig bsgribs pa gzhan gang dag bdag ci zhig /bdag su zhig /bdag ci 'dra ba zhig /bdag gang nas/ bdag ji tsam zhig /bdag ji lta bu zhig /bdag ldan pa'i ngang tshul can nam/ bdag mi ldan pa'i ngang tshul can nam/ bdag brjed ngas pa'am/ (mdo sde tsha - 84a3) (go to images)

D262
la phyag 'tshal lo/ /de bzhin gshegs pa gzhal med dbyangs la phyag 'tshal lo/ /de bzhin gshegs pa rnam par rig pa'i dbyangs la phyag 'tshal lo/ /de bzhin gshegs pa rnam par rgyal ba'i dbyangs la phyag 'tshal lo/ /de bzhin gshegs (mdo sde 'a - 8b4) (go to images)

D44
chos kyi dbyings gnyis par rab tu rig pa las kyi pa dang nye bar len pa la mkhas pas ma btang ba 'dus byas kyi khams 'dus ma byas su mngon par bsgrubs pas zhig par mi byed pa/ 'dus ma byas kyi khams 'dus byas su sgro gdags pa thams cad ky (phal chen kha - 11a5) (go to images)

D828
rdzogs pa chen por 'dus/ /yin ni byang chub sems yin te/ /gnas ni chos nyid dbyings la gnas/ /gsal ni rig pa mkha' la gsal/ /khyab ni snod bcud kun la khyab/ /byung ni snang srid kun du byung / /bstan du mtshan ma'i dngos po med/ / (rnying rgyud ka - 6a6) (go to images)

D370
tsan+dan dmar po sbyar byas la/ /rdo rje chu dang bsres pa ni/ /dngos grub thams cad sgrub byed pa'i/ /de dag bdud rtsi lngar ni 'gyur/ /mthe bo srin lag sbyar ba yis/ /rnal 'byor rig pas rtag tu bza'/ /zhi ba'i btung ba bzhin myangs na/ /dngos grub rtag par 'thob (rgyud 'bum kha - 4a3) (go to images)

D44
pa zhes bya'o/ /lha'i rgyal po mchog tu snang ba'i rnam par thar pa ni/ lha'i bu rang bzhin rnam par rig pa'i 'od ces bya'o/ /lha'i bu rab tu zhi ba'i dpal gyi rnam par thar pa ni/ thabs kyi tshul dang sgo thams cad kyi sangs rgyas kyi yul yongs su sbyong ba zhes bya'o/ / lha'i (phal chen ka - 14b6) (go to images)

D50
bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas spyan chen po des byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mi 'khrugs pa de la rigs kyi bu khyod ma 'ongs pa'i dus na de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rig pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gs (dkon brtsegs kha - 11b7) (go to images)

D557
'di dag thams cad stong pa ste/ /ma rig pa yi rkyen las byung ba yin/ /'byung ba chen po 'di dag che 'byung min/ /ma byung ba las byung zhing mi 'byung ste/ /gang gi phyir ni 'byung ba mi 'byung ba/ /de phyir 'byung ba che zhes ngas brjod do/ /yod pa min zhing gzhar yang yod min la/ / ma rig (rgyud 'bum pha - 14a5) (go to images)

D95
dpa'i smon lam thams cad shin tu yongs su rdzogs pa/ byang chub sems dpa'i so so yang dag par rig pa thams cad rtogs par khong du chud pa/ byang chub sems dpa'i ting nge 'dzin thams cad la dbang thob pa/ byang chub sems dpa'i dbang thams cad thob pa/ byang chub s (mdo sde kha - 2a5) (go to images)

D152
mi zad pa'i za ma tog rab tu thob pa/ byang chub sems dpa'i ting nge 'dzin dpa' bar 'gro ba la dbang thob pa/ byang chub sems dpa'i so so yang dag par rig pa sems can thams cad tshim par byed pa rjes su thob pa/ byang chub sems dpa'i spyod pa lhun gyis grub pas ng (mdo sde pha - 2b1) (go to images)

D481
las kyi phyag rgya sku yi yin/ /rgya yis rgyas btab dngos po ni/ /gsang bdag gsang ba'i rnal 'byor pa'o/ /rang rig pa yi ngo bo yis/ /ting 'dzin ye shes brtags pa yin/ /lus ngag sems su rnam brtags pa'i/ /bya ba rgyud du rnam brtags pa/ /gsang ba rna (rgyud 'bum ta - 3a3) (go to images)

D6
mi gzigs pa 'am/ mi rig pa 'am/ rnam par mi mkhyen pa cung zad kyang mi mnga' ste/ sangs rgyas bcom ldan 'das thugs rje chen po 'jig rten la phan par zhugs pa/ srung ba gcig pu/ gcig tu dpa' ba/ zla med pa gnyis su mi gsung ba/ zhi gnas dang l ('dul ba tha - 13b6) (go to images)

D340
mongs pa thams cad spangs nas/ dgra bcom pa nyid mngon sum du byas te/ de dgra bcom pa khams gsum pa'i 'dod chags dang bral bar gyur nas/ gser dang bong rdor mnyam pa nam mkha' dang lag mthil du 'dra ba'i sems dang ldan pa tsan dan sbangs pa lta bur bsil bar gyur pa rig pa (mdo sde ha - 4b3) (go to images)

D432
rnams su/ /bde ba'i yid kyis gnas par bya/ /de nas bcom ldan 'das thub pa chen po yongs su rdzogs pa thams cad mkhyen pa zhes bya ba'i ting nge 'dzin la snyoms par zhugs nas rig pa 'di nyid kyi sku dang gsung dang thugs rdo rje las phyung ngo / /nam mkha'i dbying (rgyud 'bum ca - 3b4) (go to images)

D45
kyi rgya mtsho'i dbyings kyi nor bu'i rgyal po'i gtsug pud dang / de bzhin gshegs pa thams cad kyi 'od kyi dkyil 'khor gyis 'grol ba'i nor bu rin po che rab tu bsgrags pa'i gtsug pud dang / nam mkha'i dkyil thams cad dbyer med pa rnam par rig pa'i nor bu rin po ches brgyan pa'i g (dkon brtsegs ka - 5b4) (go to images)

D8
mi shes pa la so so yang dag par rig pa'i tshul khong du chud pa/ mngon par shes pa chen pos rnam par rtse ba/ mngon par shes pa shin tu ma nyams ba/ mnyan par 'os pa'i tshig dang ldan pa/ le lo cing brtson 'grus brtsams pa/ lus dang srog l ('bum ka - 2a3) (go to images)

D9
pa dang 'go ba'i nad dang stong pa nyid dang bdag gi med pa dang yid brtan du mi rung ba dang / gnod par yid la bya'o/ /rnam pa thams cad mkhyen pa nyid dang ldan pa'i sems bskyed pas/ de mi dmigs pa'i tshul gyis/ ma rig pa ni mi rtag par yid la bya'o ma rig (nyi khri kha - 4a1) (go to images)

D127
par rig pa la 'jug pa shes pa dang yi ge dang tshig rab tu dbye ba shes pa dang dngos po rnams las yang dag par 'da' ba dang / sgra yongs su shes pa dang dga' ba rab tu thob pa dang chos kyi dga' ba rjes su myong ba dang drang ba dang / mnyen pa dang shugs drang ba dang gya gyu med pa dang khros gnyer (mdo sde da - 4b1) (go to images)

D64
cad yongs su spang ba'i phyir dang / de dag gi dge ba'i sems rtag par rgyun mi 'chad par bya ba'i phyir shin tu legs par brtags nas yongs su gso bar byed de/ glog thob sems can rnams kyi dbang po dang / spyod pa'i bye brag ni shin tu shes par dka' bar rig par bya ste/ nyan t (dkon brtsegs ca - 4a3) (go to images)

D347
thams cad dang / rnam pa thams cad du sems can thams cad kyi nyams su dpen pa yin par rig par bya'o/ /dge slong dag de bas na 'di skad du bsod nams ltar sems can rnams kyi nyams su dpen pa gzhan ci yang ngas yang dag par rjes su ma mthong ngo zhes nga smra'o zhes bka' stsal (mdo sde aH - 18b1) (go to images)

D8
pa nyid dang ldan pa'i yid la bya ba par/ so so yang dag par rig pa rnams sgom ste/ pa'i tshul gyis so so yang dag par rig pa de dag kyang la/ so so yang dag par rig pa de dag gis kyang rlom sems su byed do// de shes rab ky ('bum ga - 15a6) (go to images)

D845
ltar rdo rje'i rnal 'byor gang zhig dpag med bde gshegs rnams kyis bsten cing bstan pa dang / /byang chub sems dpa' rdo rje mchog 'dzin gsang sngags rig pa kun gyis yang dag brjod gyur pa'i/ /'gyur med mchog gi bde ba rnal 'byor de ni dus kyi 'khor lor blun p (dus 'khor 'grel bshad shrI - 3a3) (go to images)

D44
cig gi cha shas la rnam par spyod pa dang / thams cad mkhyen pa nyid kyi sgo mthong ba mi zad pa dang / so so yang dag par rig pa'i rnam pa gzungs thams cad kyis snang bar byas pa dang ldan pas sangs rgyas kyi mthus byang chub sems dpa' pad mo'i snying po la 'di sk (phal chen ga - 2b3) (go to images)

D374
dbyangs kyi lnga pas sbyar ba yin/ /brgyad cu rtsa gnyis yi ge la/ /dbyangs kyi gnyis par sbyar bar bya/ /chos don 'dod dang thar pa ster/ /dpa' bo rnams la phan 'dod pas/ /rig pa'i rgyal po zhes bshad do/ /dpal khrag 'thung mngon par 'byung ba las sngags btu ba (rgyud 'bum ga - 5a7) (go to images)

D8
tshe/ thabs mkhas pas bdag tu bgyi ba dang bdag gir bgyi ba la gnas pa'i yid kyis/ so so yang dag par rig pa bzhi la gnas na/ de so so yang dag par rig pa bzhi mngon par 'du bgyi ba la spyod kyi/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa la spyod ('bum kha - 7b7) (go to images)

D9
bstan pa zad mi shes pa la so so yang dag par rig pa'i tshul khong du chud pa/ mngon par shes pa chen pos rnam par rtse ba/ mngon par shes pa shin tu ma nyams pa/ mnyan par 'os pa'i tshig dang ldan pa/ le lo med cing brtson (nyi khri ka - 2a4) (go to images)

D544
pa dra ba nA sha ni swA hA/ rig pa chen mo 'di ma bsgrubs su zin kyang rkang gnyis pa dang rkang bzhi pa thams cad kyi rnam par 'tshe ba sel bar byed cing / las thams cad byed par 'gyur ro/ /sbyin sreg gam bzlas pa'am khrus sam sngags mdud dam mngon par bsngags pa'i chu 'thung (rgyud 'bum pa - 5b1) (go to images)

D604
bshad pa de yin no/ /da ni ci ltar rig pa ru/ /sor gdub bsgrub pa sbyor bar bcas/ /cho ga bzhin du gsungs pa dag /mdor ni rab tu bshad par bya/ /mi yi ro khyer 'gro ba na/ /der song nas ni de yi khar/ /gser gyi sor gdub gzhag par bya/ /mkhas pas kh (rgyud 'bum ba - 9b2) (go to images)

D11
btsun pa bcom ldan 'das kyis gsungs pa'i don bdag gis 'tshal ba ltar na/ rang gi mtshan nyid stong pa nyid kyi slad du/ kye ma byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de ni go cha ma mchis pa'i go cha 'tshal bar rig par bgyi lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ 'di ltar gzugs (khri pa nga - 11a5) (go to images)

D343
dang ldan pa/ gcig tu dpa' ba zla med pa/ gnyis su mi gsung ba/ zhi gnas dang lhag mthong la gnas pa/ rig pa gsum snang bar mdzad pa/ bslab pa gsum la legs par bslabs pa/ 'dul ba'i gzhi gsum la mkhas pa/ chu bo bzhi las rgal ba/ rdzu 'phrul (mdo sde aM - 10a2) (go to images)

D8
ni brjod du pa'o// ma rig pa la rang bzhin de/ gang la rang bzhin pa de ni brjod du pa'o// 'du byed la rang bzhin de/ gang la rang bzhin pa de ni brjod du pa'o// rnam par shes pa la rang bzhin de/ gang la rang bzhin pa de ni brjod ('bum a - 2b7) (go to images)

D8
ltar na 'jigs pa rnam par dag pa dang / yid kyi 'dus te reg pa'i rkyen kyis tshor ba rnam par dag pa dang / rnam pa thams cad mkhyen pa nyid rnam par dag pa 'di la gnyis su de gnyis su byar so so ma yin tha dad do// so so yang dag par rig pa ('bum nya - 53b3) (go to images)

D159
ldan pa'i rgyal por rig par bya ste/ bcu gang zhe na/ 'di lta ste/ chos 'dod pas lus la mi lta zhing srog la mi lta ba dang / 'khor ba la skyo ba'i yid dang ldan pa dang / khyim na gnas pa la skyon mang bar sems pa dang / dngos po thams cad la mi lta ba'i yid dang l (mdo sde ba - 11b5) (go to images)

D836
mnyes shing ma rig pa brgyad khri bzhi stong 'dul bar mkhyen to/ /mkhyen nas ma rig pa grol bar mdzad pa dang zhe sdang rnam par grol bar dgyes te/ de dag mnyam pa chen po'i rang bzhin gyis 'dul ba'i thabs su sgrol ba dang / dbang gi rigs kyi sbyor bas ra (rnying rgyud ga - 10a7) (go to images)

D3
pa las 'dod chags dang bral ba/ bong ba dang gser du mnyam pa/ nam mkha' dang lag mthil du mtshungs pa'i sems dang ldan pa/ tsan dan bzhag pa lta bu rig pas sgo nga'i sbubs dral bar gyur cing / rig pa dang / mngon par shes pa dang / so so yang dag par rig pa ('dul ba nya - 26a5) (go to images)

D8
su byar do// tshe dang ldan pa sha ra dwa ti'i bu/ so so yang dag par rig pa pa'i phyir/ byang chub sems dpa' sngon gyi mthar so// so so yang dag par rig pa stong pa nyid kyi phyir/ byang chub sems d ('bum nga - 16b4) (go to images)

D172
'jig rten gyi khams tshad med grangs med par dbyangs kyis rig par byed do/ /dbyangs kyis ji lta ba de bzhin du 'od dang skus kyang de bzhin no/ /'jam dpal de ltar shes rab chen po las byung ba snying rje chen pos yongs su bsgos pa/ thabs mkhas pa dang smon lam gyis bskyed (mdo sde ma - 4b3) (go to images)

D113
gyi yang ches pha rol tu gyur pa de'i tshe de'i dus na/ de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rig pa dang zhabs su ldan pa bde bar gshegs pa 'jig rten mkhyen pa skyes bu 'dul ba'i kha lo sgyur ba bla na med pa lha dang mi rnams kyi st (mdo sde ja - 8a1) (go to images)

D724
ma can 'di ni mthu chen po thob pa gnod sbyin thams cad 'gugs par byed pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po bklags pa tsam gyis gdug pa dang 'jigs pa thams cad las srung ba'o/ /de nas 'di sgrub pa'i thabs brjod par bya ste/ sngar gsungs pa'i r (rgyud 'bum tsha - 2a5) (go to images)

D490
med pa'o/ /chos thams cad spros pa med pa'i phyir chos thams cad spros pa med pa'o/ /shes rab kyi pha rol tu phyin pa spros pa med pa'i phyir shes rab kyi pha rol tu phyin pa spros pa med par rig par bya'o/ /'jam dpal gang la la shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i tshul 'di nyan pa dan (rgyud 'bum tha - 5a6) (go to images)

D3
bo khyed gnyis nu ma gcig la gsol gsol ba'i mched lags na gang gi slad du khyod ni des shing 'grogs na bde ba lags la/ khyod kyi gcung po 'di ni gtum zhing gzu lums dang / drag shul can lags pa 'di la rgyu ci mchis/ nyi zlas smras pa/ sru 'dis khyim gyi rig pa ma ('dul ba cha - 32b1) (go to images)

D181
mkhyen pa nyid dang yang nye bar 'gyur te/ gang gi tshe sbyin pa chung ngu yang dpag tu med par byed pa 'di ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i thabs la mkhas pa yin par rig par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ rnam pa thams cad mkhyen pa nyid dpag tu med pa'i phyir ro/ /tshe dang ldan p (mdo sde tsa - 4a6) (go to images)

D686
thams cad 'phrog pa/ gdug pa thams cad 'joms pa/ rgyal po mnyes par byed pa/ rnam par thar pa dang dul ba'i grong khyer nyid de/ dge bsnyen rnams kyi mchog tu skyid pa/ dge bsnyen ma rnams kyi dga' ba 'phel bar byed pa/ rig pa'i rgyal po'i yon tan rmad du byung ba'i d (rgyud 'bum tsa - 2b4) (go to images)

D10
dang / stobs bcu dang / mi 'jigs pa rnams dang / so so yang dag par rig pa rnams dang / sangs rgyas kyi chos ma 'dres pa rnams skye bar 'gyur ro/ /kun dga' bo de bas na/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyid pha rol tu phyin pa 'di dag dang / sangs rgyas kyi ch (khri brgyad stong pa kha - 3a2) (go to images)

D44
chos kyi dkyil 'khor rnam par dag pa'i blo gros la rten pa/ thams cad du rjes su song pa'i rig pa rnam par phye bas 'byung ba bstan pa la brtson pa/ dus gsum gyi dbyings su ma 'dres pa'i sangs rgyas kyi yul dang ldan pa/ bsod nams mi zad pa'i rgya mtsho las byung ba'i sems dang ldan pa/ ye she (phal chen a - 5b1) (go to images)

D13
rten mgon/ /rig sngags 'di bslabs sman pa'i rgyal po bla med gyur/ /gang dag phan dang snying rjer bcas pa spyad spyod pa/ /rig sngags 'di la bslabs nas mkhas pa byang chub reg /'dus byas bde dang 'dus ma byas bde gang yin pa/ /bde ba de kun 'di las 'byung bar rig par by (shes rab sna tshogs ka - 4b3) (go to images)

D119
pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob par mi 'gyur ro/ /gzugs dang gzugs kyi mtshan nyid gnyi ga ma nges pa'o/ /dri dang / ro dang / reg bya'i mtshan nyid dang / skye ba'i mtshan nyid nas ma rig pa'i mtshan nyid kyi bar dang / phung po dang / khams dang / skye mched (mdo sde ta - 5a2) (go to images)

D8
cing gnyis su byar do// rnam par shes pa'i khams kyi de bzhin nyid gang yin pa dang / rnam pa thams cad mkhyen pa nyid kyi de bzhin nyid gang yin pa de ni de bzhin nyid gcig pa ste/ gnyis su cing gnyis su byar do// ma rig pa ('bum tha - 4a3) (go to images)

D142
'das pa dang / yul du rnam par brtag pa thams cad las shin tu 'das pa dang / rnam par rig par rnam par brtag pa thams cad las shin tu 'das pa dang / nyon mongs pa thams cad dang shes bya'i sgrib pa thams cad kyi gnas med pa'i phyir te/ de'i phyir rnam par mi rtog pa'i d (mdo sde pa - 3b3) (go to images)

D119
nam mkha' dang mnyam pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa/ mkhyen pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gshegs pa/ 'jig rten rig pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba/ lha dang mi rnams kyi ston pa san (mdo sde nya - 15b2) (go to images)

D301
myos par 'gyur ba bag med pa'i gnas spangs te/ 'bru'i chang dang / sbyar ba'i chang myos par 'gyur ba bag med pa'i gnas las slar ldog par byed do/ /srog mi gcod dang ma byin mi len dang / /mi smra dang chang la mi brkam dang / /'khrig pa'i mi tshangs spyod pa spong ba 'di/ / (mdo sde sa - 8b3) (go to images)

D1
sbyin pa dang / len pa la mkhas pa'i bram ze rig byed dang rig byed kyi yan lag gi pha rol du son pa/ me lta bu'i shes pas rang gi smra ba gsal bar byed pa/ gzhan gyi smra ba tshar gcod nus par gyur to// des phas rig pa'i gnas thams cad sl ('dul ba ka - 15a1) (go to images)

D1
bskal pa bzang po 'di nyid la skye dgu'i tshe lo nyi khri thub pa na ston pa de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rig pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gshegs pa 'jig rten mkhyen pa skyes bu 'dul ba'i kha lo sgyur ba bla na med pa/ lha dang mi rnams kyi st ('dul ba kha - 7a7) (go to images)

D8
par 'gyur ro// so so yang dag par rig pa bzhi stong zhes bya bar rnam par rtog par 'gyur/ stong pa nyid so so yang dag par rig pa bzhi zhes bya bar rnam par rtog par 'gyur ro// so so yang dag par rig pa bzhi mtshan ma ces by ('bum ca - 16b4) (go to images)

D99
lta ba'i zag pa shes pa 'gog pa shes pa dang / lta ba'i zag pa shes pa 'gog par 'gyur ba'i lam shes pa yang dag pa ji lta ba bzhin rab tu mkhyen to/ /ma rig pa'i zag pa shes pa yang dag pa ji lta ba bzhin rab tu mkhyen te/ ma rig pa'i zag pa shes pa kun 'byung ba shes pa dang / ma rig pa'i zag pa shes p (mdo sde ga - 5a5) (go to images)

D8
par dag pa ste/ de ltar na mthong ba po rnam par dag pa dang / rnam par shes pa'i khams rnam par dag pa 'di la gnyis su de gnyis su byar so so ma yin tha dad do// bdag rnam par dag pa gang yin pa de ni/ ma rig pa rnam par dag pa/ ma rig pa rnam par dag pa ('bum ja - 23a7) (go to images)

D846
bdag po la sogs lha dang klu/ /gnod sbyin dri za lto 'phye lha ma yin/ /gser 'dab grul bum srin po mi'am ci/ /'byung po sha za yul bdag 'dre la sogs/ /cang shes snying rje'i lam du zhugs dgu dang / /rig pa'i lcags kyus zin pa kun gson c (gzungs 'dus e - 2a6) (go to images)

D8
ma rig pa so// 'du byed so// rnam par shes pa so// dang gzugs so// skye mched drug so// reg pa so// tshor ba mi so// sred pa so// len pa so// s ('bum da - 6b3) (go to images)

D450
sogs/ /rnams kyis zhus shing gsol btab ni/ /de nas bcom ldan 'das la zhus/ /ma rig pa dang sems byung dang / /sems zhes bgyi ba ji ltar lags/ /de skad ces ni gsol p (rgyud 'bum cha - 1b4) (go to images)

D243
ma rig pa mi ldang / skye ba'ang med/ ldang ba'ang med na/ mya ngan las 'das pa'ang med de/ de ni gtsang gdang ba yin no/ /de ni mchog tu dga' ba'i sman yin no/ /byang chub sems dpa' nam mkha' mdzod kyis sangs rgyas la gsol pa/ bcom ldan 'das yang dag par gs (mdo sde za - 2b7) (go to images)

D8
smon pa pa dang / mngon par shes pa drug dang / ting nge 'dzin thams cad dang / gzungs kyi sgo thams cad dang / de bzhin gshegs pa'i stobs bcu dang / 'jigs pa bzhi dang / so so yang dag par rig pa bzhi dang / sangs rgyas kyi ch ('bum cha - 2b6) (go to images)

D417
reg med reg pa po yang med/ /sems med sems las byung ba'ang med/ /skyed byed ma dang sring mo nyid/ /rnal 'byor rig pas rtag tu mchod/ /gar ma tshos ma rdo rje ma/ /gdol ma de bzhin bram ze mo/ /thabs dang shes rab cho ga yis/ /de nyid rig pas rtag tu mchod/ /ji ltar bye ba (rgyud 'bum nga - 6a2) (go to images)

D455
de yang rig pa 'dzin pas sgrub ste dam tshig dang ldan pas so/ /de yang bla ma la gus shing / /yi dam dkon mchog la dad cing / /byang chub sems dang sdom pa dang / /lha dang sngags la gus pa dang / /rgyun tu rnal 'byor dang ldan te/ /rgyud don don la brtson (rgyud 'bum ja - 4b6) (go to images)

D1
ba lhags so zhes smras pa gang yin pa de yang so so rang gis rig par bya ba yin pas ci lhags sam ma lhags rtogs shig/ bdag gi lan bu zhig go zhes gang smras pa de yang khyod kyis so so rang gis rig par bya ba yin pas ci zhig gam ma zhig rtogs shig/ khyim nas dpal b ('dul ba nga - 10a3) (go to images)

D746
@##/ /rgya gar skad du/ /Ar+ya bid+yA ut+ta ma ma hA tan+t+ra/ bod skad du/ 'phags pa rig pa mchog gi rgyud chen po/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams (rgyud 'bum za - 1b1) (go to images)

D106
dbang sgyur ba'i rnam par rig pa shin tu rnam par rig pa'i mtshan nyid/ de bzhin gshegs pa'i gnas/ byang chub sems dpa' dpag tu med pa'i dge 'dun rjes su dong ba/ lha dang klu dang g (mdo sde ca - 1b5) (go to images)

D60
dang ldan pa/ tshangs pa tshangs pa'i 'khor dang ldan pa/ sdig bsal ba'i chos can sdig bsal ba'i chos can gyi 'khor dang ldan pa/ rig pa can rig pa can gyi 'khor dang ldan pa/ khrus byas pa khrus byas pa'i 'khor dang ldan pa/ sgrogs pa po sgrogs pa po'i ' (dkon brtsegs nga - 2a1) (go to images)

D7a
'dun gyi zhal ta ba gang gis chos ma yin pa la ni chos su brjod/ chos la ni chos ma yin par brjod pa'i chos de gnyis dang ldan pa ni byis pa glen pa mi gsal ba mi mkhas pa skyes bu dam pa ma yin par rig par bya ste/ bdag nyid dregs pa ma spangs pas kha na ma tho ba dang bcas p ('dul ba pa - 25b6) (go to images)

D101
dus ni khyod kyis deng bstan to/ /mi g.yo go 'phang zhi ba thob snyam bgyid/ /de ring byang chub la ni mchis snyam bgyid/ /bdud dpung bcas pa rab tu bcom snyam bgyid/ /de ring rig pa rjes su thob snyam bgyid/ /rgyal bas gang gis 'dus byas stong gzigs pa'i/ / bla me (mdo sde nga - 11b6) (go to images)

D3
byar rung ba na'o// dge slong dag ces bya ba ni chos 'di pa dag go// snga na 'khod pa zhes bya ba ni snga na gnas par ro// shes bzhin du zhes bya ba ni de rang gis rig par gyur pa'am/ gzhan dag gis bstan pas so// phyis 'ongs nas zhes bya ba ni de'i 'og tu 'ongs nas so// su la gnod pa zhes b ('dul ba ja - 30a4) (go to images)

D56
dbu re re la yang zhal stong stong du gyur/ zhal re re la yang ljags stong stong du gyur la/ de bzhin gshegs pa de dag thams cad stobs bcu dang ldan par gyur/ mi 'jigs pa bzhi dang / de bzhin gshegs pa'i so so yang dag par rig pa bzhi dang / chags pa med pa (dkon brtsegs ga - 5a1) (go to images)

D9
dag par rig pa bzhi dang / byams pa chen po dang snying rje chen po dang / sangs rgyas kyi chos ma 'dres pa brgyad la yongs su 'dris par bgyi/ ji ltar sangs rgyas kyi chos ma 'dres pa rnams bsgom par bgyi/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rab 'byor 'di la (nyi khri ga - 7a4) (go to images)

D479
rdo rje rig pa 'dzin par 'gyur/ /zla ba'i dbyibs steng 'dug gnas nas/ /rdo rje rin chen rab bsgoms na/ /bdag nyid bdag pa ji srid 'dod/ /de srid skad cig lding bar 'gyur/ /zla ba'i dbyibs kyi steng 'dug nas/ /rdo rje pad ma la gnas par/ /bsgoms na rdo rje spyan gyis n (rgyud 'bum nya - 29a5) (go to images)

D8
rnam par shes pa'i khams ma yin no// ma rig pa'i tshad pa gang yin pa de ni/ ma rig pa ma yin no// 'du byed kyi tshad pa gang yin pa de ni/ 'du byed ma yin no// rnam par shes pa'i tshad pa gang yin pa de ni/ rnam par shes pa ma yin no ('bum ta - 2b6) (go to images)

D7
slong gang dge slong rnams dang lhan cig bslab pa mtshungs par zhugs pas bslab pa ma phul/ bslab pa nyams par ma byas par mi tshangs par spyod pa 'khrig pa las byung ba'i chos bsten na/ tha na dud 'gro'i ('dul ba na - 1b5) (go to images)

D496
dkyil 'khor rgyun mi gcod pa nas brtsams te/ bstan pa gnas par mdzad pa dang theg pa chen po bla na med pa'i spyod pa rgyun mi 'chad par 'gyur ba dang / ci lta ba bzhin du rnam par rig par bya ba dang / ci tsam du byang chub sems dpa' kun tu bzang pos byin gyis b (rgyud 'bum da - 4a5) (go to images)

D231
su sangs rgyas kyi zhing 'di nas 'jig rten gyi khams gang gA'i klung gi bye ma snyed 'das pa na/ pad ma can zhes bya ba'i 'jig rten gyi khams de na/ pad ma'i spyan zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rig pa dang rkang par ldan pa/ bde bar gshegs (mdo sde wa - 4a3) (go to images)

D4
par 'gyur la/ ma rig pa'i mun nag ni mthu che bar 'gyur/ sgrub par byed pa ni yongs su nyams par 'gyur te/ sgrub pa po dag med na yun mi ring bar 'jig rten 'di na snang ba med par 'gyur bas de'i phyir 'phags ma dag bag yod pas rnal 'byor du bya'o// de bzhin gshegs ('dul ba ta - 2b6) (go to images)

D287
ni 'di yin no/ /dge slong de nub kyi ba lang spyod kyi gling la yang dag pa ji lta ba bzhin so sor brtags nas/ nang gi so sor rig par byed do/ /de nas yang dge slong las kyi 'bras bu rnam par smin pa shes pa de/ shar gyi lus 'phags gling la rtog par byed de/ des thos p (mdo sde ra - 5b7) (go to images)

D686
phyogs gang du snying po 'di spyod pa'i sa phyogs der/ dbang phyug dang / dbang phyug chen po dang / tshangs pa la sogs pa lha'i bu khri nyis stong bsrung ba dang / bskyab pa dang / sba ba'i slad du gnas par rig par bgyi lags so/ /bcom ldan 'das gang na don yod pa'i p (rgyud 'bum ma - 2a5) (go to images)

D831
thams cad kyi thugs gsang ba'i ye shes don gyi snying po khro bo rdo rje'i rigs kun 'dus rig pa'i mdo rnal 'byor grub pa'i rgyud ces bya ba theg pa chen po'i mdo/ bcom ldan 'das dpal s (rnying rgyud kha - 1b2) (go to images)

D946
tshigs su bcad pa ni 'phags/ khyu mchog dang seng ge'i sgra ni sgrogs/ ma rig pa'i mun pa ni kun tu bsal/ bskal pa bye ba khrag khrig 'bum phrag grangs med dpag tu med par sbyin pa dang / tshul khrims dang / bzod pa dang / brtson 'grus dang / bsam gtan dang / shes r (gzungs 'dus waM - 3b6) (go to images)

D287
pa dang ldan pa rnams la mngon par rtse bar byed do/ /rig pa dang las rnams thams cad kyi bde ba rab tu 'phel ba dang ldan pa'i nags tshang tshing rnams dang gzhan yang rdo rje dang bai DUr+ya dang in dra nI la dang shel gyi rang bzhin gyi brag rnams cha shas dang cha shas su phye ba'i 'od zer rnams (mdo sde sha - 2b2) (go to images)

D10
phyag bgyi ba dang / bsnyen bkur bgyi ba dang / byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de dag kyang phal cher gzhon nur gyur pa/ gzungs dang so so yang dag par rig pa rab tu thob pa/ ting nge 'dzin dang / snyoms par 'jug pa thams cad la dbang thob pa de dag blta ba'i slad d (khri brgyad stong pa ka - 7b6) (go to images)

D510
cad kyang de bzhin gshegs pa 'od zer dam pa'i rgyal mtshan gyi sngon gyi smon lam gyi mthu dang / byang chub snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs sngags rig pa'i byin rlabs las byung ba sha stag go/ /de nas pa tha ri'i grong khyer gyi skye bo'i tshogs thams cad shin tu ngo mtshar bar gyur nas phan tshun (rgyud 'bum na - 10b5) (go to images)

D752
rje'i dmag dpon chen po rnams dang / dmag skyong rnams dang / sa skyong rnams dang / rdo rje rig pa'i rgyal po yang dag pa dang / yang dag pa ma yin pa yang dag par rtogs pa rnams dang / rdo rje'i yul rnams dang / rdo rje rnam par 'dren rnams dang lhan cig tu rdo rje gzhon nu'i gdon rnams dang / (rgyud 'bum wa - 2b5) (go to images)

D6
sangs rgyas bcom ldan 'das rnams la mi mkhyen pa dang / mi gzigs pa dang / mi rig pa dang / rnam par mi rig pa cung zad kyang mi mnga' ste/ bcom ldan 'das kyis dgongs pa/ dge slong ka t+ya'i bu chen po longs spyod dang longs spyod kyi mchog rnams don du gnyer ba ma yin mo ('dul ba da - 15b5) (go to images)

D287
rnams so sor rig par bya'o/ /ji ltar de dag rnams kyis gson pa dang nad med pa dang lang tsho rnams 'joms par byed pa nges pa kho nar 'byung bar 'gyur ro/ /ma 'ongs pa na 'chi bdag gi dus de byung bar gyur pa na/ bzlog pa'i thabs ni rnam pa gsum yin pa las 'di lt (mdo sde la - 14b6) (go to images)

D340
du 'dra ba'i sems dang ldan pa/ tsan dan sbangs pa lta bur bsil bar gyur pa/ rig pas sgo nga'i sbubs bcom pa/ rig pa dang mngon par shes pa dang / so so yang dag par rig pa thob pa/ srid pa'i rnyed pa dang / chags pa dang / bkur sti la mi lta ba/ dbang po dang / nye dbang (mdo sde a - 3a5) (go to images)

D133
su sdud pas tshogs kyi ston pa rnams su 'gyur ba dang / sems can thams cad kyis mi bskyod pa rnams su 'gyur ba dang / bdud thams cad kyis gdul dka' ba rnams su 'gyur ba dang / chos thams cad shin tu nges par shes pas so so yang dag par rig pa thob pa rnams (mdo sde na - 5b7) (go to images)

D80
skye ba zhes bya ba de ni 'ong ba med pa'i gzhi yin no/ /skye ba zhes bya ba de ni 'gro ba med pa'i gzhi yin no/ /skye ba zhes bya ba de ni skye ba med pa'i gzhi yin no/ /skye ba zhes bya ba de ni dmigs pa med pa'i gzhi yin no/ /skye ba zhes bya ba de ni rnam par rig pa med pa'i gzhi yin no/ / skye b (dkon brtsegs cha - 2b3) (go to images)

D12
pa dang / rjod par byed pa dang / gsal bar byed pa dang / yang dag par gsal bar byed pa de dag thams cad ni de bzhin gshegs pa'i skyes bu'i mthu yin par rig par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pas chos gang bstan pa'i chos bstan pa de la slob pa na (sher phyin brgyad stong pa ka - 2a5) (go to images)

D360
dbang po bsam pa rig pa mchog /bcom ldan 'das kyi ye shes sku/ /gtsug tor chen po'i tshig gi bdag /'jam dpal ye shes sems dpa' yi/ /ye shes sku ste rang byung ba/ /don zab don ni rgya che zhing / /don chen mtshungs med rab zhi ba/ /t (rgyud 'bum ka - 2a4) (go to images)

D220
pa dang / shes rab kyi dbang po med pa dang / rig pa med pa dang / ma rig pa med pa dang / grol ba med pa dang / ma grol ba med pa dang / rnam par grol ba med pa dang / 'bras bu med pa dang / 'bras bu thob pa med pa dang / mthu med pa dang / mthu chung ba med pa dang / bag ts (mdo sde dza - 7b2) (go to images)

D2
pa gdon gyis/ khyed cag su la ltung ba yod pa des mthol cig/ ltung ba med na cang ma smra zhig/ cang mi smra na bdag gis tshe dang ldan pa dag yongs su dag par rig par bya'o// ji ltar so sor dris nas dge slong gis lan btab pa de bzhin du dge slong gi 'khor 'di lta bur yang lan gs ('dul ba ca - 3a3) (go to images)

D238
dge 'dun chen po phal cher dgra bcom pa/ so so yang dag par rig pa thob pa/ gnyis ka'i cha las rnam par grol ba sha stag dang / byang chub sems dpa' sems dpa' chen po shin tu rna (mdo sde zha - 1b5) (go to images)

D94
grol bar 'dod pa rnams kyi rig pa'o/ /rtsed mo don du gnyer ba rnams dang bar byed pa'o/ /nyan pa'i bsam pa can rnams kyi rgya mtsho'o/ /ting nge 'dzin thob pa rnams kyi ri rab bo/ /mig la dga' ba rnams kyi dbang po'o/ /blta 'dod pa rnams kyi bkod pa'o/ /sems dang l (mdo sde ka - 7a3) (go to images)

D269
gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas byang chub sems dpa' 'dul ba zhes bya ba da ltar bzhugs te 'tsho zhing gzhes so/ /gzhon nu de bzhin gshegs pa de'i sangs rgyas kyi zhing ni mi gtsang ba med pa/ 'khrig pa med pa/ bud med med pa/ ts (mdo sde ya - 9b7) (go to images)

D10
thar pa brgyad dang / mthar gyis gnas pa'i snyoms par 'jug pa dgu dang / de bzhin gshegs pa'i stobs bcu dang / mi 'jigs pa bzhi dang / so so yang dag par rig pa bzhi dang / snying rje chen po la sgom zhing / chos kyi 'khor lo bskor bar gyur la/ sprul pa des kyang sems can dp (khri brgyad stong pa ga - 7a3) (go to images)

D1
bskur ro// rig pas ma rig bcom nas ni// phung po skye zhing 'jig pa can// g.yul gyi rtse mo rgal te nga // skye dgu byang chub phyir sangs rgyas// gang gi skye dgu gnod byed pa// 'jig rten chom rkun chen po gsum// 'dod chags zhe sdang gti mug rnams// de kun nga yi ('dul ba ga - 45a2) (go to images)

D110
ba'i sangs rgyas kyi zhing 'di na 'dod pa dang / gzugs dang / gzugs med pa dang / 'du shes med pa'i sems can du gtogs pa'i gzugs sred pa dang / ma rig pa dang / ting nge 'dzin gyi 'bras bu ye shes kyi mes rnam par bsregs te gnas gyur pa'i phyir (mdo sde cha - 3a1) (go to images)

D120
par mi bgyid pa dang / rig pa'i gnas gzhan dag la yang de bzhin du sbyar ro/ /bcom ldan 'das dper gsol na byis pa 'am/ rgan po 'am/ nad pa la la zhig lam bzang po las gol te/ lam ngan par mchis na shin tu sdug bsngal bar 'gyur ba de bzh (mdo sde tha - 29a6) (go to images)