Images viewer
Category
Collection
Set
Volume
Page
R Ragya Kanjur

images from
report an error
Image viewer for the dPe bsdur ma


(Collection: R Ragya Kanjur - Set: MW2PD17098 - Volume: I2PD17362 - Section: gzungs - image: 147a)

⮜ 146b - 147b ⮞


Texts on this page

rKTs-K726
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ārya-yaśovatī-dhāraṇī
rKTs-K567
bklags pas grub pa bcom ldan 'das ma 'phags pa sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo
siddhapaṭhitabhagavatī-āryāṅguli-nāma-vidyārāja