Images viewer
Category
Collection
Set
Volume
Page
R Ragya Kanjur

images from
report an error
Image viewer for the dPe bsdur ma


(Collection: R Ragya Kanjur - Set: MW2PD17098 - Volume: I2PD17354 - Section: rgyud - image: 117a)

⮜ 116b - 117b ⮞


Texts on this page

rKTs-K554
rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo
mahāmāyūrīvidyārājñī
rKTs-K555
'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba
ārya-māyūrīvidyāgarbha-nāma