CLOSE WINDOW

J854
བོད་ཡིག

dz+nyA nA~M me ku ru ku ru bi g+ha na ta thA ga tA s+ya/ sa ma ya ma nu sma ra/ hi hi hi hi/ dz+nyA dz+nyA dz+nyA dz+nyA hU~M hU~M phaT/ pha rol du phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs/ rdzogs so// // skar// pha rol tu phyin pa bcu'i snying po 'di lan cig

CLOSE WINDOW