CLOSE WINDOW

J700
བོད་ཡིག

sgra bsgyur gyi lo ts+tsha ba 'gar shes rab 'byung gnas zhes bya bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// // na mo rat+na tra yA ya/ na maH Ar+yA ba lo ki te shwa rA ya/ bo d+hi satwA ya/ ma hA satwA ya/ ma hA kA ru Ni kA ya/ tad+ya thA/ oM a ka Te/ bi ka Te/ ni ka Te/ ka taM ka Te/ ka ro Te/ ka ro Ta/ bIr+ye swA hA/ bcom ldan 'das de'i spyan sngar ba'i lci ba sa la ma lhung bas so sor maN+Dal brgyad byas la maN+Dal re re la lan bcu gsum gyi bar du bzlas la/ lci ba lhag ma la sngags bzlas te nad pa la nye bar byugs na nad thams cad zhi bar 'gyur ro/ /gal te nyi ma bdun nam/ bcu gsum mam/ nyi shu rtsa gcig gis 'grub ste/ mtshams med pa lnga byas pa ni ma yin no/ /de ltar ma grub na bdag gis mtshams med pa lnga byas par 'gyur ro/ /seng ge sgra'i gzungs rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang / klogs skya shes rab brtsegs kyis bsgyur

CLOSE WINDOW