CLOSE WINDOW

J599
བོད་ཡིག

/mtshams med pa lnga byang bar 'gyur ro/ /bltas ngan pa thams cad kyang mi sdig go/ pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs rdzogs so// // dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /sbyin pa'i snying po 'di lan cig thos pas sbyin pa thob par 'gyur ro/ /oM na ma s+t+rai b+ha ga ba ti dA nA d+hi pa te swA hA/ tshul khrim kyi snying po 'di lan cig thos pas tshul khrim thob par 'gyur ro/ / na maHsarba ta thA ga ta nA~M/ ma hA ka nA da ma kA nA~M/ na mo b+ha ga t+ye/ shI la pa ri purna sha ri yai shA la ma me/ swA d+ha ya swa d+ha ya/ kin tiSh+Ta sa bud d+ho b+ha ga ban d+harma s+ya/ sa ma dz+nyA na pa ya ti swA hA/ bzod pa'i snying po 'di lan cig thos pas bzod pa thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA ya/ a tsin ta go tsa ya/ na mo sh+ShA na yai ba hu b+h+yiH/ ta thA ga ta na b+hu ta kro Ti b+hi ba ri ba ra ti ta yai rak+ShaM ku ru tu ru tu ru sa ma ya ma nu sma ra shAkya mu ni sarba ta thA ga ta ma a pA ra mi tA dz+nyA na go tsa ro dz+nyA nA pa ya ti swA hA/ brtson 'grus kyi snying po 'di lan cig thos pas brtson 'grus thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga ta nA~M/ ma tsin t+ya bi sha ya nA~M/ na mo stu te b+ha ga ba te bIr+ya pA ra mi tA/ bI r+yan ku ru bIr+ye bIr+ye/ ma hA bI r+ya ta thA ga ta/ sarba dz+nyA na pa ta ya ti swA hA/ bsam gtan gyi snying po 'di lan cig thos pas bsam gtan thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga ta nA~M/ oM bi ma le/ na ra ma le/ d+h+yA ni d+h+yA ne/ d+h+yA na pri ye hU~M phaT/ shes rab kyi snying po 'di lan cig thos pas shes rab thob par 'gyur ro/ / na maH ta thA ga ta ya/ a pa ri mi tA dz+nyA na go tsa ra ya/ na mo b+ha ga ba te/ dz+nyA na pA ra mi ta yai/ dz+nyA nAM mi ku ru ku bi gA na ta s+ya/ sa ma ya ma nu sma ra/ hi hi hi hi/ dz+nyA dz+nyA dz+nyA dz+nyA/ hU~M hU~M phaT/

CLOSE WINDOW