CLOSE WINDOW

J530
བོད་ཡིག

/'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// // @#/ /rgya gar skad du/ Ar+ya ma yu ra bi d+yA gar b+he nA ma/ bod skad du/ 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba/ bcom ldan 'das rma bya chen mo la phyag 'tshal lo/ /sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ /chos la phyag 'tshal lo/ /dge 'dun la phyag 'tshal lo/ /dgra yis 'jigs pa 'am/ 'thab rtsod kyis 'jigs pa 'am/ bgegs kyis 'jigs pa 'am/ dus ma yin par 'chi bas 'jigs pa 'am/ sbrul gyis 'jigs pa 'am/ gcan zan gyis 'jigs pa 'am/ dug gis 'jigs pa 'am/ mes 'jigs pa 'am/ chus 'jigs pa 'am/ rlung gis 'jigs pa 'am/ 'jigs pa thams cad kyi nang na 'dug na 'di yid la bya'o/ /rlung las gyur pa 'am/ mkhris pa las gyur pa 'am/ bad kan las gyur pa 'am/ 'dus pa las gyur pa 'am/ gdon gyis zin tam/ rims kyis btab pa 'am/ dug 'thungs sam/ nad thams cad kyi nang na 'dug na 'di yid la bya'o/ /na mo b+ha ga ba te/ iT+Ti T+TA ya/ in+d+ra go mi si kA ya/ A sha ne/ pA sha ne/ pA pa ni kU le/ ka pi la mit+te/ i le mit+te swA hA/ gsang sngags kyi gzhi rnams grub par gyur cig /nA rA ya ni/ pA rA ya ni/ ha ri tA li/ kun tA li/ i li mi sti/ ki li ti li mi sti swA hA/ rig sngags kyi gzhi rnams grub par gyur cig /ha ha/ hi hi/ hU hU/ kha rA/ ma rA/ kha hi/ kha hi/ hU~M hU~M/ phaT phaT swA hA/ bdag la srungs shig /srungs shig /lo brgya 'tsho bar gyur cig /ston brgya mthong bar shog shig /lan nyi shu rtsa gcig brjod de gtor ma ri mthon po la btang bar bya'o/ /des thams cad zhi zhing bzlog par 'gyur ro/ /rma bya'i snying po rig pa dang bcas pa/ rdzogs s+ho// //

CLOSE WINDOW