CLOSE WINDOW

H751
བོད་ཡིག

pha rol tu phyin pa drug gi snying po rdzogs so// //dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /sbyin pa'i snying po 'di lan cig thos pas sbyin pa thob par 'gyur ro/ /oM na ma s+t+rai b+ha ga ba ti dA nA d+hi pa ta ye swAhA/ tshul khrims kyi snying po 'di lan cig thos pas tshul khrims thob par 'gyur ro/ /na ma sarba ta thA ga tA nAM/ ma hA kA nA da ma kA nAM/ na mo b+ha ga ba t+yai/ shI la pa ri pur+Na shi re ye shI laM me/ sA d+ha ya sA d+ha ya/ kin tiSh+Tha saM bud+d+ho b+ha ga ban d+harma s+ya/ sa mA dz+nyA na pa ya ti swAhA/ bzod pa'i snying po 'di lan cig thos pas bzod pa thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA ya/ a tsin+ta go tsar+ya/ na ma k+Shan+tI ye ba hu b+hiH/ ta thA ga ta na b+hu ta ko Ti b+hi ba ri brti ta ye rak+ShaM ku ru tu ku ru tu sa ma ya ma nu sma ra/ shAkya mu ni sarba ta thA ga tA nAM a pa ri mi tA dz+nyA na go tsa ro dz+nyA na pa ya taM swAhA/ brtson 'grus kyi snying po 'di lan cig thos pas brtson 'grus thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ ma tsin t+ya bi shA ya nAM/ na mo stu te b+ha ga ba te bIr+ya pA ra mi tA/ bIR+Ya na ku ru bIr+ye bIr+ye/ mahA bIr+ya ta thA ga ta/ sarba dz+nyA nA pa ya ti swAhA/ bsam gtan gyi snying po 'di lan cig thos pas bsam gtan thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA naM/ oM bi ma le/ nirma le/ d+h+ya ni d+h+ya ne/ d+h+ya na pri ye hUM phaT/ shes rab kyi snying po 'di lan cig thos pas shes rab thob par 'gyur ro/ /na maHta thA ga ta ya/ a pa ra mi tA dz+nyA na go tsa rA ya/ na mo b+ha ga ba te/ dz+nyA na pA ra mi tA ye/ dz+nyA nAM me ku ru ku ru bi gAn ta thA ga ta s+ya/ sa ma ya ma nu sma ra/ hi hi hi hi/ dz+nyA dz+nyA dz+nyA dz+nyA/ hUM hUM phaT/ pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs

CLOSE WINDOW