CLOSE WINDOW

H533
བོད་ཡིག

dA na shI la dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phag pa// //rgya gar skad du/ AR+ya ma yU ra bid+yA gar+b+he nA ma/ bod skad du/ 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying zhes bya ba/ bcom ldan 'das rma bya chen mo la phyag 'tshal lo/ /sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ /chos la phyag 'tshal lo/ /dge 'dun la phyag 'tshal lo/ /dgras 'jigs pa'am/ 'thab rtsod kyis 'jigs pa'am/ bgegs kyis 'jigs pa'am/ dus ma yin par 'chi bas 'jigs ba'am/ sbrul gyis 'jigs pa'am/ gcan gzan gyis 'jigs pa'am/ dug gis 'jigs pa'am/ mes 'jigs pa'am/ chus 'jigs pa'am/ rlung gis 'jigs pa'am/ 'jigs pa thams cad kyi nang na 'dug na'ang yid la bya'o/ /rlung las gyur pa'am/ mkhris pa las gyur pa'am/ bad kan las gyur pa'am/ 'dus pa las gyur pa'am/ gdon gyis zin tam/ rims kyis btab pa'am/ dug 'thungs sam/ nad thams cad kyi nang na 'dug na 'di yid la bya'o| |na mo b+ha ga ba te/ iT+Ta ya/ in+d+ra go mi si kA ya/ A sha ne/ pA sha ne/ pA pa ni ku le/ ka pi la mit+te/ i li mi t+te swAhA/ gsang sngags kyi gzhi rnams grub par gyur cig /nA rA ya Ni/ pA rA ya Ni/ ha ri ta/ tA li/ kun+tA li/ i li mi sti/ ki li ti li mi sti swAhA/ rig sngags kyi gzhi rnams grub par gyur cig /ha ha/ hi hi/ hu hu/ kha rA/ ma rA/ khA hi/ kha hi/ hUM hUM/ phaT phaT swAhA/ bdag la srungs shig srungs shig /lo brgya 'tsho bar gyur cig /ston brgya mthong bar shog cig /lan nyi shu rtsa gcig

CLOSE WINDOW