CLOSE WINDOW

D937
བོད་ཡིག

sa ma ya ma nu sma ra/ hi hi hi hi/ dz+nyA dz+nyA dz+nyA dz+nyA hU~M hU~M phaT/ pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// @#/ /pha rol tu phyin pa bcu'i snying po 'di lan cig thos pas pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ro//na maHsarba tA nAM/ ta thA ga tA nAM/ da sha pA ra mi tA pa ri pU ra kA nAM hAM/ pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur pa'i gzungs rdzogs // //

CLOSE WINDOW