CLOSE WINDOW

D581
བོད་ཡིག

na mo b+ha ga ba te/ dz+nyA na pA ra mi tA yai/ dz+nyA nUM mi ku ru ku ru bi gA na ta thA ga ta s+ya/ sa ma ya ma nu sma ra/ hi hi hi hi/ dz+nyA dz+nyA dz+nyA dz+nyA/ hU~M hU~M phaT/ pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// @#/ /pha rol tu phyin pa bcu'i snying po 'di lan cig thos pas pha

CLOSE WINDOW