e-texts viewer
Set
Volume
Page
chings shig sod cig thar bar mdzod cig /oM hu lu hu lu/ ha la ha la/ ha la bi sha~M/ bcom ldan 'das ma grub pa'i rgyal mo a~M gu lis bka' stsal pa/ tag ke Tag ke/ tag ke ni/ Tag ke ni/ sha ra shi ra/ tsan dra ke sha re hi le/ bgegs thams cad sel bar
mdzad pa can/ las stong can/ bcom ldan 'das ma grub pa a~M gu li ta thA bi ga ta/ klu mo'i tshogs sum bcus mchod pa/ dza ya dza ya sid d+hai/ rgyal bar mdzad pa/ mi mgo'i thod kyi phreng ba can/ hU~M k+Sha/ skad cig thang cig yud tsam nyin par gyi bar du
dug sel ba/ a su ra de'i ta dang / ngan pa'i stobs 'joms par byed pa can/ bgegs 'joms par mdzad pa can/ lha'i yum khyod la phyag 'tshal bstod swA hA/ sngags kyi tshig drag shul can sbrul gyi mdun du bklag par mi bya ste/ 'chi ba
dang / klad pa 'gas shing tshal pa brgyar 'gyur ro/ /sngags kyi tshig drag shul can chen mo sbrul gyis thos na thams cad tshig par byed do/ /oM ki li ki la/ ma hA ki li/ ka la ru pi ni/ bgegs thams cad zlog shig /pha pham pha rol pham par
mdzod cig swA hA/ bklags pas 'grub pa a~M gu li'i snying po dang bcas pa'o/ /tad+ya thA/ o~M` d+hu ne d+hu ne/ d+hu ni d+hu ni/ sat+ya/ tad Ta ha si ni d+hu d+hu ni/ ban d+ha ban d+ha/ rdo rje'i gzungs mang pos bka' stsal pa/ 'jog po'i dug 'dor du 'jug la/ dza ya dza
ya/ mu dza mu dza/ mun dza mun dza/ thong shig /glog dang rlung zhes bya ba mgyogs pa'i shugs can/ ro langs chen mo bcom ldan 'das ma shAkya thub pa'i zhal nas 'byung ba'o/ /mu ya mun tsa mun tsa swA hA/ bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags
ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo chen mo/ rdzogs so// // 'phags pa par+N+Na sha ba ri'i mdo/ dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 'od dpag med
la phyag 'tshal lo/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la phyag 'tshal lo/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mthu chen thob la phyag 'tshal lo/ /bA ma ne twA~M na maSh+yA mI twA~M na ma s+yA mi bA ma

134a - 135a

Text with dictionary entries