e-texts viewer
Set
Volume
Page
ya swA hA/ shu b+ha ka rI ya swA hA/ k+She ma ka rI ya swA hA/ rims nad kyis btab pa la byab pa byas na rims nad sos par 'gyur ro/ /sman la sngags kyis btab ste blud na nad pa sos par 'gyur ro/ /zas la sngags kyis btab ste zos na dug mi
gnod par 'gyur ro/ /'byung po'i gdon gyis zin pa rnams la bu mos bkal ba'i skud pa la lan nyi shu rtsa gcig sngags te bcings na thar bar 'gyur ro/ /'phags pa grags ldan ma'i gzungs/ rdzogs so// // @#/ /bklags pas grub pa bcom
ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/ sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ /de ltar tshes la dge slong rnams ri dri rgyal na gnas te/ de'i tshe 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug kyang de na bzhugs te/ des bdag la smras
pa/ bu sngags kyi tshig 'di nyon cig /klu'i dbang po rnams kyi dug med par byed/ sbrul gyi dug med par byed g.yog rnams dang / srin po dang / 'byung po dang / sha za rnams dang / sems can stobs po che rnams dang / grul bum rnams dang / sems can phra
mo rnams dang / phra men pha dang / phra men ma dang / chu srin dang / stag dang / grul bum dang / rwa can dang / mche ba can gyis de ltar sngags kyi tshig drag shul chen po oM gu li yang dag par thos na sngags kyi gtso bo sems can gdug pa rab tu 'jil bar byed pa ste/
sngags can gang gis de shes na lha rnams kyi gdug pa yang dag par med par byed do/ /o~M` na mo b+ha ga ba ti Ar+ya a~M gu li/ tad+ya thA/ /klu 'am/ klu mo 'am/ sbrul lam/ sbrul mo 'am/ gnod sbyin nam/ gnod sbyin mo 'am/ 'byung po 'am/ 'byung mo 'am/ phra
men pha 'am/ 'phra men ma 'am/ gdug pas zin pa 'am/ gdug pas ma zin pa yang rung ste/ pha pha pha/ ha re ha re ha re/ re dza re/ be sha be/ nA ga re/ sa rwa re re/ ha ra ha ra/ ma ra ma ra/ d+ha ra d+ha ra/ bi d+ha ra bi d+ha ra/ ma ra ma ra/ mA ra ya mA ra ya/ ma Ta
ma Ta/ mo ta ya mo ta ya mo ta ya/ shi g+h+ra shi g+h+ra/ la g+hu la g+hu/ a na ya a na ya/ d+ha ra d+ha ra/ b+han d+ha b+han d+ha b+han d+ha/ gurna gurna/ gurna ya gurna ya/ dpag tshad stong brgyad bcu na gnas pa'i klu rnams kyi gdug pa med par mdzod cig /klu thams cad

133b - 134b

Text with dictionary entries