e-texts viewer
Set
Volume
Page
thams cad kyi rdo rje'i tshig 'di rab tu smra zhing / ba spu'i bu ga thams cad nas rdo rje phra mo grangs med pa sprul te phyogs bcur spros na/ sems can thams cad kyi bag chags ngan pa byang / tshe dang bsod
nams rab tu rgyas te/ dgra dang / dug dang / dus ma yin par 'chi ba las rnam par thar nas/ gang zhig gis dmigs pa'i rgol ba ngan pa la tsim ga d+ha sprin gyis bshig pa'am/ skyu ru ra rlon pa gser gyis
gzhibs pa bzhin du dmigs te/ rdo rje'i tshig 'di smra zhing / rdo rje phra mo spros pas de dag gi phung po lnga dbang po lnga myur du brlag par 'gyur ro/ /lhas smras na lha'i zla ba gcig gam/ lo lnga na lha ma yin mgo
'gas par 'gyur ro/ /dge slong gis smras na/ bdud kyi mtshon cha rnams myur du btul bar 'gyur ro/ /mis brjod na gang la dmigs pa de mi'i zla ba gcig gam/ mi'i lo lnga na nges par brlag par 'gyur ro/ /
bcom ldan 'das kyis lag na rdo rje dang / bram ze'i khye'u la legs so zhes bya ba byin nas mi snang bar gyur to/ /de nas bram ze'i khye'u des tshangs pa'i skad phyung ste/ rdo rje'i tshig 'di lha gnas gsum por
bsgrags so/ /rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs/ rdzogs s+ho// // @#/ /rgya gar skad du/ Ar+ya da sha badzra pA Ni hr-i da ya/ bod skad du/ 'phags pa lag na rdo rje
bcu'i snying po/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo/ /'di skad bdag gis thos pa dus gcig na/ bcom ldan 'das mnyan yod na/ rgyal bu rgyal byed kyi tshal mgon
med zas sbyin gyi kun dga' ra ba na bzhugs te/ de nas bcom ldan 'das kyis tshe dang ldan pa kun dga' bo la bka' stsal pa/ kun dga' bo rigs kyi bu'am/ rigs kyi bu mo gang la la zhig gis gnod sbyin gyi sde

99b - 100b

Text with dictionary entries