e-texts viewer
Set
Volume
Page

display complete e-text K576
display complete e-text K577
display complete e-text K578
display complete e-text K579
@#/ /'di lan cig brjod pas byams pa thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ tsu ru tsu ru/ mu ru mu ru/ kA ru Ne/ kA ru N+ya tsit+ta mut+pA da ya/ b+ha ga ba ti sarba b+ha yaM me nA sha ya swA hA/ 'di lan cig brjod
pas snying rje thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ na mo b+ha ga ba ti sarba sa tra pri ye hU~M mu di te swA hA/ 'di lan cig brjod pas dga' ba thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ a tsin+t+ya bi shA nI/ o~M tu ru tu ru
traM/ hu lu hu lu/ mu lu mu lu swA hA/ 'di lan cig brjod pas btang snyoms thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA hr-i da ya/ a nu ga te o~M ku ruM gi ni swA hA/ tshad med pa bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs
// @#/ /bcom ldan 'das ma 'phags ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo/ /tad+ya thA/ o~M mu ni d+harme/ saM gra ha d+harme/ a nu gra ha d+harme/ bi muk+ti d+harme/ sa dA A nu gra ha d+harme bai shra ba Na pa ri brti ta d+harme/ sarba kAr+ya
ba re pra ma Na d+harme/ sa ma tA pa ri brtan d+harme swA hA/ o~M pradz+nye shru ti smr-i ti bi dza ye d+hIHd+har NI ye swA hA/ 'di bzung bas shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung par 'gyur ro/ /shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs
rdzogs so// @#/ /dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /o~M n+thAM/ na maHsarba bud ng+hA nAM/ o~M mA~M/ b+hU~M mU~M/ tad+ya thA/ o~M b+hU~M/ 'di bzung bas 'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ro/ /'dri ba dang klog pa yang de dang 'dra'o/ /
'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// @#/ /dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /namaHsa man+tA budz+nyA naM/ a pra ti ha ta shA sa nA nAM/ oM ki Ni ki Ni/ ta thA ga ta/ ud b+ha ba

281b - 282b

Text with dictionary entries