e-texts viewer
Set
Volume
Page

display complete e-text K576
display complete e-text K577
display complete e-text K578
display complete e-text K579
display complete e-text K580
traM/ hu lu hu lu mu lu mu lu swA hA/ 'di lan cig brjod pas btang snyoms thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA hr-i da ya/ a nu ga te/ oM ku ruM gi ni swA hA/ tshad med pa bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// @#/ /bcom ldan 'das
ma 'phags ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa la phyag 'tshal lo/ /tad+ya thA/ o~M mu ni d+harme/ saM gra ha d+harme/ a nu gra ha d+harme/ bi mug+ti d+harme/ sa dA A nu gra ha d+harme/ bai shra ba Na pa ri brti ta d+harme/ sarba kAr+ya pa ri pra ma Na d+harme/ sa ma tA pa ri brta na d+harme swA hA/ oM
pradz+nye shru ti smr-i ti bi dza ye/ d+hIHd+hA ra NI ye swA hA/ 'di bzung bas shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ro/ /shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// @#/ /dkon mchog gsum
la phyag 'tshal lo/ /oM n+thAM na maHsarba bud d+hA nAM/ oM mAM/ b+h+rUM mUM/ tad+ya thA/ oM brUM/ 'di bzung bas 'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ro/ /'dri ba dang / klog pa yang de dang 'dra'o/ /'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// //
dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /na maHsa man+tA bud d+hA nAM/ a pra ti ha ta shA sa nA nAM/ o~M ki Ni ki Ni ta tA ga ta ut+b+ha ba shAn+te ba ra de/ ut+ta ma ut+ta ma ta thA ga ta/ ut+b+ha ba hU~M phaT swA hA/ 'di bzung bas 'phags pa sdong po bkod pa'i mdo thams cad rdzogs par bklags
shing kha ton du byas par 'gyur ro/ /'jig rten dang 'jig rten las 'das ba thams cad kyi dkyil 'khor dang / dam tshig shes par 'gyur ro/ /phyag rgya rnams kyang shes par 'gyur ro/ /'phags pa sdong po bkod pa'i snying po rdzogs so// @#/ /dkon mchog
gsum la phyag 'tshal lo/ /na maHsa man+ta bud d+hA nAM/ a pra ti ha ta shA sa nA nAM/ oM d+hu na d+hu na hU~M hU~M phaT phaT swA hA/ 'di bzung bas 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ro/ /'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur

203b - 204b

Text with dictionary entries