e-texts viewer
Set
Volume
Page

display complete e-text K573
display complete e-text K574
display complete e-text K575
display complete e-text K576
rdzogs so// @#/ /dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/ /sbyin pa'i snying po 'di lan cig thos pas sbyin pa thob par 'gyur ro/ /oM na ma stai b+ha ga ba ti dA nA d+hi pa ta ye swA hA/ tshul khrims kyi snying po 'di lan cig thos pas tshul khrims thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ ma hA ka nA da ma kA
nAM/ na mo b+ha ga ba t+yai/ shI la pa ri pUr+Na sha rI yai shI laM me/ sA d+ha ya sA d+ha ya/ kin tiSh+Tha saM bud+d+ho b+ha ga ban d+harma s+ya/ sa mA dz+nyA na pa ya ti swA hA/ bzod pa'i snying po 'di lan cig thos pas bzod pa thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA ya/ a tsin+ta go tsar+ya/ na mo k+ShAn+ti ye ba hu b+hiH/ ta thA ga ta na b+hu ta ko Ti b+hi ba ri ba
ra ti ta yai rak+ShaM ku ru tu ru tu ru sa ma ya ma nu sma ra shAkya mu ni sarba ta thA ga tA naM a pa ri mi tA dz+nyA na go tsa ro dz+nyA nA pa ya ti swA hA/ brtson 'grus kyi snying po 'di lan cig thos pas brtson 'grus thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ ma tsin t+ya bi shA ya nAM/ na mo stu te b+ha ga ba te bI r+ya bA ra mi tA/ bIr+ya ku ru bIr+ye bIr+ye/ ma hA
bIr+ya ta tA ga ta/ sarba dz+nyA nA pa ya ti swA hA/ bsam gtan gyi snying po 'di lan cig thos pas bsam gtan thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ oM bi ma le/ nirma le/ d+h+yA ned+h+yA ne/ d+h+yA na pri ye hU~M phaT/ shes rab kyi snying po 'di lan cig thos pas shes rab thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA ya/ a pa ri
mi tA dz+nyA na go tsa rA ya/ na mo b+ha ga ba te/ dz+nyA na pA ra mi tA yai/ dz+nyA nUM mi ku ru ku ru bi gA na ta thA ga ta s+ya/ sa ma ya ma nu sma ra/ hi hi hi hi/ dz+nyA dz+nyA dz+nyA dz+nyA/ hU~M hU~M phaT/ pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// @#/ /pha rol tu phyin pa bcu'i snying po 'di lan cig thos pas pha
rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ro/ /na maHsarba tA nAM ta thA ga tA nAM/ da sha pA ra mi tA pa ri pU ra kA nAM hI/ pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs rdzogs so// @#/ /'di lan cig brjod pas byams pa thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ tsu ru tsu ru/ mu ru mu ru/ kA ru Ne/ kA ru N+ya
tsit+ta muta pA da ya/ b+ha ga ba ti sarba b+ha yaM me nA sha ya swA hA/ 'di lan cig brjod pas snying rje thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ na mo b+ha ga ba ti sarba sa tra pri ye hU~M mu di ti swA hA/ 'di lan cig brjod pas dga' pa thob par 'gyur ro/ /na maHsarba ta thA ga tA nAM/ a tsin t+ya be shA nI/ o~M tu ru tu ru

203a - 204a

Text with dictionary entries