Catalog entry rKTs-K810 (Kanjur)

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ

'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa

The Verses of Well-wishing in the Sūtra on Entering the City of Vaiśālī


'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa (C J N Q R U)
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa (H)


A846

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, wa, 844-846


Colophon:
འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa rdzogs so

B806

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 414b3-415b2


C444

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 360b6-361b7
C1046

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
Location:
Set: MW1PD96685

'dul ba, pa, 369b3-370b5


D816

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 256a7-257a5
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 256a7-257a5
Set: MW30532

rgyud, wa, 256a7-257a5
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 256a7-257a5

Colophon:
འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa rdzogs s+ho

Dd098-064

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 343a5-344b2

Colophon:
འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa rdzogs s+ho

H773

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 356b4-358a1


J744(b)

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 333a1-333b8
Set: -

Set: MW4PD3142N732

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 232a3-233a5
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 232a3-233a5
Set: MW2KG210297Pj099-065

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 294a2-295a2

Colophon:
འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སྷོ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa rdzogs s+ho

Pz099-064

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 261a4-262a2

Colophon:
འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སོ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa rdzogs so

Q439

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 315a6-316a2
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 315a6-316a2

Colophon:
འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་།འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཚ,་3161-2)
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las /'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa rdzogs s+ho // // (tsha, 316a1-2)

R816

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 256a7-257a5


U816

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་འབྱུང་བའི་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ
'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las 'byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 256a7-257a5BDRC bdr:WAORK0810
84000 Toh 816
BuddhaNexus K12D0816_H0773