Catalog entry rKTs-K809 (Kanjur)

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ

sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam

A Prayer from The Series of Gifts


sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam (C J N Q R U)
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam (H)


A845

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, wa, 838-842


Colophon:
སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam rdzogs so

B805

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 412b5-414b3


C443

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 358b6-360b6
complete text
Set: MWEAP1034-2-2D815

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 254b4-256a6
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 254b4-256a6
complete text
Set: MW30532

rgyud, wa, 254b4-256a6
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 254b4-256a6
complete text

Colophon:
སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam rdzogs s+ho

Dd098-063

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 341a1-343a5

Colophon:
སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam rdzogs s+ho

H772

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 354a5-356b4
complete text


He60.1

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW4CZ45313

mdo, ma, 1b1-5b6
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་དགོངས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འཕྲེང་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ལས་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཁས་པ་བསྟེན་པ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་པོ་རྫོགས་སྷྱོ
'phags pa dgongs pa'i rgyud kyi 'phreng ba chen po byang chub sems dpa'i rnam par nges pa chen po bstan pa las nor bu chen po rin po che la mkhas pa bsten pa yongs su sngo ba chen po'i rgyal po rdzogs s+h+yo
Notes:
- Beginning missing

J744(a)

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 331a5-333a1
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142N731

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 229b7-232a3
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 229b7-232a3
complete text
Set: MW2KG210297Pj099-064

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 292a2-294a1

Colophon:
སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam rdzogs s+ho

Pz099-063

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 259b1-261a4

Colophon:
སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam rdzogs so

Q438

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 313b5-315a5
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 313b5-315a5
complete text

Colophon:
སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཚ,་3155)
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam rdzogs s+ho // // (tsha, 315a5)

R815

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 254b4-256a6
complete text


U815

སྦྱིན་པའི་རབས་ལས་འབྱུང་བའི་སྨོན་ལམ
sbyin pa'i rabs las 'byung ba'i smon lam
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 254b3-256a7
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, wa, 254b3-256a7
complete text


Mmk445

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠭᠯᠢᠭᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠷ

Location:
MW4CZ5370: Tsha Dandr-a - 430b1-432b1

source rKTs &