Catalog entry rKTs-K807 (Kanjur)

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ

stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam

A Prayer from Destroyer of the Great Chiliocosm


stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam (C J N Q R U)
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam (H)
'phags pa stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam (J)


A14

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

'dul ba, pa, 909-913


Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs soA843

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, wa, 830-833


Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs soA1105

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 939-942


Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs so

B13

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
-
-
Location:
Set: MW1BL2

'dul ba, ma, 308a6-310a7
B803

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 410b8-412a7
B1092

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 338b5-340a7


C441

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 357a1-358a3
C724

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 287a2-288a7
C1044

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96685

'dul ba, pa, 367a5-369a4


D813

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 253a2-254a6
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 253a2-254a6
Set: MW30532

rgyud, wa, 253a2-254a6
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 253a2-254a6

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs s+hoD1098

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 268b1-269b5
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 268b1-269b5
Set: MW30532

gzungs, waM, 268b1-269b5
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 268b1-269b5

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs s+ho

Dd067-154

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 372a1-373b5

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs s+hoDd098-061

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 338b4-340b1

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs s+ho

H770

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 352a1-353b5


J8(g)

འཕགས་པ་སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
'phags pa stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

'dul ba, pa, 334b5-336a6
Set: -

Set: MW4PD3142


Colophon:
འཕགས་པ་སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ། རྫོགས་སྷོ།།
'phags pa stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam/ rdzogs s+ho//J742

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 329b3-330b6
Set: -

Set: MW4PD3142

J995

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 242a3-243a5
Set: -

Set: MW4PD3142N729

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 227b5-229a7
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 227b5-229a7
Set: MW2KG210297Pj034-154

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 296a6-297b5

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs soPj099-062

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 290a4-291b3

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs s+ho

Pz036-154

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 307b7-309a7

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs soPz099-061

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 257b6-259a2

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs s+ho

Q436

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 312a4-313a8
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 312a4-313a8

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཚ,་3138)
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam rdzogs s+ho // // (tsha, 313a8)Q719

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 274a1-275a7
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 274a1-275a7

Colophon:
སྟོང་ཆེན་མོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ་།རྫོགས་སོ་།། །། (ཡ,་2757)
stong chen mor rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam /rdzogs so // // (ya, 275a7)Q1043

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW1PD96684

'dul ba, phe, 307a3-308a8
Set: MW3CN1094

'dul ba, phe, 307a3-308a8


R813

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 253a2-254a6
R1081

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 268b1-269b5


U813

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 253a2-254a4
U1100

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ
stong chen mo rab tu 'joms pa las gsungs pa'i smon lam
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 168b1-269b5BDRC bdr:WAORK0807
84000 Toh 1098
BuddhaNexus K12D0813=D1098_H0770