Catalog entry rKTs-K801 (Kanjur)

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ

legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba

susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala

The Section on Propitiation Rituals [in the Great Tantra, Susiddhikara]


legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i rim par phyed ba (F)
legs par grub pa'i brgyud chen po


A837

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་སཱ་དྷ་ནཽ་པཱ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sA d+ha nau pA yi ka pa Ta la

Textual Structure:

gsang sngags kyi mtshan nyid rim par phye ba (583)
slob dpon gyi mtshan nyid rim par phye ba (588)
sgrub pa seng ge mtshan nyid rim par phye ba (589)
sngags g.yog gi mtshan nyid rim par phye ba (590)
gan sa kyi mtshan nyid rim par phye ba (592)
rig sngags kyi 'dul ba rim par phye ba (594)
me tog gi mtshan nyid rim par phye ba (602)
dri'i mtshan nyid rim par phye ba (605)
bdug spos kyi mtshan nyid rim par phye ba (607)
mar me'i mtshan nyid rim par phye ba (609)
gtor ma'i cho ga rim par phye ba (610)
zhi ba dang rgyas pa dang drag shul sbyod pa'i cho ga rim par phye ba (617)
da ngos grub dbye ba'i mtshan nyid rim par phye ba (624)
spyan drang ba'i cho ga rim par phye ba (624)
mchod pa'i rim par phye ba (630)
bsrung ba'i rim par phye ba (631)
bzlas brjod kyi cho ga rim par phye ba (635)
lha tshim par bya ba'i cho ga rim par phye ba (646)
lha dbang bskur ba'i cho ga rim par phye ba (647)
sta gon gnas pa'i cho ga rab tu gsang ba'i rim par phye ba (648)
rig sngags yongs su gzung ba'i rim par phye ba (651)
rig sngags yongs su bkang ba'i rim par phye ba (653)
lha gzi byin bskyed pa'i cho ga rim par phye ba (654)
sbyin sreg gi cho ga rim par phye ba (655)
sgrub pa'i yan lag gson pa'i cho ga rim par phye ba (658)
rdzas kyi mtshan nyid kyi cho ga rim par phye ba (659)
rdzas yongs su gzung ba'i cho ga rim par phye ba (661)
rdzas sbyang ba'i cho ga rim par phye ba (662)
rdzas kyi tshad kyi cho ga rim par phye ba (663)
dbang bskur ba'i cho ga rim par phye ba (664)
rdzas byin bskyed pa'i cho ga rim par phye ba (668)
sgrub pa'i du sa rim par phye ba (672)
bsgrub pa'i mtshan ma rim par phye ba (674)
rdzas sta gon du gan sa pa'i cho ga rim par phye ba (676)
de bzhin gshegs pa'i rigs kyi rdzas bsgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga rim par phye ba (682)
pad+ma rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga rim par phye ba (690)
rdo rje rigwas kyi pho nya rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga rim par phye ba rdzas bsgrub pa'i cho ga rim par phye ba (692)
rdzas 'phrog pa rmod la dgug pa'i cho ga rim par phye ba (699)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, wa, 583-712


Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

B798

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 307b8-378a3


C436

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 262b7-324a6


Cz069-061

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཌ་ལ
su si d+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Da la
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tsha, 327b5-396b7

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

D807

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་སཱ་དྷ་ནཽ་པཱ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sA d+ha nau pA yi ka pa Ta la
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 168a1-222b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 168a1-222b7
Set: MW30532

rgyud, wa, 168a1-222b7
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 168a1-222b7

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སྷོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las bsgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs s+ho

Dd098-055

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདདྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་སཱ་དྷ་ནཽ་པཱ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sidd+hi ka ra ma hA tan+t+ra sA d+ha nau pA yi ka pa Ta la
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 221a1-296b6

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སྷོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs s+ho

Dk106-061

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཌ་ལ
su si d+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Da la
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tsha, 389a5-477a7

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

F495

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པར་ཕྱེད་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i rim par phyed ba
སུ་སིད་དྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏན་ཏྲ་ས་ད་ནོ་པི་ཀ་པ་ལ
su sid d+hi ka ra ma hA tan tra sa da no pi ka pa la
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, pa, 269a1-346b1
Set: MW2KG210295


Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས། བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སྷོ།། །།འདི་ཡི་ཚོགས་བཅད་ནི་ཉིས་སྟོང་གཅིག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད།། བམ་པོ་བདུན་དུ་བྱས་པའོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las/ bsgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs s+ho// //'di yi tshogs bcad ni nyis stong gcig brgya nyi shu rtsa lnga yod// bam po bdun du byas pa'o

Gt086-059

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཌ་ལ
su si d+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Da la
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tsha, 314b5-388a5

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

H764

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 224b6-306a6


Hg09-001

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་སིདྡྷོ་པ་བི་ཀལྤ་ཏ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sid+d+ho pa bi kalpa ta la
Location:
Set: MW4CZ45315

-, 1b1-80b8

Notes:
- end missing

J739

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 249a3-303a1
Set: -

Set: MW4PD3142L636

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, tsha, 303b6-374a5


N724

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 112b2-187b7
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 112b2-187b7
Set: MW2KG210297Np055-061

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སི་དྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཌ་ལ
su si d+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Da la
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tsha, 363b7-450a7

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

Pj099-056

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་སཱ་དྷ་ནཽ་པཱ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sA d+ha nau pA yi ka pa Ta la
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 191b5-254a7

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སྷོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las bsgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs s+ho

Pz099-055

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་སཱ་དྷ་ནཽ་པཱ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sA d+ha nau pA yi ka pa Ta la
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 168b6-227b4

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

Q431

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba

Textual Structure:

gsang sngags kyi mtshan nyid (232a7)
slob dpon gyi mtshan nyid (232b8)
sgrub pa po'i mtshan nyid (233a8)
sngags gyog gi mtshan nyid (234a4)
gnas gyi mtshan nyid (235a1)
rig sngags kyi 'dul pa (238a5)
me tog gi mtshan nyid (238b1)
dri'i mtshan nyid (240a6)
bdug spos kyi mtshan nyid (241a2)
mar me'i mtshan nyid (241b3)
gtor ma'i cho ga (244b3)
zhi ba dang rgyas pa dang drag shul spyod pa'i cho ga (247b6)
dngos grub dbye ba'i mtshan nyid (248b4)
spyan drang ba'i cho ga (250a3)
mchod pa (250b2)
bsrung ba (252a2)
bzlas brjod kyi cho ga (257a2)
lha tshim par bya ba'i cho ga (257b3)
lha dbang bskur ba'i cho ga (258a1)
sta gon gnas pa'i cho ga rab tu gsang ba (259a2)
rig sngags yongs su bzung ba (259b8)
rig sngags yongs su bskang ba (260a7)
lha gzi byin bskyed pa'i cho ga (260b3)
sbyin bsreg gi cho ga (261b7)
sgrub pa'i yan lag bsog pa'i cho ga (262a5)
rdzas kyi mtshan nyid kyi cho ga (263a7)
rdzas yongs su gzung ba'i cho ga (263b4)
rdzas spyad pa'i cho ga (264a2)
rdzas kyi tshad kyi cho ga (264a7)
dbang bskur ba'i cho ga (266a8)
rdzas byin bskyed pa'i cho ga (268a2)
sgrub pa'i dus (268b6)
sgrub pa'i mtshan ma (269b7)
rdzas sta gong du gnas pa'i cho ga (272a4)
de bzhin gshegs pa'i rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (275b5)
pad ma rigs kyi cho ga (276a2)
rdo rje rigs kyi pho nya rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (276b5)
rdzas sgrub pa'i cho ga (279b3)
sdzas 'phrog pa'i mod la dgug pa'i cho ga (280a5)
bsgrub pa'i thabs bsdus pa (284b7)

Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 230a8-284b7
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 230a8-284b7

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ་།། (ཚ,་284བ7)
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las bsgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so // (tsha, 284b7)

R807

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟར་སཱ་དྷ་ནཽ་པཱ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+tra sA d+ha nau pA yi ka pa Ta la
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 168a1-222b7


S757

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཌ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Da la

Textual Structure:

gsang sngags kyi mtshan nyid (322b6)
slob dpon gyi mtshan nyid (323b1)
sgrub pa poti mtshan nyid (324a3)
sngags g.yog gi mtshan nyid (325a3)
gnas kyi mtshan nyid (326a4)
rig sngags kyi 'dul ba (330a4)
me tog gi mtshan nyid (331b3)
dri'i mtshan nyid (332b3)
bdug spos kyi mtshan nyid (333b2)
mar me'i mtshan nyid (334a5)
gtor ma'i cho ga (338a1)
zhi ba dang rgyas pa dang drag shul spyod pa'i cho ga (341b4)
dngos grub dbye ba'i mtshan nyid (342b5)
spyan drng ba'i cho ga (344b1)
mchod pa (345a2)
srung ba (346b6)
bzlas brjod kyi cho ga (353a3)
lha tshim par bya ba'i cho ga (353b6)
lha dbang bskur ba'i cho ga (354a5)
sta gon gnas pa'i cho ga rab tu gsang ba (355b2)
rig sngags yongs su gzung ba (356b5)
rig sngags yongs su bskang ba (357a6)
gzi byin bskyed pa'i cho ga (357b3)
sbyin sreg gi cho ga (359a3)
sgrub pa'i yan lag gsog pa'i cho ga (359b3)
rdzas kyi mtshan nyid kyi cho ga (361a1)
rdzas yohs su gzung ba'i cho ga (361a7)
rdzas sbyal ba'i cho ga (361b6)
rdzas kyi tshad kyi cho ga (362a5)
dbang bskur ba'i cho ga (364b6)
rdzas byin bskyed pa'i cho ga (366b7)
sgrub pa'i dus (367b7)
sgrub pa'i mtshan ma (369a4)
rdzas sta gon du gnas pa'i cho ga (372a5)
de bzhin gshegs pa'i rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (377a3)
pad+ma'i rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (377b1)
do rje rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (378a5)
rdzas sgrub pa'i cho ga (382a6)
rdzas 'phrog pa'i mod la dgug pa'i cho ga (383a4)
sgrub thabs bsdus pa (389b1)

Location:
Set: MW22083

rgyud, tsha, 320a6-389b1

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

Ty073-061

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཌ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Da la
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tsha, 317a5-389a4

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

U807

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 168a1-223a1


V828

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Ta la

Textual Structure:

gsang sngags kyi mtshan nyid (307a4)
slob dpon gyi mtshan nyid (307b7)
sngags g.yog gi mtshan nyid (309b1)
gnas kyi mtshan nyid (310b2)
me tog gi mtshan nyid (316a7)
mar me'i mtshan nyid (319a3)
gtor ma'i cho ga (323a2)
zhi ba dang rgyas pa dang drag shul spyod pa'i cho ga (326b8)
dngos grub dbye ba'i mtshan nyid (328a2)
spyan drng ba'i cho ga (329b6)
mchod pa (330a7)
srung ba (332a4)
bzlas brjod kyi cho ga (338b2)
rig sngags yongs su gzung ba (342a7)
rig sngags yongs su bskang ba (343a1)
gzi byin bskyed pa'i cho ga (343a7)
sbyin sreg gi cho ga (344a8)
sgrub pa'i yan lag gsog pa'i cho ga (345a8)
rdzas yongs su gzung ba'i cho ga (347a6)
dbang bskur ba'i cho ga (350b2)
rdzas byin bskyed pa'i cho ga (352b2)
sgrub pa'i dus (353a8)
sgrub pa'i mtshan ma (354b5)
rdzas sta gon du gnas pa'i cho ga (357b2)
de bzhin gshegs pa'i rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (362a4)
pad+ma'i rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (362b2)
rdo rje rigs kyi rdzas sgrub pa'i dkyil 'khor gyi cho ga (363a6)
rdzas sgrub pa'i cho ga (367a5)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tsha, 304b3-374a2

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so

Z770

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba
སུ་སིདྡྷི་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ས་དྷ་ནོ་བ་མ་ཡི་ཀ་པ་ཊ་ལ
su sid+d+hi ka ra ma hA tan+t+ra sa d+ha no ba ma yi ka pa Ta la
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tsha, 344a3-423b2

Colophon:
ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྡུས་པ་རྫོགས་སོ།།
legs par grub par byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs bsdus pa rdzogs so//


BDRC bdr:WAORK0801
84000 Toh 807
BuddhaNexus K12D0807_H0764