Catalog entry rKTs-K767 (Kanjur)

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ

'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba

ārya-vidyārājaśvāsamahā-nāma

Mahāśvāsa, King of Spells


'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba (H)
'phags pa'i rigs sngags rkyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba (Ng)
'phags pa rigs sngags kyi rgyal mo dbugs chen po
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbags chen po zhes bya ba
rig sngags kyi rgyal mo dbugs chen po zhes bya ba'i gzungs
'phags pa rigs sngags kyi rgyal mo / po dbugs chen po
'phags pa rig sngags gyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba


A803

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, wa, 367-368


Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paA981

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 268-270


Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B658

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ba, 5b8-6b7
B968

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 115a3-116a1


Bd1.42

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ་ཤvཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
A rya bi dyA rA dza shvA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 125a6-126a7

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།ཞུས་དག
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// //zhus dag

C295

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ba, 4b7-5b4
C599

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 93a6-94a3


Cz069-028

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤvཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
A r+ya ba dyA rA dzA shvA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tsha, 281a6-282a5

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

D773

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 112a1-112b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 112a1-112b4
Set: MW30532

rgyud, wa, 112a1-112b4
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 112a1-112b4

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙ་བ་རྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡོ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po pradz+nya ba rma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+do ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po pradz+nya ba rma (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+do ye shes sde (Tr.)D969

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 85b3-86a6
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 85b3-86a6
Set: MW30532

gzungs, waM, 85b3-86a6
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 85b3-86a6

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བ་ར་མ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA ba ra ma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA ba ra ma (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd067-025

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 120b4-121b3

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA bar ma dang/ zhus chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/Dd098-022

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 146b6-147b4

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk106-028

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤvཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
A r+ya ba d+yA rA dzA shvA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tsha, 337a6-338b1

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Eg42

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛ་ཤvཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
A rya bi dyA rA dza shvA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 108b5-109b4

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།ཞུས་དག
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o// //zhus dag

F684

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 115a2-116a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ། རྫོགས་སྷོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba/ rdzogs s+ho

Go36,25

འཕགས་པ་རིགས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་། པོ་དབུགས་ཆེན་པོ
'phags pa rigs sngags kyi rgyal mo / po dbugs chen po
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 114b2-115a4
Set: MW1PD128753


Colophon:
རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།།
rgya gar gyi mkhan po pra dz+nya barma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o //

Gt086-028

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤvཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
A r+ya ba dyA rA dzA shvA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tsha, 268b3-269b2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

H715

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 126a6-127b1


Hi49.15

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 199b5-200b3

Colophon:
འཕགས་པ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa dbugs chen po zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

J613(b)

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ba, 3a6-4a2
Set: -

Set: MW4PD3142

J886

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 79a2-79b3
Set: -

Set: MW4PD3142L603

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, tsha, 260a8-261a6


N551

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 303a5-304a6
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 303a5-304a6
Set: MW2KG210297

N675

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 28a1-28b7
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 28a1-28b7
Set: MW2KG210297Ng28.40

འཕགས་པའི་རིགས་སྔགས་རྐྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa'i rigs sngags rkyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, sa, 117b8-118b3

Colophon:
འཕགས་པ་རིགས་སྔགས་ཀྱྀ་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་། རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa rigs sngags ky-i rgyal po dbugs chen po zhes bya ba / rdzogs s+ho //
Notes:
- No title in Skt.Ng52.37

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱརྱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤྭཱ་ས་མཧཱ་ནཱ་མ
Ar+ya bi d+yA rA dzA sh+wA sa mahA nA ma
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-2b2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།།_རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བརྨ་དང་།_ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།_ཞུ་དག།
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so//_rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA bar+ma dang /_zhu chen gyi lots+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//_zhu dag/
Notes:
- See Everding 2015, no.264.

Np055-028

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱ་རྱ་བ་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤvཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
A r+ya ba d+yA rA dzA shvA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tsha, 309a5-310a7

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Pj034-025

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 96b5-97b2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA bar ma dang/ zhus chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/Pj099-022

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 127b1-128a4

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙ་བ་རྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡོ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po pradz+nya ba rma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+do ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz036-025

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 99b5-100b3

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po pradz+nyA bar ma dang/ zhus chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/Pz099-022

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 111b2-112a6

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q290

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ba, 3b5-4a8
Set: MW3CN1094

rgyud, ba, 3b5-4a8

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛཉའ་པར་མ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (བ,་47-8)
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po pradzny'a par ma dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // // (ba, 4a7-8)

Translators and revisors:
prajñāvarma (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q594

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 92a4-92b6
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 92a4-92b6

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛཉའ་བར་མ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པོ་།། །། (ཡ,་92བ5-6)
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po pradzny'a bar ma dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab po // // (ya, 92b5-6)

Translators and revisors:
prajñāvarma (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R773

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 112a1-112b4
R950

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 85b3-86a6


S724

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱརྱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤཝཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
Ar+ya bi d+yA rA dzA shwA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MW22083

rgyud, tsha, 276b6-277b3

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Ty073-028

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱརྱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤཝཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
Ar+ya bi d+yA rA dzA shwA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tsha, 272a5-273a3

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

U773

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 111b5-112b1
U971

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 85b3-86a6


V795

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱརྱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤཝཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
Ar+ya bi d+yA rA dzA shwA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tsha, 260a3-261a2

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོཔྲཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan popradz+nyA barma dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o

Z737

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba
ཨཱརྱ་བི་དྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཤྭཱ་ས་མ་ཧཱ་ནཱ་མ
Ar+ya bi d+yA rA dzA sh+wA sa ma hA nA ma
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tsha, 289a8-290a8

Colophon:
འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲ་ཛྙཱ་བརྨ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po pra dz+nyA bar+ma dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
prajñāvarman (Tr.)
ye shes sde (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0767
84000 Toh 969
BuddhaNexus K12D0773=D0969_H0715