Catalog entry rKTs-K747 (Kanjur)

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs

vajrasūkṣmāpratihata-nāma-dhāraṇī

The Incantation, Unimpeded Minute Vajras


rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzung (Dd Pj Pz)


A784

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sUk+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, wa, 14-16


Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs soA967

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sUk+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 144-146


Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

B776

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 126a6-127a5
B954

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 68a1-68b8


C414

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 107a8-108a5
Set: MWEAP1034-2-2

C585

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 53b7-54b4
Set: MWEAP1034-2-2Cz069-009

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵམ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra suk+Shma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tsha, 136a3-137a2

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

D753

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུ་ཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sU k+Sh+ma a pra ti ha tanA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 4b4-5a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 4b4-5a7
Set: MW30532

rgyud, wa, 4b4-5a7
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 4b4-5a7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs soD955

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུ་ཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sU k+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 50a1-50b3
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 50a1-50b3
Set: MW30532

gzungs, waM, 50a1-50b3
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 50a1-50b3

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Dd067-010

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུང
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzung
བཛྲ་སཱུ་ཀཥ་བྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badz+ra sU kSha a bra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 67a6-68a6

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུང་རྫོགས་སྷོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzung rdzogs s+hoDd098-002

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུ་ཀཥམ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badz+ra sU kShma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 5b6-6b6

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

Dk106-009

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra suk+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tsha, 155b4-156b7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

F524

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱ་ཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ན་མ་དྷ་ར་ནི
badzra sA k+Sh+ma a pra ti ha ta na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 287a1-288a1
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Gt086-009

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra suk+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tsha, 126b6-127b5

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

H696

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ma, 339b4-340b6


J720

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 99b1-100a6
Set: -

Set: MW4PD3142

J872

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 46a1-46b4
Set: -

Set: MW4PD3142L585

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, tsha, 123b2-124b2


Np055-009

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra suk+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tsha, 147b3-148b5

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

Pj034-010

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུང
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzung
བཛྲ་སཱུ་ཀྵ་བྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sU k+Sha a bra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 57a3-57b7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུང་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzung rdzogs soPj099-002

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུ་ཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sU k+Sh+ma a pra ti ha tanA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 5a6-6a3

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

Pz036-010

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུང
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzung
བཛྲ་སཱུ་ཀྵ་བྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sU k+Sha a bra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 58a2-58b7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུང་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzung rdzogs soPz099-002

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུ་ཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badz+ra sU k+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 4b4-5a7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

Q409

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 96a2-96b6
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 96a2-96b6

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཚ,་96བ6)
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs s+ho // // (tsha, 96b6)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q580

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 55a5-55b8
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 55a5-55b8

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་55བ8)
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // (ya, 55b8)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R753

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུ་ཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sU k+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 4b4-5a7
R936

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སཱུ་ཀྵ་བྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra sU k+Sha a bra ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 50a1-50b3


S705

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
badzra suk+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, tsha, 133b2-134b2

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

Ty073-009

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵྨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
badzra suk+Sh+ma a pra ti ha ta nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tsha, 130a2-131a2

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs so

U753

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 4b4-5a7
Set: MW1BL4

rgyud, wa, 4b4-5a7
U957

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 50a1-50b3
Set: MW1BL4V775

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵྨ་པ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra suk+Sh+ma a pa ti ha ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tsha, 116a7-117a6


Z718

རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་སུཀྵྨ་བྲ་ཏི་ཧ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra suk+Sh+ma a bra ti ha ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tsha, 136a3-137a3

Colophon:
རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས།།
rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs rdzogs//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0747
84000 Toh 955
BuddhaNexus K12D0753=D0955_H0696