Catalog entry rKTs-K746 (Kanjur)

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs

ārya-vajrājitānalapramohanī-nāma-dhāraṇī

The Incantation of Vajrājita, who is Bewildering Like Fire


'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs (A D J Pj)
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa rdo rje myi 'pham pa mye ltar rab tu rmongs byed ces ... gzungs
rdo rje mi pham me ltar rmongs byed kyi gzungs / me ltar rab tu rmongs byed ma'i gzungs
'phags pa rdo rje myi 'pham pa mye ltar rab tu rmongs byed ces bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs


A783

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, wa, 3-10


Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ། མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བནྡེ་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa/ me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ban+de d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab paA966

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བཛྲ་ཛོ་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya badzra a dzo ta a na la pra mo ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 134-141


Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

B775

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 122a6-126a6
B953

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 63b7-68a1


C413

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 104a3-107a8
Set: MWEAP1034-2-2

C584

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 50b1-53b7
Set: MWEAP1034-2-2Cz069-008

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tsha, 131b6-136a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

D752

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha nI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 1b1-4b4
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 1b1-4b4
Set: MW30532

rgyud, wa, 1b1-4b4
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 1b1-4b4

Colophon:
མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D954

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha nI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 46b7-49b7
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 46b7-49b7
Set: MW30532

gzungs, waM, 46b7-49b7
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 46b7-49b7

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd067-009

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ཎཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya badz+ra a dzi ta a na la pra mo ha NI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 63a3-67a6

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paDd098-001

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ཎཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya badz+ra a dzi ta a na la pra mo ha NI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 1b1-5b6

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Dk106-008

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tsha, 150a7-155b4

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

F520

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 231b4-236a1
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Go36,10a

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 10a8-10b1
Set: MW1PD128753


Notes:
- Fragment. Correspon+ding to Q 408, 95a8-b2 = Q 579, 54b 3-6andthe concluding formula:'phags pa rdo rje myi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed zhes bya ba'i gzungs// //rdzogs sho// (Q 408, 95b8f. = Q 579, 55a4); s. 36.40.Go36,40

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མྱི་འཕམ་པ་མྱེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཟུངས
'phags pa rdo rje myi 'pham pa mye ltar rab tu rmongs byed ces bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཏི་པ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ན། ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya badzra a ti pa a na la pra mo ha na/ nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 138b9-141b8
Set: MW1PD128753Gt086-008

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tsha, 122b5-126b6

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

H695

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ma, 335a1-339b4


Hi50.29

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya'i gzungs
་རྱ་བཛྲ་ཛི་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ན་ཧ་ན་དྷ་ར་ནི
a r+ya badzra a dzi a na la pra mo ha na ha na d+ha ra ni
Location:
Set: MW4CZ45314

mdo, ka, 322a5-?b4

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya'i gzungs rdzogs s+ho

J719

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 96a4-99b1
Set: -

Set: MW4PD3142

J871

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 43a2-46a1
Set: -

Set: MW4PD3142L584

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, tsha, 119b3-123b2


N657

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ma, 419b4-424b5
Set: MW2KG5014

rgyud, ma, 419b4-424b5
Set: MW2KG210297Ng46.77

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ན་མ་དྷ་ར་ནི
ar+ya badz+ra a dzi ta a na la pra mo ha ni na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 200a4-203a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷྱོ།།
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs s+h+yo//Ng52.36

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya badz+ra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-6a8

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།། ཞུས་དག་།།
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so//_//rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa//_zhus dag //
Notes:
- See Everding 2015, no.263.

Np055-008

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tsha, 142b7-147b3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Pj034-009

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ཎཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha NI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 53b6-57a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPj099-001

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 1b1-5a5

Colophon:
མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Pz036-009

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ཎཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha NI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 54b1-58a2

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPz099-001

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ཎཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya badz+ra a dzi ta a na la pra mo ha NI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 1b1-4b4

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Q408

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 92b6-96a2
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 92b6-96a2

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (ཚ,་95བ8-962)
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // // (tsha, 95b8-96a2)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q579

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 51b6-55a5
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 51b6-55a5

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་ཛང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པོ་།། (ཡ,་554-5)
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs /rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dzng /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab po // (ya, 55a4-5)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R752

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ཎཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha NI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 1b1-4b4
R935

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ཎཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha NI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 46b1-49b7


S704

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བ་ཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
Ar+ya ba dzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, tsha, 129a3-133b1

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Ty073-008

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བ་ཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
Ar+ya ba dzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tsha, 125b7-130a2

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

U752

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 1b1-4b4
Set: MW1BL4

rgyud, wa, 1b1-4b4
U956

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 46b7-50a1
Set: MW1BL4V774

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tsha, 112a8-116a7

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དུ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / du na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Z717

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བཛྲ་ཛི་ཏ་ན་ལ་པྲ་མོ་ཧ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya badzra a dzi ta a na la pra mo ha ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tsha, 131b7-136a3

Colophon:
འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
dānaśīla (Tr.)
ye shes sde (Tr.)


Jinamitra

Dānaśīla

ye shes sde


source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0746
84000 Toh 954
BuddhaNexus K12D0752=D0954_H0695