Catalog entry rKTs-K744 (Kanjur)

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs

vajravidāraṇā-nāma-dhāraṇī

The Incantation of Vajravidāraṇā


rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs (A D Pj)
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs (A Bd C Cz Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
rdo rje rnam 'joms kyi gzungs
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs


A781

རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, dza, 785-789


Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paA961

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 112-115


Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / bod kyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B773

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 81b5-83b2
B948

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 58a1-59b7


Bd1.114

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 251a6-253a5

Colophon:
-
-

C411

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 70b2-72a2
C579

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 45b7-47a5


Cz069-006

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་མཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra Na mA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tsha, 89a1-90b6

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D750

རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, dza, 265b3-266b7
Set: MW4CZ5369

rgyud, dza, 265b3-266b7
Set: MW30532

rgyud, dza, 265b3-266b7
Set: MW3CN20612

rgyud, dza, 265b3-266b7

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D949

རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 42b1-43b6
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 42b1-43b6
Set: MW30532

gzungs, waM, 42b1-43b6
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 42b1-43b6

Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang dA na shI la dang / bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd067-004

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badz+ra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 57a2-59a1

Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིན་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len+d+ra bo d+hi dang dA na shI la dang bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cin zhus te gtan la phab paDd097-005

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badz+ra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud dza, 328b5-330a6

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk106-006

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་མཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra Na mA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tsha, 98a3-100b1

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Eg110

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 237a3-239a5

Colophon:
-
-

F516

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་དྷ་ར་ཎི
badzra d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 149b1-151a5
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Gt086-006

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་མཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra Na mA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tsha, 81b3-83b1

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H693

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, ma, 285a3-287a5


J717

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsha, 64b6-66a5
Set: -

Set: MW4PD3142

J866

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 38b5-40a2
Set: -

Set: MW4PD3142L582

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, tsha, 78b4-80a8


N655

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ma, 368a7-370b4
Set: MW2KG5014

rgyud, ma, 368a7-370b4
Set: MW2KG210297Ng46.38

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 125a?-126a7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངྶ་རྫོགསྷོ།།
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzung+s rdzogs+ho//
Notes:
- Image of f.124b/125a is missing.Ng52.107

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badz+ra bi dA ra nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG229028

gzungs bsdus, 1b1-3b5

Colophon:
གཟུངས་མདོ་འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏ་ར་ནཱ་ཐས་ཞུས་དག་གནང་བའི་དཔེ་ལས་བྲིས་པའོ།།_།། བཀྲ་ཤིས།།_།།_།།ཤུ་བྷྂ།།
gzungs mdo 'di ni rdo rje 'chang chen po rje btsun ta ra nA thas zhus dag gnang ba'i dpe las bris pa'o//_// bkra shis//_//_//shu b+haM//
Notes:
- See Everding 2015, no.319.

NLM61.013

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས།
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0057974-013 (1A-9A) [Manuscript 19x7.5cm]
NLM93.012

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ།
'phags pa rdo rje rnam par 'joms pa/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058006-012 (7A-10A) [Xylograph 23x9cm]
NLM100.032

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས།
'phags pa rdo rje rnam 'joms/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058013-032 (1A-5A) [Xylograph 31x8.5cm]

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །གཟུངས་མདོ་འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཞུས་དག་གནང་ནས་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ཡོད་དོ།། །།
bcom ldan 'das kyis de skad ces bka' stsal nas/ phyag na rdo rjes de skad ces gsungs pa la mngon par bstod do/ /gzungs mdo 'di ni rdo rje 'chang chen po rje btsun tA ra nA thas zhus dag gnang nas shin tu dag pa yod do// //NLM138.029

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས།
'phags pa rdo rje rnam 'joms/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058051-029 (1A-5A) [Xylograph 30x8.5cm]

Colophon:
། །གཟུངས་མདོ་འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཞུས་དག་གནང་ནས་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ཡོད་དོ། ། ། །
/ /gzungs mdo 'di ni rdo rje 'chang chen po rje btsun tA ra nA thas zhus dag gnang nas shin tu dag pa yod do/ / / /NLM161.018

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058074-018 (1B-5B) [Manuscript 21.5x7cm]
NLM220.003

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058133-003 (1A-4B) [Manuscript 26.5x9cm]
NLM237.011

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་དང། ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་རྣམས།
rdo rje rnam par 'joms pa dang/ lha mo 'od zer can gyi gzungs/ 'da' ka ye shes rnams/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058150-011 (1A-4B) [Xylograph 34.5x8cm]
NLM366.005

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

M0058279-005 (1B-3B INC [*missing page from 4A*]) [Manuscript 21.5x8.5cm]


Np055-006

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་མཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra Na mA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tsha, 95a2-97a4

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj034-004

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 49a1-50b1

Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡར་བོ་དྷི་དང་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིན་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len+dra bo d+hi dang dA na shI la dang bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cin zhus te gtan la phab paPj098-005

རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud dza, 319b3-321a5

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz036-004

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 49b1-51a2

Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡར་བོ་དྷི་དང་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིན་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po shI len+dra bo d+hi dang dA na shI la dang bod kyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cin zhus te gtan la phab paPz098-005

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badz+ra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud dza, 269b3-271a2

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q406

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 60b3-62a1
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 60b3-62a1

Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ་།། །། (ཚ,་61བ8-621)
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /bod kyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o // // (tsha, 61b8-62a1)

Translators and revisors:
dānaśila (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q574

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 46b7-48a6
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 46b7-48a6

Colophon:
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།བོད་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པོ་།། །། (ཡ,་485-6)
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /bod gyi lo ts+tsha ba ban dhe ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab po // // (ya, 48a5-6)

Translators and revisors:
dānaśīra (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R750

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud dza, 265b3-266b7
R930

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra NA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 42b1-43b6


S702

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra Na nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, tsha, 85b7-87b5

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Ty073-006

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
badzra bi dA ra Na nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tsha, 84b3-86b1

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

U750

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, dza, 265b3-357a1
U951

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 42b1-43b6


V772

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
badzra bi dA ra Na nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tsha, 73b2-75a7

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དུ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
rdo rjes rnam par 'joms pa ces bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / du na shI la dang / bod kyi lo ts+tsha ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Z715

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs
བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
badz+ra bi dA ra Na nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tsha, 87b8-89b6

Colophon:
རྡོ་རྗེས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
rdo rjes rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / bod kyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
dānaśīla (Tr.)
ye shes sde (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0744
84000 Toh 949
BuddhaNexus K12D0750=D0949_H0693