Catalog entry rKTs-K735 (Kanjur)

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ

dpal gyi lha mo mtshan bcu gnyis pa

The Twelve Names of Śrī Mahādevī


dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa (A C Cz D Dd Dk Gt J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U Z)
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa (H)
dpal chen mo'i mtshan bcu gnyis pa (Ng)
dpal gyi lha mo mtshan bcu gnyis pa (V)
dpal lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
dpal gyi lha mo'i mtshan gnyis pa
dpal chen mo mtshan bcu gnyis pa
dpal gyi lha mo'i mtshan gnyis pa
dpal chen po'i mtshan bcu gnyis pa


A772

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsha, 655-656


Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paA1018

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 554-555


Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

B766

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan gnyis pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 113a7-114a5
B1005

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan gnyis pa
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 221a4-221b8


C405

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 98a1-98b4
C636

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 182b5-183a8


Cz068-011

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud tsa, 91b5-92b3

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D741

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsha, 235a4-235b5
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsha, 235a4-235b5
Set: MW30532

rgyud, tsha, 235a4-235b5
Set: MW3CN20612

rgyud, tsha, 235a4-235b5

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D1006

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// // rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 172a2-172b4
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 172a2-172b4
Set: MW30532

gzungs, waM, 172a2-172b4
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 172a2-172b4

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd067-062

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 237b5-238b3

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paDd096-017

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsha, 285a5-286a1

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Dk105-011

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud tsa, 101a4-102a4

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Go36,64

དཔལ་ཆེན་མོ་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal chen mo mtshan bcu gnyis pa
མ་ཧ་ཤྲི་ན་མ་དྭད་ད་ཤ་ཀ
ma ha shri na ma dwad da sha ka
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 189a9-189b9
Set: MW1PD128753Gt085-011

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud tsa, 89a1-89b6

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

H686

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 110a4-111a3


J711(b)

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 88b3-89a6
Set: -

Set: MW4PD3142

J920

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 155b3-156a4
Set: -

Set: MW4PD3142L574

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, tsa, 79b5-80a8


N648

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, ba, 20a4-21a3
Set: MW2KG5014

rgyud, ba, 20a4-21a3
Set: MW2KG210297Ng30.4

དཔལ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal chen mo'i mtshan bcu gnyis pa
མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ན་མ་དྭཱད་ད་ཤ་ཀ
ma hA shrI na ma d+wAd da sha ka
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, a, 268a1-9

Colophon:
འཕགས་པ་དཔལ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སྷོ་།།
'phags pa dpal chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs s+ho //

Np054-011

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud tsa, 90b2-91b1

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pj034-062

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 191b3-192a6

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPj097-017

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsha, 264b5-265b2

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Pz036-062

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 200a3-200b5

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab paPz097-017

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsha, 237b5-238a7

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q400

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 88b8-89b3
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 88b8-89b3

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། ཡེ་དཧརྨའ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བཧ་ཧེ་ཏུ་ན་ཏེ་Sཿའ་ན་ཏ་ཐ་ག་ཏོ་ཧཡ་བ་དཏ་།ཏེ་Sཿའ་ཉ་ཙ་ཡོ་ནི་རོ་དཧ་ེ་བཱྂ་བཱ་དཱ་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ:་།། མྂ་གཧ་ལྂ་བཧ་ཝ་ན་ཏུ་ཤུ་དཧ་མ་སྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏྂ་།ཤུ་བཧྂ་།། །། (ཙ,་89བ2-3)
dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa // // ye dharm'a he tu pra bha he tu na te SH'a na ta tha ga to hya ba dat /te SH'a nya tsa yo ni ro dha e bAM bA dA ma hA shra ma Na: // maM gha laM bha wa na tu shu dha ma stu sarba dza ga taM /shu bhaM // // (tsa, 89b2-3)

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q631

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 178a4-178b6
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 178a4-178b6

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་178བ6)
dpal gyi lha mo chen mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs s+ho // // (ya, 178b6)

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R741

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsha, 235a4-235b5
R987

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 172a2-172b4


S694

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW22083

rgyud, tsa, 87a6-88a3

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Ty072-011

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud tsa, 89b3-90b3

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

U741

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsha, 235a3-235b4
U1008

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 172a2-172b4


V764

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud tsa, 79b1-80a5

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Z707

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, tsa, 93b6-94b4

Colophon:
དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
ye shes sde (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0735
84000 Toh 1006
BuddhaNexus K12D0741=D1006_H0686