Catalog entry rKTs-K726 (Kanjur)

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས

'phags pa grags ldan ma'i gzungs

ārya-yaśovatī-dhāraṇī

The Incantation of Yaśovatī


'phags pa grags ldan ma'i gzungs (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa grags ldan pa'i gzungs


A763

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ya sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsha, 603-604


Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs soA1004

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ya sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 466-467


Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

B559

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 276a2-276b7
B991

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 190a7-191b3


C196

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 226a2-226b4
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C622

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 157b3-158a5
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz067-036

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ya sho ba ti d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 129b4-130b1

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

D732

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཨོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ya o ba tI d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsha, 224b1-225a3
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsha, 224b1-225a3
complete text
Set: MW30532

rgyud, tsha, 224b1-225a3
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, tsha, 224b1-225a3
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs soD992

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ya sho ba tI d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 146b2-147a4
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 146b2-147a4
complete text
Set: MW30532

gzungs, waM, 146b2-147a4
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 146b2-147a4
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

Dd067-048

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya ya sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 205a2-205b6

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs soDd096-008

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཨ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya a sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsha, 272a5-273a3

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

Dk104-036

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ya sho ba ti d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 153a3-154a3

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

F636

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨརྱ་ཤོ་བ་ཏི་དྷ་ར་ཎི
ar+ya sho ba ti d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 249a7-250a4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs s+ho

Go36,65

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་པའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan pa'i gzungs
ཨ་རྱ་ཡ་ཤོ་མ་ཏི་དྷ་ར་ཎི
a r+ya ya sho ma ti d+ha ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 189b9-190b3
complete text
Set: MW1PD128753Gt084-036

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ya sho ba ti d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 127a7-128a5

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

H530

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 178a6-179a5
complete text


J527

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, pha, 209b4-210a5
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142

J908

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 133b2-134a2
complete text
Set: -

Set: MW4PD3142L562

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 114b5-115b1


N504

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pa, 164b7-165b6
complete text
Set: MW2KG5014

rgyud, pa, 164b7-165b6
complete text
Set: MW2KG210297Np053-036

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya ya sho ba ti d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 129b7-130b5

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

Pj034-048

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ya sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 164a7-165a3

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs soPj097-008

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཨོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ya o ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsha, 251b6-252b2

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

Pz036-048

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ya sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 171b5-172b1

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs soPz097-008

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཨ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya a sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsha, 226b6-227a7

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

Q191

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 204a7-204b8
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 204a7-204b8
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། (ཕ,་204བ8)
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs s+ho // (pha, 204b8)Q617

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 153b3-154a5
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 153b3-154a5
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་1545)
'phags pa grags ldan ma'i gzungs /rdzogs s+ho // // (ya, 154a5)

R732

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཨ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya a sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsha, 224b1-225a3
complete text
R973

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏཱི་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya ya sho ba tI d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 146b2-147a4
complete text


S682

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ya sho ba ti d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 127b7-128b5
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

Ty071-036

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ya sho ba ti d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 128b4-129b2
complete text

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

U732

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsha, 224b1-225a2
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, tsha, 224b1-225a2
complete text
U994

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 146b2-147a4
complete text
Set: MW1BL4V752

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya ya sho ba ti d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 115b7-116b4

Colophon:
འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so

Z695

འཕགས་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས
'phags pa grags ldan ma'i gzungs
ཨཱརྱ་ཡ་ཤོ་བ་ཏི་དྷཱ་ར་ནི
Ar+ya ya sho ba ti d+hA ra ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 124b7-125b4
complete text

Colophon:
འཕགས་མ་པ་གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
'phags ma pa grags ldan ma'i gzungs rdzogs so//

Mmk196

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 268a1-268b1

Mmk633

ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠳᠣ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: Ya Dandr-a - 188b1-189a1

source rKTs &