Catalog entry rKTs-K725 (Kanjur)

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ

'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo

ārya-tārāṣṭaghoratāraṇī-sūtra

The Sūtra of Tārā Who Protects from the Eight Fearful Things


'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo (A D F J Pj)
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo (C Dd H Pz Q R U)


A762

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཥྚ་གྷོ་རེ་ཏཱ་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya tA ra aSh+Ta g+ho re tA sU tra
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsha, 597-601


Colophon:
རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
rje btsun ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo rdzogs so

B761

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 102b5-105a2


C400

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 89b7-91b4
Set: MWEAP1034-2-2D731

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཥྚ་གྷོ་རེ་ཏཱ་སྦཱི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya tA ra aSh+Ta g+ho re tA sbI sU tra
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsha, 222b5-224b1
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsha, 222b5-224b1
Set: MW30532

rgyud, tsha, 222b5-224b1
Set: MW3CN20612

rgyud, tsha, 222b5-224b1

Colophon:
རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
rje btsun ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo rdzogs so

Dd096-007

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་ར་ཥྚ་གྷོ་རེ་ཏཱ་སྦཱི་སཱུ་ཏྲ
A rya tA ra aSh+Ta g+ho re tA sbI sU tra
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsha, 270a4-272a5

Colophon:
རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།
rje btsun ma 'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo rdzogs so//

F619

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo
རྱ་ཏཱ་ར་ཥྚ་གྷོ་རེ་ཏཱ་སྤི་སུ་ཏྲ
ar+ya tA ra aSh+Ta g+ho re tA spi su tra
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 24b4-27a3
Set: MW2KG210295


Colophon:
རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མའི་འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་པའི་མདོ།། རྫོགས་སྷོ
rje btsun ma sgrol ma'i 'jigs pa brgyad skyob pa'i mdo// rdzogs s+ho

H609

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 473b6-476a5


J707

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 80b3-82a4
Set: -

Set: MW4PD3142Pj097-007

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo
ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཥྚ་གྷོ་རེ་ཏཱ་སྦཱི་སཱུ་ཏྲ
Ar+ya tA ra aSh+Ta g+ho re tA sbI sU tra
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsha, 249b5-251b6

Colophon:
རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
rje btsun ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo rdzogs so

Pz097-007

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་ར་ཥྚ་གྷོ་རེ་ཏཱ་སྦཱི་སཱུ་ཏྲ
A rya tA ra aSh+Ta g+ho re tA sbI sU tra
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsha, 225a2-226b6

Colophon:
རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ་རྫོགས་སོ
rje btsun ma 'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo rdzogs so

Q395

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 80a7-82a5
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 80a7-82a5

Colophon:
རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཙ,་825)
rje btsun ma sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo rdzogs s+ho // // (tsa, 82a5)

R731

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་ར་ཥཊ་གཧོ་རེ་ཏཱ་སྦཱི་སཱུ་ཏྲ
A r+ya tA ra aShTa gho re tA sbI sU tra
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsha, 222b5-224b1


U731

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འཇིག་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ
'phags ma sgrol ma 'jig pa brgyad las skyob pa'i mdo
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsha, 222b4-224b1
Set: MW1BL4

rgyud, tsha, 222b4-224b1
source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0725
84000 Toh 731
BuddhaNexus K12D0731_H0609