Catalog entry rKTs-K724 (Kanjur)

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs

ārya-tārāsvapratijñā-nāma-dhāraṇī

The Incantation, Tārā's Own Promise


'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs (A Bd C Cz D Dd Dk Eg F Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags ma sgrol ma rang gi dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs (A)
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas ba ces bya ba'i gzungs (D Pj)


A761

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སྭ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tA rA s+wa pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsha, 594-595


Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs soA1014

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གི་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gi dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སྭ་པྲ་ཏིཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tA rA s+wa pra tidz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 518-519


Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གི་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gi dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

B760

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 102a6-102b5
B1001

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 207a5-207b4


Bd1.23

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་ཏཱ་རཱ་སྦ་པྲ་ཏི་ཛཉཱ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A ryA tA rA sba pra ti dznyA nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW8LS15931

ka, 75a7-75b7

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

C399

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 89b2-89b7
Set: MWEAP1034-2-2

C632

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 170b3-170b8
Set: MWEAP1034-2-2Cz067-035

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya Ta rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 129a4-129b4

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

D730

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་བ་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas ba ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སཝ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tA rA swa pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsha, 222a7-222b5
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsha, 222a7-222b5
Set: MW30532

rgyud, tsha, 222a7-222b5
Set: MW3CN20612

rgyud, tsha, 222a7-222b5

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs soD1002

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་སཱ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tA rA sA pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 160a4-160b2
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 160a4-160b2
Set: MW30532

gzungs, waM, 160a4-160b2
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 160a4-160b2

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Dd067-058

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya tA rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 223a1-223b1

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soDd096-006

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya Ta rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsha, 269b4-270a4

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Dk104-035

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya Ta rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 152b2-153a3

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Eg23

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་ཏཱ་རཱ་སྦ་པྲ་ཏི་ཛཉཱ་ནཱ་མ་དཧཱ་ར་ཎི
A ryA tA rA sba pra ti dznyA nA ma dhA ra Ni
Location:
Set: MW1KG12671

'jam dpal gyi mthsan, 64a8-64b6

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

F618

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
རྱཱ་ཏཱ་ར་སྭ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ན་མ་དྷ་ར་ཎཱི
ar+yA tA ra s+wa pra ti dz+nyA na ma d+ha ra NI
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 24a4-24b4
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs s+ho

Gt084-035

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya Ta rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 126b7-127a7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

H681

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 92a5-92b6


J706

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 80a1-80b3
Set: -

Set: MW4PD3142

J917

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, ya, 145a5-145b3
Set: -

Set: MW4PD3142L561

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 114a7-114b5


N643

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 495b3-496
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 495b3-496
Set: MW2KG210297NLM113.010

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གི་དམ་བཅས།
'phags ma sgrol ma rang gi dam bcas/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-3a6
M0058026-010 (1a1-3a6) [Manuscript 18x7.5cm]
NLM354.017

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གི་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma sgrol ma rang gi dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1a1-1b6
M0058267-017 (1a1-1b6) [Manuscript 20.5x8cm]
NLM1566.014

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 3a1-3b6
M0059484-014 (3a1-3b6) [Manuscript 29.5x9cm]
NLM1700.031

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས།
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1b1-2b6
M0059618-031 (1b1-2b6) [Manuscript 22x9cm]
NLM1842.023

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa ces bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 3a1-4a6
M0059760-023 (3a1-4a6) [Manuscript 20.5x7cm]
NLM2007.004

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 1b1-3b6
M0059925-004 (1b1-3b6) [Manuscript 16.5x7cm]
NLM2022.013

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/

Images:

Location:
Set: NLM

, 8b1-10a6
M0059940-013 (8b1-10a6) [Manuscript 20.5x7.5cm]


Np053-035

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+ya Ta rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 129a7-129b7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Pj034-058

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tA rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 179a2-179a7

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPj097-006

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་བ་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas ba ces bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སཝ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya tA rA swa pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsha, 249a6-249b5

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Pz036-058

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tA rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 187a2-187b1

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs soPz097-006

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A rya Ta rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsha, 224b3-225a2

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Q394

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 80a1-80a7
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 80a1-80a7

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་སཛོགས་\[རྫོགས་\]སྷོ་།། །། (ཙ,་807)
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs sdzogs \[rdzogs \]s+ho // // (tsa, 80a7)Q627

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 166b6-167a4
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 166b6-167a4

Colophon:
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ་།། །། (ཡ,་1673-4)
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so // // (ya, 167a3-4)

R730

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya Ta rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsha, 222a7-222b5
R983

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་སv་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya tA rA sva pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 160a4-160b2


S681

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སཝ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tA rA swa pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 127b1-127b7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Ty071-035

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སཝ་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya tA rA swa pra ti dz+nyA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 128a4-128b4

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

U730

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsha, 222a7-222b4
Set: MW1BL4

rgyud, tsha, 222a7-222b4
U1004

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 160a4-160b3
Set: MW1BL4V751

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སྭ་པྲ་ཏཱི་ཛྙཱ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya tA rA s+wa pra tI dz+nyA nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 115a8-115b7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so

Z694

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་སྭ་ཕྲ་ཏི་ཛྙཱ་ནཱ་དྷ་ར་ནི
Ar+ya tA rA s+wa phra ti dz+nyA nA d+ha ra ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 124a8-124b7

Colophon:
རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས་བཏུས། འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།
rdo rje mchog gi rgyud las btus/ 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs rdzogs so//source rKTs &

BDRC bdr:WAORK0724
84000 Toh 1002
BuddhaNexus K12D0730=D1002_H0681