Catalog entry rKTs-K720 (Kanjur)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད

de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud

sarvatathāgatamātṛtārāviśvakarmabhava-tantra-nāma

The Tantra of Tārā, Source of All the Different Activities


de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
de bzhing gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud (Ts)
sgrol ma las sna tshogs 'byung ba'i brgyud


A757

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནཱི་ཏཱ་ར་བི་ཤྭ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta nI tA ra bi sh+wa karma b+ha ba tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

dang po/ gleng gzhi'i le'u (517)
gnyis pa/ mchod pa'i le'u (519)
gsum pa/ bstod pa'i le'u (522)
bzhi pa/ lha'i le'u (525)
lnga pa/dbang bskur ba'i le'u (530)
drug pa/ sngags kyi le'u (531)
bdun pa/ zhi ba'i las kyi le'u (533)
brgyad pa/ rgyas pa'i las kyi le'u (535)
dgu pa/dbang gi las kyi le'u (53)
bcu pa/ drag po'i phrin las kyi le'u (538)
bcu gcig pa/ phrin las sna tshogs kyi le'u (539)
bcu gnyis pa/ rdo rje rigs kyi yum gyi le'u (540)
bcu gsum pa/ pad+ma rigs kyi yum gyi le'u (541)
bcu bzhi pa/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum gyi le'u (542)
bco lnga pa/ rin po che'i rigs kyi yum gyi le'u (543)
bcu drug pa/ las kyi rigs kyi yum gyi le'u (544)
bcu bdun pa/ sbyin sreg gi le'u (545)
bco brgyad pa/ zhi ba'i bsrung ba'i 'khor lo'i lo'i le'u (546)
bcu dgu pa/dbang gi bsrung ba'i 'khor lo'i le'u (547)
nyi shu pa/ rgyas pa'i bsrung ba'i 'khor lo'i lo'i le'u (547)
nyi shu gcig pa/ shin tu rgyas pa'i bsrung ba'i 'khor lo'i lo'i le'u (547)
nyi shu gnyis pa/ zhi ba chen po'i 'phrul 'khor gyi bsrung ba'i le'u (548)
nyi shu gsum pa/ zhi ba'i 'khor lo'i le'u (54)
nyi shu bzhi pa/ zhi ba chen po'i le'u (549)
nyi shu lnga pa/ rgyas pa'i 'khoro lo'i le'u (549)
nyi shu drug pa/dbang dra ga gi le'u (550)
nyi shu bdun pa/dbye zhing dbang du bsdu ba'i 'khor lo'i lo'i le'u (550)
nyi shu brgyad pa/ bskrad pa'i 'khor lo'i le'u (550)
nyi shu dgu pa/ dbye ba'i 'khor lo'i le'u (551)
sum cu pa/ gsad pa'i 'khor lo'i le'u (551)
sum cu gcig pa/ myos byed kyi 'khor lo'i le'u (552)
sum cu gnyis pa/ man na pa'i 'khor lo'i lo'i le'u (552)
sum cu so gsum pa/dgra mnan pa'i 'khor lo'i le'u (553)
sum cu so bzhi pa/ rig sngags kyi sbyor ba gnon pa'i le'u (553)
sum cu so lnga pa/dma tshig dang sdom pa bstan pa'i le'u (554)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsha, 517-554


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po d+harmA shrI mi tra dang / lo tsA ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

B756

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 75a3-95b1


C395

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 65a3-83b8


Cz067-030

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤv་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta ni tA rA bi shva karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 100a2-121a6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po d+harmA sh+rI mi tra dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

D726

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། མཱ་ཏརྣཱི་ཏཱ་ར་བི་ཤཝ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta/ mA tarnI tA ra bi shwa karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
e-texts:


Textual Structure:

des ni gleng gzhi'i le'u bstan pa ste le'u dang po (203a2)
mchod pa'i le'u ste gnyis pa (204a3)
bstod pa'i le'u ste gsum pa (205a7)
lha'i le'u ste bzhi pa (207a7)
dbang bskur ba'i le'u ste lnga pa (208a2)
sngags kyi le'u ste drug pa (208b6)
zhi ba'i las kyi le'u ste bdun pa (209b1)
rgyas pa'i las kyi le'u ste brgyad pa (210a3)
dbang gi las kyi le'u ste dgu pa (210b3)
drag po'i phrin las kyi le'u ste bcu pa (211a4)
phrin las sna tshogs kyi le'u ste bcu gcig pa (211b4)
rdo rje rigs kyi yum gyi le'u ste bcu gnyis pa (212a2)
pad+ma rigs kyi yum gyi le'u ste bcu gsum pa (212b1)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum gyi le'u ste bcu bzhi pa (212b6)
rin po che'i rigs kyi yum gyi le'u ste bcwa lnga ba (213a4)
las kyi rigs kyi yum gyi le'u ste bcu drug pa (213b2)
sbyin sreg gi le'u ste bcu bdun pa (214a2)
zhi ba'i bsrung ba'i 'khor lo'i le'u ste bcwa brgyad pa (214a4)
dbang gi bsrung ba'i 'khor lo'i le'u ste bcu dgu pa (214a5)
rgyas pa'i bsrung pa'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu pa (214a6)
shin tu rgyas pa'i bsrung ba'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa gcig pa (214b2)
zhi ba chen po'i 'khrul 'khor gyi bsrung ba ste le'u nyi shu rtsa gnyis pa (214b4)
zhi ba'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa gsum pa (214b6)
zhi ba chen po'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa (215a2)
rgyas pa'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa lnga pa (215a5)
dbang drag gi 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa drug pa (215a7)
dbye zhing dbang du bsdu ba'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa (215b2)
skrad pa'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa brgyad pa (215b4)
dbye ba'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa dgu pa (215b6)
gsad pa'i 'khor lo'i le'u ste sum cu pa (216a2)
myos byed kyi 'khor lo'i le'u ste sum cu rtsa gcig pa (216a4)
mnan pa'i 'khor lo'i le'u ste sum cu rtsa gnyis pa (216a5)
dgra mnan pa'i 'khor lo'i le'u ste sum cu rtsa gsum pa (216b1)
rig sngags kyi sbyor ba gnon pa'i le'u ste sum cu rtsa bzhi pa (216b3)
dam tshig dang sdom pa bstan pa'i le'u ste sum cu rtsa lnga pa (216b6)

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsha, 202a1-217a2
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsha, 202a1-217a2
Set: MW30532

rgyud, tsha, 202a1-217a2
Set: MW3CN20612

rgyud, tsha, 202a1-217a2

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po d+harmA shrI mi tra dang / bod kyi lots+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po d+harmA shrI mi tra (Tr.)
bod kyi lots+tsha ba dge slong chos kyi bzang po (Tr.)

Dd096-002

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནཱི་ཏཱ་ར་བི་ཤv་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta nI tA ra bi shva karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsha, 244a5-263a3

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po d+harmA shrI mi tra dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Dk104-030

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤv་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta ni tA rA bi shva karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 119a5-143a7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po d+harmA sh+rI mi tra dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

F616

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཏྲི་ནི་ཏ་རེ་བྷིས་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏན་ཏྲ་ན་མ
sarba ta thA ga ta ma tri ni ta re b+his karma b+ha ba tan tra na ma
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, dza, 1b1-24a1
Set: MW2KG210295


Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷ་མ་ཤྲི་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs pa zhes bya ba rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po d+ha ma shri mi tra dang/ lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Gt084-030

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤv་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta ni tA rA bi shva karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 97b7-118b7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po d+harmA sh+rI mi tra dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

H676

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 51a6-75b6


J703

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 58b1-74b1
Set: -

Set: MW4PD3142L558

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 89a6-107b1


N638

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 457b3-480a1
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 457b3-480a1
Set: MW2KG210297Np053-030

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤv་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta ni tA rA bi shva karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 100a1-121a6

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po d+harmA shrI mi tra dang/ lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Pj097-002

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། མཱ་ཏརྣཱི་ཏཱ་ར་བི་ཤཝ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta/ mA tarnI tA ra bi shwa karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsha, 224b4-243a1

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po d+harmA shrI mi tra dang / bod kyi lots+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Pz097-002

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤྭ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta ni tA rA bi sh+va karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsha, 204a6-219a7

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po d+harmA sh+rI mi tra dang/ bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Q390

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 58a5-74a8
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 58a5-74a8

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཤྲཱི་མིདྲ་དང་།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་བོས་བསྒྱུར་བའོ་།། །། (ཙ,་748)
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po d+harma shrI midra dang /bod kyi lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang bos bsgyur ba'o // // (tsa, 74a8)

Translators and revisors:
d+harmaśrīmitra (Tr.)
chos kyi bzang po/ (Tr.)

R726

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནཱི་ཏཱ་ར་བི་ཤv་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟར་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta nI tA ra bi shva karma b+ha ba tan+tra nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsha, 202a1-217a2


S676

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤཝ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta ni tA rA bi shwa karma b+ha ba tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

1. gleng gzhi (99b5)
2. mchod pa (101a4)
3. bstod pa (103b2)
4. lha (106a1)
5. dbang bskur ba (106b6)
6. sngags (107b6)
7. zhi ba'i las (108b7)
8. rgyas pa'i las (109b5)
9. dbang gi las (110a7)
10. drag po'i las (111a4)
11. 'phrin las sna tshogs (111b7)
12. rdo rje rigs kyi yum (112b1)
13. pad+ma'i rigs kyi yum (112b7)
14. de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum (113a7)
15. rin po che'i rigs kyi yum (114a1)
16. las kyi rigs kyi yum (114b1)
17. sbyin sreg (115a3)
18. zhi ba'i srung ba'i 'khor lo (115a6)
19. dbang gi srung ba'i 'khor lo (115b1)
20. rgyas pa'i srung gi 'khor lo (115b3)
21. shin tu rgyas pa'i srung ba (115b6)
22. zhi ba chen po'i 'khrul 'khor gyi srung ba (116a2)
23. zhi ba'i 'khor lo (116a6)
24. zhi ba'i chen po (116b6)
25. rgyas pa'i 'khor lo (116b6)
26. dbang drag gi 'khor lo (117a3)
27. dbye zhing dbang du bsdu ba'i 'khor lo (117a6)
28. bskrad pa'i 'khor lo (117b1)
29. dbye ba'i 'khor lo (117b7)
30. gsang ba'i 'khor lo (118a1)
31. myos byed kyi 'khor lo (118a5)
32. mnan pa'i 'khor lo (118a7)
33. dgra mnan pa'i 'khor lo (118b3)
34. rig sngags kyi sbyor ba mnan pa (118b7)
35. dam tshig dang sdom pa bstan pa (119a5)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 98a6-119a7


Ts09.5

དེ་བཞིང་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhing gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏྲི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤཝ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏན་ཏྲ་ནཱ་མ
sar+ba ta thA ga ta mA tri tA rA bi shwa karma b+ha ba tan tra nA ma
Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Ta/Tha, 146b3-163b4

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད། རྫོགས་སྷོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷ་རྨྨ་ཤྲཱི་དང། བོད་ཀྱི་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བ་ལས།། །།མ་ཕྱི་འཕར་མངས་དང་དུས་དབང་གྶི། མ་དག་གྱུར་པས་དག་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་མགོན་པོ་ཡིས།། བཀའ་བསྩལ་དང་དུ་བླང་དང་བསྟན་པའི་ཕྱིར།། ལོ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་མཚན་ཅན་བཀའ་དྲིན་གྱིས།། སྐད་དོད་སྡེབ་སྦྱོར་ཀ་ཙན་བཞུ་བ་ལས།། བྱིངས་རྐྱེན་ཉེར་བསྒྱུར་རྣམ་དབྱེ་ལུས་འགྱུར་དང།། དག་པའི་དཔེ་དཔང་རྣམ་དཔྱོད་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས།། ནོར་འཕྲུལ་དྲི་མ་མ་ལུས་དག་བདོག་པྶ།། ཕྱི་འབུད་འབྲི་ཀློག་འདི་བཞིན་མཛད་པར་ཞུ།།
bcom ldan 'das ma sgrol ma las sna tshogs ston pa zhes bya ba'i rgyud/ rdzogs s+ho// //rgya gar gyi mkhan po d+ha r+m+ma shrI dang/ bod kyi dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba las// //ma phyi 'phar mangs dang dus dbang g+si/ ma dag gyur pas dag par gyis shig ces/ sprul pa'i chos rgyal bkra shis mgon po yis// bka' bstsal dang du blang dang bstan pa'i phyir// lo chen thugs rje'i mtshan can bka' drin gyis// skad dod sdeb sbyor ka tsan bzhu ba las// byings rkyen nyer bsgyur rnam dbye lus 'gyur dang// dag pa'i dpe dpang rnam dpyod chu rgyun gyis// nor 'phrul dri ma ma lus dag bdog p+sa// phyi 'bud 'bri klog 'di bzhin mdzad par zhu//

Ty071-030

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་རཱ་བི་ཤཝ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta ni tA rA bi shwa karma b+ha ba tan+t+ra nA ma
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 99a6-120a5


U726

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsha, 202a5-217a2


V746

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནཱི་ཏཱ་ར་བི་ཤྭ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sarba ta thA ga ta mA ta nI tA ra bi sh+wa karma b+ha ba tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

1. gleng gzhi (91a3)
2. mchod pa (92a7)
3. bstod pa (94a2)
4. lha (96b6)
5. dbang bskur ba (97b2)
6. sngags (98a8)
7. zhi ba'i las (99a5)
8. rgyas pa'i las (100a3)
9. dbang gi las (100b4)
10. drag po'i las (101a7)
11. 'phrin las sna tshogs (102a2)
12. rdo rje rigs kyi yum (102b1)
13. pad+ma'i rigs kyi yum (103a1)
14. de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum (103a8)
15. rin po che'i rigs kyi yum (103b7)
16. las kyi rigs kyi yum (104a6)
17. sbyin sreg (104b7)
18. zhi ba'i srung ba'i 'khor lo (105a1)
19. dbang gi srung ba'i 'khor lo (105a3)
20. rgyas pa'i srung gi 'khor lo (105a5)
21. shin tu rgyas pa'i srung ba (105a8)
22. zhi ba chen po'i 'khrul 'khor gyi srung ba (105b3)
23. zhi ba'i 'khor lo (105b7)
24. zhi ba'i chen po (106a3)
25. rgyas pa'i 'khor lo (106a6)
26. dbang drag gi 'khor lo (106b1)
27. dbye zhing dbang du bsdu ba'i 'khor lo (106b4)
28. bskrad pa'i 'khor lo (106b7)
29. dbye ba'i 'khor lo (107a2)
30. gsang ba'i 'khor lo (107a5)
31. myos byed kyi 'khor lo (107a8)
32. mnan pa'i 'khor lo (107b2)
33. dgra mnan pa'i 'khor lo (107b5)
34. rig sngags kyi sbyor ba mnan pa (107b8)
35. dam tshig dang sdom pa bstan pa (108a6)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 89b7-108a8

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshogs bstan pa zhes bya ba rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po d+harma shrI mi tra dang / lo ts+tsha ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o

Z689

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum sgrol ma las sna tshogs 'byung ba zhes bya ba'i rgyud
སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ་ནི་ཏཱ་ར་བི་ཤྭ་ཀརྨ་བྷ་བ་ཏནྟྲ་ནཱ་མ
sar+ba ta thA ga ta mA ta ni tA ra bi sh+wa kar+ma b+ha ba tan+t+ra nA ma

Textual Structure:

gleng gzhi'i le'u bstan pa ste le'u dang po'o (98b7)
mchod pa'i le'u ste gnyis pa'o (100a6)
(101b/102a?)
lha'i le'u ste bzhi pa'o (105a3)
dbang bskur ba'i le'u ste lnga pa'o (106a1)
sngags kyi le'u ste drug pa'o (106b8)
zhi ba'i las kyi le'u ste bdun pa'o (107b6)
rgyas pa'i le'u ste brgyad pa'o (108b6)
dbang gi las kyi le'u ste dgu pa'o (109a7)
drag po'i 'phrin las kyi le'u ste bcu pa'o (109b8)
'phrin las sna tshogs kyi le'u ste bcu gcig pa'o (110b3)
rdo rje rigs kyi yum gyi le'u ste bcu gnyis pa'o (111a2)
pad+ma'i rigs kyi yum gyi le'u ste bcu gsum pa'o (111a8)
de bzhin gshegs pa thams cad kyi yum gyi le'u ste bcu bzhi pa'o (111b7)
rin po che'i rigs kyi yum gyi le'u ste bco lnga pa'o (112a5)
las kyi rigs kyi yum gyi le'u ste bcu drug pa'o (112b4)
sbyin sreg gi le'u ste bcu bdun pa'o (113a4)
zhi ba'i srung ba'i 'khor lo'i le'u ste bco brgyad pa'o (113a7)
dbang gi srung ba'i 'khor lo'i ste bcu dgu pa'o (113b1)
rgyas pa'i srung ba' 'khor lo'i le'u ste nyi shu pa'o (113b3)
shin tu rgyas pa'i srung ba'i le'u ste nyi shu rtsa gcig pa'o (113b6)
zhi ba chen po'i 'khrul 'khor gyi srung ba ste le'u nyi shu rtsa gnyis pa'o (114a1)
zhi ba'i chen po'i le'u ste nyi shu rtsa bzhi pa'o (114a7)
rgyas pa'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa lnga pa'o (114b2)
dbang drag gi 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa drug pa'o (114b4)
dbye zhing dbang du bsdu ba'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa bdun pa'o (114b8)
bskrad pa'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa brgyad pa'o (115a3)
dbye ba'i 'khor lo'i le'u ste nyi shu rtsa dgu pa'o (115a6)
gsang ba'i 'khor lo'i le'u ste sum cu pa'o (115b1)
myos byed kyi 'khor lo'i le'u ste sum cu rtsa gcig pa'o (115b4)
mnan pa'i 'khor lo'i le'u ste su cu rtsa gnyis pa'o (115b6)
dgra mnan pa'i 'khor lo'i le'u ste sum cu rtsa gsum pa'o (116a2)
rig sngags kyi sbyor ba mnan pa'i le'u ste sum cu rtsa bzhi pa'o (116a6)
dam tshig dang sdom pa bstan pa'i le'u ste sum cu rtsa lnga pa'o (116b3)

Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 97a7-116b5

Colophon:
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་ལས་སྣ་ཚོགྶ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ།།
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i rgyud las sna tshog+s bstan pa zhes bya ba rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po d+har+mA shrI mi tra dang / lo tsa ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba'o//

Translators and revisors:
dharmaśrīmitra (Tr.)
chos kyi bzang po (Tr.)
Notes:
- Missing folios: 101b and 102a, including marker for chapter 3. There is no indication of chapter 23.


BDRC bdr:WAORK0720
84000 Toh 726
BuddhaNexus K12D0726_H0676