Catalog entry rKTs-K719 (Kanjur)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs

ārya-avalokiteśvaramāta-nāma-dhāraṇī

The Incantation, Mother of Avalokiteśvara


'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs (A C Cz D Dd Dk F Gt H J L N Np Pj Pj Pz Q R S Ty U V Z)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba theg pa chen po'i mdo gzungs
spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhe bya ba'i gzungs
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba gzungs


A756

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya a wa lo ki te sh+wa ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsha, 511-514


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab paA921

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་མ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+yA ba lo ki te sh+wa ra ma ta nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, e, 712-715


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

B755

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsa, 73a3-75a3
B908

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, 'a, 320a7-322a7


C394

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsa, 63a5-65a3
C539

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, 'a, 258b3-260a6


Cz067-029

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་མཱ་ཧེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA mA he nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 98a2-100a2

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

D725

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya a wa lo ki te shwa ra mA tA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsha, 200b1-202a1
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsha, 200b1-202a1
Set: MW30532

rgyud, tsha, 200b1-202a1
Set: MW3CN20612

rgyud, tsha, 200b1-202a1

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)D909

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+yA ba lo ki te shwa ra mA tA nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, e, 240a2-241b4
Set: MW4CZ5369

gzungs, e, 240a2-241b4
Set: MW30532

gzungs, e, 240a2-241b4
Set: MW3CN20612

gzungs, e, 240a2-241b4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་སར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad sar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
dA na shI la (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sde (Tr.)

Dd066-065

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A ryA balo ki te shva ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus E, 351b2-354a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paDd096-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A rya a wa lo ki te shva ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsha, 242b2-244a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

Dk104-029

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་མཱ་ཧེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA mA he nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 116b6-119a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

F507

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་པ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་མ་ཏྭ་ན་ན་མོ་དྷ་ར་ཎི
Ar+ya pa lo ki te sh+wa ra ma t+wa na na mo d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, ma, 113a2-114b7
Set: MW2KG210295


Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho

Go36,88

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba gzungs
་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་མཱ་ཏ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
a r+ya ba lo ki te shwa ra mA ta nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG5016

spyan ras gziT, 233b7-235a7
Set: MW1PD128753Gt084-029

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་མཱ་ཧེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA mA he nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 95b6-97b7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

H675

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pha, 48b4-51a6


J702

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, tsa, 56b8-58a8
Set: -

Set: MW4PD3142

J827(a)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
e-texts:

Location:
Set: MW4CZ7445

rgyud 'bum, 'a, 238a1-239b1
Set: -

Set: MW4PD3142L557

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 87a8-89a6


N637

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, pha, 455a7-457b3
Set: MW2KG5014

rgyud, pha, 455a7-457b3
Set: MW2KG210297Ng46.22

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་མ་ཏཱ་ན་ན་མ་དྷ་ར་ཎྀ་
Ar+ya ba lo ki te sh+wa ra ma tA na na ma d+ha ra N-i
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 71a4-72b4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབྱང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།_རྫོགས་སྷོ།།
'phags pa spyan ras gzigs dbyang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs/_rdzogs s+ho//

Np053-029

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་རཱ་མཱ་ཧེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A r+yA ba lo ki te shva rA mA he nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 98a7-100a1

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

Pj033-065

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+yA balo ki te shva ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus E, 281a4-283a4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPj097-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
Ar+ya wa lo ki te shwa ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsha, 222b7-224b4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos te gtan la phab pa

Pz035-065

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+yA balo ki te sh+va ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus e, 240a1-241b4

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab paPz097-001

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
A ryA ba lo ki te sh+va rA mA tA nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsha, 202b6-204a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa

Q389

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsa, 56b4-58a5
Set: MW3CN1094

rgyud, tsa, 56b4-58a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མིཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་།གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཙ,་584-5)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po dzi na mitra dang /dA na sh'i la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te /gtan la phab pa // (tsa, 58a4-5)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)Q534

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, 'a, 238a1-239b1
Set: MW3CN1094

rgyud, 'a, 238a1-239b1

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་འཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།དཱ་ན་ཤའི་ལ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་།སྐད་སར་ཆད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། །། (འ,་2398-བ1)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po 'dzi na mi tra dang /dA na sh'i la dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de ye shes sdes bsgyur cing zhus te /skad sar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa // // ('a, 239a8-b1)

Translators and revisors:
dānaśīla (Tr.)
jinamitra (Tr.)
ye shes sde/ (Tr.)

R725

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+ya a wa lo ki te shva ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsha, 200b1-202a1
R890

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱ་རྱཱ་བལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མཱ་ཏཱ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
A r+yA balo ki te shva ra mA tA nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs e, 240a2-241b4


S675

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་རཱ་མཱ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+yA ba lo ki te shwa rA mA te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 96a4-98a5

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

Ty071-029

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་རཱ་མཱ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+yA ba lo ki te shwa rA mA te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 97a5-99a6

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཀྱང་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dA na shI la dang/ zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa'o

U725

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsha, 200b6-202a5
U911

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, e, 240a2-241b4


V745

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་མཱ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ནི
Ar+yA ba lo ki sh+wa ra mA te nA ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 88a2-89b7

Colophon:
འཕགས་པ་ཐུན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དུ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་ཆད་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་ལ་ཕབ་པའོ
'phags pa thun ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / du na shI la dang / zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar chad kyis chos bstan la phab pa'o

Z688

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཤྭ་རཱ་མཱ་ཏེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
Ar+ya ba lo ki sh+wa rA mA te nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 95a5-97a7

Colophon:
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། དཱ་ན་ཤཱི་ལ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ། སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བཅོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang / dA na shI la dang / zhu chen gyi lo tsa ba ban d+he ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa'o//

Translators and revisors:
jinamitra (Tr.)
dānaśīla (Tr.)
ye shes sde (Tr.)


BDRC bdr:WAORK0719
84000 Toh 909
BuddhaNexus K12D0725=D0909_H0675