Catalog entry rKTs-K718 (Kanjur)

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ

ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po

ūrdhvajaṭāmahākalpa-mahābodhisattvavikurvāṇapaṭalavistarād bhagavatyāryatārā-mūlakalpa-nāma

The Great Practice Manual of Tārā of the Upswept Tresses


ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po (A)
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba (Cz D Dd Dk Gt H L N Np Pz Q R S U V Z)
ral pa gyen brdzes kyi rtog chen po byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa'i le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ba'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba (Ts)
de'i brgyud phyi ma dang bcas pa


A755

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po
ཱུརྡྷྭ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་སཏྭ་བི་ཀུརྦྦ་ཎཱ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱད་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ur+d+h+wa dza TA ma hA kal+pa ma hA bo d+hi sat+wa bi kur+b+ba NA pa Ta la bi sa rAd b+ha ga ba tI Ar+ya tA rA mU la kal+pa nA ma

Textual Structure:

dang po/ 'dus pa'i le'u (624)
gnyis pa/ da kyil 'khor gyi cho ga rab 'byam gyi le'u (677)
gsum pa/ sgrub thabs kyi tsho ga dang / da kyil 'khor gyi cho ga rab 'byam gyi le'u (725)
bris sku dang po (728)
ras ris kyi cho ga bar ma (747)
bzhi pa/ ras ris kyi cho ga rab 'byam (749)
lnga pa/ ras ris kyi cho ga rab 'byam (752)
drug pa/ mchog gi sgrub pa'i thabs kyi cho ga las kyi 'bras byu (760)
bdun pa/ las mchog sgrub pa'i thabs kyi cho ga (764)
brgyad pa/ ras ris mchog gi sgrub pa'i le'u (771)
dgu pa/ ras ris bar ma'i cho ga rab 'byam (784)
bcu pa/ bgrang phreng gi cho ga'i le'u (814)
bcu gcig pa/ bgrang phreng srad bu'i cho gwa'i le'u (823)
le'u rab 'byams bcu gnyis pa (830)
rkang pa gcig pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po (842)
rtsa ba'i rtog par 'jug pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (848)
dkar mo chen mo'i rtog pa (851)
sems can thams cad rjes su son par byed pa po zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (855)
gser 'od ces bya ba'i rig pa'i rgyal po chos pa'i (857)
sang sa rgyas bcu gnyis kyis mngon par dbang bskur ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (859)
lhag par mos pa'i phreng ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po (861)
gnod sbyin thams cad kun tu 'ong ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (3)
da bang ldan gyi rigs kun tu 'ong ba'i rig pa'i rgyal po chen po (7)
'jug par byed bzhin pa rig pa'i rgyal po chen po (10)
yi ge bcu pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (12)
spyi bor mngon par dbang bskur ba zhes bya ba'i rdog pa'i rgyal po chen po (13)
'od zer dang ldan pa zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po (15)
pad+ma kun tu snang ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (16)
dpe byad brgyad cu'i rjes su byed pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (18)
yon tan gyi rgyan zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (19)
bde ba can gyi bkod pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (21)
dpa' bo ldan ma zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen mo (22)
mi 'jigs pa rab tu sbyin pa (24)
'khor ba'i sna thag grol bar byed pa zhes bya ba rig pa'i rgyal po chen po (26)
'dod cing don du gnyer ba sbyin pa'i rig pa'i rgyal po chen po (28)
ras ris kyi gnas (29)
pad+ma'i mtha' zhes bya ba'i sngags kyi rgyal po chen po (31)
pad+ma 'i gzi brjid ces bya ba'i sngags kyi rgyal po chen po (33)
da pal be'u zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (34)
mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (35)
rgyud phri ma bskyed pa zhes bya ba'i le'u (37)
bcom ldan 'ad sa ma rig pa'i rgyal mo chen po'i le'u dang po (45)
phyag na rdo rjes gsung ba'i le'u (54)
tshang sa pas gsung sa pa'i le'u (60)
phur bu gsum pas bshad pa'i le'u (64)
dbang ldan gyis rab tu bshad pa'i le'u (67)
rgyal chen bzhis gsungs pa'i le'u (72)
nam mkha' lding gis bshad pa'i le'u (76)
ma mo dang / gnod sbyin dang / srin po dang / 'byung po dang / sha za thams cad kyis gsung sa pa'i khe'u (78)
las sna tshogs dang sbyin sreg skor gsung sa pa'i le'u (83)
lha ma yin gyi dbang po thags zangs ris kyis bshad pa'i le'u (85)
'jig rten gsum las rnam par rgyal ba rig pa'i rgyal po chen po rdog pa (87)
sgrub thabs kyi cho ga'i rim pa'i le'u (99)
thams cad thun mong pa'i cho ga'i rig pa'i le'u (107)
phyag rgya'i le'u (214)
bgrang phreng srad bu'i cho ga'i le'u (222)
rgyud phyi ma'i dkyil 'khor gyi cho ga (318)
chen po thams cad kyi sgyu 'phrul (351)
sring mo bzhi'i snying po (355)
nad med pa'i le'u (367)
gnod sbyin mo'i le'u (424)
byang chub sems dpa'i mthu rnam par bsgyings pa zhes bya ba'i le'u (434)
rta mgrin rgyal po'i cho ga zhib mo (440)
gzungs dang cho ga sogs brjod pa (447)

Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 613-863

rgyud 'bum, tsha, 3-464


Colophon:
རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྒྱད་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ། འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ། པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང་། དཔེ་དཔང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས། སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
ral pa gyen brdzes kyi rgyad phyi ma rdzogs so/ 'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bcu lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni lo tsA ba chen po 'di nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams grub kyis bgyis so/ paN+Di ta la ma gtugs shing / dpe dpang 'grel pa ma rnyed pas/ sgra don log par gyur srid na/ mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

Cz067-037

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བི་དྷི་ས་ཏྭཱ་བི་ཀུ་ནརྦབ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Urd+ha dza TA ma ha kalpa ma hA bi d+hi sa tvA bi ku narbba Na pa Ta la bi sa rA b+ha ga ba tI A r+ya tA rA mU la kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 130b1-551a7

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ།།། པནྡི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང།། དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས་།། སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན།། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo tsa ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/// pan+di ta la ma gtugs shing// dpe mang 'grel pa ma rnyed pas // sgra don log par gyur srid na// mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

D724

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་སཏྭ་བི་ཀུརྦྦ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱད་བྷ་ག་བ་ཏཱ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ur+d+ha dza TA ma hA kalpa ma hA bo d+hi satwa bi kur+b+ba Na pa Ta la bi sa rAd b+ha ga ba tA Ar+ya tA rA mU la kalpa nA ma
e-texts:


Textual Structure:

bcom ldan 'das 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa las 'dus pa'i le'u ste dang po (229b4)
dkyil 'khor cho ga rab 'byam gyi le'u ste gnyis pa (251a1)
dkyil 'khor gyi cho ga rab 'byam gyi le'u ste gsum pa (252a5)
bcom ldan 'das 'phags ma sgrol ma ral pa gyen du brdzes pa'i rtsa ba'i cho ga rab 'byams las/ le'u gsum pa yongs su (261b5)
ras ris mchog gi sgrub pa'i le'u ste brgyad pa (276b4)
bgrang phreng srad bu'i cho ga'i le'u rab 'byam bcu gcig pa yongs su (297a5)
'phags ma sgrol ma ral pa gyen brdzes kyi rtsa ba'i rtog pa las le'u rab 'byams bcu gnyis pa (302b1)
yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin las nges par skyes pa'i rig pa'i sngags rnams te le'u rab 'byam bcu gsum pa (16a5)
rgyud phyi ma bskyed pa zhes bya ba'i le'u dang po (20a1)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen po'i le'u dang po (23b3)
byang chub sems dpa' chen po 'phags pa phyag na rdo rjes gsungs pa bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo le'u bzhi pa (26a5)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo tshangs pas gsungs pa le'u lnga pa (28a5)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo phur bu gsum pas bshad pa le'u drug pa (29a5)
dbang ldan gyis rab tu bshad pa'i bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo'i le'u (31b3)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo rgyal chen bzhis gsungs pa'i le'u brgyad pa (33a4)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo nam mkha' lding gis bshad pa'i le'u dgu pa (34a4)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo ma mo dang / gnod sbyin dang / srin po dang / 'byung po dang / sha za thams cad kyis gsungs pa'i mtshan nyid kyi le'u bcu pa (36b2)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo'i le'u bcu gcig pa (37a6)
lha ma yin gyi dbang po thags zangs ris kyis bshad pa'i bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo'i le'u bcu gnyis pa (38a2)
de nas yang sems dpa' chen pos slar yang rig pa thams cad yang dag par skul bar byed pa'i ting nge 'dzin la snyoms par zhugs nas sgrub thabs kyi cho ga rig pa'i le'u (43a7)
bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen brdzes kyi rtsa ba'i rtog pa sgrub thabs kyi cho ga'i rim pa'i le'u yongs su (46b6)
byang chub sems dpa'i sde snod/ bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen brdzes kyi rtsa ba'i rtog pa thams cad thun mong pa'i cho ga'i rig pa'i le'u rab 'byam (92a7)
byang chub sems dpa'i sde snod bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen brdzes kyi rtsa ba'i rtog pa phyag rgya'i le'u rab 'byam (95b5)
byang chub sems dpa'i sde snod phal po che theg pa chen po'i mdo sde ral pa gyen brdzes kyi rtog pa las bgrang 'phreng srad bu'i cho ga'i le'u rab 'bya bcu gcig pa yongs su (137b4)
nad med pa'i le'u (183b5)
gnod sbyin mo'i le'u (188a1)
byang chub sems dpa'i mthu rnam par bsgyings pa zhes bya ba'i le'u (190b1)

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 205b1-311a7
rgyud, tsha, 1b1-200a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 205b1-311a7
rgyud, tsha, 1b1-200a7
Set: MW30532

rgyud, tsa, 205b1-311a7
rgyud, tsha, 1b1-200a7
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 205b1-311a7
rgyud, tsha, 1b1-200a7

Colophon:
རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅཝ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང་། །དཔེ་དབང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས། །སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi ma rdzogs so// 'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bcwa lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni lots+tsha ba chen po 'di nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams grub kyis bgyis so/ /paN+Di ta la ma gtugs shing / /dpe dbang 'grel pa ma rnyed pas/ /sgra don log par gyur srid na/ /mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

Translators and revisors:
shAkya'i dge slong rin chen grub (Tr.)
shAkya'i dge slong bsod nams grub (Rev.)

Dd095-037

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷv་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་བི་ཀུརྦྦ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ར་རཱད་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ur+d+hva dza TA ma hA kalpa ma hA bo d+hi sa tva bi kur+b+ba Na pa Ta la bi ra rAd b+ha ga ba tI A rya Ta rA mU la kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 250a1-362a6
rgyud tsha, 250a1-242b2

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ།།། པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང།། དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས་།། སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན།། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo tsa ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/// paN+Di ta la ma gtugs shing// dpe mang 'grel pa ma rnyed pas // sgra don log par gyur srid na// mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

Dk104-037

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བི་དྷི་ས་ཏྭཱ་བི་ཀུ་ནརྦྦ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Urd+ha dza TA ma ha kalpa ma hA bi d+hi sa tvA bi ku nar+b+ba Na pa Ta la bi sa rA b+ha ga ba tI A r+ya tA rA mU la kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 154a3-654a6

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ།།། པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང།། དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས་།། སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན།། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo tsa ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/// paN+Di ta la ma gtugs shing// dpe mang 'grel pa ma rnyed pas // sgra don log par gyur srid na// mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

Gt084-037

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བི་དྷི་ས་ཏྭཱ་བི་ཀུ་ནརྦབ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Urd+ha dza TA ma ha kal+pa ma hA bi d+hi sa tvA bi ku narbba Na pa Ta la bi sa rA b+ha ga ba tI A r+ya tA rA mU la kal+pa nA ma
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 128a5-523a7

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ།།། པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང།། དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས་།། སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན།། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo tsa ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/// paN+Di ta la ma gtugs shing// dpe mang 'grel pa ma rnyed pas // sgra don log par gyur srid na// mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

H711

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsa, 39a6-tsha 96a6


L563

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 115b1-481a8


N671

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsa, 1b1-453a6
Set: MW2KG5014

rgyud, tsa, 1b1-453a6
Set: MW2KG210297Np053-037

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བི་དྷི་ས་ཏྭཱ་བི་ཀུ་ནརྦབ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Urd+ha dza TA ma ha kalpa ma hA bi d+hi sa tvA bi ku narbba Na pa Ta la bi sa rA b+ha ga ba tI A r+ya tA rA mU la kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 130b5-564a5

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ།།། པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང།། དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས་།། སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན།། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo tsa ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/// paN+Di ta la ma gtugs shing// dpe mang 'grel pa ma rnyed pas // sgra don log par gyur srid na// mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

Pz096-038

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་བི་ཀུརྦྦ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ur+d+ha dza TA ma hA kalpa ma hA bo d+hi sa t+vA bi kur+b+ba Na pa Ta la bi sa rA b+ha ga ba tI A rya tA rA mU la kalpa nA ma
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 207a2-tsha 202b6

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ།།། པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང།། དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས་།། སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན།། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo ts+tsha ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/// paN+Di ta la ma gtugs shing// dpe mang 'grel pa ma rnyed pas // sgra don log par gyur srid na// mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

Q469

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, za, 1b1-332a8
Set: MW3CN1094

rgyud, za, 1b1-332a8

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ|་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས|་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི|་ལོྩྪ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ|་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་[ལྷུན]་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ||་||པྞḍི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང|་|དཔེ་དཔང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས|་|སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན|་|མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ|་|ཡེ་དཧྲམམā་…་ཤྲ་མ་ཎḥ||་མྔག་ལṃ་||
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe| rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas| shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni| lo+ts+tsha ba chen po 'di nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa| shAkya'i dge slong bsod nams [lhun] grub kyis bgyis so|| ||pa+Nḍi ta la ma gtugs shing| |dpe dpang 'grel pa ma rnyed pas| |sgra don log par gyur srid na| |mkhas pa rnams kyis bcos par gsol| |ye dha+rmmā … shra ma Naḥ|| ma+ngga laṃ ||

Translators and revisors:
bsod nams grub/ (Tr.)
rin chen grub/ (Tr.)

R724

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷv་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་བི་ཀུརྦབ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ར་རཱད་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱ་རྱ་ཊ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Urd+hva dza TA ma hA kalpa ma hA bo d+hi sa tva bi kurbba Na pa Ta la bi ra rAd b+ha ga ba tI A r+ya Ta rA mU la kalpa nA ma
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 205b1-311a7
rgyud tsha, 1b1-200a7


S683

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་བི་ཀུ་ནརྦྦ་ཎ་ོ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་ཏཱི་ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ur+d+ha dza TA ma hA kal+pa ma hA bo d+hi sa twA bi ku nar+b+ba Na oa Ta la bi sa rA b+ha ga tI Ar+ya tA rA mU la kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. 'dus pa (159a1)
2. dkyil 'khor gyi cho ga rab 'byams (186a2)
3.sgrub thabs kyi cho ga dang dkyil 'khor gyi cho ga rab 'byams (187b4)
byang chub sems dpa'i sde snod phal po che theg pa chen po'i mdo sde las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen du mdzes pa'i rtsa ba'i cho ga rab 'byams kyi bris sku dang po (197b3)
3. yongs su rdzogs (199b6)
4. rtsa ba'i cho ga bzhi pa ras ris kyi cho ga rab 'byams (201a3)
5. ras ris kyi cho ga rab 'byam lnga pa (205b4)
6. mchog gi sgrub pa'i thabs kyi cho ga las kyi 'bras bu (208a4)
7. las mchog sgrub pa'i thabs kyi cho ga bdun pa (212a5)
8. ras ris mchog gi bsgrub pa (219a6)
9. ras ris bar ma'i cho ga rab 'byam (238b6)
10. ras ris bar ma'i cho ga rab 'byam las bcu pa bgrang 'phreng gi cho ga (241b1)
11. bgrang 'phreng srad bu'i cho ga (245a7)
12. (252b1)
rkang pa gcig pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po (255b5)
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin gyi rgyal po'i rtsa ba'i rtog par 'jug pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (257a5)
dkar mo chen mo'i rtog pa (259a4)
sems can thams cad rjes su son par byed pa po zhes bya ba'i 'rig pa'i rgyal po chen po (260b3)
yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin las nges par skyes pa sangs rgyas bcu gnyis kyis mngon par dbang bskur ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (263a1)
lhag par mos pa'i 'phreng ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po (264a2)
gnod sbyin thams cad kun tu 'ong ba les bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (266a2)
dbang ldan gyi rigs kun tu 'ong ba'i rig pa'i rgyal po chen po (267b5)
yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin las nges par byung ba'i 'jug par byed bzhin pa rig pa'i rgyal po chen po (268b6)
yi ge bcu pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (269b1)
sphyi bor mngon par dbang bskur ba les bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po (270b2)
'od zer dang ldan pa zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po (270b6)
pad+ma kun tu snang ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (272a6)
dpe byad brgyad cu'i rjes su byed pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal (273b2)
yon tan gyi rgyan ces bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (273b6)
bde ba can gyi bkod pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (274b4)
dpa' bo ldan ma zhes bya ba'i rig pa'i rgyal mo chen mo (275a7)
mi 'jigs pa rab tu sbyin pa (276b4)
'khor ba'i sna thag grol bar byed pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (277b3)
mdzes kyi rtog par 'dod cing don du gnyer ba sbyin pa'i rig pa'i rgyal po chen po (278a4)
ras ris kyi gnas (279a7)
pad+ma'i mtha' zhes bya ba'i shags kyi rgyal po chen po (280a6)
pad+ma gzi brjid ces bya ba'i sngags kyi rgyal po chen po (281a1)
dpal be'u zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (281b2)
mi 'jigs pa'i sbyin pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (282a4)
13. yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin las nges par skyes pa'i rig sngags rnams (282a5)
1. rgyud phyi ma bskyed pa zhes bya ba (287a6)
bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo le'u dang po rdzogs (292a6)
4. byan chub sems dpa' chen po 'phags pa phyag na rdo rjes gsungs pa bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo (295b7)
5. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo tshangs pas gsungs pa (298b1)
6. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo phur bu gsum pas bshad pa (298b6)
7. dbang ldan gyis rab tu bshad pa'i bcom ldan 'das ma'i rig pa'i rgyal mo (302b7)
8. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo rgyal chen bzhis gsungs pa (305a2)
9. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo nam mkha' lding gis bshad pa (306a5)
10. ma mo dang gnod sbyin dang srin po dang 'byung po dang sha za thams cad kyis gsungs pa'i mtshan nyid (309b1)
11. (310b2)
12. lha ma yin gyi dbang po thag bzangs ris kyis bshad pa'i bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo (311b2)
byang chub sems dpa'i sde snod phal po che las bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo'i skyed par byed pa'i gsang chen zhes pa (311b3)
rten gsum las rnam par rgyal ba rig pa'i rgyal po chen po'i rtog pa (318b4)
sgrub thabs kyi cho ga'i rim pa (323a5)
thams cad thun mongs ba'i cho ga'i rig pa (387b3)
phyag rgya'i le'u bri bar bya (987b3)
phyag rgya le'u rab 'byams rdzogs (392a1)
bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtog pa rdzogs (394a1)
ri'i rgyal po gru 'dzin (394a1)
11. bgrang 'phreng srad bu'i cho ga'i le'u rab 'byams bcu gcig pa rdzog (448a3)
bcom ldan 'das ma'i rtsa ba'i rtog par sgrub thabs thams cad ces bya ba (451b7)
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi ma'i dkyil 'khor chen cho ga (467a4)
ral pa gyen mrdzes kyi rgyud phyi mar las chen po thams cad kyi sgyu 'phrul (469b5)
gsang ba'i sgrub thabs kyi dkyil 'khor (471b7)
sring mo bzhi'i snying po rdzogs (476a5)
mngon spyod can (481b4)
sgrub pa chen po dang po'i cho ga bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba dang po las btus pa (489b4)
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi mar zla ba'i cho ga'i nye bar spyod pa (492b4)
rig pa'i sngags kyi khyad par (498b5)
huM yig drug dang phaT yig bzhis bco brgyad kyis lhag pa'i bcu bzhi la brten pa'i rta mgrin gyi sngags (505a5)
nad med pa (509a7)
gnod sbyin mo (515a3)
byang chub sems dpa'i mthu rnam par bsgyings pa (518b2)
rta mgrin rgyal po'i cho ga zhib mo (522b7)
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi mar rta mgrin rgyal por cho ga zhib mo (523a5)
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi ma'i gzungs (530a4)
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi ma rdzogs (532a4)

Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 128b5-532a4

Colophon:
འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུགས་ཤིང། །དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས། །སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ
'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo tsa ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/ /paN+Di ta la ma gtugs shing/ /dpe mang 'grel pa ma rnyed pas/ /sgra don log par gyur srid na/ /mkhas pa rnams kyis bcos par gsol

Ts10.16

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་བའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog chen po byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa'i le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ba'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ུ་རྡྷྟྭ་ཛ་ཊཱ་མཧཱ་ཀལྤ་མཧཱ་བོ་དྷི་སཏྭ་བི་ཀུ་རྦྦ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱཏ་བྷ་ག་བ་ཏི་རྱཱ་ཏཱ་རཱ་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ན་མ
u r+d+h+t+wa dza TA mahA kal+pa mahA bo d+hi sat+wa bi ku r+b+ba Na pa Ta la bi sa rAt b+h ga ba ti aryA tA rA mU la kal+pa na ma

Textual Structure:

ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ba'i rtsa ba'i rtog pa las 'dus pa'i le'u ste dang po'o// (289a2)
byang chub sems dpa'i sde snod bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen brdzes kyi rtsa ba'i cho ga las/ dkyil 'khor cho ga rab 'byam gyi le'u ste/ gnyis pa rdzogs s+ho// (315a3)
byang chub sems dpa'i sde snod dang ldan pa theg pa chen po'i mdo sde/ bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma/ ral pa gyen brdzes kyi rtsa ba'i cho ga las sgrub thabs kyi cho ga dang/ dkyil 'khor gyi cho ga rab 'byam gyi le'u ste// gsum pa rdzogs s+ho// (316b3)
byang chub sems dpa'i sde snod phal po che/ /theg pa chen po'i mdo sde las/ /bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen du brdzes pa'i rtsa ba'i cho ga rab 'byam gyi bris sku dang po rdzogs s+ho// (326a1)
theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde las/ bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen du brdzes pa'i rtsa ba'i cho ga rab 'byam las/ /le'u gsum pa yongs su rdzogs s+ho// (238a4)
byang chub sems dpa'i sde snod phal po che theg pa chen po/ /shin tu rgyas pa'i mdo sde las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i cho ga bzhi pa/ ras ris kyi cho ga rab 'byam yongs su rdzogs s+ho// (329a8)

Location:
Set: MW3CN1302

rgyud Tha, 261b1-331a8

Notes:
- room for 2 miniatures on 261b; to be continued in next vol.

U724

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 205a1-311a6
rgyud, tsha, 1b1-200b6


V753

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷྭ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་བི་ཀུརྦྦ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་vབ་ཏཱི་ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་མུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ur+d+h+wa dza TA ma hA kal+pa ma hA bo d+hi sat+wA bi kur+b+ba Na pa Ta la bi sa rA b+ha ga vba tI Ar+ya tA rA mu la kal+pa nA ma

Textual Structure:

1. 'dus pa (144a4)
2. dkyil 'khor gyi cho ga rab 'byams (171b3)
3.sgrub thabs kyi cho ga dang dkyil 'khor gyi cho ga rab 'byams (173a6)
byang chub sems dpa'i sde snod phal po che theg pa chen po'i mdo sde las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma ral pa gyen du mdzes pa'i rtsa ba'i cho ga rab 'byams kyi bris sku dang po (183a5)
3. yongs su rdzogs (185b3)
4. rtsa ba'i cho ga bzhi pa ras ris kyi cho ga rab 'byams (286b7)
5. ras ris kyi cho ga rab 'byam lnga pa (191a5)
6. mchog gi sgrub pa'i thabs kyi cho ga las kyi 'bras bu (193b3)
7. las mchog sgrub pa'i thabs kyi cho ga bdun pa (197a8)
8. ras ris mchog gi bsgrub pa (204a7)
9. ras ris bar ma'i cho ga rab 'byam (222b4)
10. ras ris bar ma'i cho ga rab 'byam las bcu pa bgrang 'phreng gi cho ga (225b2)
11. bgrang 'phreng srad bu'i cho ga (229a5)
12. (235b7)
rkang pa gcig pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po (238b6)
bcom ldan 'das ma sgrol ma'i yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin gyi rgyal po'i rtsa ba'i rtog par 'jug pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (240a5)
dkar mo chen mo'i rtog pa (241b8)
sems can thams cad rjes su son par byed pa po zhes bya ba'i 'rig pa'i rgyal po chen po (243a5)
yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin las nges par skyes pa sangs rgyas bcu gnyis kyis mngon par dbang bskur ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (245a8)
lhag par mos pa'i 'phreng ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po (246b1)
gnod sbyin thams cad kun tu 'ong ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (248a7)
dbang ldan gyi rigs kun tu 'ong ba'i rig pa'i rgyal po chen po (249b8)
yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin las nges par byung ba'i 'jug par byed bzhin pa rig pa'i rgyal po chen po (250b7)
yi ge bcu pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (251b1)
spyi bor mngon par dbang bskur ba les bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po (252a8)
'od zer dang ldan pa zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po (253a3)
pad+ma kun tu snang ba zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (254a3)
dpe byad brgyad cu'i rjes su byed pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal (254b5)
yon tan gyi rgyan ces bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (255b2)
bde ba can gyi bkod pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (256a6)
dpa' bo ldan ma zhes bya ba'i rig pa'i rgyal mo chen mo (257a1)
mi 'jigs pa rab tu sbyin pa (258a5)
'khor ba'i sna thag grol bar byed pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (259a3)
mdzes kyi rtog par 'dod cing don du gnyer ba sbyin pa'i rig pa'i rgyal po chen po (259b4)
ras ris kyi gnas (260a6)
pad+ma'i mtha' zhes bya ba'i shags kyi rgyal po chen po (261b5)
pad+ma gzi brjid ces bya ba'i sngags kyi rgyal po chen po (262a6)
dpal be'u zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (262b7)
mi 'jigs pa'i sbyin pa zhes bya ba'i rig pa'i rgyal po chen po (263a8)
13. yangs pa dang ldan pa'i ting nge 'dzin las nges par skyes pa'i rig sngags rnams (263b1)
1. rgyud phyi ma bskyed pa zhes bya ba (272b6)
5. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo tshangs pas gsungs pa (278b2)
6. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo phur bu gsum pas bshad pa (279b6)
7. dbang ldan gyis rab tu bshad pa'i bcom ldan 'das ma'i rig pa'i rgyal mo (282b4)
8. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo rgyal chen bzhis gsungs pa (284b2)
9. bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo nam mkha' lding gis bshad pa (285b6)
10. ma mo dang gnod sbyin dang srin po dang 'byung po dang sha za thams cad kyis gsungs pa'i mtshan nyid (288b6)
11. (289b7)
12. lha ma yin gyi dbang po thag bzangs ris kyis bshad pa'i bcom ldan 'das ma rig pa'i rgyal mo chen mo (290b6)
'jig rten gsum las rnam par rgyal ba rig pa'i rgyal po chen po'i rtog pa (297b3)
sgrub thabs kyi cho ga'i rim pa (302a5)
thams cad thun mongs ba'i cho ga'i rig pa (3606)
phyag rgya'i le'u bri bar bya (364a8)
phyag rgya le'u rab 'byams rdzogs (366a6)
bcom ldan 'das ma'i rtsa ba'i rtog par sgrub thabs thams cad ces bya ba (422a3)
sring mo bzhi'i snying po rdzogs (443a6)
sgrub pa chen po dang po'i cho ga bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba dang po las btus pa (455b3)
nad med pa (474a7)
gnod sbyin mo (480a3)
byang chub sems dpa'i mthu rnam par bsgyings pa (483a7)
rta mgrin rgyal po'i cho ga zhib mo (487b2)

Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 16b4-497a8

Colophon:
རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྫོགས་སྷོ། འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ། རཝ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi ma rdzogs s+ho/ 'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe/ rwa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAkya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo ts+tsha ba chen po 'di nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAkya'i dge slong bsod nams grub kyis bgyis so

Z696

རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལེའུ་རབ་འབྱམས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྩ་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ
ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po byang chub sems dpa' chen po'i rnam par 'phrul pa le'u rab 'byams las bcom ldan 'das ma 'phags ma sgrol ma'i rtsa ba'i rtog pa zhes bya ba
ཱུརྡྷ་ཛ་ཊཱ་མ་ཧཱ་ཀལྤ་མ་ཧཱ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་བི་ཀུ་ནརྦྤ་ཎ་པ་ཊ་ལ་བི་ས་རཱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་མཱུ་ལ་ཀལྤ་ནཱ་མ
Ur+d+ha dza TA ma hA kal+pa ma hA bo d+hi sat+wA bi ku nar+b+pa Na pa Ta la bi sa rA b+ha ga ba tI Ar+ya tA ra mU la kal+pa nA ma
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 125b4-569a6

Colophon:
རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་རྫོགས་སོ།། །།འདི་ནི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཏི་ཤའི་ཕྱག་དཔེ་རྭ་སྒྲེང་ནས་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་གདན་དྲངས་ནས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱིས་འཕར་བའི་ལོ། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་རྟའི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་རྫོགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི། ལོ་ཙ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་སོ། །པཎྜི་ཏ་ལ་མ་གཏུག་ཤིང། །དཔེ་མང་འགྲེལ་པ་མ་རྙེད་པས། །སྒྲ་དོན་ལོག་པར་གྱུར་སྲིད་ན། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་པར་གསོལ།།
ral pa gyen brdzes kyi rgyud phyi ma rdzogs so// //'di ni jo bo chen po a ti sha'i phyag dpe r+wa sgreng nas dka' thub chen pos gdan drangs nas/ shAk+ya'i dge slong rin chen grub kyis 'phar ba'i lo/ cho 'phrul chen po rta'i zla ba'i tshes bco lnga la rdzogs par bsgyur ba'i yi ge pa ni/ lo tsa ba chen po de nyid kyi zhabs drung du nye bar gnas pa/ shAk+ya'i dge slong bsod nams lhun grub kyis bgyis so/ /paN+Di ta la ma gtug shing/ /dpe mang 'grel pa ma rnyed pas/ /sgra don log par gyur srid na/ /mkhas pa rnams kyis bcos par gsol//

Translators and revisors:
rin chen grub (Tr.)
Notes:
- Missing folios: 132b and 133a, 158, 163, 171, 302, 328, 462, 463, 471. Many folios are severely damaged.


BDRC bdr:WAORK0718
84000 Toh 724
BuddhaNexus K12D0724_H0711