Catalog entry rKTs-K716 (Kanjur)

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ

'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba

ārya-avalokiteśvaracintāmaṇkalpapraṇidhībhava

The Prayer from the Practice of Avalokiteśvara that is like the Wish-Fulfilling Jewel


'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba (A V Z)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba (C Cz D Dd Dd Dk Gt L N Np Pj Pj Pj Pz Pz Q R R S Ty U)
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba (H H)


A753

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 607-611


Colophon:
སྔགས་སྙིང་བཞི་འབྱུང་པ་དང་། སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔག་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sngags snying bzhi 'byung pa dang / smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngag su bcas pa rdzogs soA1101

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW1PD96682

gzungs 'dus, waM, 914-918


Colophon:
སྔགས་སྙིང་བཞི་འབྱུང་བ་དང་། སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sngags snying bzhi 'byung ba dang / smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs so

B802

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, tsha, 408b6-410b8
B1088

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 329a5-331b3


C440

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, tsha, 354b8-357a1
C720

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 278b6-280b3


Cz067-027

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མ་ཎི་ཙིནྟ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷིརྦ་བ
A r+ya a ba lo ki te shva ra ma Ni tsin+ta kalpa pra Ni d+hirba ba
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 88a1-93b4

Colophon:
ཡིད་བཞིན་ཀྱི་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་རྫོགས་སོ
yid bzhin kyi nor bu'i rtogs pa rdzogs so

D722

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 200a1-201b3
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 200a1-201b3
Set: MW30532

rgyud, tsa, 200a1-201b3
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 200a1-201b3

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs soD812

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, wa, 251a5-253a2
Set: MW4CZ5369

rgyud, wa, 251a5-253a2
Set: MW30532

rgyud, wa, 251a5-253a2
Set: MW3CN20612

rgyud, wa, 251a5-253a2

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+hoD1094

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་བསྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
smon lam dang tshigs su bcad bsngags su bcas pa rdzogs so
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 261a1-262b5
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 261a1-262b5
Set: MW30532

gzungs, waM, 261a1-262b5
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 261a1-262b5

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+ho

Dd067-150

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 361a6-364a2

Colophon:
སྔགས་སྙིང་བཞི་འབྱུང་བ་དང། སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
sngags snying bzhi 'byung ba dang/ smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+hoDd095-035

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 244b5-245b5
Dd098-060

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud wa, 336a4-338b4

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+ho

Dk104-027

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མ་ཎི་ཙིནཏ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷིརྦ་བ
A r+ya a ba lo ki te shva ra ma Ni tsinta kalpa pra Ni d+hirba ba
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 104b5-111b5

Colophon:
ཡིད་བཞིན་ཀྱི་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་རྫོགས་སོ
yid bzhin kyi nor bu'i rtogs pa rdzogs so

Gt084-027

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མ་ཎི་ཙིནཏ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷིརྦ་བ
A r+ya a ba lo ki te shva ra ma Ni tsinta kal+pa pra Ni d+hirba ba
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 85b5-92a7

Colophon:
ཡིད་བཞིན་ཀྱི་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་རྫོགས་སོ
yid bzhin kyi nor bu'i rtogs pa rdzogs so

H661

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ་
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, pa, 483a4-485b2
H769

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ་
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, tsha, 349a7-352a1


L555

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 78b2-83b2


N728

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
-
-
Location:
Set: MW22703

rgyud, tsha, 225a7-227b5
Set: MW2KG5014

rgyud, tsha, 225a7-227b5
Set: MW2KG210297Np053-027

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
ཨཱ་རྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤv་ར་མ་ཎི་ཙིནྟ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷིརྦ་བ
A r+ya a ba lo ki te shva ra ma Ni tsin+ta kalpa pra Ni d+hirba ba
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 87b5-93a7

Colophon:
ཡིད་བཞིན་ཀྱི་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་རྫོགས་སོ
yid bzhin kyi nor bu'i rtogs pa rdzogs so

Pj034-150

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 288a3-290a4

Colophon:
སྔགས་སྙིང་བཞི་འབྱུང་བ་དང། སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sngags snying bzhi 'byung ba dang/ smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs soPj096-036

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 237b4-239b4

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs soPj099-061

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud wa, 288a3-290a3

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+ho

Pz036-150

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 299a4-301a6

Colophon:
སྔགས་སྙིང་བཞི་འབྱུང་བ་དང། སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
sngags snying bzhi 'byung ba dang/ smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+hoPz096-036

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 202a2-203a5

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngas su bcas pa rdzogs soPz099-060

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud wa, 256a2-257b6

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+ho

Q435

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, tsha, 310a7-312a4
Set: MW3CN1094

rgyud, tsha, 310a7-312a4

Colophon:
སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཚ,་3124)
smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs s+ho // // (tsha, 312a4)Q715

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 266a3-268a2
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 266a3-268a2

Colophon:
རྩ་བའི་སྔགས་།རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་2682)
rtsa ba'i sngags /rdzogs s+ho // // (ya, 268a2)

R722

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 200a1-201b3
R812

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud wa, 251a5-253a2
R1077

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 260b7-262b5


S673

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་མ་ཎི་ཙིནྟ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷིརྦ་བ
Ar+ya a b alo ki te shwa ra ma Ni tsin+ta kal+pa pra Ni d+hirba ba
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 86a2-91b4

Colophon:
སྔགས་སྙིང་བཞི་འབྱུང་བ། སྨོན་ལམ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་སྔགས་སུ་བཅས་པ་རྫོགས་སོ
sngags snying bzhi 'byung ba/ smon lam dang tshigs su bcad pa dang sngags su bcas pa rdzogs so

Ty071-027

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤཝ་ར་མ་ཎི་ཙིནྟ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷིརྦ་བ
Ar+ya a b alo ki te shwa ra ma Ni tsin+ta kal+pa pra Ni d+hirba ba
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 87a3-92b6

Colophon:
རྫོགས་སོ
rdzogs so

U722

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 200a1-201b3
U812

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW29468

rgyud, wa, 251a5-253a2
U1096

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་བ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog ba las smon lam 'byung ba
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 261a1-262b5


V743

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་མ་ཎི་ཙིནྟ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷརྦྷ་བ
Ar+ya a ba lo ki te sh+wa ra ma Ni tsin+ta kal+pa pra Ni d+har+b+ha ba
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 78b6-84a1

Colophon:
ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་རྫོགས་སོ
yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa rdzogs so

Z686

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug yid bzhin gyi nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba
ཨཱརྱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་མ་ཎི་ཙིནྟ་ཀལྤ་པྲ་ཎི་དྷིརྦ་བ
Ar+ya a ba lo ki te sh+wa ra ma Ni tsin+ta kal+pa pra Ni d+hir+ba ba
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 85a2-90b6

Colophon:
ཡིད་བཞིན་ཀྱི་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་རྫོགས་སོ།།
yid bzhin kyi nor bu'i rtogs pa rdzogs so//
Notes:
- The latter part of the text, i.e., f.87b2-90b6, is not part of the text in D. This part possibly also constitutes a separate work not included in D.


BDRC bdr:WAORK0716
84000 Toh 1094
BuddhaNexus K12D0722=D0812=D1094_H0661