Catalog entry rKTs-K714 (Kanjur)

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས

thos pa 'dzin pa'i gzungs

The Incantation for Retaining What One Hears


thos pa 'dzin pa'i gzungs (C L N Q R U)
- (Dk Gt)
thos pa 'dzin pa'i gzungs (H)


A751

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 557-557


Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs so

B599

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 403b8-404a3
B1039

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 239a3-239a8


C236

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 341a2-341a5
C671

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 198b4-198b7


Cz067-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 60a4-60a7

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs so

D720

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 180a4-180a7
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 180a4-180a7
Set: MW30532

rgyud, tsa, 180a4-180a7
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 180a4-180a7

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs soD1041

No title at the beginning of the text
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 187a1-187a3
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 187a1-187a3
Set: MW30532

gzungs, waM, 187a1-187a3
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 187a1-187a3

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs s+ho

Dd067-097

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 257b4-258a2

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs s+hoDd095-033

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 220a1-220a3

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs so

Dk104-025

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 70b2-70b4

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs so

Gt084-025

-
-
-
-
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 58a3-58a5

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs so

H578

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་
thos pa 'dzin pa'i gzungs
-
-
e-texts:

Location:
Set: MW26071

rgyud, na, 331a6-331b3


L553

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 53b6-53b8


N773

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW22703

kha skong, ka, 121a6-121b2
Set: MW2KG5014

kha skong, ka, 121a6-121b2
Set: MW2KG210297Ng46.54

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG229028

mdo, ha, 170a4-170a6

Colophon:
སྨམ་བྲམ་ཧི་སྙིམ་པར་གཅུག་སྟེ།_དུད་པ་བྱུང་གི་བར་དུ་བཟླས་པ་བྱས་ཏེ་ཟོས་ན་ཐོས་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ།_།རྫོགས་སྷོ།
smam bram hi snyim par gcug ste/_dud pa byung gi bar du bzlas pa byas te zos na thos pa 'dzin par 'gyur ro/_/rdzogs s+ho/
Notes:
- No proper opening.

Np053-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 59b6-60a1

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs so

Pj034-097

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 207b6-208a2

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs soPj096-034

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 214a6-214b2

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs so

Pz036-097

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 216b5-217a1

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs s+hoPz096-034

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 182a3-182a6

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs so

Q231

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 303a5-303a8
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 303a5-303a8

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། (ཕ,་3038)
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs s+ho // (pha, 303a8)Q666

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 193a1-193a4
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 193a1-193a4

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། (ཡ,་1934)
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs s+ho // // (ya, 193a4)

R720

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 180a1-180b1
R1022

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 187a1-187a3


S671

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 57b4-57b6

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs so

Ty071-025

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 58b7-59a3

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs so

U720

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 180a3-180a5
U1043

ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས
thos pa 'dzin pa'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 187a1-187a4


V741

No title at the beginning of the text
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 54a2-54a5

Colophon:
ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
thos pa 'dzin pa'i gzungs rdzogs so


BDRC bdr:WAORK0714
84000 Toh 1041
BuddhaNexus K12D0720=D1041_H0578