Catalog entry rKTs-K713 (Kanjur)

ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས

shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs

prajñāvardhanī-nāma-dhāraṇī

The Incantation for Developing Insight


shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs (A C Cz Dd Dd Dk F Gt L Np Pj Pz Q R S Ty U V Z)
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs (D Pj)


A749

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nyA bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 551-552


Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang/ lo tsA ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo tsA ban+de de ba tsan+d+rasa zhus te gtan la phab paA750

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nyA bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1PD96682

rgyud 'bum, tsa, 555-555


Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so//rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang/ lo tsA ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo tsA ban+de de ba tsan+d+rasa zhus te gtan la phab pa

B601

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, pha, 404b4-404b8
B1036

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW1BL2

rgyud, ya, 238b2-238b6


C238

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, pha, 341b6-342a1
complete text
Set: MWEAP1034-2-2

C668

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96685

rgyud, ya, 198a4-198a7
complete text
Set: MWEAP1034-2-2Cz067-024

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-4-1

rgyud ma, 60a1-60a4

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

D719

ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nyA bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

rgyud, tsa, 180a2-180a4
complete text
Set: MW4CZ5369

rgyud, tsa, 180a2-180a4
complete text
Set: MW30532

rgyud, tsa, 180a2-180a4
complete text
Set: MW3CN20612

rgyud, tsa, 180a2-180a4
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lots+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha (Tr.)
lots+tsha ba ban+de klu'i dbang po (Tr.)
zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ra (Rev.)D1038

ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nyA bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
e-texts:

Location:
Set: MW22084

gzungs, waM, 186a7-186b2
complete text
Set: MW4CZ5369

gzungs, waM, 186a7-186b2
complete text
Set: MW30532

gzungs, waM, 186a7-186b2
complete text
Set: MW3CN20612

gzungs, waM, 186a7-186b2
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཡབ་པ
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lots+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras zhus te gtan la yab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha (Tr.)
lots+tsha ba ban+de klu'i dbang po (Tr.)
zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ra (Rev.)

Dd067-094

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲ་ཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pra dz+nyA bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

gzungs bsdus waM, 257a2-257a5

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang lo ts+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras zhus te gtan la phab paDd095-031

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nya bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 219a5-219b5

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིང་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang/ lo ts+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sing ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras zhus te gtan la phab paDd095-032

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nya bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-5-1

rgyud tsa, 219b5-220a1

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིང་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang/ lo ts+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra sing ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras zhus te gtan la phab pa

Dk104-024

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-1-1

rgyud ma, 70a5-70b2

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

F699

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙ་བར་དྷ་ན་ན་མ་དྷ་ར་ནི
pradz+nya bar d+ha na na ma d+ha ra ni
Location:
Set: MW1KG13607

rgyud, wa, 138a4-138b2
Set: MW2KG210295


Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།། རྫོགས་སྷོ་།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙ་ན་གར་རྦཱ་དང། ལོཙྪ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་བི་རྱ་ཀ་ར་སི་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་ཏྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs// rdzogs s+ho //rgya gar gyi mkhan po dz+nya na gar rbA dang/ lots+tsha ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gi mkhan po bi r+ya ka ra si ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de de ba tsan tras zhus te gtan la phab pa

Gt084-024

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP039-1-1

rgyud ma, 57b7-58a3

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

L552

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
-
-
Location:
Set: MW3CN981

rgyud, ma, 53b3-53b6


Np053-024

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP310-2-1

rgyud ma, 59b3-59b6

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Pj034-094

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲ་ཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pra dz+nyA bard+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

gzungs bsdus waM, 207a6-207b1

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡརས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na garb+ha dang lo ts+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de de ba tsan+dras zhus te gtan la phab paPj096-033

ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nyA bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-6-1

rgyud tsa, 214a3-214a6

Colophon:
ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོཙྪ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོཙྪ་བ་བནྡེ་དེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lots+tsha ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA ka ra siM ha dang / zhu chen gyi lots+tsha ba ban+de de ba tsan+d+ras zhus te gtan la phab pa

Pz036-094

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲ་ཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pra dz+nyA bar+d+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MWEAP570-7-1

gzungs bsdus waM, 216a4-216a7

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙནྡརས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho// rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang lo ts+tsha ba ban de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de de ba tsan+dras zhus te gtan la phab paPz096-033

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MWEAP570-7-1

rgyud tsa, 182a1-182a3

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་ལོ་ཙྠས་བ་བནྡེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་སིྂ་ཧ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་བ་ཙནྡྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang lo ts+thsa ba ban+de klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bidyA ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban+de ba tsan+d+ras zhus te gtan la phab pa

Q233

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, pha, 303b7-304a1
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, pha, 303b7-304a1
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཉའ་ན་གརྦཧ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར་།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ག་ར་སི་ཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་།། (ཕ,་303བ8-3041)
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang /lo ts+tsha ba ban de klu'i dbang pos bsgyur /rgya gar gyi mkhan po bidya ga ra si ha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban de de ba tsan dras zhus te gtan la phab pa // (pha, 303b8-304a1)

Translators and revisors:
jñānagarbha (Tr.)
klu'i dbang po / (Tr.)
devacandra (Rev.)
vidyākarasiṁha (Rev.)Q663

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW1PD96684

rgyud, ya, 192b1-192b4
complete text
Set: MW3CN1094

rgyud, ya, 192b1-192b4
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་སྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ་།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛཉའ་ན་གརྦཧ་དང་།ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར་།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱའ་ཀར་སི་ཧ་དང་།ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དཧེ་དེ་བ་ཙན་དྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པོ་།། །། (ཡ,་192བ3-4)
shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs s+ho // // rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang /lo ts+tsha ba ban de klu'i dbang pos bsgyur /rgya gar gyi mkhan po bi dy'a kar si ha dang /zhu chen gyi lo ts+tsha ba ban dhe de ba tsan dras zhus te gtan la phab po // // (ya, 192b3-4)

R719

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nya bard+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

rgyud tsa, 179b2-180a1
complete text
R1019

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲ་ཛྙཱ་བརྡྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pra dz+nyA bard+ha nI nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW2PD17098

gzungs waM, 186a7-186b2
complete text


S670

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW22083

rgyud, ma, 57b1-57b3
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Ty071-024

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra Ni
Location:
Set: MW2KG209840

rgyud ma, 58b4-58b7
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

U719

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

rgyud, tsa, 179b6-180a3
complete text
Set: MW1BL4

rgyud, tsa, 179b6-180a3
complete text
U1040

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
Location:
Set: MW29468

gzungs, waM, 186b7-186b3
complete text
Set: MW1BL4V740

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲཛྙཱ་བར་དྷཱ་ནི་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི
pradz+nyA bar d+hA ni nA ma d+hA ra NI
Location:
Set: MW1KG14700

rgyud ma, 53b7-54a2

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs rdzogs so

Z682

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས
shes rab bskyed pa zhes bya ba'i gzungs
པྲ་ཛྙཱ་བར་དྷ་ནཱི་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎི
pra dz+nyA bar d+ha nI nA ma d+ha ra Ni
Location:
Set: MW1PD127393

rgyud, ma, 57a7-57b2
complete text

Colophon:
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀཱ་ར་སིྂ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བན་དྷེ་བ་ཙན་དྲས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།
shes rab bskyed pa'i gzungs rdzogs so// //rgya gar gyi mkhan po dz+nyA na gar+b+ha dang / lo tsa ba ban d+he klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bid+yA kA ra siM ha dang / zhu chen gyi lo tsa ban d+he ba tsan dras zhus te gtan la phab pa//

Translators and revisors:
jñānagarbha (Tr.)
klu'i dbang po (Tr.)

Mmk238

ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠺᠡᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:
MW4CZ5370: Pha Dandr-a - 391a1-391a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠨᠠ ᠨᠠ ᠺᠾᠠᠷᠪᠾᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠨᠠᠭᠡᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠶᠠᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢ ᠾᠠᠨ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠺᠡ ᠦᠴᠢᠭᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠳᠡᠸ᠎ᠠ ᠴᠠᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠣᠷᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠺᠣᠨᠳᠭᠠ ᠣᠳᠱᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Mmk679

ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠺᠡᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠳᠠᠷᠨᠢ

Location:MW4CZ5370: Ya Dandr-a - 233b1-234a1

Colophon
ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠵᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠾᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠨᠠᠭᠡᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠢᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠾ᠎ᠠ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠺᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠪᠠᠨᠳᠡ ᠳᠡᠸ᠎ᠠ ᠴᠠᠨᠳᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠣᠷᠰᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠺᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦᠷ ᠺᠣᠨᠳᠭᠠ ᠣᠳᠱᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠷᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
Jñānagarbha

Devacandra


source rKTs &