Catalog entry rKTs-T7 (Tanjur)

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ

chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa

dharmakāyāśrayāsāmānyaguṇastotra

Praise of the Uncommon Good Qualities Abiding in the Dharmakāya


chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan la bstod pa


AT0007

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa
Location:
Set: MW1PD95844

bstod tshogs, ka, 169-172


Colophon:
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཤི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa/ slob dpon thogs med kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /shi len+d+ra bo d+hi dang / zhus chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

D1115

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa
e-texts:

Location:
Set: MW23703

bstod tshogs, ka, 61b6-62b3
Set: MW2KG209989

bstod tshogs, ka, 61b6-62b3
Set: MW2KG5013

bstod tshogs, ka, 61b6-62b3

Colophon:
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། ཤཱི་ལེཎྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa/_slob dpon thogs med kyis mdzad pa rdzogs so//_//rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /_shI leN+d+ra bo d+hi dang /_zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra (Tr.)
shI leN+d+ra bo d+hi (Tr.)
zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sde (Tr.)

GT7

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa
Location:
Set: MW23702

bstod tshogs, ka, 86a6-87b1

Colophon:
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཤི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa/ slob dpon thogs med kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /shi len+d+ra bo d+hi dang / zhus chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

N796

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa
Location:
Set: MW22704

bstod tshogs, ka, 68a1-68b6
Set: MW2KG5015

bstod tshogs, ka, 68a1-68b6
Set: MW3CN3357

Set: MW4PD907


Colophon:
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཤི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུས་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa/ slob dpon thogs med kyis mdzad pa rdzogs so/ /rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /shi len+d+ra bo d+hi dang / zhus chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Q2007

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa
Location:
Set: MW1KG13126

bstod tshogs, ka, 71a2-72a2

Colophon:
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།ཤི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa/_slob dpon thogs med kyis mdzad pa rdzogs so/_/rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang /shi len+d+ra bo d+hi dang /_zhu chen gyi lo tsA ba ban+de ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa

Translators and revisors:
ye shes sde/(jñānasena) (Tr.)

NLM1308.010

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྟོད་པ།
chos kyi sku la gnas pa'i yon tan thun mong ma yin pa la bstod pa/

Images:

Location:M0059226-010 (1a1-2b6) [Xylograph 53.5x9.5cm]